Gjennomført

Midler til forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet

Viktige datoer

21. jun. 2023

Frist for obligatorisk skisse

1. sep. 2023

Nedlastbart søkerkurs legges ut

13. sep. 2023

Webinar om høstens forskningsinfrastruktur-utlysning

4. okt. 2023

Åpen for søknad

15. nov. 2023

Søknadsfrist

Viktige datoer

Formål

Formålet med utlysningen er å støtte prosjekter som 

 • vil gi norske forskningsmiljøer og næringsliv tilgang til relevant og oppdatert infrastruktur, som understøtter forskning og innovasjon av høy kvalitet og som vil bidra til å møte samfunnets kunnskapsutfordringer 
 • vil styrke, samordne og optimalisere utnyttelse og internasjonalisering av nasjonal forskningsinfrastruktur der Norge har sterke forskningsmiljøer 
 • gjelder ny norsk deltakelse i internasjonal forskningsinfrastruktur  

Om utlysningen

Utlysningen gjelder støtte til forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet slik dette er definert i Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2023. Utlysningen omfatter også norsk deltakelse i internasjonal forskningsinfrastruktur, herunder deltakelse i forskningsinfrastrukturer på ESFRI Roadmap. Årets utlysning gir også mulighet for å søke om støtte til forprosjekter. 

Obligatorisk skisse 

Kun søkere som har sendt inn obligatorisk skisse innen skissefristen 21. juni 2023, er kvalifisert til å søke om midler. Dette gjelder også søknader om forprosjektmidler. 

Overordnete rammer for utlysningen 

Infrastrukturene det søkes midler til må støtte opp under utvikling av nasjonalt prioriterte forskningsområder og relevante næringer. Infrastrukturene må relatere seg til det eksisterende landskapet av forskningsinfrastrukturer og hvilke muligheter som allerede etablerte infrastrukturer gir. Bakgrunnen for hvordan vi prioriterer investeringer i forskningsinfrastruktur på ulike områder, er beskrevet i: 

Det blir mulig å søke om midler til: 

 • etablering/oppgradering av forskningsinfrastruktur: forskningsinfrastrukturen må være av nasjonal viktighet og høyt prioritert av ledelsen ved de samarbeidende institusjonene. Her inngår videreutvikling/oppgradering av eksisterende fasiliteter som tidligere er støttet gjennom INFRASTRUKTUR eller etablering av forskningsinfrastrukturer som ikke tidligere har fått støtte gjennom INFRASTRUKTUR, men som bygger på eksisterende fasiliteter (2-200 millioner kroner). 
 • forprosjekter: for nye forskningsinfrastrukturinitiativ som trenger en planleggingsfase for å bli modne for å sende søknad til en senere utlysning (inntil 2 millioner kroner). Initiativene må være høyt prioritert av ledelsen ved de samarbeidende institusjonene. Foretak kan ikke motta støtte til forprosjekter. 

Søknadene skal fremmes av institusjonenes ledelse, som oppfordres til å begrense antallet. Alle søknader må være høyt prioritert av ledelsen ved samtlige institusjoner som deltar i søkerkonsortiet og være begrunnet i deres forskning og strategiske utvikling. Dette gjelder også forprosjekter. 

Minimum 70 mill. kroner av utlysningens økonomiske ramme er øremerket forskningsinfrastruktur som er relevant for fornybar energi, inkludert CO2-fangst og -lagring. Forutsetningen er at søknadene har tilstrekkelig kvalitet. 

Støtte til etablering/oppgradering av forskningsinfrastruktur 

For store, kostbare og sammensatte forskningsinfrastrukturer oppfordrer vi dere til å legge opp til en trinnvis oppbygning av forskningsinfrastrukturen og til å søke om støtte til ett trinn av gangen. 

Etableringen eller oppgraderingen av forskningsinfrastruktur som dere søker støtte til, må være så godt forberedt at prosjektet senest kan settes i gang første halvdel av 2025. 

