Gjennomført

Nærings-ph.d. – doktorgradsprosjekt i bedrift 2023

Du kan søke på denne utlysningen fra og med 31. mai kl. 08.00 til og med midnatt 7. juni. 

Formål

Forskningsrådet skal gjennom Nærings-ph.d.-ordningen bidra til å øke forskningsinnsatsen og den langsiktige kompetansebyggingen i bredden av norsk næringsliv gjennom rekruttering av doktorgradskandidater.

Ordningen skal også bidra til tettere samspill mellom næringsliv og forskningsorganisasjoner som er nødvendig for å blant annet styrke kunnskapsoverføringen fra forskningen til samfunnet.

Målgruppen er bedrifter. Nærings-ph.d. skal gi bedrifter en mulighet til å øke forskningskunnskapen og kompetansen uten å være med i et mer omfattende FoU-prosjekt.

Om utlysningen

Forskningsrådet lyser ut totalt inntil 29 Nærings-ph.d.-prosjekter: 

 • 25 Nærings-ph.d.-prosjekter åpen for alle tema, bransjer og næringer med oppstart i løpet av de neste tolv månedene
 • inntil fire Nærings-ph.d.-prosjekter innenfor IKT-sikkerhet og kryptologi for personer som har sikkerhetsklarering (les nærmere omtale nedenfor)

Nærings-ph.d. er ikke en konkurransearena. Det vil si at midlene ikke tildeles på grunnlag av konkurranse, men på grunnlag av at alle kravene i utlysningen må være innfridd.

Dere kan søke fra 31. mai kl. 08:00 til 7. juni kl. 23:59. Søknader som er mottatt innen fristen 7. juni kl. 23:59 vil bli sortert gjennom randomisering (loddtrekning). Saksbehandlingen vil deretter bli gjennomført i den rekkefølgen som blir utfallet av randomiseringen, til alle tilgjengelige midler er tildelt.  

Et Nærings-ph.d.-prosjekt er et samarbeidsprosjekt mellom en søkerbedrift og en gradsgivende institusjon. Doktorgradsprosjektet skal ta utgangspunkt i en problemstilling som er relevant for bedriften, men det skal planlegges og gjennomføres i tett samarbeid mellom bedriften og gradsgivende institusjon.

Prosjektet kan ikke starte før søknaden til Forskningsrådet er sendt inn. Det betyr at første mulige startdato er søknadsdatoen. Merk imidlertid at all prosjektaktivitet som utføres før eventuell kontrakt med Forskningsrådet er signert, skjer på prosjektpartnernes egen risiko. Prosjekter som er igangsatt før søknaden er sendt inn er ikke støtteberettiget etter statsstøttereglene. Vi anbefaler at du sender inn søknaden i god tid før du planlegger å starte prosjektet.

Doktorgradsprosjektet skal være på 36 måneder og kan gjennomføres på enten tre eller fire år. I treårige prosjekter arbeider kandidaten 100 prosent med doktorgradsprosjektet. I fireårige prosjekter arbeider kandidaten 75 prosent av tiden med doktorgradsprosjektet, og 25 prosent av tiden med andre oppgaver.
Våre generelle vilkår for FoU-prosjekter gjelder for alle prosjekter som får støtte gjennom denne ordningen. Se mer på informasjonssiden: Dette består kontrakten av.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme endringer i utlysningen. Det er den versjonen av utlysningen som ligger på nett på søknadstidspunktet som gjelder for den aktuelle søknaden. Vi vil gi informasjon om eventuelle endringer i utlysningen.

Statsstøtte

Denne utlysningen utgjør en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Støtte under ordningen tildeles i henhold til gruppeunntaksforordningens (Kommisjonsforordning 651/2014 av 17. juni 2014) artikkel 25. I tillegg må de generelle vilkårene i forordningens kapittel I være oppfylt. Reglene kan leses her (lenken åpnes i nytt vindu).

Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Vilkår og begreper skal tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene. Ved eventuell motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene, skal sistnevnte ha forrang. Av samme grunn kan også utlysningen bli justert.

Støtte kan ikke gis til foretak som ikke har oppfylt krav om tilbakebetaling etter en forutgående beslutning fra ESA/EU-kommisjonsbeslutning der støtten er erklært ulovlig og uforenlig med det indre marked. Støtte kan heller ikke gis til foretak i vanskeligheter i EØS-rettslig forstand.    

