Gjennomført

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet 2023

Viktige datoer

26. apr 2023

Utlysningen åpner for søknader

07. jun 2023

Siste frist for å sende inn søknader (midnatt)

07. des 2023

Vedtak om tildelinger

Midten av desember

Forventet svar på søknaden

01. jan 2024

Tidligste tillatte prosjektstart

30. jun 2024

Seneste tillatte prosjektstart

30. jun 2027

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Et demonstrasjonsprosjekt i næringslivet skal forsterke næringslivets egen satsing på å demonstrere ny teknologi for anvendelser med høy samfunnsøkonomisk nytte. Prosjektene skal bidra til å sikre kompetanse, arbeidsplasser, verdiskaping og en konkurransedyktig industri i Norge.

Om utlysningen

I år er det kun petroleumsprosjekter som kan få støtte.  

Midlene skal gå til prosjekter som fremmer samarbeid for å sikre at det utvikles og tas i bruk nye innovasjoner – både produkter, tjenester og/eller prosesser. Dere skal vise at det er behov for å pilotere og demonstrere ny teknologi til bruk nasjonalt og for salg i internasjonale markeder.

For industriprosjekter som har behov for mer omfattende forskningsaktivitet, vil utlysningen Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2023 (lenken åpnes i nytt vindu) være mer aktuell.

Dere kan sende inn søknaden når som helst til og med 7. juni 2023 klokken 23:59 CEST. Les mer under overskriften "Forventet svar på søknaden" (under "Behandlingsprosedyre" nederst i utlysningen).

Utlysningen utgjør en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan (ESA), og ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Les mer om statsstøtte under overskriften "Forutsetninger for tildeling av støtte".

Har dere også tenkt å søke støtte fra SkatteFUNN for prosjektet? Les mer her om denne muligheten og forutsetninger på nettsidene: Insentiveffekt og kombinasjon av virkemidler (skattefunn.no, lenken åpnes i nytt vindu).

Legg merke til at dere ikke kan søke om midler til et prosjekt som allerede er startet.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Søker må være registrert i det norske foretaksregisteret og ha økonomisk aktivitet i Norge. Søker må være en bedrift som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter.

Det er krav om samarbeid med sluttbrukere av teknologien. Dere kan lese mer om dette under "Krav til samarbeid og roller i prosjektet" nedenfor.

Enkeltpersonforetak og forskningsorganisasjoner kan ikke søke.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Foretaket som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Prosjektansvarlig må sikre finansiering av prosjektet (utover Forskningsrådets støtte) og andre nødvendige tiltak for å utnytte prosjektresultatene i egen virksomhet.

Krav til samarbeid og roller i prosjektet

 • Prosjektansvarlig må gjennomføre prosjektet i faktisk samarbeid med minst én sluttbruker av teknologien. For petroleumssektoren er dette vanligvis oljeselskaper, men det kan også være rederier, leverandører eller andre som opererer innenfor næringen som aktuelle sluttbrukere. Disse må dere registrere under "Samarbeidspartner" i søknadsskjemaet.
 • Samarbeidspartnerne skal bidra med finansielle og faglige forpliktelser til prosjektet. Dette dokumenteres gjennom et intensjonsbrev fra hver av partnerne. I brevet redegjør partnerne for hvorfor prosjektet er viktig for dem og beskriver den faglige og eventuelt finansielle forpliktelsen i prosjektet. Les mer om samarbeidsavtaler og samarbeidspartnere.
 • Også samarbeidspartnerne må oppfylle kriteriene under "Hvem kan søke?" for å kunne delta i prosjektet og motta støtte. Samarbeidspartnere inngår i faktisk samarbeid med prosjektansvarlig. Dette innebærer blant annet at de deler både risikoen i prosjektet og resultatene som kommer ut av det. De samarbeidspartnerne som får dekket deler av sine prosjektkostnader gjennom støtten vår, blir mottakere av statsstøtte.
 • Norske og utenlandske kompetansemiljøer og forskningsorganisasjoner kan delta i prosjektet som FoU-leverandører, med ansvar for å utføre FoU-arbeid på oppdrag fra bedriftene i prosjektet. FoU-leverandører skal ikke bidra til å finansiere prosjektet og har vanligvis ikke rettigheter til prosjektresultater. De leverer et arbeid på oppdrag og skal motta markedspris for dette. Dersom de likevel skal beholde rettigheter til resultater, bør dette reflekteres i prisen på arbeidet, ved at markedsverdien på rettighetene de beholder trekkes fra prisen for arbeidet deres. Her kan du lese mer om bruk av FoU-leverandører.
 • Andre internasjonale og offentlige aktører kan delta i prosjektet, men de skal dere ikke legge inn som partnere i søknadsskjemaet. Denne typen samarbeid kan omtales i prosjektbeskrivelsen under punkt 3.3 "Annet samarbeid".
 • Merk at prosjektansvarlig og samarbeidspartnere må være uavhengige av hverandre, noe som innebærer at den ene ikke kan ha kontrollerende innflytelse over den andre. 
 • Prosjektansvarlig eller samarbeidspartnere kan heller ikke ha kontrollerende innflytelse over en FoU-leverandør, eller motsatt. Les mer om samarbeidspartnere og leverandører i innovasjonsprosjekter.
 • Grunnlaget for vår vurdering av søknaden, er de aktuelle samarbeidspartnerne og FoU-leverandørene ved søknadstidspunktet. Det er en avgjørende betingelse for at vi skal tildele støtte at disse kommer til å delta i prosjektet. Om dere endrer prosjektsammensetningen før vi inngår kontrakt med dere, kan vi derfor trekke tilbake vårt tilsagn om finansiering.