Støtte til forprosjekter 

Det er krevende å etablere nye forskningsinfrastrukturer. Erfaringene fra tidligere utlysninger er at en del søknader om nyetableringer er umodne og at konsortiet trenger tid på å utvikle konsepter, tekniske løsninger og utarbeide gode modeller for utnyttelse og bærekraftig drift. I årets utlysning vil det derfor være mulig å søke om midler til forprosjekter der formålet er å gi støtte til en planleggingsfase for nye intrastrukturinitiativer som vil kunne sende inn søknad til en senere utlysning. Det vil ikke være krav om å ha gjennomført forprosjekt for å kunne søke midler ved senere utlysninger.  

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende. 

Hvem kan søke?

Godkjente forskningsorganisasjoner og offentlig finansierte forvaltere av forskningsinfrastruktur som samarbeider nært med norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig og samarbeidspartnere 

Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn. Søknaden skal være strategisk forankret hos prosjektansvarlig institusjon og alle samarbeidspartnere.  

Forskningsorganisasjoner, offentlig finansierte forvaltere av forskningsinfrastruktur som samarbeider nært med norske forskningsorganisasjoner, samt andre organisasjoner eller foretak kan være samarbeidspartnere i forskningsinfrastrukturprosjekter. De to sistnevnte kan ikke motta noe av Forskningsrådets støtte til prosjektet, og må bære sine egne prosjektkostnader 

Hva kan du søke om støtte til?

Se Hva det kan søkes om for en detaljert beskrivelse av kostnader dere kan søke støtte til. 

I hovedtrekk kan dere søke om: 

Midler til etablering/oppgradering av forskningsinfrastruktur

 • midler til etablering og oppgradering av alle typer forskningsinfrastrukturer av nasjonal viktighet slik dette er definert i Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2023 
 • deltagelse i internasjonalt forskningsinfrastruktursamarbeid, inkludert deltagelse i infrastrukturer på ESFRI Roadmap 
 • midler til samordning og tilretteleggelse av felles tjenester basert på eksisterende forskningsinfrastrukturer 
 • midler til langsiktig drift i særskilte tilfeller 

Når støtten utgjør statsstøtte, følger det av EUs Gruppeunntaksforordning (GBER) art. 26, Investeringsstøtte til forskningsinfrastrukturer, hva man kan søke om støtte til. Se nærmere informasjon om dette under.  

Vi oppfordrer til bruk av eksisterende forskningsinfrastruktur der dette er mulig, og heller søke om utvidelse og oppgradering enn etablering av ny infrastruktur. Søknader som gjelder oppgradering/videreutvikling av forskningsinfrastruktur som tidligere har fått finansiering gjennom denne ordningen skal fylle ut et eget vedlegg. For slike søknader skal det fremkomme tydelig at søknaden fremmes av den eksisterende forskningsinfrastrukturen som en oppgradering, og ikke som en ny infrastruktur.  

For søknader som gjelder norsk deltakelse i samarbeid om etablering, eller oppgradering av internasjonale forskningsinfrastrukturer, inklusive prosjekter på ESFRI Roadmap, må dere levere et eget vedlegg som beskriver den norske deltakelsen og egenverdien av denne. 

Vi kan i noen særskilte tilfeller gi støtte til finansiering av forskningsinfrastrukturers driftskostnader. En forutsetning for dette, er at dere enten søker om midler til etablering/oppgradering av den aktuelle forskningsinfrastrukturen i gjeldende utlysning, eller så må dere ha mottatt slik støtte tidligere (se Hva det kan søkes om). Driftsstøtte kan ikke gis i de tilfellene der støtten til etablering/oppgradering av forskningsinfrastruktur utgjør statsstøtte. Langsiktig støtte til finansiering av drift (utover etableringsfasen) vurderes på grunnlag av søkers opplysninger i et eget vedlegg. 

Søknader som gjelder etablering/oppgradering av forskningsinfrastruktur, må benytte egen mal for prosjektbeskrivelse. 