Utlysningen er godkjent som støtteordning av EFTA Surveillance Authority (ESA) med referanse xx (riktig referanse kommer).     

Midler med spesielle føringer

Ph.d.-utdanning i IKT-sikkerhet og kryptologi for personer som har sikkerhetsklarering

I 2020 lyste Forskningsrådet ut Offentlig sektor ph.d.- og Næring-ph.d.-midler til 18 doktorgradsprosjekter innenfor IKT-sikkerhet og kryptologi. Det gjenstår midler til fordeling til åtte prosjekter.

Prosjektene øremerket IKT-sikkerhet og kryptologi skal tildeles prosjekter hvor stipendiaten allerede er sikkerhetsklarert. Disse prosjektene har derfor følgende føring: Kandidaten må kunne sikkerhetsklareres til minimum Hemmelig. Arbeidsgiver er ansvarlig for å avklare klareringsnivå og ev. sørge for sikkerhetsklarering iht. behovet for faktisk tilgang til sikkerhetsgradert materiale. Sikkerhetsklarering må være på plass før søknaden kan sendes til Forskningsrådet

Merk at resultater fra doktorgradsprosjektene, også innenfor IKT-sikkerhet og kryptologi, skal publiseres offentlig.

Hvem kan søke?

Søker og prosjektansvarlig må være et foretak (en bedrift) med norsk organisasjonsnummer registrert i Brønnøysundregisteret og som driver økonomisk aktivitet i Norge.

Offentlige foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter, kan søke dersom foretaket ikke finansieres med mer enn 60 prosent fra det offentlige.

Søkerbedriften må ha minst to ansatte i 100 prosent stilling. Kandidaten kan være den ene av de to ansatte. 

Følgende virksomheter kan ikke søke Nærings-ph.d.:

 • virksomheter som finansieres med mer enn 60 prosent fra offentlige tilskudd  
 • virksomheter som ikke driver eller planlegger å drive økonomisk aktivitet, herunder lag og foreninger, inkludert fagforeninger
 • forskningsinstitutter, helseforetak og organisasjoner som er godkjent av Forskningsrådet som forskningsorganisasjon
 • enkeltpersonforetak og bedrifter med færre enn to ansatte
 • virksomheter som faller inn under målgruppen til Offentlig sektor ph.d.
 • virksomheter som på tildelingstidspunktet   er definert som "foretak i vanskeligheter"

Forskningsrådet gir kun støtte til prosjekter med kandidater som ikke har doktorgrad fra før. Ordningen støtter ikke ferdigstilling av påbegynte doktorgrader.

Hvem kan delta i prosjektet?

Prosjektansvarlig og søker til Forskningsrådet skal være en bedrift. Gradsgivende institusjon skal være samarbeidspartner i Nærings-ph.d.-prosjektet.
Forskningsrådet stiller følgende krav til prosjektdeltagere og prosjektet:

Krav til prosjektansvarlig bedrift

 • Bedriften skal stå som søker og må være innenfor målgruppen til ordningen. Vi gjør oppmerksom på at vi kan be om mer dokumentasjon for å vurdere om dette kravet er oppfylt. Dersom dere er usikre på om virksomheten er i målgruppen, ber vi dere ta kontakt med kontaktpersonen vår for ordningen før dere sender inn søknaden.
 • Doktorgradsprosjektet skal være relevant for søkerbedriftens virksomhet og langsiktige kompetansebehov.
 • Prosjektansvarlig virksomhet må sikre økonomisk gjennomføringsevne. Det betyr at bedriften må sikre finansiering av prosjektet i hele prosjektperioden også ved forsinkelser, og må kunne bekrefte at prosjektet kan finansieres også ved utsettelser. Vi gjør oppmerksom på at utvidet dokumentasjon for å vurdere dette kravet kan bli etterspurt i søknadsfasen. 
 • Prosjektansvarlig virksomhet skal oppnevne egen veileder/mentor i prosjektet og sette av tilstrekkelig med tid og ressurser for at doktorgradsprosjektet kan gjennomføres. Rollen som bedriftsveileder skal fylles av en person med relevant kompetanse for prosjektets fagtematikk. Bedriftsveileder trenger ikke å ha en doktorgrad, men vil da defineres som en bedriftsmentor. Veileder/mentor kan leies inn fra ekstern aktør dersom virksomheten ikke har relevant kompetanse på dette. 
 • Kandidaten skal være ansatt i prosjektansvarlig virksomhet gjennom hele prosjektperioden, og ansettelsesforholdet skal ta høyde for at det kan bli forsinkelser. Kandidaten skal være ansatt i 100 prosent stilling i tre år ved treårige prosjekter, og i minst 75 prosent stilling i fire år ved fireårige prosjekter. Forskningsrådet forutsetter at kandidatens ansettelses- og arbeidsforhold er i tråd med norsk lovverk.

