Hvordan vurderer vi søknadene?

SkatteFUNN er en rettighetsbasert ordning. Det betyr at alle prosjekter som møter kriteriene får godkjenning. Prosjektet må være tydelig beskrevet i søknaden, slik at vi har et godt grunnlag for å vurdere det.

Kriteriene som vi vurderer prosjektet etter:

 

 

Nye varer, tjenester eller produksjonsprosesser

 

I søknaden må du beskrive hvilke nye eller forbedrede varer, tjenester eller produksjonsprosesser du ønsker å utvikle eller forbedre. Beskriv hva som er nytt og hvordan det skiller seg fra det som allerede finnes i markedet i dag. Produktet som helhet trenger ikke å være nytt.

Hvis du skal bruke kjent kunnskap på en ny måte eller på nye områder, må du beskrive utfordringene og hva det skal resultere i.

Hvordan treffer du på kriteriet

 • Det er viktig å beskrive det som er nytt for bransjen, og ikke bare hva som er nytt for bedriften.
 • Det må være komme tydlig fram hvordan produktet/tjenesten/produksjonsprosessen skiller seg fra det som finnes i markedet. 
 • Det du skal utvikle, må skille seg så tydelig fra eksisterende løsninger i markedet at en sluttbruker opplever resultatet av prosjektet som noe nytt. 
 • Hvis du skal bruke kjent kunnskap på en helt ny måte, eller et helt nytt område, må det gå tydelig frem hvordan.
 • Prosjektet kan ikke bare være optimalisering og tilpasninger av tilgjengelig vare/tjeneste/produksjonsprosess uten FoU-innhold.
 • Dersom bedriften din har fått støtte fra SkatteFUNN før, må det nye prosjektet være en vesentlig ny utvikling sammenliknet med det dere har fått støtte til tidligere.

 

Ny kunnskap eller nye ferdigheter

Et SkatteFUNN-prosjekt må ta for seg en FoU-utfordring (problemstilling) som ikke har noen kjent løsning i dag og som krever forskning og innovasjon (FoU) for å løse. I søknaden må du beskrive hvordan dere skal gå systematisk til verks for å få fram ny kunnskap eller nye ferdigheter som skal gi svar på det som er usikkert og vanskelig. 

Hvordan treffer du på kriteriet

 • Det må komme tydelig fram hva som er FoU-utfordringen i prosjektet. Dette er en problemstilling eller utfording som ikke har noen kjent løsning i bransjen i dag som dere må bruke forskning og innovasjon for å finne ut av.
 • Dere må beskrive hvordan dere skal gå systematisk fram for å løse utfordringen og få fram ny kunnskap. Dette er metoden.
 • Det må også komme tydelig fram hvilke aktiviteter dere skal gjennomføre for å jobbe fram ny kunnskap gjennom prosjektet.
 • Du må også beskrive hvilken ny kunnskap prosjektet skal resultere i. Kunnskapen må være ny både for for bedriften og for bransjen.
 • Det må komme tydelig fram at det dere skal gjøre i prosjektet ikke er alminnelig bedriftsorientert produktutvikling.
 • Dersom bedriften din har fått støtte fra SkatteFUNN før, må dere vise at prosjektet dere nå søker om støtte til, inneholder ny kunnskap eller nye ferdigheter sammenliknet med det dere tidligere har fått støtte til.
 • Når du legger inn hva du skal gjøre i prosjektet og hvilke kostander dere har, er det viktig å bare legge inn aktiviteter og kostander som handler om forskning og innovasjon. Dette gjør du i arbeidspakkene på Plan og budsjett-siden i søknadsskjemaet (video). Det er ikke alle typer aktiviteter som kan få støtte.
 • Arbeidspakkene må enten kunne kategoriseres som eksperimentell utvikling eller industriell forskning.

 

Målrettet og avgrenset

Et SkatteFUNN-prosjekt må ha et mål som er tydelig beskrevet. Målet må være utformet slik at det i etterkant vil være mulig å gi et svar på om målet er oppnådd eller i hvilken grad det er oppnådd. Prosjektet må ha en plan og et budsjett som er avgrenset og tilpasset det prosjektet skal oppnå i prosjektperioden.

Hvordan treffer du på kriteriet

 • I søknaden må du tydelig beskrive målet med prosjektet. Målet bør være utformet slik det i etterkant er mulig å gi et svar på om og i hvilken grad målet er oppnådd. Det er mange som får avslag fordi det ikke er mulig å identifisere et klart og evaluerbart mål og se hvordan dette også er avgrenset mot driften.
 • Få tydelig frem hvordan arbeidpakker/delmål henger sammen med hovedmålet. Vi vurderer om plan og budsjett er tilpasset og avgrenset til det prosjektet skal oppnå i prosjekttperioden.
 • Ikke ta med arbeidspakker/delmål (og aktiviteter) enn det som er nødvendig for å oppnå hovedmålet.

Forskningsrådets rolle

Søknader til SkatteFUNN vurderes av fagrådgivere med kompetanse på feltet det søkes innenfor. Forskningsrådet gjør en vurdering av innholdet i prosjektet og avgjør om det oppfyller kriteriene for SkatteFUNN. 

Søknadene behandles i kronologisk rekkefølge etter dato for innsending. Sender du inn søknad innen 1. september garanterer vi at søknaden ferdigbehandles slik at du får skattefradrag for det året du sender inn søknaden. Dersom søknaden først behandles etter nyttår, vil vi ikke kunne gi godkjenning for året det ble søkt. 

Som en del av søknadsbehandlingen kan vi be om at du sender inn justert søknad. Mange prosjekter blir godkjent med avgrensninger. Dette kan være at en eller flere arbeidspakker ikke inkluderes i godkjenningen, eller ved at godkjente prosjektår reduseres sammenlignet med det som er søkt om.

Skatteetatens rolle

Skatteetaten vurderer og avgjør bedriftens innsendte krav om skattefradrag, som dere sender inn via skattemeldingen. Regnskapet som ligger til grunn for fradragene må være godkjent av en revisor. Det er skattetaten som sitter på myndighet og ekspertise i spørsmål om hvilke kostnader som kan inngå i prosjektet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 02.09 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.