Midler til forprosjekter 

 • midler til å dekke faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre forprosjektet. Her inngår lønn og personalkostnader for gjennomføring av konsept-studier, koordinering og deltakelse i arbeidsgrupper og kostnader knyttet til reise og deltakelse på møteplasser. Initiativet må være av nasjonal viktighet slik dette er definert i Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2023 og forankret i institusjonenes ledelse. 

Støtte til forprosjekter kan gis til godkjente forskningsorganisasjoner og offentlig finansierte forvaltere av forskningsinfrastruktur som samarbeider nært med norske forskningsorganisasjoner. Forskningsrådets finansiering anses å gå til forskningsorganisasjonenes ikke-økonomiske aktivitet. Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader. Tildelt støtte utgjør dermed ikke statsstøtte. 

Søknader som gjelder støtte til forprosjekter, må benytte egen mal prosjektbeskrivelse. 

Dere finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden

 

Forskningsartikler og forskningsdata

Det er som regel brukerne av infrastrukturen som er ansvarlig for valg av arkivløsning for dataene som generes. Prosjektansvarlig forskningsorganisasjon for infrastrukturen skal imidlertid tilby veiledning til prosjektene når det gjelder valg av arkivløsning. Hvordan infrastrukturen skal sørge for å ha slik veiledningskompetanse beskrives i forbindelse med revidering av søknad. 

Der det er relevant skal infrastrukturen sørge for at prinsipper og retningslinjer i Forskningsrådets policy for tilgjengeliggjøring av forskningsdata følges.  

 • I de tilfeller hvor infrastrukturen selv samler inn/genererer data, skal prosjektansvarlig utarbeide en plan som beskriver hvordan dataene skal håndteres i en datahåndteringsplan, ved revidering av søknad. Se vår veileder for hva en god datahåndteringsplan bør inneholde. 
 • I de tilfeller hvor andres bruk av infrastrukturen medfører innsamling/generering av data, skal prosjektansvarlig kreve at brukerne av infrastrukturen utarbeider en datahåndteringsplan.  
 • Datainfrastrukturer som har til hensikt å tilrettelegge for deling og gjenbruk av forskningsdata/databaser skal ha en policy som beskriver hvordan de ivaretar datahåndtering i sine systemer og tjenester.  
 • Datainfrastrukturer som arkiverer forskningsdata, skal utarbeide en plan for å sikre at dataene ivaretas og langtidsbevares av annen relevant aktør på en hensiktsmessig måte dersom infrastrukturen avsluttes. 

Omfang av støtte 

Prosjektene som gjelder midler til etablering/oppgradering av forskningsinfrastruktur, kan tildeles støtte for inntil fem år. Minimumsstøtte fra Forskningsrådet er 2 millioner kroner, maksimal støtte er 200 millioner. Når tildelingen utgjør statsstøtte, kan den ikke overstige 20 millioner euro per infrastruktur. 

Forprosjektene kan tildeles støtte for inntil to år og maksimal støtte er 2 millioner kroner. Støtten anses å gå til organisasjonenes ikke-økonomiske aktivitet, og den utgjør ikke statsstøtte. Inntil 16 millioner kroner av tilgjengelige midler vil kunne gis til forprosjekter. 

Forutsetning for tildeling av støtte 

Midler til etablering/oppgradering av forskningsinfrastruktur  

For den delen av støtten som går til foretak (aktører som tilbyr varer eller tjenester i et marked, dvs. som driver økonomisk aktivitet), utgjør denne utlysningen en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Den har referanse GBER 69/2023/R&D&I. 

Støtten tildeles da i henhold til EUs gruppeunntaksforordning (Kommisjonsforordning 651/2014 av 17. juni 2014) artikkel 26. I tillegg må de generelle vilkårene i forordningens kapittel I være oppfylt. Reglene finner du her

Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Herunder skal vilkår og begreper tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene. Ved eventuell motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene, skal sistnevnte ha forrang. Av samme grunn kan også utlysningen bli justert. 

Støtte kan ikke gis til foretak som ikke har oppfylt krav om tilbakebetaling etter en forutgående beslutning fra ESA/EU-kommisjonsbeslutning der støtten er erklært ulovlig og uforenlig med det indre marked. Støtte kan heller ikke gis til foretak i vanskeligheter i EØS-rettslig forstand. 