Kjennetegn ved prosjektet

 • Et demonstrasjonsprosjekt skal demonstrere og verifisere en konkret innovasjon hos bedriftene som deltar i prosjektet. Innovasjonen kan gjelde et nytt produkt, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess eller en ny måte å levere produkter og tjenester på. Innovasjonen kan også være i form av vesentlige forbedringer eller nye egenskaper ved eksisterende produkter, tjenester eller prosesser.
 • Bedriftene er avhengig av FoU-aktiviteter i form av demonstrasjon og verifisering av innovasjonen, før markedsintroduksjon og videre kommersialisering. FoU-aktivitetene er primært eksperimentell utvikling slik dette er definert i artikkel 25 i statsstøtteregelverket.
 • I prosjektet skal dere vise til en sannsynlig og vesentlig positiv effekt innenfor ett eller flere bærekraftsmål. Vi forutsetter at effektene fra prosjektet skjer uten at det oppstår skadevirkninger på andre områder. Eksempler på dette er utslippsreduksjon, klimatilpasning, ressurseffektivitet, velfungerende økosystemer eller sosiale/samfunnsmessige forhold.
 • Partnerne i prosjektet har definerte oppgaver og en tydelig rolle i gjennomføringen av prosjektet.
 • Prosjektet må inneholde klare mål og en konkret plan for gjennomføring og utnyttelse av resultatene.
 • Demonstrasjon og kvalifisering skal gjøres under reelle betingelser. En tydelig plan for dette skal inkluderes i prosjektbeskrivelsen.
 • Prosjektet har et omfang og en faglig risikoprofil som tilsier at bedriftene ikke vil gjennomføre prosjektet uten offentlig støtte. Støtten fra Forskningsrådet skal gi en kritisk risikoavlastning for å gjennomføre aktivitetene. Prosjektstøtten skal være avgjørende for å utløse ytterligere private investeringer i bedriften på veien til å realisere innovasjonen.

Hva kan du søke om støtte til?

Vi kan gi støtte til å dekke deler av bedriftenes kostnader ved FoU-prosjektet. Støtten kan dekke både direkte og indirekte prosjektkostnader i den grad de er kostnader ved industriell forskning eller eksperimentell utvikling. Dette gjelder både kostnader forbundet med FoU-aktiviteter som dere utfører selv og kostnader som dere har til kjøp av FoU-tjenester.

Vi gir ikke støtte til aktiviteter av driftsmessig karakter og til tiltak for å utnytte FoU-resultatene, slik som beskyttelse av immaterielle rettigheter, markedsundersøkelser og markedsføring. Vi gir ikke støtte til kostnader som ikke vil bli bokført i prosjektansvarliges eller samarbeidspartneres offisielle regnskap, for eksempel ulønnet arbeidsinnsats. Kommersielle rater for infrastruktur som eies av en samarbeidspartner eller utstyr/datasett gitt til prosjektet uten kostnad er heller ikke godkjente prosjektkostnader og skal ikke inkluderes i søknadens budsjettabeller.

Dere finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.

Omfanget av støtten

Minstebeløpet dere kan søke i støtte er 1 million kroner, maksimal støtte er 12 millioner kroner.

Prosjektene skal vare fra ett til tre år.

Vi forventer at dere definerer hovedandelen av prosjektaktivitetene under kategorien eksperimentell utvikling. Noe industriell forskning kan også inngå i prosjektet, men det gis ikke økt støtte for denne kategorien. Vi gir ikke ekstra støtte for faktisk samarbeid. Støttegraden varierer da fra 25 til maksimalt 45 prosent avhengig av bedriftens størrelse, slik det er definert i statsstøtteregelverket

Type bedrift / type aktivitet

Industriell Forskning

Eksperimentell utvikling

Små bedrifter

45%

45 %

Mellomstore bedrifter

35%

35 %

Store bedrifter

25%

25 %

Støttegraden beregnes for hver enkelt aktør og deres kostnader i prosjektet, og ikke ut ifra prosjektets totalkostnader. For innvilgede søknader vil støtten bli endelig fastlagt i forbindelse med kontraktsinngåelse.

