Kriteriene som vi vurderer prosjektet etter:

Ny vare, tjeneste eller produksjonsprosess

I søknaden må du beskrive hva som er nytt ved varen, tjenesten eller produksjonsprosessen du ønsker å utvikle eller forbedre, sett mot eksisterende løsninger i markedet. Beskriv dagens løsninger, og hvordan du mener de kan forbedres. Produktet som helhet trenger ikke å være nytt.

Det er nok at deler av det er nytt eller forbedret, slik at det i praksis representerer noe nytt. Hvis kjent kunnskap skal anvendes på en ny måte eller på nye områder, må du beskrive utfordringene ved å bruke kunnskapen på en ny måte, og hva det skal resultere i.

Hvordan treffer du på kriteriet "Ny vare, tjeneste eller produksjonsprosess":

 • Det er viktig at du i søknaden beskriver det som er nytt for bransjen, og ikke bare hva som er nytt for bedriften.
 • Det må være klart hvordan produktet/tjenesten/produksjonsprosessen skiller seg fra det som finnes i markedet. Et nyttig kontrollspørsmål kan være: Er det problemstillinger i prosjektet som verken dere eller andre fagfolk i bransjen vet svaret på, og som dere skal bruke forskning eller utvikling for å finne ut av?
 • Endringene i det dere skal utvikle sammenliknet med eksisterende løsninger i markedet, må være store nok til at det kan betegnes som noe nytt. En grei huskeregel kan være at sluttbruker opplever resultatet av prosjektet som noe nytt. 
 • I søknaden må du få tydelig fram at kjent kunnskap skal anvendes på en helt ny måte/helt nye områder, dersom dette er tilfellet.
 • Søknadstips: I søknaden er det viktig at dere får fram og beskriver hva som er problemene og hvordan dere vil jobbe for å løse dem – altså det som skjer FØR prosjektet er ferdig og produktet forhåpentligvis oppfyller potensialet dere forventer. 
 • Prosjektet kan ikke bare være optimalisering og tilpasninger av tilgjengelig vare/tjeneste/produksjonsprosess uten tilstrekkelig FoU-innhold, da kvalifiserer du ikke til støtte.  
 • Dersom bedriften din har fått støtte fra SkatteFUNN før, må dere vise at prosjektet dere nå søker om støtte til, er en vesentlig ny utvikling sammenliknet med det dere tidligere har fått støtte til.  

Ny kunnskap eller nye ferdigheter

SkatteFUNN-prosjektet må ha som mål å skape ny kunnskap eller nye ferdigheter, det vil si kunnskap eller ferdigheter som ikke allerede er kjent, hverken for andre i bransjen eller for en normalt dyktig fagperson på fagfelt som inngår i problemstillingene. I søknaden må du beskrive hva som er nytt ved kunnskap og ferdigheter, sett mot den viten som allerede foreligger.

Prosjektets mål kan være å anvende eksisterende kunnskap på en ny måte, eller på nye områder, slik at ny innsikt oppstår. Hvis kjent kunnskap skal anvendes på en ny måte eller på nye områder, må søknaden beskrive utfordringene ved å bruke kunnskapen på en ny måte, og hva det skal resultere i.

Hvordan treffer du på kriteriet "Ny kunnskap eller nye ferdigheter":

 • I søknaden må du beskriver hva som er vanskelig og hvilken ny kunnskap prosjektet skal gi. Du må også beskrive hvordan bedriften skal tilegne seg allerede eksisterende kunnskap (for eksempel lese seg opp på forskning i feltet), men også hvordan dere skal skape ny kunnskap.
 • Det må komme helt tydelig fram hvordan bedriften skal jobbe fram ny kunnskap gjennom prosjektet. Det er viktig at du i søknaden beskriver aktivitetene som skaper ny kunnskap og hvilken metodikk dere skal bruke – rett og slett hva dere helt konkret skal gjøre og hvordan.
 • Kunnskapen du beskriver må være ny både for for bedriften og for bransjen.
 • Det må komme tydelig fram at prosjektet ikke er alminnelig bedriftsorientert produktutvikling.
 • Dersom bedriften din har fått støtte fra SkatteFUNN før, må dere vise at prosjektet dere nå søker om støtte til, inneholder ny kunnskap eller nye ferdigheter sammenliknet med det dere tidligere har fått støtte til.  

Målrettet og avgrenset

Et SkatteFUNN-prosjekt må ha et mål som er tydelig beskrevet. Målet må være utformet slik at det i etterkant vil være mulig å gi et svar på om målet er oppnådd eller i hvilken grad det er oppnådd. Dersom det gjennom søknaden ikke er mulig å identifisere et klart og evaluerbart mål, vil vi ikke kunne gi en godkjenning. Aktivitetsplanen skal vise prosjektets aktiviteter og framdrift.

I søknaden skal du bare beskrive selve prosjektet, det vil si den delen av utviklingsløpet som krever systematisk FoU-arbeid for å gi nødvendig og ny innsikt. Pass på å avgrense prosjektet slik at det kan skilles klart fra bedriftens normale driftsaktiviteter.