Utdypende informasjon om GBER art. 26, samt om forskningsorganisasjoners og forskningsinfrastrukturers økonomiske og ikke-økonomiske aktivitet, finnes på Forskningsrådets nettsider om statsstøtteregelverket. Det er påkrevet at institusjoner som mottar bevilgning gjennom denne utlysningen har et tydelig regnskapsmessig skille mellom sin økonomiske og ikke-økonomiske aktivitet knyttet til forskningsinfrastrukturen slik at Forskningsrådets tildeling er i henhold til statsstøtteregelverket. Før en eventuell kontraktsinngåelse, vil dere derfor bli bedt om å informere om den planlagte infrastrukturens kapasitet og hvor stor andel av kapasiteten som vil benyttes i økonomisk aktivitet. 

Før en eventuell kontraktsinngåelse skal det foreligge en plan for fremtidig økonomisk drift av den infrastrukturen som skal etableres/fornyes/oppgraderes. Denne planen må synliggjøre fremtidig driftskostnad til infrastrukturen samt beskrive hvordan driftskostnadene er tenkt dekket inn. Forskningsrådet kommer til å betrakte eventuelle egenbidrag til driftsfinansiering av infrastrukturen synliggjort i denne planen som forpliktende. 

Vi oppfordrer til bruk av leiestedsmodellen som grunnlag for kostnads- og kapasitetsberegninger. Dere finner mer informasjon om dette på våre nettsider om hva budsjettet skal inneholde

Forprosjekter 

Forskningsrådets finansiering anses å gå til forskningsorganisasjonenes ikke-økonomiske aktivitet. Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader. Tildelt støtte utgjør dermed ikke statsstøtte. 

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter.   

Spesielle tilleggskrav 

Krav til institusjonene 

Det er institusjonens ledelse som skal fremme søknadene. Vi oppfordrer dere til å se søknadene i sammenheng med institusjonens strategi og at dere er oppmerksomme på langsiktige driftskostnader som kan tilfalle institusjonen(e) etter nyinvesteringer og oppgraderinger av forskningsinfrastruktur.  

Dersom institusjonen fremmer flere søknader, eller er partner i flere søknader, skal institusjonens ledelse sende et brev til Forskningsrådet der alle forskningsinfrastrukturene som er prioritert av institusjonen, listes opp og rangeres. MERK: Det er obligatorisk å bruke malen for prioriteringsbrevet som finnes nederst i utlysningsteksten. Brevet skal sendes til Forskningsrådets postmottak til søknadsfristen: post@forskningsradet.no med kopi til forinfra@forskningsradet.no og merkes "Institusjonens prioritering av forskningsinfrastruktur". 

Institusjonene må allokere kvalifisert personell til ledelse og drift av forskningsinfrastrukturen. 

Krav til søknaden 

I tillegg til kostnads- og finansieringsplanen for prosjektet i eSøknad, skal søknader som gjelder midler til etablering/oppgradering av forskningsinfrastruktur ha et eget vedlegg: Excel-skjema for kostnader og finansiering, som dere finner nederst i utlysningen. I skjemaet skal dere synliggjøre kostnader som er forbundet med henholdsvis investering/etablering og drift av infrastrukturen hver for seg. Kostnader og finansiering av driften skal fylles ut for en periode på 10 år. 

Søknader hvor dere inkluderer bruk av eksisterende nasjonale infrastrukturer for lagring og tilgjengeliggjøring av data skal inneholde et bekreftende brev fra den som er ansvarlig for de(n) eksisterende nasjonal(e) infrastruktur(er) på at de stiller seg positive til prosjektets plan. Dere må redegjøre for hvordan eventuelle kostnader forbundet med håndtering, lagring og tilgjengeliggjøring av data vil bli finansiert. 

