Porteføljeplanen for Klima og polar

Forventede resultater (output)

Porteføljen bidrar med resultater til den nasjonale og globale kunnskapsbasen gjennom publisering, forskningsbasert undervisning og annen formidling av forskning. De ulike prosjektene vil frembringe resultater av forskjellig type, men i alle sammenhenger vil resultatene vise seg over en tidsskala som går ut over prosjektets levetid.

Resultater fra Forskningsrådets innsats kan monitoreres blant annet gjennom tall for publisering og bibliometrisk analyse. I denne sammenhengen vil vi se på resultater som er direkte sluttprodukter fra de enkelte prosjektene, og som det enkelte prosjekt rapporterer i prosjektets levetid til og med sluttrapporten. Dette kan telles som antall publikasjoner, bruk av kanaler for åpen forskning, antall avlagte Ph.d. og antall rekrutteringsstillinger, antall unge prosjektledere i porteføljen, grad av tverrfaglig samarbeid, transfaglig samarbeid med næringsliv og andre brukere, nasjonalt og internasjonalt samarbeid og involverte fag- og forskningsmiljøer.

Følgende indikatorer kan brukes for resultater fra prosjektene:

Internasjonalt forskningssamarbeid: Flere indikatorer, herunder:

  • antall internasjonale samarbeidspartnere i forskningsprosjektene,
  • antall norske prosjektledere og partnere som får finansiering gjennom søknader til Horisont Europa og andre internasjonale finansieringsordninger,
  • antall norske forskere som bidrar til IPCC, IPBES og andre internasjonale organer,
  • antall stipendiater i prosjektene som gjennomfører utenlandsopphold,
  • andel internasjonalt samarbeid i Arktis og Antarktis, antall forskerdøgn på Svalbard, i Ny-Ålesund og i havområdene i Arktis og Antarktis.

Forskningskvalitet: Flere indikatorer, herunder hvor ofte forskningen siteres og/eller brukes i internasjonale synteser og rapporter.

Metode- og modellutvikling: For eksempel utvikling av nye/forbedrede metoder / modeller / teknologi / forretningsområder / programvare / klimatjenester, som er tatt i bruk.

Kompetanse og anvendbar kunnskap i samfunnet: Flere indikatorer, herunder bruk av forskning i undervisning, politikkutforming og forvaltning, samt monitorering av om resultatene er sitert/referert i f.eks. handlingsplaner, tiltaksplaner, forvaltningsplaner, osv. og:

  • antall prosjekter med brukermedvirkning,
  • deltakelse fra norske forskningsinstitusjoner i nasjonale og internasjonale offentlige utvalg og komiteer,
  • antall formidlingstiltak etter hvem de retter seg mot

Datasett: Antall datasett som blir produsert fra og benyttet i forskningen i henhold til Forskningsrådets policy for åpen tilgang til forskningsdata.

Forskningsbasert undervisning: Antall prosjekter som dokumenterer integrasjon av prosjektresultater i undervisning og undervisningsdesign i universitets- og høyskolesektoren.

Forskningsrådets prosjektbank og de årlige porteføljeanalysene vil være til hjelp for å fremskaffe aggregerte tall for resultatene.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2024, kl. 00:23 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.