Lover og regler som påvirker SkatteFUNN-prosjekter

SkatteFUNN reguleres av forskrift for SkatteFUNN (Skattelovens §16-40). I tillegg gir statsstøtteregelverket og Skatte ABC viktige føringer. Hvordan du kombinerer ulike virkemidler og statlig finansiering påvirker om du kan få støtte og hvor mye du får utbetalt.

Statsstøtte

Som hovedregel er det forbudt å tildele støtte til foretak, fordi dette vil virke konkurransevridende. Dette gjelder uavhengig av organisasjonsform, uavhengig av om man går med overskudd osv. Det finnes imidlertid mange unntak fra forbudet, og disse fremgår av statsstøtteregelverket. Støtten fra SkatteFUNN regnes som statsstøtte og gis med hjemmel i EUs gruppeunntaksforordning, artikkel 25. 

Regelverket inneholder bestemmelser om hva slags aktiviteter som kan støttes, hvilke kostnader ved disse aktivitetene som kan dekkes helt eller delvis, og hva som er maksimal støttegrad (støtteintensitet) for de ulike aktivitetene. 

Kombinere SkatteFUNN med andre støtteordninger

Det er mulig å kombinere SkatteFUNN med andre støtteordninger.

Det er begrensninger for hvor stor andel støtte et FoU-prosjekt kan motta fra det offentlige. Dersom størrelsen på støtten overskrider tillatt andel, kan støtten fra SkatteFUNN enten avkortes eller faller helt bort. 

Det har betydning hvilken rekkefølge du søker de forskjellige støtteordningene. Vi anbefaler å søke tilskudd fra andre støtteordninger først, og eventuelt SkatteFUNN senere. Les mer om insentiveffekt og kombinasjon av virkemidler.

Midler mottatt fra andre støtteordninger rapporteres inn via skattemeldingen på samme temakort som brukes til å rapportere utgifter i SkatteFUNN-prosjektet. Reduksjon i skatt/utbetaling via skatteoppgjøret avkortes ut ifra opplysningene oppgitt her.

Beregne skattefradrag

Gjennom SkatteFUNN kan bedrifter  føre fradrag for utgiftene til FOU-aktivitetene i et godkjent prosjekt og få tilbake 19 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. 

Hva bedriftene ender opp med å få i skattefradrag gjennom skatteoppgjøret, kan avhenge av hvordan bedriften og prosjektet defineres ut fra ESAs statsstøtteregler. FoU-kategori, størrelsen på bedriften og om du har annen offentlig finansiering har betydning for støttebeløpet. Vi vurderer forskningsinnholdet i prosjektet, og klassifiserer aktivitetene som “industriell forskning” eller “eksperimentell utvikling” ved godkjenning etter gjeldende regelverk. 

Grensene for statsstøtte

Om total støtteandel blir større enn tillatte grenser ved maksimal SkatteFUNN-støtte i kombinasjon med andre støtteordninger, vil skattefradraget reduseres slik at totalen er innenfor regelverket, jf. § 16-40-6 (7) i forskrift til § 16-40 i skatteloven av 26. mars 1999. Dette skal dere dokumentere gjennom skattemeldingen. 

Vurderingen av om prosjektet overstiger grensene for samlet offentlig støtte vurderes for hele prosjektperioden under ett. 

 

Små bedrifter

Mellomstore bedrifter

Store bedrifter

 

Generelt

Samarbeid

Generelt

Samarbeid

Generelt

Samarbeid

Industriell forskning 70 % 80 % 60 % 75 % 50 % 65 %
Eksperimentell utvikling 45 % 60 % 35 % 50 % 25 % 40 %

Bedriftsstørrelse

Små bedrifter

Små bedrifter har færre enn 50 ansatte og en årlig omsetning eller balanse som ikke overstiger 10 millioner euro. 

Mellomstore bedrifter

Mellomstore bedrifter har færre enn 250 ansatte og en årlig omsetning som ikke overstiger 50 millioner euro eller balanse som ikke overstiger 43 millioner euro. 
Hvilken størrelseskategori bedriften plasseres i avhenger også av eierforhold og forbindelse til andre bedrifter som beskrevet i § 16-40-5 i forskrift til § 16-40 i skatteloven av 26. mars 1999. En bedrift vil i SkatteFUNN-sammenheng sees på som en stor bedrift om den sammen med eierbedriften har 250 ansatte eller flere, eller omsetning til bedriftene totalt overstiger 50 millioner euro. 

