Gjennomført

Formål

En førkommersiell anskaffelse er en innovativ anskaffelse med forskning som kan brukes når offentlige virksomheter har behov for at det utvikles løsninger som ikke finnes enda.

I disse prosjektene beskriver dere som offentlige virksomheter behovet deres og utfordrer forskere og næringsliv til å foreslå innovative løsninger som kan dekke dette behovet. Deretter inngås avtale med leverandørene av de beste forslagene om å kjøpe utviklingen av innovasjonene deres.

På denne måten kan offentlige myndigheter modernisere tjenestene sine, og leverandørene kan få en referansekunde og ta en ledende rolle i nye markeder.

Innovasjoner forstår vi her som nye eller vesentlig forbedrede varer, tjenester, prosesser, organisasjons- og styringsformer eller konsepter som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og samfunnsnytte. 

Viktige datoer

01. jun 2021

Søkerwebinar om muligheter for helse- og velferdstjenester i offentlig sektor

02. jun 2021

Søkerwebinar: Hva er en førkommersiell anskaffelse og hvordan kan jeg søke om støtte?

09. jun 2021

Søkerwebinar for offentlig sektors muligheter innen bioøkonomi

10. jun 2021

Søkerwebinar for offentlig sektor om muliggjørende teknologier

04. aug 2021

Åpen for søknad

15. sep 2021

Søknadsfrist

01. feb 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

01. okt 2022

Seneste tillatte prosjektstart

30. sep 2026

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Forskningsrådet lyser ut inntil 135 millioner kroner i FoU-støtte til innovasjon i offentlig sektor.

Vi lyser ut midler til innovasjon i offentlig sektor gjennom to ulike utlysninger: Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor og utlysningen du leser nå. Søknader til de to utlysningene vil konkurrere om de samme midlene.

Førkommersielle anskaffelser

Førkommersielle anskaffelser brukes når offentlige virksomheter har behov for at det utvikles løsninger som ikke finnes enda.

Prosjektet starter med at prosjektgruppen forbereder og publiserer en beskrivelse av behov de trenger dekket, og etterspør innovasjonsideer som kan utvikles for å dekke behovet. Så leverer forskere og næringsliv med gode ideer tilbud om å utvikle slike innovasjoner.

Deretter inngår prosjektgruppen kontrakter med leverandørene av de beste tilbudene om å kjøpe utviklingen av deres innovasjoner. De forskjellige leverandørene utvikler sine innovasjoner samtidig og konkurrer om å skape de beste innovasjonene.

Konkurransen foregår i tre faser:  

 1. design- og konseptfase 
 2. prototypefase 
 3. testfase 

Fase 1 og 2 avsluttes med en evaluering og eventuelt redusering av antall leverandører. Det skal være minst to leverandører med i siste fase.  

Metoden er unntatt fra vanlige regler for offentlige anskaffelser med henvisning til FoU-unntaket i anskaffelsesforskriften. Dermed hoveddelen av kontraktene mellom leverandørene i den førkommersielle anskaffelsen og de offentlige virksomhetene være forsknings- og utviklingstjenester.

Her kan du lese mer om FoU-unntaket.

Du kan lese mer om førkommersielle anskaffelser og andre former for innovative anskaffelser hos våre samarbeidspartnere: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring og Leverandørutviklingsprogrammet

Utlysningen finnes bare på norsk. 

Hvem kan søke?

Kun virksomheter i offentlig sektor, som definert i lenken, kan søke. For enkelte temaer i utlysningen er det flere krav til søkerne. Disse kravene ligger under beskrivelsen av de respektive temaene. 

Offentlige virksomheter som driver økonomisk aktivitet kan ikke få støtte som subsidierer denne aktiviteten da det vil utgjøre statsstøtte. Søkere som driver slik aktivitet, må opprettholde et regnskapsmessig skille og for øvrig innrette seg slik at støtten de mottar fra Forskningsrådet ikke utgjør statsstøtte.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Prosjektansvarlig må være en offentlig virksomhet etter definisjon på offentlig sektor

Prosjektansvarlig organisasjon må ha gjennomført behovsavklaring og markedsdialog. Resultatene skal fremgå av prosjektbeskrivelsen. 

Samarbeidspartnere

Det er ikke krav om at prosjektansvarlig har samarbeidspartnere, men vi oppfordrer til partnerskap med andre virksomheter med tilsvarende behov. Dersom det er føringer for samarbeid utover dette, er det oppgitt under de enkelte temaene i utlysningen. 

