Gjennomført

Samarbeidsprosjekt for bedre samhandling til det beste for utsatte barn og unge

Viktige datoer

04. okt 2023

Åpen for søknad

15. nov 2023

Søknadsfrist

01. jul 2024

Tidligste tillatte prosjektstart

01. des 2024

Seneste tillatte prosjektstart

30. nov 2028

Seneste tillatte prosjektslutt

Mars 2024

Forventet svar på søknaden

Viktige datoer

Formål

Forskningen skal gi et framtidsrettet kunnskapsgrunnlag som bidrar til bedre løsninger mellom og på tvers av tilbud, tjenesteområder og sektorer, slik at utsatte barn og unge får nødvendig og rettmessig hjelp, støtte og oppfølging. 

Om utlysningen

Midlene skal gå til forskning på hva som sikrer barn og unge i alderen 0–24 år trygghet, inkludering og utviklingsmuligheter, slik at færre faller utenfor. Forskningen skal rettes mot utfordringer og løsninger i praksisfeltet. 

Bakgrunnen for utlysningen er BarnUnge21-strategien som slo fast at det er stor variasjon i kvaliteten på hjelpen barn og unge får – ofte er problemet for lite samordning og samarbeid. Samarbeidet kan være tilfeldig, og det oppstår blindsoner mellom ulike tjenester og tilbud som skal gi denne støtten. Vi ønsker forskning som bidrar til mer kunnskap om hvordan videreutvikle og forbedre praksis og samspill i og mellom tjenester og tilbud i velferds-, utdannings- og helsesektoren.  

Vi vil ikke finansiere prosjekter som har forskning på årsaker som hovedkomponent.  

Vi krever at prosjektet må være forankret i brukernes behov og forskningen skal ha tydelig brukermedvirkning. I prosjektet må brukernes perspektiver være godt ivaretatt. De skal delta aktivt i planlegging, gjennomføring og spredning av resultater. Brukere kan være frivillig sektor, ideelle stiftelser, offentlig sektor og/eller private aktører. Involvering av brukere kan i tillegg også gjøres gjennom mindre formalisert samarbeid som for eksempel gjennom deltakelse i referansegrupper. Partnere i prosjektet må delta i utforming av problemstillinger, planlegging, gjennomføring og formidling.

Er søknaden innenfor rammene for temaet som beskrevet over, vil vi også vurdere det som positivt om prosjektet

 • har aktivt samarbeid med minst én annen nasjonal eller internasjonal forskningsorganisasjon. I søknaden må dere beskrive konkrete planer for samarbeidet, som for eksempel sampublisering eller mobilitet og samarbeidspartnernes rolle. 
 • er tverr- eller flerfaglig

Det er viktig at dere utdyper temaene og punktene over i søknadens relevanstekst.

Se også BarnUnge21-strategien: Ut av blindsonene

Før du søker, må du gjøre deg kjent med veiledningen for samarbeidsprosjekter som gir svar på sentrale spørsmål. Vi har gjort et opptak at et søkerkurs for denne utlysningen.   

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner i faktisk samarbeid med relevante aktører i offentlig sektor, frivillige organisasjoner, næringsliv og/eller private organisasjoner. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig 

Den prosjektansvarlige organisasjonen må være en forskningsorganisasjon.  

Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet, må ha godkjent at søknaden sendes til Forskningsrådet. Søknaden skal være strategisk forankret hos prosjektansvarlig. 

Krav til prosjektleder

Du må ha godkjent doktorgrad eller oppnådd førstestillingskompetanse før søknadsfristen. I denne utlysningen regnes det å være eller å ha vært ansatt som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker i instituttsektoren som førstestillingskompetanse.  

Krav til samarbeidspartnere 

Prosjektet skal gjennomføres av én eller flere forskningsorganisasjoner i faktisk samarbeid med relevante aktører i offentlig sektor, frivillige organisasjoner, næringsliv og/eller andre private organisasjoner. 

 • Prosjektet skal ha minimum to norske samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner (se veiledningen for definisjon). Dette skal være samfunns- eller næringsaktører som bidrar med kompetanse og erfaring og sikrer at prosjektet og dets målsetning treffer reelle utfordringer i samfunnet og/eller næringslivet. 
 • Prosjektet skal gjennomføres i faktisk samarbeid, noe som innebærer at alle samarbeidspartnerne skal bidra aktivt i arbeidet med planleggingen, gjennomføringen og oppfølgingen av prosjektet. Alle må også bidra til å spre resultater og å sikre at ny kunnskap tas i bruk. 
 • Samfunnsaktørene skal delta aktivt i prosjektet. Det er krav om at minimum 10 prosent av prosjektets totalkostnader skal være kostnader hos samarbeidspartnerne i prosjektet. I veiledningen omtales dette som medvirkningskravet
 • Søknaden skal være strategisk forankret hos alle samarbeidspartnerne. Dette skal bekreftes i intensjonsbrevene. Se informasjon om hva intensjonsbrevet må omfatte under praktiske opplysninger (nedenfor). 
 • Prosjektet skal ha en styringsgruppe eller en referansegruppe der samarbeidspartnerne som representerer samfunns- og næringsutfordringen er representert. 
 • Prosjektet skal ikke være oppdragsforskning. I søknaden skal du beskrive hvordan kompetansen som bygges opp i prosjektet kan komme større brukergrupper til nytte. 

