Gjennomført
Se Resultat

Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2021

Viktige datoer

Januar-juni 2021

Periode 1

Søknader innsendt fra 4. januar til midten av april, med svar mellom midten av mai og slutten av juni.

30. aug 2021

Søkerwebinar for næringslivet om temaet teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier

April-desember 2021

Periode 2

Søknader innsendt mellom midten av april til midten av september, med svar mellom slutten av oktober og midten av desember. 

Viktige datoer

Formål

Et innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forskning- og utvikling (FoU). Innovasjonsprosjektet skal føre til fornyelse og bærekraftig verdiskaping for bedriftene som deltar i prosjektet. Det skal også gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelige.

Om utlysningen

Hensikten med støtten er å stimulere bedrifter til merinvesteringer i FoU som kan bidra til innovasjon og bærekraftig verdiskapning. Denne utlysningen dekker bredden av norsk næringsliv, noe som er mer detaljert omtalt under utlysningens temaområder.

Vi har løpende mottak av søknader. Behandlingen av søknader vil i utgangspunktet skje periodevis. Les mer under overskriften "Forventet svar på søknaden" (under "Behandlingsprosedyre" nederst i utlysningen).

Denne utlysningen utgjør en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, og ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Les mer om statsstøtte under overskriften "Forutsetninger for tildeling av støtte".

Se også ofte stilte spørsmål om innovasjonsprosjekt i næringslivet.

Se opptak fra søkerwebinaret (lenken åpnes i eget vindu) vi hadde i mars. 

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende. Dersom utlysningen endres vesentlig, vil vi gi tre måneders varsel.

Hvem kan søke?

Bedrifter som er registrert i det norske foretaksregisteret og som har økonomisk aktivitet i Norge, kan søke. Offentlige foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter, kan også stå som søker.

Enkeltpersonforetak og forskningsorganisasjoner kan ikke søke. 

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

 • Prosjektansvarlig må være en bedrift eller et offentlig foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter og som er registrert i det norske foretaksregisteret.
 • Prosjektansvarlig må sikre finansiering av prosjektet (utover Forskningsrådets støtte) og andre nødvendige tiltak for å utnytte prosjektresultatene.

Krav til samarbeid og roller i prosjektet

 • Prosjektansvarlig må gjennomføre prosjektet sammen med minst én samarbeidspartner eller én FoU-leverandør. Disse må registreres under "Samarbeidspartnere og FoU-leverandører" i søknadsskjemaet. Les mer om samarbeidspartnere og FoU-leverandører.
 • Samarbeidspartnere må oppfylle kriteriene under "Hvem kan søke?" for å kunne motta støtte. Samarbeidspartnere inngår i faktisk samarbeid med prosjektansvarlig, som blant annet innebærer at de deler både risikoen i prosjektet og resultatene som kommer ut av det. De samarbeidspartnere som får dekket deler av sine prosjektkostnader gjennom vår støtte blir mottakere av statsstøtte.
 • Norske og utenlandske kompetansemiljøer og forskningsorganisasjoner kan delta i prosjektet som FoU-leverandører, med ansvar for å utføre FoU-arbeid på oppdrag fra bedriftene i prosjektet. FoU-leverandører skal ikke bidra til å finansiere prosjektet og har vanligvis ikke rettigheter til prosjektresultater. De leverer et arbeid på oppdrag og skal motta markedspris for dette. Dersom de likevel skal beholde rettigheter til resultater, bør dette reflekteres i prisen på arbeidet.
 • Der doktorgradsarbeid inngår i FoU-leverandørens arbeid med prosjektet, kan det ikke legges restriksjoner på offentliggjøring av doktorgradsarbeidet, med unntak av eventuelt en på forhånd avtalt utsettelse av datoen for offentliggjøring.
 • Siden forskningsorganisasjonenes arbeid i IPN-prosjektene skjer på oppdrag, skal universiteters og høyskolers arbeid i slike prosjekter klassifiseres som oppdragsfinansiert aktivitet. Dette innebærer at de må få dekket alle kostnader også ved doktorgradsarbeidet.
 • Andre internasjonale og offentlige aktører kan delta i prosjektet, men uten støtte fra oss.
 • Prosjektansvarlig eller samarbeidspartnere kan ikke stå i et avhengighetsforhold, for eksempel gjennom en konsernrelasjon, til en FoU-leverandør i prosjektet. De må operere på armlengdes avstand fra disse.
 • Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere i prosjektet som står i avhengighetsforhold til hverandre, vil regnes som én og samme støttemottaker etter statsstøtteregelverket.
 • Det er søknaden med de aktuelle samarbeidspartnere og FoU-leverandører ved søknadstidspunktet, som er utgangspunktet for bevilgning, og en avgjørende betingelse for tildeling av støtte. Ved endringer i prosjektsammensetning før eventuell inngåelse av kontakt, kan vårt tilsagn om finansiering trekkes tilbake.

