Søk nå

Registrering av norske prosjektdeltakere i internasjonale fellesprogrammer

Formål

Dette er en portal for registering norske prosjektdeltakere som har fått vedtak om bevilgning i europeiske, nordiske og andre internasjonale fellesprogrammer og hvor Forskningsrådet finansierer den norske deltakerens prosjektkostnader. Kun deltakere som har fått beskjed av Forskningsrådet om å bruke denne løpende utlysningen (pro forma søknad) for registrering skal bruke portalen. Alle andre søknader avvises.

Registrering av innvilget prosjektdeltakelse skal gi grunnlag for etablering av kontrakt med Forskningsrådet om den nasjonale finansieringen (evt. all finansiering) av norske prosjektdeltakere.

Om utlysningen

Norske prosjektdeltakere i europeiske, nordiske og andre internasjonale fellesprogrammer skal bare bruke denne registreringen etter at de har fått skriftlig beskjed fra Forskningsrådet. Kontaktpersonen for det aktuelle programmet i Forskningsrådet gir ytterligere beskjed om utfylling av søknaden.

Når du oppretter en registrering (søknad) velg det aktuelle fellesprogrammet fra tema-listen i søknadskjemaets "Plassering"-del.

 

Hvem kan søke?

Dette er en registering (pro forma-søknad) for norske forskningsorganisasjoner, bedrifter og andre virksomheter som deltar i prosjekter som har mottatt bevilgning i internasjonale fellesprogrammer og som har fått henvendelse fra Forskningsrådet om å registrere seg i denne utlysningen.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet til Forskningsrådet skal være den samme som deltar i prosjektet som er vedtatt bevilget av partnerskapsaktiviteten.

Samarbeidspartnere

Dersom det er flere norske deltakere i samme partnerskapsprosjekt, kan en av deltakerne stå som prosjektansvarlig for de andre deltakerne. Prosjektansvarlig vil motta midler og rapportere på vegne av de andre norske.

Hva kan du søke om støtte til?

Det framkommer i utlysningen av midlene hvordan du skal sette opp budsjettet. Du kan også få denne informasjonen ved å henvende deg til Forskningsrådet.

Alle beløp må føres i norske kroner. Vi informerer om eventuell vekslingskurs som skal benyttes.

Forutsetning for støtte

Støtte til en forskningsorganisasjon skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass hos organisasjoner som bedriver både økonomisk og ikke-økonomiske aktivitet.

Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader, enten som prosjektansvarlig eller som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014).

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig bedrift/FoU-organisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig bedrift/FoU-organisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Mer informasjon om aktuelle partnerskapsaktiviteter (JPI-er, ERA-NET Cofund og JTI-er) finner du på våre nettsider

Du skal ha fått informasjon fra din kontaktperson i Forskningsrådet om at du skal registrere søknaden din gjennom denne utlysningen.

Internasjonale fellesprogrammer

AALACTAXISBelmont ForumBiodivERsABioeconomy in the NorthCHANSECORE OrganicCRPEDCTPEJP SOILERACoBioTechERACoSysMedERA-CVDERA-GASERA-NET BlueBioERA-NET EnerDigitERA-NET FOSCERA-NET MarTERAERA-NET NEURONERA-NET REGSYSERA-NET SmartgridsERA-NET UACERA PerMedEuratomEuroHPC JUEuroNanoMed IIIEurostars3ForestValueGeothermicaHERAICRADICT-AGRI-FOODJPI ClimateJPI Cultural HeritageJPI HDHLJPI JPNDJPI MYBLJPI OceansJPI on Antimicrobial ResistanceJPI Urban EuropeJPI Water ChallengesKDTM-ERA.NETNordForskNordic Energy ResearchNORFACEQuantERASusAnSusCropAnnen EUAnnet internasjonalt initiativECSELGACDERA-NET TRANSCAN-3CETPDUTWater4AllTransforming Health and Care SystemsPartnerskapet for blå økonomi (SBEP)

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

  • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk.
  • Alle vedleggene skal være i PDF-format.
  • Mål og prosjektsammendrag i søknadsskjema til Forskningsrådet skal reflektere både partnerskapsprosjektet som helhet og norske partneres rolle i prosjektet.
  • Prosjektets start- og sluttdato settes lik tilsvarende datoer i partnerskapsprosjektet kontrakt med partnerskapsaktiviteten. Dersom registreringen sendes inn til Forskningsrådet etter startdato, vil startdatoen i kontrakten med partnerskapsaktivitetene likevel gjelde som prosjektstartdato i kontrakten med Forskningsrådet.
  • I søknadsskjemaets tabeller skal du bare registrere norske partnere som mottar støtte fra Forskningsrådet.
  • Det skal komme klart fram av prosjektbeskrivelsen hva som utgjør den norske deltakelsen i prosjektet, i tillegg til forventede resultater for de norske prosjektpartnerne.

Obligatoriske vedlegg

  • Prosjektbeskrivelsen i den opprinnelige søknaden for hele partnerskapsprosjektet som ligger til grunn for vedtaket i partnerskapsaktiviteten skal legges ved. Det er ingen sidetallsbegrensing.
  • CV for prosjektleder. Se mal for CV nederst i utlysningen. Dersom det ble sendt inn en CV i den opprinnelige søknaden kan denne brukes. CV kan maksimalt være 4 sider.

Vurderingskriterier

Forskningsrådet vil ikke gjøre noen faglig vurdering av registrerte deltakelser internasjonale fellesutlysninger, kun kontrollere at alle etterspurte vedlegg er vedlagt og at budsjett er satt opp som avtalt og etter gjeldende retningslinjer.

Behandlingsprosedyre

Så snart vi har mottatt søknaden/registrering vil vi kontrollere at nødvendige data og vedlegg er på plass. Er alt i orden, skriver vi kontrakt. Dersom vi trenger ytterligere opplysninger eller korreksjoner, vil dere få anledning til å revidere registreringen.

Opprett søknad

Søknader til Registrering av norske prosjektdeltakere i internasjonale fellesprogrammer lages som en esøknad på mitt nettsted. Malene skal fylles ut og lastes opp i søknaden.

Opprett søknad

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 05.36 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.