Krav til prosjektbeskrivelsen 

Prosjektbeskrivelsen for midler til etablering/oppgradering av forskningsinfrastruktur og forprosjekt har ulik mal. Den aktuelle gjeldende mal skal følges, som dere finner nederst i utlysningen. 

Prosjektene som gjelder etablering/oppgradering av forskningsinfrastruktur, har noen særskilte krav for prosjektbeskrivelsen som må: 

 • inneholde en tydelig beskrivelse av hva dere kan få til innenfor en alternativ "minimumsramme" dersom søkt beløp overskrider 30 mill. kroner, eventuelt kombinert med en opptrappingsplan, forutsatt at dette gir mening. 
 • tydelig beskrive hvordan infrastrukturen vil bli gjort tilgjengelig for forskermiljøer og relevant næringsliv hos andre enn prosjektansvarlig og samarbeidspartnere. For å ivareta brukermiljøets interesser, anbefales det å etablere en styringsgruppe eller rådgivende organ (advisory board) med representanter fra flere institusjoner. Dette gjelder også infrastrukturer som etableres, eies og driftes av kun en institusjon, men som har en større brukergruppe. 

I søknader som inkluderer utvikling av nye lagringsløsninger og/eller tjenester for håndtering og/eller tilgjengeliggjøring av data, må dere i beskrivelsen av den fremtidige planen for infrastrukturens økonomiske drift, ta høyde for at en andel av driftsinntektene skal kunne dekke et minimum av kostnader forbundet med oppgradering. Det må også beskrives hvordan disse løsningene skal integreres med relevant eksisterende nasjonale/internasjonale datainfrastrukturer og relevante internasjonale initiativ eller European Common Data Spaces, slik som European Open Science Cloud.  

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen omfatter alle fag-, tema- og teknologiområder.

Forskningsinfrastruktur

Avanserte produksjonsprosesserLandbrukHavbrukGrunnleggende forskning innenfor matematikk og naturvitenskapNaturmangfold og miljøBioøkonomiBioteknologiKlimaKulturDemokrati, makt og styringDigitalisering og bruk av IKTMiljøvennlig energiMatUtenriks og internasjonale relasjonerHelseMaritimMineralerNanoteknologi/avanserte materialerPetroleumPolarIKT forskningsområdeTransport og mobilitetVelferd

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler. 

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk. 
 • Alle obligatoriske vedlegg må være med. 
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format. Vær oppmerksom på at for Excel-dokumentene må hvert ark gjøres om til PDF-format. 
 • Søknaden må være basert på skisse(r) sendt inn til fristen 21. juni 2023, og det må eksplisitt vises til hvilke(n) skisse(r) søknaden er basert på. 

Vedlegg 

Det er obligatorisk å bruke malene, som du kan laste ned nederst i utlysningen. 

Obligatoriske vedlegg for midler til etablering/oppgradering av forskningsinfrastruktur 

 • prosjektbeskrivelse på maksimalt 15 sider etter fastlagt mal 
 • beskrivelse av arbeidspakker etter fastlagt mal på maksimalt 2 sider per arbeidspakke 
 • Excel-skjema for kostnader og finansiering 2023 etter fastlagt mal. Lastes opp under Attachments/Other items. 
 • CV for prosjektleder ved søkerinstitusjonen og delprosjektledere (arbeidspakkeledere) ved alle partnerinstitusjonene på maksimalt 4 sider per person etter fastlagt mal 
 • erklæring fra søkerinstitusjonen om hvordan infrastrukturen inngår i institusjonens forskningsstrategi 
 • bekreftelse på institusjonsnivå fra hver samarbeidspartner på deres forpliktelser i prosjektet og en erklæring om at infrastrukturen inngår i institusjonens forskningsstrategi, herunder en kort beskrivelse av hvordan infrastrukturen inngår i strategien 
 • ekstra vedlegg dersom søknaden gjelder: 
  • prosjekter som tidligere har fått finansiering gjennom INFRASTRUKTUR og søker om videre investeringer (i fase 2/3/4/…) kan legge ved et eget vedlegg på maksimalt 2 sider etter fastlagt mal 
  • norsk deltakelse i internasjonale infrastrukturer: eget vedlegg på maksimalt 3 sider etter fastlagt mal. Merk! nye noder i ESFRI-infrastrukturer må legge ved støttebrev fra den internasjonale koordinatoren 
  • langsiktig grunnfinansiering av drift: eget vedlegg på maksimalt 5 sider etter fastlagt mal 
  • søknader som inkluderer bruk av eksisterende nasjonale infrastrukturer for lagring og tilgjengeliggjøring av data: et bekreftende brev fra den som er ansvarlig for de(n) eksisterende nasjonal(e) infrastruktur(er) på at de stiller seg positive til prosjektets plan 