Kjennetegn ved prosjektet

 • Prosjektet tar utgangspunkt i en unik innovasjonsidé hos én eller flere av bedriftene som samarbeider i prosjektet. De forventede resultatene kan være et nytt produkt, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess eller en ny måte å levere produkter og tjenester på. Også vesentlige forbedringer, eller nye egenskaper ved eksisterende produkter, tjenester eller prosesser hos bedriftene, kan være et resultat.
 • Prosjektet kan vise til en sannsynlig og vesentlig positiv effekt innenfor én eller flere sentrale bærekraftsutfordringer. Eksempler på dette er utslippsreduksjon, klimatilpasning, ressurseffektivitet, velfungerende økosystemer eller sosiale/samfunnsmessige forhold. Vi forutsetter positive effekter fra prosjektet uten at det oppstår skadevirkninger på andre områder.
 • Samarbeidskonstellasjonen i prosjektet gir grunnlag for langsiktig samarbeid, utvikling og spredning av kunnskap og effektiv gjensidig utnyttelse av resultatene.
 • Bedriftene som samarbeider i prosjektet, har behov for ny kunnskap eller ny teknologi for å kunne lykkes med innovasjonen i prosjektet. Kunnskapen og teknologien utvikles gjennom FoU-aktiviteter med bruk av anerkjent metodikk. FoU-aktivitetene må være industriell forskning eller eksperimentell utvikling slik begrepene er definert i statsstøtteregelverket (se "Artikkel 25: Viktige definisjoner" på statsstøttesiden vår).
 • Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere har tilgang til den FoU-kompetansen som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet.
 • Prosjektet har et omfang og en risikoprofil som tilsier at bedriftene i prosjektet ikke vil kunne gjennomføre prosjektet uten midler fra Forskningsrådet. Det vil si at støtten vår må være utløsende for å iverksette FoU-aktivitetene. Støtten kan også være avgjørende for å utløse ytterligere private investeringer i bedriftene til videreutvikling og utnyttelse av resultatene.
 • Prosjektet har klare mål og en konkret plan for gjennomføring og for utnyttelse av FoU-resultatene. Resultater og kunnskap som ikke må beskyttes av hensyn til planlagt kommersiell utnyttelse hos bedriftene i prosjektet, skal spres gjennom publisering og annen relevant formidling.

Hva kan du søke om støtte til?

Vi kan gi støtte til deler av bedriftenes kostnader ved FoU prosjektet. Artikkel 25 beskriver hvilke aktiviteter som kan støttes og hvilke kostnader ved disse aktivitetene som helt eller delvis kan dekkes. Vi kan støtte både direkte og indirekte prosjektkostnader i den grad de kan kategoriseres som kostnader ved industriell forskning eller eksperimentell utvikling. Dette gjelder både kostnader forbundet med FoU-aktiviteter som dere utfører selv og kostnader som dere har til kjøp av FoU-tjenester.

Her finner du finner detaljert informasjon om hvilke prosjektkostnader vi støtter.

Vi gir ikke støtte til aktiviteter av driftsmessig karakter og til tiltak for å utnytte FoU-resultatene, slik som beskyttelse av immaterielle rettigheter, markedsundersøkelser og markedsføring og uttesting og ferdigstilling av nye produkter og tjenester. Vi gir ikke støtte til kostnader som ikke vil bli bokført i prosjektansvarliges eller samarbeidspartneres offisielle regnskap, for eksempel egen, ulønnet arbeidsinnsats. Du skal derfor ikke ta med slike kostnader i prosjektbudsjettet.

Omfang av støtte

Graden av støtte til bedriftens prosjektkostnader er avhengig av bedriftens størrelse og type FoU-aktiviteter, og i hvilken grad støtten er utløsende for økt FoU-satsing hos samarbeidspartnerne i prosjektet. Vi gir ikke ekstra støtte for faktisk samarbeid. Støttegraden vil dermed kunne variere fra 25 til 70 prosent, jf. statsstøtteregelverket (Artikkel 25: Støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter), og tabellen under.  

