Policy for åpen forskning

Åpenhet og kunnskapsdeling er en forutsetning for forskningen. Med åpen forskning endres måten forskningen utføres, deles og vurderes på og potensialet for høy kvalitet og verdiskapning i samfunnet øker. Forskningsrådet er en pådriver for å gjøre forskning så åpen som mulig. Vår policy for åpen forskning omfatter åpne forskningsprosesser, åpen innovasjon og involvering og folkeforskning. Policyen setter ramme for Forskningsrådets arbeid på feltet. Nedenfor finner du en oversikt over viktige områder vi jobber med.

Medvirkning, involvering og folkeforskning

Involvering og medvirkning fra befolkning og brukere har vært på den forskningspolitiske agendaen i lengre tid. Forskningsrådet deltar som partner inn i det EU-finansierte prosjektet PRO-Ethics som setter søkelys på hvordan forskningsfinansiører i Europa kan teste nye, etiske måter å involvere innbyggere og samfunnsaktører i beslutningsprosesser. Prosjektet utvikler et rammeverk og retningslinjer for etisk forsvarlige involveringsprosesser. Dette vil bli et verktøy som kan brukes i våre prosjekter med brukermedvirkning.

Skjermdump fra 2. Involve Hub-samling

Som en del av prosjektet, har Forskningsrådet etablert INVOLVE HUB, et nettverk med eksterne interessenter for å diskutere etiske utfordringer og løsninger. Nettverket består av forskere og praktikere fra offentlig og frivillig sektor, alle med interesse for og kompetanse på involvering og medvirkning. I tre samlinger er de med og diskuterer etiske dilemmaer ved involvering i forsknings- og innovasjonsprosjekter, hvordan de etiske retningslinjene fra PRO-Ethics bør utvikles, og hvordan Forskningsrådet kan utvikle sine prosesser og tiltak for å fremme brukermedvirkning og involvering på en etisk forsvarlig måte.

Vurdering av forskning og forskere

I 2018 signerte Forskningsrådet The San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA). Erklæringen inneholder anbefalinger om god praksis for kvalitetsvurderinger, og oppfordrer til å legge faglig kvalitet og innhold til grunn når prosjektfinansiering tildeles. Forskningsrådet har signert Agreement on Reforming Research Assessment og deltar aktivt i det videre arbeidet med denne. I samarbeid med UHR og forskningsinstitusjonene arbeider Forskningsrådet for å implementere veilederen for vurdering i akademiske karriereløp (NOR-CAM).
Forskningsrådet arbeider sammen med forskningsinstitusjoner og andre aktører for å etablere et bredt nettverk for folkeforskning i Norge.

Fra 2023 skal fageksperter vurdere søknadene til Forskerprosjekt og Kompetanse- og samarbeidsprosjekt på åpen forskningspraksis. Les mer om denne vurderingen.

Tilgjengeliggjøring av forskningsdata

Siden 2014 har Forskningsrådet stilt krav om sikker lagring og tilgjengeliggjøring av forskningsdata fra våre prosjekter. Fra 2018 har vi stilt krav om at prosjekter lager en datahåndteringsplan i revidert søknad. Mer informasjon om Forskningsrådets krav og retningslinjer knyttet til forskningsdata og datahåndteringsplaner.

Datainfrastruktur og European Open Science Cloud

Ambisjonen til European Open Science Cloud (EOSC) er å utvikle et samordnet europeisk nettverk av FAIR data og tjenester for vitenskapelig forskning, uavhengig av fagfelt. EOSC bygger på allerede eksisterende infrastrukturer og tjenester støttet av den europeiske kommisjonen, medlemsland og forskningsmiljøer, med EOSC stiftelsen (EOSC AISBL) som juridisk enhet for å styre utviklingen av EOSC. Se mer informasjon om deltagelse i EOSC, bli med i norsk EOSC-forum eller se utlysningen om støtte til medlemskap i stiftelsen European Open Science Cloud.

Åpen publisering og Plan S

Forskningsrådet spilte en sentral rolle da Plan S ble lansert høsten 2018 av en koalisjon av forskningsfinansiører – cOAlition S, hvor målet er å sikre umiddelbar åpen tilgang for vitenskapelige publikasjoner. Fra 2021 skal artikler fra nye prosjekter med finansiering fra oss gjøres umiddelbart tilgjengelige. Mer informasjon om Forskningsrådets krav og retningslinjer for åpen publisering.

Nyttig bakgrunnsinformasjon om åpen forskning finnes også på nettsiden Openscience.no.

Ansvarlig forskning og innovasjon –  RRI

Forskningsrådet er en sentral aktør innenfor ansvarlig forskning og innovasjon (Responsible Research and Innovation – RRI) fordi vi er bevisste på RRI når vi gir råd eller finansierer prosjekter. Vi er opptatt av at alle aktører i forskningssystemet samarbeider godt og at resultatene fra prosjektene vi finansierer skal komme samfunnet til nytte på best mulig måte. RRI-metodikken er en god tilnærming til å få til nettopp dette. Les mer på informasjonssiden vår om RRI.

Kreditering av Forskningsrådet som finansiør

Alle prosjekter som mottar finansiering av Forskningsrådet skal vise til oss som finansieringskilde, sammen med prosjektnummeret, i all utadrettet virksomhet, inkludert i publikasjoner på følgende måte:

“Denne forskningen er helt eller delvis finansiert av Forskningsrådet, prosjektnummer [6-sifret prosjektnummer].”

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. april 2024, kl. 16:40 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.