Valgfrie vedlegg for midler til etablering/oppgradering av forskningsinfrastruktur 

 • Letter of Intent (LOI) eller støttebrev fra eksterne brukermiljøer (utformet av disse og ikke av søkerkonsortiet) som underbygger behov og potensiale for utnyttelse av infrastrukturen det søkes om. 
 • Forslag på inntil fem fageksperter som antas å være habile til å vurdere søknaden 

Obligatoriske vedlegg for forprosjekter 

 • prosjektbeskrivelse på maksimalt 5 sider etter fastlagt mal 
 • CV for prosjektleder og sentrale deltagere i forprosjektet ved alle partnerinstitusjonene på maksimalt 4 sider per person etter fastlagt mal 
 • erklæring fra søkerinstitusjonen om hvordan infrastrukturen inngår i institusjonens forskningsstrategi 
 • bekreftelse på institusjonsnivå fra hver samarbeidspartner på deres forpliktelser i prosjektet og en erklæring om at infrastrukturen inngår i institusjonens forskningsstrategi, herunder en kort beskrivelse av hvordan infrastrukturen inngår i strategien 

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet. 

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med utlysningen og etter disse kriteriene:

Forskning og innovasjon

I hvilken grad infrastrukturen vil bidra til faglig fornyelse og/eller bredde
• I hvilken grad infrastrukturen vil bidra til å løfte norsk forskning til et internasjonalt ledende nivå.
• I hvilken grad infrastrukturen tilbyr tjenester som svarer på relevante forskningsmiljøers eller forskningsområders behov.

Infrastrukturens kvalitet og unikhet
• Hvorvidt infrastrukturen er "state-of-the-art" – de best tilgjengelige teknologiske løsningene velges.
• Hvordan infrastrukturen passer inn i landskapet av relevante eksisterende infrastrukturer, og i hvilken grad søknaden er koordinert med disse.

Virkninger og effekter

Potensielle virkninger og effekter
• I hvilken grad det er potensielle virkninger og effekter av infrastrukturen på:
- forskningssystemet
- innovasjon
- samfunn

Tilgjengeliggjøring og utnyttelse
• I hvilken grad:
- infrastrukturen vil gjøres tilgjengelig for alle relevante brukere.
- det legges opp til formidling og kommunikasjon rettet mot alle relevante interessenter/brukere.
- infrastrukturen tilrettelegger for brukermedvirkning fra forskningsmiljøer, næringsliv, offentlig forvaltning og andre relevante bidragsytere.

Gjennomføring

Kvalitet på prosjektledelse og organisering
• I hvilken grad:
- prosjektlederen er kvalifisert til å lede prosjektet.
- prosjektgruppen har relevant kompetanse og ressurser til å etablere, drifte og tilby tjenester til relevante brukermiljøer.
- prosjektet har en hensiktsmessig organisering.

Planer for etablering/oppgradering og drift av infrastrukturen
• I hvilken grad det:
- foreligger en gjennomtenkt og realistisk plan for etablering/oppgradering av infrastrukturen, inklusiv oppdeling i arbeidspakker/delprosjekt, milepæler, leveranser, kostnader og ressursbehov.
- foreligger planer for at infrastrukturen utnyttes og brukes på best mulig måte.
- foreligger gjennomtenkte planer for hvordan data som infrastrukturen generer/håndterer skal struktureres, lagres og publiseres eller på annen måte gjøres tilgjengelig.
- gjøres en vurdering av risiko og foreslås tiltak for å håndtere eventuelle høyrisiko hendelser.
• For søknader som gjelder etablering/oppgradering av norsk node i internasjonale infrastruktursamarbeid, vurderes det i hvilken grad rollefordeling mellom den norske partneren (noden) og de internasjonale partnerne er tydelig og hensiktsmessig (gjøres på grunnlag av særskilt vedlegg).

