Planlagt

Formål

Dette er et varsel om kommende utlysning. En førkommersiell anskaffelse er en innovativ anskaffelse med forskning som kan brukes når offentlige virksomheter har behov for at det utvikles løsninger som ikke finnes enda.

I disse prosjektene beskriver dere som offentlige virksomheter behovet deres og utfordrer forskere og næringsliv til å foreslå innovative løsninger som kan dekke dette behovet. Deretter inngås avtale med leverandørene av de beste forslagene om å kjøpe utviklingen av innovasjonene deres.

Viktige datoer

10. aug 2022

Åpen for søknad

21. sep 2022

Søknadsfrist

Viktige datoer

Om utlysningen

Mer informasjon kommer senere. 

Hvem kan søke?

Mer informasjon kommer senere. 

Hvem kan delta i prosjektet?

Mer informasjon kommer senere. 

Hva kan du søke om støtte til?

Mer informasjon kommer senere. 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Demokrati, styring og fornyelse

Energi, transport og lavutslipp

Helse

Muliggjørende teknologier

Praktiske opplysninger

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med søknadstypen og etter disse kriteriene:

Forskning og innovasjon | FKA

I hvilken grad representerer prosjektet ambisiøse forskningsbaserte innovasjoner?

• I hvilken grad representerer det prosjektet etterspør noe nytt?
• I hvilken grad vil prosjektet bidra til å løse en utfordring og/eller møte et erkjent behov?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad vil prosjektets mål kreve forskning og utvikling (FoU)?

Virkninger og effekter | FKA

I hvilken grad legger prosjektet til rette for verdiskapning hos de offentlige virksomhetene, deltakende leverandører og samfunnet for øvrig?

Verdiskaping og realisering av gevinster
• I hvilken grad er potensielle virkninger og effekter troverdig og tydelig formulert?
• I hvilken grad vil prosjektet gi grunnlag for verdiskaping hos søker og partnere i offentlig sektor?
• I hvilken grad kan prosjektets resultater gi verdiskaping for deltakende leverandører?
• I hvilken grad er plan for realisering av gevinster relevant og dekkende, herunder risikovurderinger, planer, metoder, ressursbehov, partnere, forankring og roller?
• I hvilken grad kan prosjektet gi andre positive samfunnseffekter, for eksempel
- i form av utnyttelse av resultater hos andre deler av offentlig sektor og andre aktører
- ved at innovasjonen bidrar til FNs bærekraftmål eller til å løse andre viktige samfunnsutfordringer?

Formidling, deling og spredning
• I hvilken grad er formidling og kommunikasjonsaktiviteter tydelig formulert og rettet mot relevante målgrupper?
• I hvilken grad er potensialet for deling og spredning tydelig formulert og sannsynliggjort?

Gjennomføring | FKA

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene og få nyttiggjort resultatene?

Kvaliteten på prosjektets ledelse og organisering
• I hvilken grad er arbeidsplanen velegnet, inkludert om ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelig og i tråd med den enkelte arbeidspakkens mål, tidsplan og leveranser?
• I hvilken grad er prosjektet egnet til å mobilisere tilstrekkelig tilbud fra aktuelle leverandører?
• I hvilken grad er ledelse, styring og forankring av prosjektet ivaretatt?

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppen
• I hvilken grad har prosjektleder den nødvendige kompetanse til å lede prosjektet?
• I hvilken grad sikrer prosjektgruppen den nødvendige kompetansen og ekspertisen for å gjennomføre prosjektet?

Relevans for utlysningen | IP-Offentlig sektor

I hvilken grad er prosjektet i samsvar med krav og føringer i utlysningen?

• I hvilken grad treffer søknaden det aktuelle temaets føringer og prioriteringer?
• I hvilken grad tilfredsstiller søknaden utlysningens andre krav og kjennetegn?

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. januar 2022, 20.50 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.