Porteføljeplanen for Klima og polar

Forventede samfunnseffekter (impact)

Investeringene i klima og polarporteføljen forventes å ha betydning for samfunnsutviklingen gjennom mer langsiktige effekter som en bærekraftig samfunns- og næringsutvikling, at Norge bidrar til å realisere relevante FNs bærekraftsmål, fredelig utvikling i polarområdene og et godt norsk forskningssystem. Det er viktig å være klar over at måling av samfunnseffekter fra forskning er svært utfordrende på lang sikt og tilnærmet umulig på kort sikt. Dette både fordi effekter av investeringene ofte vil være indirekte, og fordi de spiller sammen med initiativ, trender, politikk og andre faktorer utenfor porteføljens virkeområde. En må derfor være aktsom på hva man måler når man måler samfunnseffekter, samtidig som ambisjonen må være å kunne identifisere et bidrag til at kunnskapen om klima- og polarforskning øker i samfunnet, og at samfunnsutviklingen er bærekraftig.

Vi forventer at klima- og polarforskningen er grensesprengende, innovativ og bidrar til omstilling, systemendringer, bærekraftig utvikling, og som grunnlag for vern av sårbar natur. Med utgangspunkt i samfunnsmålene, er det aktuelt å måle porteføljens bidrag til følgende samfunnseffekter:

  • Samfunnet er tilpasset klimaendringene, og hensyntar naturmangfold
  • Samfunnet evner å omstille seg til netto null klimagassutslipp
  • Klimaforskning brukes som faglig underlag for å realisere lokale, nasjonale og internasjonale klimamål, samt FNs bærekraftsmål
  • Polarforskningen brukes som faglig grunnlag for å realisere Norges nasjonale mål og forpliktelser under internasjonale avtaler
  • Norge har bærekraftig forvaltning og næringsutvikling i de polare områdene
  • Kunnskapsbaserte vurderinger av klimarisiko brukes som et ledd i samfunns- og arealplanlegging

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. mai 2024, kl. 22:20 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.