Vurdering av tekniske løsninger
• I hvilken grad de foreslåtte tekniske løsningene er tilstrekkelig modne til å etablere infrastrukturen.
• I prosjekter med egenutvikling av utstyr og tekniske løsninger, vurderes om:
- det er dokumentert at det ikke finnes tilgjengelige løsninger på markedet og det dermed er gode grunner for egenutvikling.
- metoden/teknologien som ligger til grunn er demonstrert å fungere i et relevant miljø (Technology Readiness Level 6 etter EU-definisjon).

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Ekspertens/panelets samlede vurdering av søknaden basert på kriteriene Forskning og innovasjon, Virkninger og effekter og Gjennomføring.

Spesielle føringer i utlysningen

I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller spesielle prioriteringer i utlysningen ut over det som er nevnt under. Prioriteringene vil være tydeliggjort i utlysningene.

Nasjonal viktighet

• Vurderes ut fra i hvilken grad infrastrukturen:
- har bred nasjonal interesse.
- finnes kun på ett eller få steder i landet.
- støtter opp om nasjonalt prioriterte forskningsområder og strategier.

Samarbeid og arbeidsdeling

• Vurderes ut fra i hvilken grad prosjektet:
- bidrar til en hensiktsmessig nasjonal arbeidsdeling.
- vil utnytte den nasjonale forskningskompetansen.
- fremmer nasjonalt samarbeid om investeringer og drift.

• Der det er relevant vurderes i hvilken grad prosjektet:
- samarbeider med annen relevant nasjonal og/eller internasjonal infrastruktur.

Institusjonell forankring

• Vurderes ut fra hvor godt prosjektet er forankret institusjonelt og hvilken betydning det har for prosjektansvarlig og samarbeidspartnernes strategiske mål og planer.

Nytte for samfunnet

• I hvilken grad infrastrukturen bidrar til:
- innovasjon og/eller verdiskapning i næringsliv og/eller offentlig sektor, der dette er relevant.
- økt kunnskap/kompetanse av betydning for samfunnet.

Gjennomføring og organisering

• I hvilken grad:
- prosjektet har en økonomisk robust driftsmodell for infrastrukturen.
- det foreligger en gjennomtenkt og realistisk finansieringsplan for etablering/oppgradering.
- det foreligger gode planer for å gjøre infrastrukturen tilgjengelig for relevante brukere utenfor vertsinstitusjonene.
- det er god koordinering og hensiktsmessig ansvarsdeling og forpliktelser med hensyn til etablering, oppgradering og drift i prosjektet.
o For søknader som søker om oppgradering/videreutvikling vurderes måloppnåelsen i tidligere faser finansiert av Forskningsrådet.
o For søknader som gjelder langsiktig grunnstøtte til drift vil behov for støtte vil vurderes på grunnlag av søkers besvarelse i særskilt vedlegg.
- prosjektet er modent for gjennomføring.
- det er mulig å legge opp til en trinnvis oppbygning og om budsjettrammen kan justeres ned gitt at målene til prosjektet opprettholdes.

Samlet vurdering fra administrativt panel

Her gjøres det en samlet vurdering av søknaden basert på ekspertvurderingen og de administrative kriteriene. Det administrative panelet trekker inn styrker og svakheter fra ekspertpanelenes vurderinger og kriteriene som er vurdert av det administrative panelet.

Alle søknadene vil vurderes etter de samme kriteriene, med unntak av kriteriene som gjelder gjennomføring. Forprosjektene vil få en enklere vurdering av prosjektets gjennomføringsevne. I søknader med ellers lik faglig kvalitet og strategisk relevans, vil vi prioritere prosjekter med kvinnelig prosjektleder.

