Veileder til søknadsskjemaet

Når du har avklart at bedriften og prosjektet ditt faller innenfor ordningen SkatteFUNN, kan du søke. Veilederen hjelper deg med å utforme søknaden.

Opprett søknad

Opprett søknad via knappen "Opprett søknad" på SkatteFUNN-utlysningen. Lenken fører deg til Mitt nettsted hvor du må logge deg på. Her kan du velge målform og gi prosjektet ditt et kortnavn bare du kan se. Slik kan du holde søknadene dine fra hverandre dersom du har flere.

Du kan velge mellom å opprette et nytt, blankt søknadsskjema eller kopiere en tidligere søknad.

Sett deg inn i søknadsskjemaet

En videogjennomgang av søknadsskjemaet finner du her

Søknadsskjemaet har åtte deler

Prosjektinformasjon

Prosjekttittel: Prosjektets tittel bør være kort og beskrivende. Tittelen vil være offentlig tilgjengelig informasjon, og må derfor ikke røpe bedriftshemmeligheter.

Teknologikategori: Velg den teknologikategori som passer best for å beskrive hvilken teknologi eller hvilket fagområde som skal benyttes for å løse prosjektets problemstillinger.

Teknologikode: Velg den teknologikode innenfor teknologikategorien som passer best for å beskrive hvilken teknologi eller hvilket fagområde som skal benyttes for å løse prosjektets problemstillinger.

Sektor: Velg den næringssektor som er mest relevant for prosjektresultatets anvendelsesområde.

Under prosjektinformasjon må du også krysse av om bedriften din er i økonomiske vanskeligheter eller ikke. Les mer om foretak i vanskeligheter.

Du må også gi en kortfattet beskrivelse av virksomheten og bakgrunn for prosjektet.

Prosjektplan

Å skrive en god søknad til SkatteFUNN handler først og fremst om å beskrive FOU-aktivitetene i klartekst og detalj. For å kunne vurdere søknaden må Forskningsrådet gjennom søknaden kunne få en forståelse for hva i prosjektet som skal frembringe ny kunnskap og hva som er nytt ved varen, tjenesten eller produksjonsprosessen dere ønsker å utvikle eller forbedre, sett mot eksisterende løsninger. Beskriv prosjektets mål, aktiviteter og tidsplaner så tydelig som mulig. Et SkatteFUNN-prosjekt må være målrettet og avgrenset for å få godkjenning. 

Fortell hvilken kunnskap du må skaffe for å nå de ulike del- og hovedmålene i prosjektet, og beskriv hvordan du skal løse utfordringene gjennom aktivitetene. Et godt hovedmål beskriver kort og presist hva prosjektet skal lede til, og hva bedriften forventer å oppnå ved å gjennomføre prosjektet. Delmål er milepælene i prosjektet som er nødvendige for å nå hovedmålet, og aktivitetene viser hvordan du har tenkt å løse problemstillingene i prosjektet, slik at du når målene.

Forenklet kan vi si at det viktige er:

  • Hva skal du gjøre?
  • Hvordan skal du gjøre det?
  • Hvorfor skal du gjøre det?

Hovedmål: Hovedmålet (eller -målene) skal beskrive kort og presist hva prosjektet skal lede til, og hva bedriften forventer å oppnå ved å gjennomføre prosjektet.

Prosjektperiode: SkatteFUNN-prosjektets startdato må være i inneværende år. Du kan ikke søke om støtte for aktiviteter som ble gjennomført før inneværende år. SkatteFUNN-prosjekter godkjennes normalt for ett til tre år, forutsatt at det er tilstrekkelige og relevante aktivitetsplaner for alle år i prosjektperioden.

Delmål: Beskriv sentrale delmål som skal lede frem til hovedmålet. Et hovedmål kan være resultatet av en rekke delmål som til sammen gir et ønsket resultat. Prosjektet må ha minumum to delmål.

FoU-utfordringer knyttet til delmål: En FoU-utfordring kan beskrives med hva det er som er vanskelig i prosjektet, og som ikke kan løses av en dyktig fagperson med allment tilgjengelig kunnskap på området. Det er viktig at det beskrives hvilke kunnskapshull som skal tettes eller hvilke nye ferdigheter prosjektet skal lede til.