Ekstern fagkompetanse

Ved behov kan prosjektgruppen engasjere ekstern fagkompetanse for bistand til å gjennomføre anskaffelsen. De som bistår prosjektgruppen på denne måten, kan ikke samtidig være knyttet til leverandører av løsningsforslag i den førkommersielle anskaffelsen.

Leverandørene i den førkommersielle anskaffelsen

Aktørene som leverer tilbud om utvikling av innovasjoner, er leverandører i den førkommersielle anskaffelsen. Disse kan være enkeltaktører eller konsortier av aktører. De skal ikke være knyttet til prosjektet på søknadstidspunktet.

For at alle potensielle leverandører skal kunne konkurrere på like vilkår (også "start-ups",) skal det hverken legges vekt på deres referanser eller finansielle soliditet når tilbudene deres vurderes.

Leverandørene beholder rettigheter til å kommersialisere det de utvikler i prosjektet. De skal forplikte seg til å gjøre innovasjonene de utvikler tilgjengelig på markedet.

Krav til prosjektleder

Prosjektleders faglige kompetanse og egnethet til å gjennomføre prosjektet vil bli vurdert av fagpanelet. Prosjektleders CV vurderes opp mot prosjektbeskrivelsen. Krav til kompetanse og egnethet gjelder gjennom hele prosjektperioden.

Dersom det er behov for å bytte prosjektleder i løpet av prosjektperioden, må det søkes om dette. Godkjenning av en slik søknad beror på en vurdering av den nye prosjektlederens kompetanse og egnethet.

Hva kan du søke om støtte til?

Forskningsrådets støtte skal i hovedsak brukes til å betale leverandørene i den førkommersielle anskaffelsen for FoU-aktiviteter som kreves for å lage nye innovative løsninger.

Så langt det er nødvendig, kan en mindre andel av midlene brukes til å dekke andre utgifter som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet. Inkludert personal- og indirekte kostnader og utgifter til å engasjere ekstern kompetanse.

Forskningsrådets støtte skal ikke brukes til å betale for kjøp av de utviklede løsningene. 

Alle prosjektkostnader skal budsjetteres etter Forskningsrådets retningslinjer

Du finner mer om budsjett her

Vi krever at søknaden bryter prosjektbudsjettet ned i følgende kostnadstyper: 

 • personal- og indirekte kostnader, som er kostnader hos prosjektansvarlig institusjon og andre prosjektutførende samarbeidspartnere i offentlig sektor, i næringslivet og i forskningsorganisasjoner i Norge 
 • andre driftskostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets FoU-aktiviteter. Alle kostnader ført som "andre driftskostnader" skal spesifiseres i søknaden og vil bli revidert dersom prosjektsøknaden innvilges 
 • innkjøp av FoU-tjenester, som er kostnader ved å engasjere leverandører til å utføre FoU-oppgaver i prosjektet 
 • utstyr, som er drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr som prosjektet er avhengig av å benytte 

Når prosjektansvarlig er fra kommunal sektor, er maksimal støtte fra Forskningsrådet til prosjektet begrenset til 75 prosent av de totale godkjente prosjektkostnadene. For prosjekter med prosjektansvarlig fra statlige virksomheter, er maksimal støtte til prosjektet begrenset til 50 prosent av de totale godkjente prosjektkostnadene.

Forutsetning for tildeling av støtte

Våre forutsetninger for bevilgning finner du i Generelle vilkår for FoU-prosjekter. For prosjekter innvilget under denne utlysningen, omfatter dette blant annet krav om årlig prosjektregnskapsrapport som dokumenterer påløpte prosjektkostnader og finansiering av disse.

Dersom søknaden blir innvilget, må prosjektansvarlig utarbeide en revidert søknad i samsvar med bevilgningsvedtak. Prosjektansvarlig må også inngå avtale med alle samarbeidspartnere.

Prosjektet skal gjennomføres i tråd med EUs metode for førkommersielle anskaffelser.

En utførlig veiledning i metoden er beskrevet i European assistance for innovation procurement Toolkit Modul 2 og 3. Et utdrag av de sentrale punktene i veiledningen er tilgjengelig her.

Forskningsrådet tildeler ikke statsstøtte gjennom denne utlysningen. For å unngå at kontrakter med leverandørene i den førkommersielle anskaffelsen utgjør statsstøtte skal prosjektet overholde vilkårene i ESAs retningslinjer for støtte til forskning, utvikling og innovasjon avsnitt 33

Søker er ansvarlig for at støtten som mottas anvendes i tråd med dette regelverket. 