Krav til gradsgivende institusjon

 • Gradsgivende institusjon har ansvar for å sikre at doktorgradsprosjektet, og derved doktorgraden som skal forsvares ved institusjonen, møter de samme kravene til vitenskapelig nivå som institusjonens øvrige doktorgrader, og følger institusjonens forskrift for doktorgradsutdanning når det gjelder opptak, gjennomføring og bedømmelse.
 • Det skal foreligge endelig opptak til doktorgradsprogram ved gradsgivende institusjon for kandidaten. Prosessen med opptak til doktorgradsprogram skal være igangsatt på søknadstidspunktet. Dokumentasjon på endelig opptak kan ettersendes når den foreligger. Forskningsrådet inngår ikke kontrakt med prosjektansvarlig før dokumentet er innsendt.
 • Dersom gradsgivende institusjon er utenlandsk, må søker dokumentere at graden fra den utenlandske institusjonen er på nivå med en doktorgrad avlagt ved et norsk universitet.

Krav til samarbeid og organisering av prosjektet

 • Prosjektet skal gjennomføres i henhold til statsstøtteregelverkets definisjon av faktisk samarbeid. Definisjonen for faktisk samarbeid er følgene:

Samarbeid mellom minst to uavhengige parter for å utveksle kunnskap eller teknologi eller for å nå et felles mål på grunnlag av arbeidsdeling, der partene i fellesskap definerer omfanget av samarbeidsprosjektet, bidrar til dets gjennomføring og deler risikoer og resultater. En eller flere parter kan bære alle kostnadene for prosjektet og dermed frita andre parter for finansiell risiko. Oppdragsforskning og yting av forskningstjenester anses ikke som en form for samarbeid.

 • Prosjektansvarlig virksomhet og gradsgivende institusjon må inngå en skriftlig samarbeidsavtale. Prosessen med samarbeidsavtalen skal være igangsatt på søknadstidspunktet, men avtalen trenger ikke være ferdig. Avtalen må oppfylle Nærings-ph.d.-ordningens særskilte krav til samarbeidsavtale (se eget avsnitt under). Signert samarbeidsavtale er vedlegg til kontrakten som Forskningsrådet inngår med prosjektansvarlig virksomhet.
 • Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere skal i fellesskap kunne tilby kandidaten et tilfredsstillende fagmiljø og tilstrekkelig støtte til å kunne gjennomføre doktorgradsprosjektet.
 • Kandidaten i prosjektet må være utpekt på søknadstidspunktet. Det kan ikke søkes om støtte til prosjekter uten en spesifikk kandidat.
 • Kandidaten skal oppholde seg minst ett år ved gradsgivende institusjon og minst ett år ved prosjektansvarlig virksomhet. Dette gjelder også dersom gradsgivende institusjon er utenfor Norge. Oppholdet trenger ikke være sammenhengende, det kan deles opp i flere kortere opphold fordelt over prosjektperioden. Dersom det er faglig begrunnet og enighet mellom partene i prosjektet, kan oppholdet ved gradsgivende institusjon helt eller delvis erstattes av opphold ved en eller flere andre institusjoner i universitets- og høyskolesektoren eller ved et forskningsinstitutt.

Krav til samarbeidsavtalen

Bedriften og gradsgivende institusjon må inngå en skriftlig samarbeidsavtale som følger våre generelle vilkår for FoU-prosjekter. Nærings-ph.d. ordningen stiller følgende særskilte krav til samarbeidsavtalen:

 • Fordeling av resultater og spørsmål om immaterielle rettigheter skal avklares. Partene må regulere eierskapet og bruksrettighetene til prosjektresultatene når flere har frembrakt resultatet i fellesskap. Eierskap og bruksrettigheter skal reguleres slik at foretak som deltar i konsortiet ikke mottar indirekte støtte fra deltakende forskningsinstitusjoner. Reguleringen av eierskap og bruksrett må derfor være i tråd med ESAs retningslinjer for støtte til forskning, utvikling og innovasjon, paragraf 29 (lenken åpnes i nytt vindu).  
 • Veilederne fra både prosjektansvarlig virksomhet og gradsgivende institusjon skal spesifiseres med navn, rolle og arbeidsgiver. 
 • Det skal spesifiseres at kandidaten skal oppholde seg minst ett år ved prosjektansvarlig virksomhet og minst ett år ved gradsgivende institusjon eller ved en eller flere andre institusjoner i universitet- og høgskolesektoren eller ved et forskningsinstitutt. Tiden kan fordeles slik det er mest hensiktsmessig for prosjektet.
 • Krav om arbeidsplikt for kandidaten skal avklares. Dette kan også være en del av en separat ansettelsesavtale mellom kandidaten og virksomheten. I fireårige prosjekter skal det spesifiseres hvor stipendiatens arbeidsplikt skal utføres.
 • Finansiering og fordeling av kostnader på hver samarbeidspartner i doktorgradsprosjektet skal oppgis.

Les mer om samarbeidsavtaler på nettsidene våre.

Krav ved samarbeid med andre aktører

Nærings-ph.d. er et virkemiddel som i utgangspunktet er rettet mot enkeltbedrifter i samarbeid med en gradsgivende institusjon. Dersom det er aktuelt at flere aktører inngår i prosjektet skal det være i henhold til statsstøtteregelverkets definisjon av faktisk samarbeid (se ovenfor).

I Nærings-ph.d.-prosjekter der andre aktører (i tillegg til søkerbedrift og gradsgivende institusjon) inngår som samarbeidspartnere, må følgende krav være tilfredsstilt i tillegg til de øvrige kravene i utlysningen:

 • Kun én bedrift kan stå som prosjektansvarlig.
 • Dersom andre samarbeidspartnere enn søkerbedriften og gradsgivende institusjon skal bidra med finansering, gjelder følgende: søkerbedriften må gå inn med den største egenandelen i prosjektet med unntak av gradsgivende institusjon. Det vil si at den delen av prosjektkostnadene som ikke dekkes av gradsgivende institusjon kan fordeles på flere samarbeidspartnere, men søkerbedriften må gå inn med den største egenandelen.
 • Det må inngås forpliktende avtaler med samarbeidspartnerne i prosjektet. I avtalene må alle relevante forhold avklares, herunder IPR, fordeling av resultater og økonomiske forhold. Forskningsrådet krever at det inngås én fellesavtale hvis det er flere samarbeidspartnere, enn søkerbedrift og gradsgivende institusjon, i prosjektet.

Søkerbedriften må kunne vise til en plan for hvordan prosjektet kan fullføres i tilfelle samarbeidspartnere trekker seg underveis i prosjektet.

Hva kan du søke om støtte til?

Forskningsrådet skal gjennom Nærings-ph.d.-ordningen bidra til å dekke støtteberettigede kostnader som er direkte knyttet til gjennomføringen av doktorgradsprosjektet. Spesifikt er dette: 

 • lønn og personalkostnader for kandidaten
 • lønn og personalkostnader for intern veileder
 • kostnader hos gradsgivende institusjon (blant annet veiledning og kontorplass)
 • kostnader hos prosjekt-samarbeidspartner 
 • andre driftskostnader (laboratorieforsøk, litteraturinnkjøp, konferansereiser o.l.)    

Nærings-ph.d.-ordningen støtter kun prosjektaktivitet som faller innenfor statsstøtteregelverkets definisjon av industriell forskning og grunnforskning (les om definisjonen av grunnforskning her).

Industriell forskning er planlagt forskning eller kritisk undersøkelse med sikte på tilegnelse av ny kunnskap og nye ferdigheter for å utvikle nye produkter, prosesser eller tjenester, eller med sikte på en betydelig forbedring av eksisterende produkter, prosesser eller tjenester. Dette omfatter utforming av komponenter til sammensatte systemer og kan omfatte utvikling av prototyper i et laboratoriemiljø eller i et miljø med simulerte grensesnitt mot eksisterende systemer samt av pilotprosjekter, når det er nødvendig for den industrielle forskningen og særlig for å validere allmenn teknologi.

Kostnader ved andre aktiviteter og tiltak for å utnytte FoU-resultatene slik som patentering, markedsundersøkelser og markedsføring, uttesting og ferdigstilling av nye produkter og tjenester kan ikke støttes. Overordnede FoU-aktiviteter i bedriften som ikke direkte bidrar til framdrift i prosjektets forskning, faglige mål og produksjon av endelig avhandling skal ikke tas med i budsjettet.