Forutsetninger for tildeling av støtte

Denne utlysningen utgjør en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). 

Støtten under ordningen tildeles i henhold til Gruppeunntaksforordningens artikkel 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014). I tillegg må de generelle vilkårene i forordningens kapittel I være oppfylt. Se gruppeunntaksforordningen i konsolidert versjon med endringer til og med mai 2023 (lenken åpnes i nytt vindu).

Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Vilkår og begreper tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene. Ved eventuell motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene, skal sistnevnte ha forrang. Av samme grunn kan også utlysningen bli justert.

Støtte kan ikke gis til foretak som ikke har oppfylt krav om tilbakebetaling etter en forutgående beslutning fra ESA/EU-kommisjonsbeslutning der støtten er erklært ulovlig og uforenlig med det indre marked. Støtte kan heller ikke gis til foretak i vanskeligheter i EØS-rettslig forstand.

Utlysningen er meldt som støtteordning til EFTA Surveillance Authority (ESA) og har referanse GBER 35/2023/R&D&I. 

Dersom dere får innvilget prosjektet, må dere revidere søknaden. Den reviderte søknaden skal omfatte oppdaterte og utfyllende opplysninger om prosjektet og partnerne, inkludert dokumentasjon av gjennomføringsevne og egenfinansiering. Bedriftene i prosjektet må dessuten avgi egenerklæring som bekrefter at de er berettiget til å motta statsstøtte.

I tillegg må dere være klar over følgende om dere skulle få bevilgning fra oss:

 • Seneste tidspunkt for oppstart av prosjektet vil være seks måneder etter melding om bevilgning. Prosjekter som er vedtatt bevilget, men ikke startet innen dette tidspunktet, kan miste bevilgningen.
 • Dere må årlig sende oss en prosjektregnskapsrapport som dokumenterer påløpte prosjektkostnader og hvordan de er finansiert.
 • Annen offentlig støtte til prosjektet, eller til aktiviteter som inngår i prosjektet, vil kunne påvirke omfanget av Forskningsrådets støtte.
 • Får dere statsstøtte fra oss som tilsvarer 500 000 euro eller mer, vil vi gjøre det kjent i Registeret for offentlig støtte.
 • Dere må så raskt som mulig si ifra til eventuelle samarbeidspartnere som er børsnoterte eller som har søkt om å bli tatt opp til handel på børsen, slik at de kan vurdere om tildelingen av prosjektmidler er børssensitiv informasjon.

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning finner du i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter på informasjonssiden Dette består kontrakten av.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen favner kun temaområdet petroleum i 2023.

Petroleum

Reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljøUndergrunnsforståelseBoring, komplettering, intervensjon og permanent avstengning av brønnerProduksjon, prosessering og transportStorulykker og arbeidsmiljø

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.

Denne utlysningen har frist 7. juni kl. 23.59. Legg merke til at dere kan kun sende inn søknaden én gang. Dersom dere sender inn søknaden før fristen og etterpå ser at den likevel må endres, så kan dere opprette en ny søknad – f.eks. som kopi av den dere allerede har sendt inn – og på den måten sende inn en ny versjon før fristen går ut.

 • Alle vedleggene skal være i PDF-format og lastes opp i søknadsskjema. Du finner alle de faste malene nederst i utlysningen.
 • Prosjektbeskrivelsen skal følge en fast mal og alle punktene må besvares.
 • I søknadsskjemaet må du informere om samme søknad eller nært tilgrensede søknader er sendt til andre utlysninger i Forskningsrådet.
 • Alle prosjektkostnader skal budsjetteres etter Forskningsrådets retningslinjer for budsjettering.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider. Bruk standard mal.
 • Partneropplysninger for prosjektansvarlig og for hver av samarbeidspartnerne. Bruk standard mal.
 • CV for prosjektleder og andre sentrale prosjektmedarbeidere. Bruk standard mal. Det kan sendes inn maksimalt fem CV-er per søknad, og hver CV skal være på maksimalt fire sider.
 • Intensjonsbrev fra alle registrerte samarbeidspartnere. Intensjonsbrevene skal inneholde en redegjørelse for hvorfor prosjektet er viktig for dem, samt en beskrivelse av den finansielle og/eller faglige forpliktelsen i prosjektet.