Forskningsartikler og forskningsdata

Forskningsrådet stiller krav om full og umiddelbar åpen tilgang (open access) for vitenskapelige artikler, se Plan S - åpen tilgang til publikasjoner.  

Forskningsdata skal gjøres tilgjengelig i tråd med FAIR-prinsippene (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable). For prosjekter som håndterer data skal den prosjektansvarlige organisasjonen utarbeide en datahåndteringsplan i forbindelse med revidert søknad. 

Om medisinske og helsefaglige studier som involverer mennesker

For medisinske og helsefaglige studier som involverer mennesker, stiller Forskningsrådet særskilte krav og retningslinjer om prospektiv registrering av studier og offentliggjøring av resultater.

 

 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen dekker ulike temaer og flere sektorer og tjenesteområder vil finne en inngang for sitt prosjekt.

Under de enkelte temaene beskrives formål og prioriteringer for tildeling av støtte. Innenfor noen temaer er det krav og føringer som vektlegges spesielt. Vi oppfordrer deg som søker til å sette deg godt inn i beskrivelser av temaet/temaene som er relevante for din søknad.

Du merker av i søknadsskjemaet hvilke tema du mener er mest relevante for søknaden din. Valg av tema er veiledende for søknadsbehandlingen, og søknaden vil bli vurdert innenfor de temaene den er relevant for.

For mer informasjon om prioriteringer under de enkelte temaene, kan du lese dokumenter vi viser til under "Relevante planer".

Vi legger vekt på å oppnå en balansert portefølje av prosjekter innenfor de enkelte temaene.

Under hvert tema finner du også beløpet som er satt av til det enkelte temaet. Beløpene vil kunne bli endret i løpet av utlysningsperioden.

Ta kontakt med kontaktpersoner for de ulike temaene for mer informasjon om temaene.

Temaer på tvers

Bioøkonomi

Demokrati, styring og fornyelse

Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor

Helse

Helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Muliggjørende teknologier

Digitalisering og bruk av IKT

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Søknaden og alle vedlegg skal skrives på norsk. CV kan skrives på norsk eller engelsk. Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut behandles den versjonen som ble sendt inn sist.

 • Alle vedlegg skal være i PDF-format og lastes opp som vedlegg i søknadsskjema. Du finner alle søknadsmalene nederst i utlysningen.
 • I søknadsskjemaet må du informere om samme søknad eller nært tilgrensende søknader er sendt til andre utlysninger i Forskningsrådet.
 • Tidligste tidspunkt for oppstart er 01.02.2022.
 • Seneste tidspunkt for oppstart av prosjektet er 01.10.2022. Prosjekter som er vedtatt bevilget, men ikke startet innen dette tidspunktet, vil kunne miste bevilgningen.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider. Bruk standard mal nederst i utlysningen (kommer snart). Alle punktene i malen skal besvares.
 • CV for prosjektleder og andre sentrale prosjektmedarbeidere (for eksempel ansvarlige for prosjektets arbeidspakker). Bruk standard maler nederst I utlysningen (kommer snart). CV lastes opp som vedleggtype CV.
 • Partneropplysninger for alle samarbeidspartnere, inkludert prosjektansvarlig må gis i henhold til mal for partneropplysninger som du finner nederst i utlysningen. Vedlegget lastes opp som vedleggtype "Partneropplysninger".

Alle krav i utlysningen må være oppfylt. Søknader som ikke oppfyller kravene til utforming eller krav til prosjektansvarlig og krav til samarbeid og roller i prosjektet vil ikke bli behandlet.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Valgfritt vedlegg

 • Forslag på inntil tre fageksperter som antas å være egnede til å vurdere søknaden kan legges ved.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene:

Forskning og innovasjon | FKA

I hvilken grad representerer prosjektet ambisiøse forskningsbaserte innovasjoner?

• I hvilken grad representerer det prosjektet etterspør noe nytt?
• I hvilken grad vil prosjektet bidra til å løse en utfordring og/eller møte et erkjent behov?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad vil prosjektets mål kreve forskning og utvikling (FoU)?

Virkninger og effekter | FKA

I hvilken grad legger prosjektet til rette for verdiskapning hos de offentlige virksomhetene, deltakende leverandører og samfunnet for øvrig?