Én og samme aktør kan ikke ha flere roller i samme prosjekt, eksempelvis som prosjektansvarlig og samarbeidspartner eller som underleverandør.   

Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere må være uavhengige av hverandre. Med dette menes at den ene ikke kan ha kontrollerende innflytelse over den andre. Dette gjelder både mellom prosjektansvarlig og samarbeidspartner, og mellom alle samarbeidspartnerne. Det gjelder tilsvarende for underleverandører.

Hva kan du søke om støtte til?

Minstebeløpet dere kan søke i støtte er 4 millioner kroner. Maksimumsbeløp er 10 millioner kroner. Prosjektene kan vare fra to til fire år. 

Dere kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Prosjektansvarlig skal hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører. 

Vi krever at dere i søknaden bryter prosjektbudsjettet ned i følgende kostnadstyper: 

 • personal- og indirekte kostnader, som er kostnader hos prosjektansvarlig virksomhet og samarbeidspartnere i offentlig sektor, i forskningsorganisasjoner og i norsk næringsliv 
 • andre prosjektkostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets FoU-aktiviteter. Eventuelle innkjøp fra underleverandører skal føres her. Alle kostnader ført som "andre driftskostnader" skal spesifiseres i søknaden. 
 • utstyr, som omfatter drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet 

Posten innkjøp av FoU-tjenester skal ikke brukes. 

Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.  

Dersom doktorgrads- og postdoktorstipendiater inngår i prosjektet og det foreligger konkrete planer om utenlandsopphold for disse, kan dette inngå i søknaden. Forskningsrådet har også en egen utlysning for støtte til utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater. Her kan prosjektleder søke om støtte til utenlandsopphold for stipendiater som inngår i prosjektet, i løpet av prosjektperioden. 

Kostnader hos norske samarbeidspartnere 

Som beskrevet under krav til samarbeidspartnere, skal minimum 10 prosent av totalkostnadene være kostnader hos de som representerer samfunns- eller næringsutfordringen i prosjektet. Dette kan være i form av lønnskostnader eller andre prosjektkostnader. 

Dersom det legges opp til at en vesentlig større andel av kostnadene forbrukes hos samarbeidspartnerne enn det kravet tilsier (eksempelvis mer enn 20–30 prosent), så må dere beskrive i søknaden hvordan disse aktivitetene bidrar til å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse (grunnforskning og/eller industriell forskning), som kommer til nytte for brede samfunnsgrupper. 

Forskningsrådets bevilgning kan benyttes til, helt eller delvis, å dekke kostnader hos prosjektansvarlig og samarbeidspartnere som er registrert i det norske foretaksregisteret og har økonomisk aktivitet i Norge. Det er selvsagt ikke noen i veien for at deltakerne finansierer egne kostnader i prosjektet. 

Vær også oppmerksom på at statsstøtteregelverket setter begrensninger for finansieringen til samarbeidspartnere som er foretak. Graden av finansiering som er tillatt er avhengig av foretakets størrelse samt type aktivitet som utføres (grunnforskning eller industriell forskning). Dersom søknaden blir innstilt til bevilgning, vil vi be om mer informasjon for å sikre at vår bevilging er i tråd med statsstøtteregelverket. 

Kostnader hos utenlandske samarbeidspartnere 

Forskningsrådets bevilgning kan dekke kostnader hos de utenlandske forskningsorganisasjonene. Se Føring av personalkostnader og indirekte kostnader i UH-sektoren. 

Kostnader hos andre utenlandske samarbeidspartnere kan ikke dekkes gjennom tildelingen til prosjektet. Disse kostnadene skal holdes utenfor budsjettabellene. Aktivitetene de skal utføre, samt kostnadene ved dem, skal likevel beskrives i prosjektbeskrivelsen (under avsnitt 3.2).   

Omfanget av støtten  

Vi kan gi støtte på 4–10 millioner kroner per prosjekt i denne utlysningen. Vi har ikke krav til egenfinansiering. 