Type bedrift/type aktivitet

Industriell forskning

Eksperimentell utvikling

Små bedrifter

70 %

45 %

Mellomstore bedrifter

60 %

35 %

Store bedrifter

50 %

25 %

For innvilgede søknader vil støtten bli endelig fastlagt når vi inngår kontrakt med dere. Dere vil motta tilbud om en betinget bevilgning med forutsetning å utarbeide en revidert søknad i samsvar med bevilgningsvedtaket, jf. kulepunktene under.

Informasjon om hvor mye du kan søke om, og lengden på prosjektperioden, finner du under de enkelte temaområdene.

Forutsetninger for tildeling av støtte

Denne utlysningen utgjør en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). 

Støtten under ordningen tildeles i henhold til Gruppeunntaksforordningens artikkel 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014). I tillegg må de generelle vilkårene i forordningens kapittel I være oppfylt. Gruppeunntaksforordningen i konsolidert versjon med endringer til og med juli 2020 finner du her. Norsk oversettelse av reglene finner du her.

Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Vilkår og begreper skal tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene. Ved eventuell motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene, skal sistnevnte ha forrang. Av samme grunn kan også utlysningen bli justert.

Støtte kan ikke gis til foretak som ikke har oppfylt krav om tilbakebetaling etter en forutgående beslutning fra ESA/EU-kommisjonsbeslutning der støtten er erklært ulovlig og uforenlig med det indre marked. Støtte kan heller ikke gis til foretak i vanskeligheter i EØS-rettslig forstand, med mindre foretaket ikke var i vanskeligheter per 31.12.2019, men ble et foretak i vanskeligheter i perioden 1.1.2020–30.06.2021. Da kan det likevel få støtte.

Utlysningen er meldt som støtteordning til EFTA Surveillance Authority (ESA) og har referanse GBER 8/2021/R&D&I. 
 • Dersom søknaden innvilges, må prosjektansvarlig utarbeide en revidert søknad i samsvar med bevilgningsvedtaket. Den reviderte søknaden skal omfatte oppdaterte og utfyllende opplysninger om prosjektet og partnerne, inkludert dokumentasjon av gjennomføringsevne og egenfinansiering.
 • Bedriftene i prosjektet må samtidig avgi egenerklæring som bekrefter at de er berettiget til å motta statsstøtte.
 • Annen offentlig støtte til prosjektet, eller til aktiviteter som inngår i prosjektet, vil kunne påvirke omfanget av Forskningsrådets støtte.
 • Tildelt statsstøtte på 500 000 euro eller mer vil bekjentgjøres i et offentlig register.
 • Når prosjektansvarlig vet at prosjektet får bevilgning, må den informere eventuelle samarbeidspartnere som er børsnoterte eller har søkt om å bli tatt opp til handel på børsen, slik at de kan vurdere om tildelingen av prosjektmidler er børssensitiv informasjon.
 • Seneste tidspunkt for oppstart av prosjektet vil være fire måneder etter melding om bevilgning. Prosjekter som er vedtatt bevilget, men ikke startet innen dette tidspunktet, kan miste bevilgningen.
 • For prosjekter innvilget under denne utlysningen, omfatter dette blant annet krav om årlig prosjektregnskapsrapport som dokumenterer påløpte kostnader og finansiering av disse.

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Temaene listet opp under "Temaområde" her, beskriver formål, vektlegginger og prioriteringer for tildelingen av støtte. For mer informasjon om prioriteringer under de enkelte temaene, kan du lese de respektive porteføljeplanene som vi viser til under "Relevante planer".

Vi oppfordrer deg som søker til å gå gjennom disse planene for å forstå grunnlaget for vår kvalitative vurdering og prioritering av søknadene. Vi legger vekt på å oppnå en balansert portefølje av støttede prosjekter innenfor de enkelte temaene.

Du velger både temaområde og tema i søknadsskjemaet. Valg av temaområde og tema er kun veiledende for søknadsbehandlingen, og Forskningsrådet kan flytte søknader til andre temaområder og temaer. 

Under de enkelte temaene står det oppført en ramme for tilgjengelige beløp. Dersom de enkelte temaene på et tidspunkt har bevilget alle tilgjengelige midler, vil vi legge ut en offisiell melding om dette øverst i utlysningen. Søknader som kommer inn til temaer som ikke har tilgjengelige midler vil bli avslått. Disse kan sendes inn på nytt når eventuelt nye midler blir tilgjengelig igjen.

Ta kontakt med fagrådgiverne tilknyttet de respektive temaene for mer informasjon om temaene, og om tilgjengelig beløp for prosjektbevilgninger.