Verdiskaping og realisering av gevinster
• I hvilken grad er potensielle virkninger og effekter troverdig og tydelig formulert?
• I hvilken grad vil prosjektet gi grunnlag for verdiskaping hos søker og partnere i offentlig sektor?
• I hvilken grad kan prosjektets resultater gi verdiskaping for deltakende leverandører?
• I hvilken grad er plan for realisering av gevinster relevant og dekkende, herunder risikovurderinger, planer, metoder, ressursbehov, partnere, forankring og roller?
• I hvilken grad kan prosjektet gi andre positive samfunnseffekter, for eksempel
- i form av utnyttelse av resultater hos andre deler av offentlig sektor og andre aktører
- ved at innovasjonen bidrar til FNs bærekraftmål eller til å løse andre viktige samfunnsutfordringer?

Formidling, deling og spredning
• I hvilken grad er formidling og kommunikasjonsaktiviteter tydelig formulert og rettet mot relevante målgrupper?
• I hvilken grad er potensialet for deling og spredning tydelig formulert og sannsynliggjort?

Gjennomføring | FKA

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene og få nyttiggjort resultatene?

Kvaliteten på prosjektets ledelse og organisering
• I hvilken grad er arbeidsplanen velegnet, inkludert om ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelig og i tråd med den enkelte arbeidspakkens mål, tidsplan og leveranser?
• I hvilken grad er prosjektet egnet til å mobilisere tilstrekkelig tilbud fra aktuelle leverandører?
• I hvilken grad er ledelse, styring og forankring av prosjektet ivaretatt?

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppen
• I hvilken grad har prosjektleder den nødvendige kompetanse til å lede prosjektet?
• I hvilken grad sikrer prosjektgruppen den nødvendige kompetansen og ekspertisen for å gjennomføre prosjektet?

Relevans for utlysningen | IP-Offentlig sektor

I hvilken grad er prosjektet i samsvar med krav og føringer i utlysningen?

• I hvilken grad treffer søknaden det aktuelle temaets føringer og prioriteringer?
• I hvilken grad tilfredsstiller søknaden utlysningens andre krav og kjennetegn?

Behandlingsprosedyre

Når søknadene er mottatt vil vi først gjøre en forvurdering for å sjekke at alle formelle krav er oppfylt. Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene, vil bli avvist.

Etter forvurdering vil søknader som oppfyller formelle krav fordeles i paneler hvor det sitter eksperter med relevant kompetanse fra forsknings- og offentlig sektor.

For hver enkelt søknad sjekker vi at ekspertene er habile og har tilstrekkelig kompetanse på søknadens temaområde. Ekspertene vurderer kriteriene "Forskning og innovasjon", "Virkninger og effekter" og "Gjennomføring". Det blir gitt en omforent karakter for hvert av disse kriteriene.

Vurderingen fra ekspertene har avgjørende betydning for om prosjektet kan tildeles støtte.

Dersom fagpanelet har bedømt samtlige kriterier til karakter 4 eller høyere i en skala med 7 som høyeste karakter, vil søknaden bli vurdert også ut fra kriteriet "relevans for utlysningen" av saksbehandlere i Forskningsrådet. Resultatet av vurderingen av de fire ovennevnte kriteriene oppsummeres i en "hovedkarakter" som et samlet uttrykk for prosjektsøknadens kvalitet.

Administrasjonen legger så søknadene og karaktersettingen fram for vedtak i relevante porteføljestyrer i Forskningsrådet. Porteføljestyret vil legge vekt på å oppnå en balansert portefølje av prosjekter innenfor sine ansvarsområder, også sett i lys av pågående prosjekter og eventuelle søknader fra andre utlysninger. Disse vurderingene vil være basert på budsjettrammer, utlysningsteksten og dokumenter det er henvist til i beskrivelsen av temaområder i denne utlysningen.

Porteføljestyret vil også legge Forskningsrådets generelle policy for tildeling av midler til grunn, det vil si at vi vurderer søknadene ut fra:

 • forskningsetiske krav
 • prioritering av prosjekter med kvinnelige prosjektleder blant søknader med lik kvalitetsvurdering
 • prioritering av prosjekter ut fra effekt på bærekraft og miljø blant søknader med lik kvalitetsvurdering.

Vi forventer å publisere hvilke søknader som får bevilgning i uke 51. For oppdatert tidspunkt og liste over bevilgede søknader, se søknadsresultater her.