Aktiviteter: Beskrivelse av aktiviteter er viktig for å vise hvordan man har tenkt å løse problemstillinger (FoU-utfordringer) i prosjektet. En god plan for aktiviteter er også nødvendig for å dokumentere kostnader knyttet til prosjektet. Det saksbehandleren ser etter i søknaden, er om aktivitetene er nødvendige for å få fram ny kunnskap, og for å få til en god løsning for varen, tjenesten eller produksjonsprosessen. Søknaden skal bare beskrive selve FoU-prosjektet, det vil si den delen av utviklingsløpet som krever handler om å framskaffe ny kunnskap, og støtteaktiviteter som er nødvendige for å gjennomføre forskningen eller utviklingen.  .

Både forskningsprosjekter og utviklingsprosjekter kan godkjennes i SkatteFUNN, og ofte kan prosjektet ha elementer av begge deler i seg.

Vær oppmerksom på at det er noen aktiviteter som ikke kan støttes i SkatteFUNN. Se "Forskrift for SkatteFUNN" § 16-40-2 for nærmere beskrivelse av disse.

Prosjektresultater

Det du skriver i avsnittene "Ny vare, tjeneste eller produksjonsprosess", "Nytte for bedriften" og "Ny kunnskap og nye ferdigheter" er spesielt viktig for søknadsvurderingen. De fleste som ikke får godkjent SkatteFUNN-søknaden sin, bommer på dette kriteriet. Sørg for at det er kommer klart fram hva som er nytt. 

Ny vare, tjeneste eller produksjonsprosess

En SkatteFUNN-godkjenning krever at det som skal utvikles har nyhetsverdi i bransjen. Her må du beskrive eksplisitt hva som er det nye og sørge for at det kommer tydelig frem hvordan det skiller seg fra det som finnes i markedet i dag.
Hva er nytt eller forbedret ved varen, tjenesten eller produksjonsprosessen sammenlignet med eksisterende løsninger?

Nytte for bedriften

Hvilken nytte har varen, tjenesten eller produksjonsprosessen for bedriften? Beskriv hvilken nytte bedriften vil ha når prosjektet er gjennomført, for eksempel i form av for eksempel økt inntjening, besparelser eller nye markedsandeler.

Godkjenningen er knyttet til organisasjonsnummer. I et konsern er det viktig å passe på at det er bedriften som bærer kostnadene i prosjektet og som har rettigheter til prosjektresultatet som søker. Hvilken kommersiell eller annen nytte vil bedriften ha av prosjektresultatet?

Ny kunnskap og nye ferdigheter

Dette er også et punkt der de fleste som ikke får godkjent søknaden sin bommer på kriteriet. Sørg for at det kommer klart fram i søknaden hva som er ny kunnskap/nye ferdigheter.

Ved å gjennomføre SkatteFUNN-prosjektet må det skapes ny kunnskap eller nye ferdigheter. I et FoU-prosjekt brukes en systematisk framgangsmåte for å løse et problem eller en utfordring som ikke har noen kjent løsning i dag. Slik får vi fram ny kunnskap/nye ferdigheter som kan være med på å nå prosjektresultatet.

Her må du beskrive hvilke utfordringer i dette prosjektet som ikke har noen kjent løsning før prosjektet starter og hvordan det ved systematisk arbeid oppnås ny kunnskap eller nye ferdigheter. Hvilken ny kunnskap eller hvilke nye ferdigheter skal framskaffes gjennom prosjektet?

Budsjett, finansieringsplan og ressurser

Vi trenger informasjon om prosjektets budsjett og finansieringsplan for å få en oppfatning av hvordan prosjektet er planlagt gjennomført. Budsjettet skal vise et realistisk estimat av kostnadene knyttet til gjennomføringen av FoU-aktivitetene i prosjektet.

Det er utgiftene som er revidert av revisor og rapporteres til Skatteetaten gjennom skattemeldingen som er utløsende for faktisk utbetaling/skattefradrag og ikke det dere legger inn her under budsjett. Totalsummen for hvert enkelt år må være den samme i kostnadsplanen og i finansieringsplanen.

Dere skal også fylle ut hvilke menneskelige ressurser dere har tilgjengelig i prosjektet.

