Porteføljeplanen for Klima og polar

Finansiering

I 2021 var finansieringen av klima- og polarporteføljen i Forskningsrådet og bidrag fra EUs rammeprogram på til sammen nær 1 mrd. kroner, hvorav 801 mill. kroner fra Forskningsrådet[22] og 196 mill. kroner fra EU (Figur 3). Av Forskningsrådets finansiering er ca. 32 prosent (323 mill. kroner) porteføljestyrets egne investeringer, mens ca. 48 prosent (478 mill. kroner) er investeringer gjort gjennom andre porteføljer. EUs bidrag utgjør ca. 20 prosent av porteføljen, og er bidrag til de norske partnerne i de gjeldene prosjektene. Totalverdien av disse prosjektene er derfor langt større.

Klimaforskning
Klima- og miljødepartementet har sektoransvaret for å finansiere klimaforskningen og er den største finansielle bidragsyteren til budsjettformålet KLIMAFORSK. I tillegg bidrar Kunnskapsdepartementet med sektorovergripende finansiering.

Polarforskning
Kunnskapsdepartementet har sektoransvaret for å finansiere polarforskningen, og bidrar med hovedandelen av midlene til budsjettformålet POLARPROG. Klima- og miljødepartementet bidrar også med midler.

Fra 2017 har Forskningsrådet blitt tildelt midler fra Klima- og miljødepartementets satsing Lavutslipp 2030. Satsingen er rettet mot løsninger som kan gi utslippskutt hovedsakelig i ikke-kvotepliktig sektor som i jordbruk og transport. Satsingen er fra 2020 styrket med fokus på omstilling til lavutslipp, koblingen mellom natur og klima, teknologiutvikling i det grønne skiftet og vellykket klimatilpasning. Det er forventet at midlene kommer porteføljen til gode også i årene fremover.

Porteføljestyrets ansvarsområder
Budsjettformål KLIMAFORSK
Budsjettformål POLARPROG
Arven etter Nansen
Svalbard Science Forum
Miljø- og utviklingsarenaer MILUTARENA
Joint Programming Initiative Climate (JPI Klima)
Water Security for the Planet - Water4All

Figur 4 Porteføljestyrets ansvarsområder i volum og finansieringskilde (2021)

[22]Av Forskningsrådets totale innsats var 689 mill. kroner klimaforskning og 336 mill. kroner polarforskning i 2021. Merk at prosjekter som både er relevante for klima og polarforskning telles to ganger.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 09.43 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.