Forutsetninger for tildeling av støtte

Prosjektene må starte opp mellom 1.7.2024 og 1.12.2024 og dere må søke om midler fra Forskningsrådet for 2024. Seneste tillatte prosjektslutt er 30.11.2028. 

 • Støtten til forskningsorganisasjonene går til deres ikke-økonomiske aktivitet i form av uavhengig forskning. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille mellom organisasjons økonomiske og ikke-økonomiske aktivitet er på plass. 
 • Når foretak kan motta støtte, enten som prosjektansvarlig eller samarbeidspartner: Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader, enten som prosjektansvarlig eller som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014). Les mer om statsstøtte
 • Utlysningen er meldt som støtteordning til EFTA Surveillance Authority (ESA) og har referanse GBER 83/2023/R&D&I. Om et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014). Vilkår og begreper skal tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene. Ved eventuell motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene, skal sistnevnte ha forrang. 
 • Støtte kan ikke gis til foretak som ikke har oppfylt krav om tilbakebetaling etter en forutgående beslutning fra ESA/EU-kommisjonsbeslutning der støtten er erklært ulovlig og uforenlig med det indre marked. Støtte kan heller ikke gis til foretak i vanskeligheter i EØS-rettslig forstand, med mindre foretaket ikke var i vanskeligheter per 31.12.2019, men ble et foretak i vanskeligheter i perioden 1.1.2020–31.12.2021. Da kan det likevel få støtte. 
 • Vi forutsetter at forskningen gjennomføres i faktisk samarbeid slik dette er definert i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter
 • Det er krav om årlig prosjektregnskapsrapport som dokumenterer påløpte prosjektkostnader og finansieringen av disse. Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte er angitt i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år, og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år, står i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter som du finner i sin helhet på informasjonssiden Dette består kontrakten av. 

Dersom dere får innvilget prosjektet, må følgende på plass før dere inngår kontrakt med oss: 

 • Vi forutsetter at forskningen gjennomføres i faktisk samarbeid slik dette er definert i våre Generelle vilkår for FoU-prosjekter.  
 • Dersom prosjektet får tildelt midler, skal prosjektansvarlig etablere samarbeidsavtale(r) med alle samarbeidspartnerne i prosjektet. Samarbeidsavtalen skal regulere gjensidige rettigheter og plikter og sikre forskningens integritet og uavhengighet. Samarbeidsavtalen skal også sikre at ingen samarbeidende foretak mottar indirekte støtte fra forskningsorganisasjonen som er prosjektansvarlig eller fra samarbeidspartner. Samarbeidsavtalen skal derfor inneholde vilkår som sikrer at ESAs retningslinjer for offentlig støtte til FoUoI pkt. 28 er overholdt.  
 • Dersom prosjektet har stipendiater der ansvarlig UH-institusjon ikke deltar i søknaden, må dere også ha en samarbeidsavtale med ansvarlig/gradsgivende institusjon.  
 • I tillegg til føringene som følger av denne utlysningen, er Forskningsrådets forutsetninger for å bevilge og utbetale støtte angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter. Det er krav om årlig prosjektregnskapsrapport som dokumenterer påløpte prosjektkostnader og finansieringen av disse. 
 • Fra 2022 skal tilskuddsmottakere i forskningsorganisasjoner og offentlig sektor (prosjektansvarlige og samarbeidspartnere) ha handlingsplaner for likestilling (GEP) tilgjengelig på sine nettsider. Kravet gjelder ikke for privat næringsliv, interesseorganisasjoner eller frivillig sektor. 
 • Forskningsrådet stiller krav om full og umiddelbar åpen tilgang (open access) for vitenskapelige artikler, se Plan S - åpen tilgang til publikasjoner.  
 • For alle prosjekter som håndterer data, skal prosjektansvarlig utarbeide en datahåndteringsplan i forbindelse med revidert søknad. Her finner dere mer informasjon om krav til datahåndteringsplaner i prosjekter som får finansiering fra oss. 
 • Den prosjektansvarlige organisasjonen avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som kommer fram i prosjektet. Dette skal spesifiseres i prosjektets datahåndteringsplan. 
 • For medisinske og helsefaglige studier som involverer mennesker, stiller Forskningsrådet særskilte krav og retningslinjer om prospektiv registrering av studier og offentliggjøring av resultater

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Temaer på tvers

Barn og unge

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler. 

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk
 • Obligatoriske vedlegg må være med. Alle vedleggene skal være i PDF-format. 
 • Krav til samarbeidspartnerne må være oppfylt. 
 • Prosjektet må starte mellom 1.7.2024 og 01.12.2024. 