Se også hvordan man skriver prosjektregnskap og timesatser for ansatte etter at søknaden er godkjent.

Utdanning og erfaring

Prosjektmedarbeidere med formell utdanning: Skriv inn informasjon om utdanningsnivå og relevant prosjektkompetanse for alle prosjektets medarbeidere. Både medarbeidere i egen virksomhet og medarbeidere tilknyttet prosjektet i andre enheter skal regnes med. NB! Hver prosjektmedarbeider oppgis kun én gang med sitt høyeste nivå av fullført utdanning. Det er for øvrig ikke et krav til godkjent SkatteFUNN-prosjekt at prosjektmedarbeidere må ha formell utdanning.

Prosjektmedarbeidere uten formell utdanning, men med praktisk erfaring: Skriv inn antall prosjektmedarbeidere uten formell utdanning, men med praktisk erfaring som er relevant for prosjektet. Det finnes et kommentarfel der man kan skrive hvilken kompetanse personene innehar.

Bedriftsopplysninger

Bedriften som søker SkatteFUNN og som søker skattefradrag for prosjektkostnader, eier prosjektet og er juridisk ansvarlig for prosjektet. Det er viktig at vi til enhver tid i prosjektperioden har oppdaterte opplysninger om bedriften, bedriftens prosjektansvarlige (navn, e-postadresse og telefonnummer) og daglig leder (navn, e-postadresse og telefonnummer). Endringer i slike opplysninger må alltid meldes til oss.

Samarbeid

Dersom bedriften planlegger å samarbeide med andre i prosjektet, skriv om det i søknaden. Det planlagte samarbeidet trenger ikke å være formalisert når dere søker. Beskriv hvilken kompetanse/erfaring dere forventer at samarbeidet kommer til å tilføre prosjektet.

Det er ikke krav om samarbeid i SkatteFUNN-prosjekter. Bedriften kan velge å gjøre prosjektarbeidet selv, samarbeide med andre bedrifter, eller samarbeide med forskningsorganisasjoner. Dersom flere bedrifter samarbeider, må hver bedrift sende inn søknad for sine prosjektaktiviteter.

Tilleggsopplysninger

Dersom dere søker om patent eller annen beskyttelse for resultater av prosjektet, må dere skrive om dette i søknaden. Det samme gjelder om prosjektet helt eller delvis gjennomføres innenfor et internasjonalt FoU-prosjekt og/eller om prosjektet innebærer internasjonalt samarbeid. Dersom prosjektet er en videreføring av tidligere godkjent SkatteFUNN-prosjekt, det har annen støtte eller planlegger å søke annen støtte fra Norges forskningsråd eller Innovasjon Norge, må dere også skrive dette.

Til sist finnes det er åpent kommentarfelt der dere kan fylle inn opplysninger om prosjektet som dere ikke har fått mulighet til å gi tidligere i søknadsskjemaet. Dette er ikke obligatorisk.

Populærvitenskapelig sammendrag

Det populærvitenskapelige sammendraget vil bli brukt i Prosjektbanken (Forskningsrådets nettside med oversikt over alle prosjekt som har fått støtte) og blir offentlig tilgjengelig. Det er derfor viktig at informasjonen ikke inneholder bedriftshemmeligheter eller sensitiv informasjon.

Oppsummer prosjektet slik du selv ønsker å formidle det, gjerne slik du ville gjort det til en journalist eller en venn som ikke har din fagbakgrunn. Du velger selv om du vil skrive mye eller lite, på svært overordnet nivå eller mer presist. Dette feltet påvirker ikke vår vurdering av søknaden. Her kan du få tips om hvordan du skriver et godt prosjektsammendrag.

Avslutning

Bruk funksjonaliteten «Lagre og sekk siden» underveid i prosessen og «Sjekk hele søknaden» til slutt for å verifisere at søknaden er korrekt utfylt. Når du er helt ferdig med å fylle ut søknadsskjemaet, må du trykke på «Gå til innsending»-knappen. Du blir også bedt om å bekrefte innsendingen. En automatisk kvitteringsmail vil komme til deg (søker), daglig leder, bedriftens prosjektansvarlige og oss i Forskningsrådet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. april 2024, kl. 03:43 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.