Søkerbedriften må i søknaden sette opp et budsjett som viser alle kostnader direkte knyttet til gjennomføring av doktorgradsprosjektet. Vi krever i søknaden at kostnadene fordeles på følgende kostnadstyper:

 • Personalkostnader og indirekte kostnader. Her føres lønn- og personalkostnader for personell i bedriften som kandidat og intern veileder, og lønn- og personalkostnader ved gradsgivende institusjon. Kostnadene skal beregnes på grunnlag av timesatser per person som deltar i prosjektet. Beregningsgrunnlaget dere benytter, det vil si hvilke kostnader som dere tar med i timesatsen, skal beskrives i søknaden i spesifikasjonsfeltet under budsjettabellene. Det er ulike retningslinjer for beregning av timesatser for personer i bedriften og ved gradsgivende institusjon. Vennligst les retningslinjene og følg eksemplene på beregning av timekostnader og indirekte kostnader:
 • Innkjøp av FoU-tjenester. Dette er kostnader til innkjøp av FoU-tjenester som laboratorievirksomhet, analyser, etc. fra en FoU-leverandør. Se retningslinjer for "Innkjøp av FoU-tjenester" for mer informasjon.
 • Utstyr. Merk at det er begrensinger for hvilke utstyrskostnader som kan tas med i budsjettet. Det er derfor viktig at dere leser retningslinjene nøye. Retningslinjer for utstyr.
 • Andre driftskostnader. Dette er kostnader til blant annet litteraturinnkjøp, konferansereiser, driftskostnader ved laboratorieforsøk, ekstern veileder osv.
  For mer informasjon les om Forskningsrådets retningslinjer for budsjett.

Beregning av støtte

Tabellen under viser maksimalt støttebeløp fra Forskningsrådet til Nærings-ph.d.-prosjekter per år og måned. Dere beregner støtten per måned fra oppstartdato.:  

 

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Treårige prosjekter

631 236

650 173

669 678

689 768

710 461

731 775

Støtte per måned

52 603

54 181

55 806

57 481

59 205

60 981

 

 

 

 

 

 

 

Fireårige prosjekter

473 427

487 629

502 258

517 326

532 846

548 831

Støtte per måned

39 452

40 636

41 855

43 111

44 404

45 736

Støtten fra Forskningsrådet kan ikke utgjøre mer enn 50 prosent av de budsjetterte kostnadene. Den kan derfor endres noe ved overgang til nytt år.

Støtten gis ikke som en rundsumsbevilgning, men korrigeres i forhold til regnskapsførte kostnader. Støtten kan ikke overstige 50 prosent av totale, godkjente prosjektkostnader. Det betyr at dersom regnskapsførte kostnader blir lavere enn budsjettert, blir vår utbetaling redusert slik at den ikke utgjør mer enn 50 prosent av prosjektkostnadene.  

Foretak kan ikke motta støtte for mer enn 50 prosent av sine støtteberettigede kostnader. Én bidragsyter kan altså ikke få dekket mer enn 50 prosent av de støtteberettigede kostnadene. Det er derfor ikke anledning til å fordele støtten omtrentlig, eksempelvis ved å tildele hver samarbeidspartner 50 prosent av den samlede støtten, dersom dette ikke reflekterer samarbeidspartnernes reelle bidrag til prosjektet.

Støtten gis som prosjektstøtte og er ikke et personlig stipend til kandidaten.

I tillegg må dere være klar over følgende om dere skulle få bevilgning fra oss:

Skattefradrag for FoU-prosjekter gjennom SkatteFUNN

Bedrifter fra alle sektorer og industrien kan søke SkatteFUNN og ved godkjent søknad, få innvilget opp til 19 prosent av prosjektets kostnader som en skattereduksjon gjennom skatteoppgjøret. Se nettsiden til SkatteFUNN for mer informasjon.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Bransjer og næringer