Obligatoriske vedlegg  

 • Prosjektbeskrivelse på maks 11 sider. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.   
 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.  
 • CV for de mest sentrale prosjektdeltakerne, hver på maksimalt fire sider. Det er obligatorisk å bruke CV-malen nederst i utlysningen. Du vurderer selv hvilke prosjektdeltakere som er de mest sentrale, og i hvilke tilfeller det vil være av betydning for søknadsbehandlingen å vurdere prosjektdeltakernes kvalifikasjoner. Sentrale prosjektdeltakere som er forskere kan benytte CV-malen kalt "Template for CV researchers". Andre sentrale prosjektdeltakere kan benytte CV-malen kalt "Template for CV".  
 • Intensjonsbrev fra alle registrerte samarbeidspartnere som er forskningsorganisasjoner. 
 • Intensjonsbrev fra alle registrerte samarbeidspartnere utenfor forskningssektoren. 
 • Se eksempel på intensjonsbrev på veiledningssiden vår. 

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.  

Valgfrie vedlegg 

Legg gjerne ved en kort beskrivelse av kompetanse og/eller forslag til inntil tre fageksperter (som ikke er tilknyttet norske institusjoner) du mener vil egne seg til å vurdere din søknad. Vi plikter ikke å bruke forslagene, men kan benytte dem ved behov. 

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon. 

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet. 

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med utlysningen og etter disse kriteriene:

Forskningskvalitet | KSP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• I hvilken grad prosjektet tar hensyn til samfunnsansvar, etiske problemstillinger og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte.
• I hvilken grad prosjektet forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | KSP

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad de planlagte resultatene skal gjøres åpent tilgjengelige for å sikre gjenbruk av forskningsresultatene og forsterke reproduserbarhet.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan svare på viktige utfordringer i sektoren(e), både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad kompetanseutviklingen og prosjektets planlagte resultater vil gi grunnlag for verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Kommunikasjon og utnyttelse
• I hvilken grad riktig praksis for åpen forskning er en integrert del av prosjektet for å sikre åpen deling og utstrakt tilgang på forskningsresultater.
• Kvaliteten på, og omfanget av, kommunikasjons- og involveringsaktiviteter rettet mot relevante interessenter/brukere.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne er involvert i arbeidet med å ta i bruk prosjektets resultater.

Gjennomføring | KSP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kompetanse og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (sett i forhold til hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad prosjektets organisering er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelig og i samsvar med prosjektets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne bidrar i styringen og gjennomføringen av prosjektet.

Relevans for utlysningen | KSP

Tematisk innretning
I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller den tematiske innretningen temaet etterspør
• I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller de tematiske føringene og avgrensningene.

Utlysningens krav og kjennetegn
I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller utlysningens, og temaets øvrige, krav og kjennetegn
• I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller kravene til samarbeidspartnere i prosjektet.
• I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller formålet om kompetansebygging i forskningsmiljøene.

Behandlingsprosedyre

Vi vurderer søknaden din slik den er sendt inn, og tar ikke hensyn til hvordan en lik eller tilnærmet lik søknad har blitt vurdert tidligere hos oss.  

På Forskningsrådets nettside kan du lese mer om behandlingsprosedyren for Kompetanse- og samarbeidsprosjekt.  

Kort oppsummert er prosessen slik: Når søknadene er mottatt vil Forskningsrådet først gjøre en forvurdering for å sjekke at alle formelle krav er oppfylt. Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene, vil bli avvist. Søknadene fordeles så i tematiske paneler for en vurdering av kriteriene forskningskvalitet, virkninger og effekter og gjennomføring. Etter panelbehandlingen gjør vi en vurdering av søknadens relevans for utlysningen.  

Fra 2023 skal fagekspertene vurdere søknadene til Kompetanse- og samarbeidsprosjekt på åpen forskningspraksis som en del av kriteriet virkninger og effekter. På denne nettsiden finner du mer informasjon om vurdering av åpen forskning i søknader.  

Vi legger videre en helhetlig porteføljevurdering til grunn for vedtakene i porteføljestyrene. Denne tar hensyn til følgende faktorer:  

karakterene som er gitt i vurderingen av søknadene  

fordelingen av prosjekter på temaets prioriterte områder 

sammenhengen mellom søknader innenfor andre utlysninger, innenfor samme temaområde  

eventuelle endringer i departementenes økonomiske eller faglige føringer for bevilgningen  

at prosjekter med kvinnelig prosjektleder blir prioritert når søknadene ellers vurderes likt  

 

Porteføljestyret skal ha møter i februar/mars 2024. Vi publiserer resultatene av søknadsbehandlingen i etterkant av disse møtene. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. april 2024, 12:53 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.