Merk at alle malene er nye for 2023.

Alle krav i utlysningen må være oppfylt. Søknader som ikke oppfyller kravene til utforming, krav til prosjektansvarlig eller krav til samarbeid og roller, vil ikke bli behandlet.

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke at dere ettersender vedlegg med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon.

Vi vil ikke vurdere andre vedlegg enn de som er spesifisert over eller dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggstype under riktig kategori, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med utlysningen og etter disse kriteriene:

Forskning og innovasjon | IP-Næringsliv

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad retter innovasjonen seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere i prosjektet?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene ambisiøse og nødvendige for å lykkes med innovasjonen?
• I hvilken grad tar prosjektet hensyn til forskningsetiske problemstillinger og/eller kjønnsperspektivet i forskningen?

Virkninger og effekter | IP-Næringsliv

I hvilken grad legger prosjektet til rette for en bærekraftig utvikling, positive virkninger og effekter for samfunnet og prosjektpartnerne, og i hvilken grad er dette godt beskrevet og sannsynliggjort?

• I hvilken grad bidrar prosjektet inn mot FNs bærekraftsmål?
• I hvilken grad kan prosjektet gi positive eksterne effekter for næringslivet, offentlig sektor og samfunnet generelt?
• I hvilken grad vil prosjektet gi betydelige bedriftsøkonomiske gevinster for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere?
• I hvilken grad er planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av gevinster relevant og dekkende?

Gjennomføring | IP-Demonstrasjon

I hvilken grad gir FoU-prosjektplanen et godt grunnlag for å gjennomføre aktivitetene?

• I hvilken grad har FoU-prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?
• I hvilken grad har prosjektet en klar og tydelig plan for demonstrasjon/pilotering?
• I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre FoU-oppgavene?
• I hvilken grad har prosjektleder egnet kompetanse og erfaring for å lede FoU- prosjektet?
• I hvilken grad har prosjektet en egnet prosjektorganisering med tydelig og relevant fordeling av budsjett, roller og ansvar?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere?
• I hvilken grad er budsjettet og finansieringsplanen realistiske og gjennomførbare?

Relevans for utlysningen | IP-Næringsliv

I hvilken grad er prosjektet i samsvar med krav og føringer i utlysningen?

• I hvilken grad er utlysningens betingelser knyttet til samarbeid og rolleavklaring oppfylt?
• I hvilken grad kan støtte fra Forskningsrådet forventes å utløse økt FoU-satsing hos prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere i prosjektet og tilføre prosjektet merverdi utover den finansielle støtten?
• I hvilken grad tilfredsstiller prosjektet det aktuelle temaets føringer og prioriteringer?

Behandlingsprosedyre

Søknaden og de obligatoriske vedleggene vil bli gjort tilgjengelig digitalt i en nettportal for fagpersoner som skal foreta vurdering av kriteriene "forskning og innovasjon", "virkninger og effekter" og "gjennomføring". Hver søknad vurderes av et fagpanel som består av minst tre personer. Fagpanelet leverer en omforent vurdering av søknaden for hvert av de tre kriteriene.

Etter panelbehandlingen vil en saksbehandler i Forskningsrådet vurdere søknaden ut fra kriteriet "relevans for utlysningen". Resultatet av vurderingen av de fire ovennevnte kriteriene oppsummeres i en hovedkarakter som et samlet uttrykk for prosjektsøknadens kvalitet.

Administrasjonen legger så fram prosjektene for endelig behandling i  porteføljestyret. Porteføljestyret vil legge vekt på å oppnå en balansert portefølje av prosjekter innenfor sitt ansvarsområde, også sett i lys av pågående prosjekter og eventuelle søknader som er sendt til andre utlysninger. Disse vurderingene vil være basert på budsjettrammer, utlysningsteksten og dokumenter det er henvist til i beskrivelsen av temaområdet i denne utlysningen. Du kan se hvilke prosjekter som pågår i Prosjektbanken (som er en oversikt over alle prosjektene vi har støttet, lenken åpnes i nytt vindu).

Porteføljestyret vil også legge Forskningsrådets generelle policy for tildeling av midler til grunn, inkludert:

 • prioritering av prosjekter ut fra effekt på bærekraft og miljø blant søknader med lik kvalitetsvurdering
 • prioritering av prosjekter med kvinnelige prosjektleder blant søknader med ellers lik kvalitetsvurdering
 • forskningsetiske krav

Forventet svar på søknaden

Behandlingen av søknader vil være i perioden fra 7. juni til midten av desember 2023. Vi forventer å publisere hvilke søknader som får bevilgning i andre halvdel av desember.

Se også: Slik behandler vi søknader.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. november 2023, 19:05 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.