Næringsliv i hele landet

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknadsskjemaet

 • De formelle rollene i prosjektet, altså administrativt ansvarlig og prosjektleder, skal innehas av ansatte i søkerbedriften og kan ikke fylles av kandidaten.
  • Administrativt ansvarlig må ha signaturrett for bedriften og må kunne forplikte bedriften i et Nærings-ph.d.-prosjekt. Administrativt ansvarlig skal godkjenne søknaden før den blir sendt inn og skal signere blant annet kontrakten og rapporter i prosjektperioden.
  • Prosjektlederen har rapporteringsansvar overfor Forskningsrådet og er Nærings-ph.d.-prosjektets primære kontaktperson. Prosjektleder skal være ansatt i bedriften, og har ansvar for prosjektets faglige framdrift.
 • Samarbeidspartnere: Husk å føre opp gradsgivende institusjon og eventuelt andre bedrifter eller institusjoner som inngår i et faktisk samarbeid som samarbeidspartnere. Prosjektansvarlig og Forskningsrådet skal ikke føres opp som samarbeidspartnere.
 • Hovedaktiviteter og milepæler i prosjektperioden skal inkludere: 
  • obligatoriske og valgfrie kurs ved gradsgivende institusjon og eventuelt andre universitet/høyskoler
  • midtveisevaluering ved gradsgivende institusjon
  • milepæler for de planlagte artiklene
  • Innlevering av avhandlingen skal være prosjektets siste milepæl. Vi anser innlevering av avhandlingen som avslutningen av prosjektet. Vi venter ikke på disputas da dette kan ta lengre tid.
 • I spesifikasjonsfeltet til kostnadsplanen skal dere beskrive hvordan dere har kommet fram til timesatsen til prosjektmedarbeiderne, og hvor mange timer i året dere har beregnet per prosjektmedarbeider. Hvis dere har brukt maksimaltimesats (1100 kroner) må dere begrunne dette.

Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.

Vedlegg til søknaden

Prosjektbeskrivelsen og andre obligatoriske vedlegg må følge malen(e). Dere finner alle vedleggsmalene nederst i utlysningen. Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Deler av søknadsbehandlingen hos oss er digitalisert. Det er derfor viktig at dere benytter malene nederst i utlysningen og beholder toppteksten i dokumentene.

Obligatoriske vedlegg ved innsendelse av søknad

 1. prosjektbeskrivelse
 2. partneropplysninger for bedrifter
 3. bekreftelse på deltakelse i doktorgradsprosjekt
 4. egenerklæringsskjema for foretak (lastes opp under "Annet" i søknadsskjemaet)
 5. CV for kandidaten: I Nærings-ph.d. har vi ikke egen mal for CV, benytt "vanlig" CV-oppsett. Det er kun kandidatens CV som skal lastes opp.  

Andre vedlegg

 • For søknader til IKT-sikkerhet og kryptologi skal det vedlegges bekreftelse på sikkerhetsklarering og autorisasjon.  

Søknader som ikke oppfyller kravene, vil bli avvist. Søknader som ikke har lagt ved obligatoriske vedlegg nr. 1–5 vil bli avvist.

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon.

Vennligst ikke legg ved dokumenter som ikke etterspørres. Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over.

Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene dere laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Behandlingsprosedyre

Søknader til denne utlysningen behandles administrativt. Grunnet begrenset budsjett forventer vi flere søknader enn det er tilgjengelige midler. Utlysningen og behandlingen av søknader vil derfor skje gjennom følgende trinn:

 • Dere kan søke i åtte dager fra åpningsdato, deretter stenges den for søknader. 
 • Rekkefølgen for behandlingen av søknader blir sortert gjennom randomisering (loddtrekning).  
 • Vi behandler søknadene i denne rekkefølgen til budsjettet er brukt opp.

Etter innsendt søknad, vanligvis etter åtte uker, mottar bedriften tilbakemelding om enten betinget vedtak om bevilgning eller avslag. Vi tar forbehold om lengre behandlingstid ved ferieavvikling og stor pågang. Dere får svar via Mitt nettsted.

Dersom søknaden blir betinget godkjent, vil dere motta et brev som inneholder krav om tilleggsinformasjon og revidering av søknad. I revidert søknad blir dere bedt om å skrive et populærvitenskapelig sammendrag av prosjektet, og eventuelt andre avklaringer eller rettelser knyttet til søknaden.

Frist for innsending av revidert søknad er vanligvis to uker. Ved behov kan dere be om utsatt frist.

Når eventuell etterspurt tilleggsinformasjon og søknadsrevideringer er godkjent, vil vi legge ut en kontrakt på Mitt nettsted. Signert samarbeidsavtale med gradsgivende institusjon og eventuelt andre samarbeidspartnere skal lastes opp som vedlegg til kontrakten. Kontrakten er gyldig etter at vi har godkjent den innsendte kontrakten og vedlegget.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 22.06 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.