Behandlingsprosedyre

Søknadsbehandlingen omfatter en faglig vurdering utført av eksterne fageksperter og en strategisk vurdering utført av Forskningsrådets administrasjon. 

Alle søknadene blir først vurdert av utvalg bestående av eksterne fageksperter (kalt fagpaneler) som vurderer hvorvidt forskningsinfrastrukturen vil kunne bidra til forskning av høy vitenskapelig kvalitet. Denne vurderingen er rådgivende for Forskningsrådets videre behandling av søknadene, som foretas av administrasjonen. 

Forskningsrådets administrasjon vurderer først søknadene per fag-/temaområde av infrastrukturenes nasjonale betydning slik dette er definert i Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2023, av infrastrukturenes strategiske relevans til norske forskningsprioriteringer og gjennomføringen av prosjektet. Forskningsrådet gjør ikke den faglige vurderingen av søknadene. Deretter gjør administrasjonen en helhetsvurdering av den strategiske betydningen av de høyest rangerte søknadene på tvers av fagområder og porteføljer. Til slutt utarbeider administrasjonen en innstilling til det besluttende organ, som er Styret for forskningssystemet. 

Trinn 1: Ekspertvurdering 

Fagpanelene settes sammen i henhold til den faglige profilen i søknadsmassen. Ut fra hensynet til habilitet, er alle paneldeltagerne hentet fra utlandet. 

Søknader som vurderes som relevant for flere av de strategiske områdene, vil bli vurdert av mer enn ett fagpanel. 

Trinn 2: Strategisk administrativ vurdering 

Første ledd av den strategisk administrative behandlingen foretas av paneler (kalt administrasjonspaneler) bestående av medarbeidere i Forskningsrådet med god kjennskap til et faglig, tematisk og/eller teknologisk område og til norske forskningsaktører. Disse panelene inndeles på omtrent samme måte som inndelingen i underområdene i Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2023. Søknader som vurderes som relevant for flere av de strategiske underområdene vil bli vurdert av mer enn ett administrativt panel. Alle søknader som har fått høy karakter av fagpanelene (5, 6 eller 7), vil bli vurdert administrativt. Søknader med karakter 4 eller lavere fra fagpanelene blir ikke vurdert administrativt.  

Trinn 3: Endelig utvelgelse gjennom administrativ helhetsvurdering 

Basert på den samlede vurderingen fra de strategisk administrative panelene, gjøres det en helhetsvurdering på tvers av fagområder og porteføljer. Følgende punkter vil bli vektlagt i helhetsvurderingen: 

 • hvordan prosjektet svarer på prioriteringene og overordnede målene i Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2023-2032 - forskningsinfrastrukturens nasjonale betydning innenfor strategisk prioriterte områder 
 • hvordan infrastrukturen bidrar til å dekke behov som ikke dekkes av allerede eksisterende forskningsinfrastrukturer eller oppgradering av disse  
 • rangering og vurdering fra administrasjonspanelene 
 • føringer i utlysningen 
 • koblingen mellom investering i forskningsinfrastrukturer og forskning som finansieres gjennom Forskningsrådets andre virkemidler. Investeringene må stå i forhold til forskningens omfang og behovet for forskningsinfrastruktur på områdene. 
 • graden av hvor mye det haster å etablere/videreføre forskningsinfrastrukturene 
 • bredden i porteføljen: alle de nasjonalt prioriterte områdene bør støttes over tid med forskningsinfrastrukturer dersom det foreligger søknader av høy kvalitet 
 • inngåtte internasjonale forpliktelser inkl. forvaltning av vertskapsroller der norske institusjoner har viktige roller i internasjonale infrastruktursamarbeid 
 • om det er tilstrekkelig økonomisk ramme tilgjengelig for å kunne finansiere prosjektet 
 • hvor godt forberedt etableringen eller oppgraderingen det søkes om er for å oppnå rask igangsettelse av prosjektet 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. mai 2024, kl. 19:41 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.