Samarbeid

Grensen for offentlig støtteandel i prosjektet økes ved samarbeid og offentliggjøring av resultater i henhold til EU-reglene dersom ett av følgende vilkår er oppfylt: 

  1. prosjektet omfatter et faktisk samarbeid
    • mellom foretak der minst ett er en SMB, eller utføres i minst to medlemsstater eller i en medlemsstat og en stat som er part i EØS-avtalen, og ingen foretak alene står for mer enn 70 % av de støtteberettigede kostnadene, eller
    • mellom et foretak og en eller flere organisasjoner for forskning og kunnskapsformidling, der den/de sistnevnte alene står for minst 10 % av de støtteberettigede kostnadene og har rett til å offentliggjøre sine egne forskningsresultater
  2. Resultatene av prosjektet får omfattende spredning gjennom konferanser, publikasjoner, åpne datakilder eller programvare med gratis eller åpen kildekode.

Ved anvendelse av ovennevnte punkt 1. og 2. skal ikke underleverandører anses som reelt samarbeid.

Prosjektstøtte

Andre støtteordninger som faller inn under reglene er støtte til FoU-prosjekter gjennom finansiell bistand fra offentlige virkemidler (Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, kommunale/fylkeskommunale næringsfond el.), støtte fra EU og differensiert arbeidsgiveravgift. Offentlig støtte som ikke er knyttet til et FoU-prosjekt holdes normalt utenom disse beregningene. 

Omregning av skattefradraget

I Skatteetatens Skatte-ABC står det hvordan skattefradraget må omregnes til bruttostøtte for å gjøre de riktige vurderingene om støttegrenser: Grensene for statsstøtte beregnes etter EU-reglene brutto (før skatt). Når støtte gis i form av et skattefradrag, innebærer dette nettostøtte siden skattefradraget ikke anses som skattepliktig virksomhetsinntekt. Skattefradraget må derfor regnes om til et bruttobeløp. For upersonlige skattytere som har en skattesats på 22 % gjøres dette ved å dividere skattefradraget med 0,78. For skattytere som har skattesats høyere enn 22 %, må den aktuelle skattesatsen legges til grunn ved omregningen.

Der en reduksjon av skattefradraget må til for å komme innenfor grensene for statsstøtte, må den nye bruttoverdien av skattefradraget så regnes om igjen til nettobeløp for å se hvor mye det faktiske skattefradraget blir. 

Eksempel på beregning

Bedriften er kategorisert som mellomstor bedrift, og prosjektet er et samarbeidsprosjekt klassifisert som eksperimentell utvikling, slik at grense for statsstøtte blir 50 % av prosjektkostnadene. Ettersom dette er en mellomstor bedrift vil SkatteFUNN-støtten kunne bli inntil kr 190 000 (19 % av prosjektkostnadene). 

Prosjektkostnader 1 000 000,-
Annen offentlig støtte 340 000,-
Maksimalt skattefradrag 190 000,-

Samlet støtte kan ikke overstige kr 500 000,- noe som betyr at skattefradragets bruttoverdi ikke kan overstige kr 160 000,-

For å regne om hva det faktiske skattefradraget vil være multipliseres bruttoverdien med 0,78:  160 000 x 0,78 = 124 800

Bruttoverdi skattefradrag 160 000,-
Faktisk skattefradrag 124 800,-

Man kan også se hva annen støtte maksimalt kan være om hele SkatteFUNN-støtten skal kunne gis:

Bruttoverdien av skattefradrag på kr 190 000: 
190 000 / 0,78 = 243 590

Bedriften kan motta (500 000 – 243 590) = kr 256 410 i annen offentlig støtte, om de skal få hele skattefradragsbeløpet på kr 190 000. 

Kombinasjon av SkatteFUNN og Nærings-ph.d.

Når det gjelder doktorgradsarbeidet som inngår i prosjektet, er det kun de aktiviteter som skal bidra til ny kunnskap eller nye ferdigheter med direkte relevans for søkerbedriftens nye varer, tjenester eller produksjonsprosesser, som er med i SkatteFUNN-godkjenningen. Det betyr f.eks. at aktiviteter knyttet til undervisning og læring i forbindelse med doktorgraden, ikke kan inkluderes i grunnlaget for SkatteFUNN. 

Fradragsgrunnlaget for SkatteFUNN baserer seg på de faktiske kostnadene bedriften har i prosjektet. Dette betyr at kostnadsberegningen for phd-kandidatens timer i SkatteFUNN-prosjektet gjøres på samme måte som for andre ansatte – altså en timesats på 1,2 promille av årslønn (maks. 700 kr per time). 

Det skal også gjøres rede for hvilken annen offentlig støtte som mottas i SkatteFUNN-prosjektet. Når det gjelder støtte gjennom Næringsphd må det gjøres en beregning, slik at det som føres opp under annen offentlig støtte samsvarer med de aktivitetene som godkjennes i SkatteFUNN-prosjektet og eventuelt andre kostnader i SkatteFUNN-prosjektet som overlapper med det doktorgradsrelaterte arbeidet.

Les mer om Nærings-ph.d-ordningen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 17.51 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.