Hvordan treffer du på kriteriet "Målrettet og avgrenset":

 • I søknaden må du tydelig beskrive målet med prosjektet. Målet bør være utformet slik det i etterkant er mulig å gi et svar på om det/i hvilken grad målet er oppnådd. Dersom det gjennom søknaden ikke er muig å identifisere et klart og evaluerbart mål og hvordan dette også er avgrenset mot driften deres, vil vi ikke kunne godkjenne prosjektet. Mange får avslag på grunn av dette.
 • I søknaden skal du bare beskrive selve FoU-prosjektet, det vil si den delen av utviklingsløpet som krever systematisk FoU-arbeid for å gi nødvendig og ny innsikt og verdiskapning for bedriften. Noen bedrifter søker med et større prosjekt som også inkluderer aktiviteter som ikke kan betegnes om FoU, men disse kan ikke få SkatteFUNN-støtte. 
 • Når vi vurderer dette kriteriet, er det viktig å være klar over at vi vurderer om det er en sammenheng mellom delmålene og hovedmålet. Det betyr at delmålene må ha en innbyrdes sammenheng og være nødvendige for å oppnå hovedmålet, underforstått at det ikke er tatt med flere delmål (og aktiviteter) enn det som er nødvendig for å oppnå hovedmålet. Flere delmål og aktiviteter enn det som er nødvendig for måloppfyllelse, kan det tyde på at vi står overfor to (eller flere prosjekter).

 

Til nytte for bedriften

Prosjektet må være nyttig for bedriften. Det betyr at kunnskap og ferdigheter som prosjektet skal gi, må være direkte knyttet til utvikling av en ny vare, tjeneste eller produksjonsprosess av verdi for bedriften.

Husk også at søknaden skal sendes inn av den bedriften som sitter med risiko, eierskap og utgifter i prosjektet. 

Hvordan treffer du på kriteriet "Til nytte for bedriften":

 • I søknaden må du beskrive hvilken nytte bedriften vil sitte igjen med i form av besparelser, økt inntjening, nye markedsandeler eller lignende. Kunnskapen og ferdighetene som prosjektet skal gi, må være direkte knyttet til utvikling av en ny vare, tjeneste eller produksjonsprosess av verdi for bedriften.
 • Dersom søkerbedriften er en del av et konsern, er det viktig å være oppmerksom på at riktig enhet i konsernet står som søker.
 • I prosjekter der flere bedrifter skal samarbeide mot samme hovedmål i, må hver bedrift sende egen søknad. I slike tilfeller er det viktig at det skilles tydelig mellom hvilke delmål og aktiviteter hver bedrift skal gjennomføre. 

Hvilken type veiledning kan Forskingsrådet gi?

 • Våre fagrådgivere kan svare på spørsmål og gi veiledning underveis i søknadsprosessen.
 • Noen søknader blir returnert til bedriften for revidering. Det kan være fordi vi vurderer at FoU-innholdet i prosjektet ikke er godt nok beskrevet. Søknaden kommer da i retur med en veiledende tekst som sier noe om hva som bør endres.
 • Vi hjelper selvfølgelig også med generelle og tekniske spørsmål.
 • Vi kan ikke gjøre en forhåndsvurdering av skriftlig utkast til søknad og klage. 

Kontakt SkatteFUNN

Felles postkasse og telefonnummer

  For generelle spørsmål kan du ringe oss eller sende oss ein e-post.

Skatteetatens rolle

Skatteetaten vurderer og avgjør bedriftens innsendte krav om fradrag i skattemeldingen. Det er skatteetaten som sitter på myndighet og ekspertise i spørsmål om hvilke kostnader som kan inngå i prosjektet. De kan gjøre kontroll av om fradragene er beregnet korrekt.

Utbetalingen kommer gjennom skatteoppgjøret, enten som en reduksjon i skatt eller som en utbetaling for bedrifter som ikke er i skatteposisjon.

Forskningsrådets rolle

Søknader til SkatteFUNN vurderes av fagrådgivere med kompetanse på feltet det søkes innenfor. Forskningsrådet gjør en vurdering av innholdet i prosjektet og avgjør om det oppfyller kriteriene for SkatteFUNN. Alle avslag dobbeltbehandles, det vil si vurderes av minst to fagrådgivere. Komplekse søknader blir tatt videre til gruppebehandling, der flere fagrådgivere vurderer prosjektet i fellesskap.

Søknadene behandles i kronologisk rekkefølge etter dato for innsending. Søknader som kommer inn etter garantifristen behandles så langt vi rekker i utgangen av året. Dersom søknaden først behandles etter nyttår vil Forskningsrådet ikke kunne gi godkjenning for året det ble søkt. 

Dersom det er noe i søknaden som synes uklart vil søknaden bli sendt i retur med kommentarer fra saksbehandler. Søknaden må i så fall oppdateres før den sendes tilbake til Forskningsrådet, før prosjektet eventuelt kan få en godkjenning.

Hvis prosjektet vurderes som godkjennbart i henhold til kriteriene vil prosjektet bli klassifisert som enten industriell forskning eller eksperimentell utvikling. Klassifiseringen har betydning for hvor mye offentlig støtte som kan mottas gjennom prosjektet. 

Mange godkjenninger gis med en avgrensning, som betyr at kun deler av prosjektet er godkjent.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. mai 2024, kl. 02:54 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.