Hav

MaritimFiskeriMarinHavteknologi på tversHavbruk

Energi, transport og lavutslipp

CO2-håndteringMiljøvennlig energi

Petroleum

Industri og tjenestenæringer

Bygg, anlegg og eiendomFinans og bankHelsenæringenIKT-næringenProsess- og foredlingsindustriReiselivMedia og kulturVarehandelVareproduserende industriAnnen tjenesteyting

Muliggjørende teknologier

Nanoteknologi/avanserte materialerTeknologikonvergens

Landbasert mat, miljø og bioressurser

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Søknaden og alle vedlegg skal skrives på norsk eller engelsk. Dette er en løpende utlysning og en søknad kan kun sendes inn én gang (i motsetning til utlysninger med faste søknadsfrister der søknad kan sendes inn mange ganger fram til fristen).

 • Alle vedlegg skal være i PDF-format og lastes opp som vedlegg i søknadsskjema. Du finner alle søknadsmalene nederst i utlysningen.
 • Prosjektbeskrivelsen skal følge en fast mal og alle punktene må besvares.
 • I søknadsskjemaet må du informere om samme søknad eller nært tilgrensede søknader er sendt til andre utlysninger i Forskningsrådet.
 • Alle prosjektkostnader skal budsjetteres etter Forskningsrådets retningslinjer for budsjettering.

Obligatoriske vedlegg 

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider. Bruk standard mal. Merk at det er en ny mal for 2021.
 • Partneropplysninger for prosjektansvarlig og for hver av samarbeidspartnerne. Bruk standard mal. Merk at det er ny mal for 2021.
 • CV for prosjektleder og andre sentrale prosjektmedarbeidere (for eksempel ansvarlige for prosjektets arbeidspakker). Bruk standard mal. Det kan sendes inn maksimalt 5 CV-er per søknad. 

Alle krav i utlysningen må være oppfylt. Søknader som ikke oppfyller kravene til utforming eller krav til prosjektansvarlig og krav til samarbeid og roller i prosjektet, vil ikke bli behandlet. Søknaden må ligge innenfor de rammene som står under hvert tema når det gjelder beløp og varighet.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider som det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innholdet i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene:

Forskning og innovasjon | IP-Næringsliv

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad retter innovasjonen seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere i prosjektet?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?

Virkninger og effekter | IP-Næringsliv

I hvilken grad legger prosjektet til rette for betydelige gevinster for prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne, og også grunnlag for øvrige positive samfunnsmessige effekter?

• I hvilken grad vil prosjektet ha potensial for bærekraftig verdiskaping i Norge med betydelige bedriftsøkonomiske gevinster for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere?
• I hvilken grad kan prosjektet gi positive eksterne effekter, for eksempel
– i form av kunnskapsspredning gjennom nettverk og publisering
– ved at resultater kan utnyttes i annet næringsliv, offentlig sektor eller samfunnet generelt
– ved at innovasjonen kan bidra til FNs bærekraftmål eller til å løse andre viktige samfunnsutfordringer?
• I hvilken grad er de potensielle virkningene og effektene av prosjektet tydelig formulert og godt sannsynliggjort?

Gjennomføring | IP-Næringsliv

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene og for å få realisert verdiskapingspotensialet?

• I hvilken grad har FoU-prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?
• I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre FoU-oppgavene?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere og med en egnet prosjektorganisering?
• I hvilken grad har prosjektleder egnet kompetanse og erfaring for å lede et FoU- prosjekt rettet mot innovasjon og bærekraftig verdiskaping for bedrifter?
• I hvilken grad er planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av gevinster relevant og dekkende, for eksempel når det gjelder spørsmål som:
– håndtering av IPR
– vurderinger av konkurranseforhold og markedsrisiko
– behov og planer for investeringer
– behov og planer for partnerskap for kommersialisering eller industrialisering
– behov for utvikling av forretningsmodeller?

Relevans for utlysningen | IP-Næringsliv

I hvilken grad er prosjektet i samsvar med krav og føringer i utlysningen?

• I hvilken grad oppfyller bedriftene i prosjektet utlysningens krav og forventninger til prosjektansvarlig og samarbeidspartnere?
• I hvilken grad er utlysningens betingelser knyttet til samarbeid og rolleavklaring oppfylt?
• I hvilken grad kan støtte fra Forskningsrådet forventes å utløse økt FoU-satsing hos prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere i prosjektet og tilføre prosjektet merverdi utover den finansielle støtten?
• I hvilken grad samsvarer prosjektet med tematiske eller budsjettmessige føringer i utlysningen, der dette er relevant ut fra prosjektets innhold?

Behandlingsprosedyre

Søknaden, med alle obligatoriske vedlegg, vil bli gjort tilgjengelig digitalt i en nettportal for fagpersoner som skal vurdere kriteriene "forskning og innovasjon", "virkninger og effekter" og "gjennomføring". Hver søknad vurderes av et fagpanel som vanligvis består av tre fagpersoner. Fagpanelet leverer en omforent vurdering av søknaden for hvert av disse tre kriteriene.

Dersom fagpanelet har bedømt samtlige kriterier til karakter 4 eller høyere i en skala med 7 som høyeste karakter, vil søknaden også bli vurdert ut fra kriteriet "relevans for utlysningen" av saksbehandlere i Forskningsrådet. Resultatet av vurderingen av de fire ovennevnte kriteriene oppsummeres i en hovedkarakter som et samlet uttrykk for søknadens kvalitet.

Administrasjonen fremlegger så søknadene og karaktersettingen for vedtak i relevante porteføljestyrer i Forskningsrådet. Porteføljestyrene vil legge vekt på å oppnå en balansert portefølje av prosjekter innenfor sine ansvarsområder – også sett i lys av pågående prosjekter og eventuelle søknader til andre utlysninger. Disse vurderingene vil være basert på budsjettrammer, utlysningsteksten og dokumenter det er henvist til i beskrivelsen av temaene i denne utlysningen. Du kan se hvilke prosjekter som pågår i prosjektbanken.no.

Porteføljestyret vil også legge Forskningsrådets generelle policy for tildeling av midler til grunn, inkludert:

 • prioritering av prosjekter ut fra effekt på bærekraft og miljø blant søknader med lik kvalitetsvurdering
 • prioritering av prosjekter med kvinnelige prosjektleder blant søknader med lik kvalitetsvurdering
 • forskningsetiske krav

Forventet svar på søknaden

Vi har løpende mottak av søknader gjennom året. Når søknaden din er klar, kan du sende den inn. Når du får svar vil avhenge blant annet av antall innkomne søknader til de ulike temaene, og våre interne søknadsbehandlingsrutiner. I 2021 vil vi i utgangspunktet ha tre perioder der vi mottar og behandler søknadene:

 • Periode 1: Søknader innsendt fra 4. januar til midten av april, med svar mellom midten av mai og slutten av juni.
 • Periode 2: Søknader innsendt mellom midten av april til midten av september, med svar mellom slutten av oktober og midten av desember.

Enkelte temaer vil kun behandle søknader i periode 2, og dette er opplyst under de respektive temaene det gjelder. Vi tar forbehold om at enkelte temaer vil bevilge alle tilgjengelige midler i løpet av periode 1 eller 2. Vi vil i så tilfelle legge ut en offisiell melding om dette øverst i utlysningen. Søknader som kommer inn til temaer som ikke har tilgjengelige midler, vil bli avslått. Disse kan eventuelt sendes inn på nytt når eventuelt nye midler blir tilgjengelig igjen. 

Et prosjekt kan ikke starte før dere har fått beskjed om bevilgning, og seneste oppstart er innen fire måneder etter beskjed om bevilgning.

Legg merke til at det for periodene angitt over, ikke er absolutte datoer med tidspunkter (“søknadsfrister”) for innlevering av søknader. Det vil si at en søknad som sendes inn innen torsdag 15. april, vil være innsendt under periode 1, og vil som regel behandles under denne perioden. Søker vil da mest sannsynlig få svar senest i slutten av juni. Også en søknad som eksempelvis sendes inn et par dager etter 15. april, kan komme inn under periode 1 og behandles i denne perioden, men vi kan ikke garantere at den vil behandles som del av denne perioden. Dersom du sender inn søknaden din tidlig i en av de angitte periodene over, så kan du får svar tidligere.

Ta kontakt med fagrådgiverne tilknyttet de respektive temaene for nærmere informasjon om søknadsmottak og søknadsbehandling i periodene, og om tilgjengelig beløp for prosjektbevilgninger.

Dersom du sender inn en avslått søknad på nytt, uten vesentlige endringer i prosjektet og prosjektsøknaden, vil den beholde den opprinnelige faglige vurderingen for behandlingen i porteføljestyret. Om du sender inn en avslått søknad på nytt, men med vesentlige endringer i prosjektet og prosjektsøknad, kan denne søknaden bli vurdert av et fagpanel som består helt eller delvis av de samme fagekspertene som vurderte den tidligere versjonen av søknaden. Dersom du sender inn søknad på nytt etter avslag, må du redegjøre for endringene og hvor vesentlige de er i prosjektbeskrivelsens del 4, punkt 15.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. november 2023, 17:53 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.