Investeringsplanen for Velferd, kultur og samfunn

Tiltaksplan

Tiltaksplanen inkluderer en oversikt over porteføljestyrets planlagte investeringer i årene 2024-2027, samt andre tiltak som vil benyttes for å mobilisere relevante miljøer til utlysningene og spre kunnskap om resultatene av forskningen. Den gir konkret oversikt over utlysningene i 2024, og peker på mulige temaer for de tre påfølgende årene. De spesifikke tematiske og andre prioriteringene vil bli å finne i selve utlysningene av forskningsmidler. 

Utlysning av midler til samarbeidsprosjekter – hovedsakelig innenfor temaområdene arbeid og velferd – planlegges annet hvert år, hvor første utlysning er i 2025.  

Porteføljestyret prioriterer forskningsmidlene gjennom ulike utlysninger av varierende størrelser, det være seg på avgrensete "egne" temaer, tverrgående utlysninger internt i porteføljen og samarbeidsutlysninger på tvers av porteføljer.  

Den brede kulturforskningen via SAMKUL-midlene har tre prioriterte hovedtemaområder, med opphav i Humaniorameldingen; Kultur og natur, Teknologi og kultur og Kulturell endring og kulturelt mangfold. Midlene vil kunne bli brukt på flere av disse temaområdene i ett og samme år, i en blanding av egne utlysninger, i bredere porteføljeinterne utlysninger og samarbeidsutlysninger på tvers i Forskningsrådet. Via VAM-midlene vil prioriterte temaer være arbeid og velferd i bredt, samt oppvekstfeltet, jf. samfunnsoppdraget "Inkludere flere barn og unge i utdanning, arbeid og samfunnsliv", men også delta i en utlysning som favner bredt i porteføljen. I 2024 vil det igjen bli tilgjengelige midler til forskning på kultur- og mediefeltet, og her vil impact'en fra nye digitale teknologier være et sentralt forskningstema i en ny utlysning, i samarbeid med midler fra arbeids- og velferdsforskningen og kulturforskningen.  

Investeringer i 2024: 

De foreslåtte investeringene for 2024 må ta forbehold om finansiering og ev. klare føringer fra bevilgende myndigheter (sektordepartementene). Finansieringen og ev. spesielle føringer blir i all hovedsak klare etter at statsbudsjettet for 2024 blir framlagt 6. oktober. Dette gjelder særlig for midlene under KULMEDIA, da 2024 er første år i en planlagt ny runde med forskning for kultur- og mediesektorene.  

Digitalisering og teknologi: Kunstig intelligens 

Teknologiutviklingen, og særlig av ny digital teknologi eksemplifisert ved den raske utviklingen av maskinlæring og kunstig intelligens (KI), har stor innvirkning på alle porteføljens prioriterte områder. Sosiale medier, algoritmenes "makt" og en rekke nye KI-verktøy griper inn og presenterer nye og svært aktuelle samfunnsutfordringer for kulturfeltet, mediene, sivil- og velferdssamfunn, offentlighet, allmennkultur og dagligliv generelt.  

Utlysningen er bred og går på tvers av porteføljens budsjettformål med temaer som angitt ovenfor. Aktuelle forskningstemaer kan inkludere studier av KIs og andre digitale teknologiers konsekvenser for en inkluderende og bredt informert og kritisk offentlighet og andre av demokratiets forutsetninger, tillit og folks tilhørighet til og deltakelse i samfunnet. Mer konkret vil det være behov for forskning om sant og usant i medienes nyheter og bildebruk, hva som er ekthet og autentisitet i kunst og kultur, opphavsrett, konsekvenser for kunst- og kulturutøvere og hva vil konsekvensene være av KI i offentlige velferdstjenester. Kort sagt knytter KI og annen digitalisering an til reguleringer av mediemarked, kultursektor og offentlighet. En sak er en bærekraftig mediebransje og kultursektor, og håndtering av KI i velferdsstatens tjenester på en tillitvekkende måte, men like viktig er at ulike medier og KI griper tungt inn i folks hverdagsliv, samhandling og sosiale relasjoner. Slike studier kan gi ny kunnskap om utfordringer for vedlikeholdet av samfunnsmessig tillit, både mellom folk og mellom folk og ulike samfunns- og demokratiinstitusjoner, som mediene selv, offentlige velferdssystemer, politikk og forvaltning.  

Utlysningen vil bidra til humanistiske og samfunnsvitenskapelige (herunder rettsvitenskapelige og normative/etiske) perspektiver på kunstig intelligens og sosiale og kulturelle konsekvenser av denne og av annen digitalisering. Tverrfaglighet vil være viktig, også med tanke på en integrering av teknologifag. 

Utlysningen begrunnes i høyaktuelle samfunnsutfordringer og kunnskapsbehov. I porteføljeplanen omtales digitalisering som en gjennomgående dimensjon for alle porteføljens temaområder. Den knyttes særlig til prioriteringer innenfor porteføljeplanens hovedtemaområde 1 Velferdssamfunnets sosiale, politiske, kulturelle og økonomiske bærekraft, og hovedtema 4 Medier, kultur og mangfold. Utlysningen prioriterer problemstillinger med relevans for norske samfunnsforhold og den vil også etterspørre søknader hvor humanistiske fag og perspektiver har en sentral plass.  

Søknader som særlig tar for seg endringer i arbeidslivet som følge av KI og annen digitalisering henvises til utlysningen om Endringer i arbeidslivet.  

Søknadstype: Forskerprosjekt 

Beløp: Inntil 87 mill. kr 

Kulturelle perspektiver på arealbruk og -forvaltning 

Kulturforskningens temaområde Kultur og natur, jf. prioritering innenfor porteføljeplanens punkt område 4, Medier, kultur og mangfold, foreslås ivaretatt i 2024 ved å bidra til en større fellesutlysning på tvers av flere porteføljer med tittel Arealer under press. Dette er en høyaktuell utfordring, gjennom en stadig større nedbygging av natur gjennom utbygging av infrastruktur og transportsystemer, konflikter mellom ulike næringer, grønt skifte, forringelse av kulturmiljøer og -minner o.l. Midlene – totalt ca. 100 mill. kr – skal gå til prosjekter som utvikler kunnskap for helhetlig og bærekraftig bruk, ivaretagelse og forvaltning av arealer og naturressurser i Norge. Kulturmidlene settes inn her for "å bredde" ut utlysningen, slik at ulike kulturelle perspektiver og dimensjoner får en selvsagt plass i forskningen.  

Gitt at det brede samarbeidet i Forskningsrådet gir resultater og at kulturdimensjonene ikke blir et sært appendix til en i hovedsak naturvitenskapelig og samfunnsøkonomisk utlysning om Arealer under press, foreslås altså at en fjerdedel av kulturforskningsmidlene går til dette.  

Søknadstype: Samarbeidsprosjekt (KSP)  

Beløp: Ca. 12 mill. kr – av en total på ca. 100 mill. kr 

Endringer i arbeidslivet og arbeidslivskriminalitet 

Velferdsstatens bærekraft avhenger av et velfungerende arbeidsliv og arbeidsmarked som evner å inkludere, rekruttere og holde på arbeidskraft. Samtidig blir evnen til omstilling og inkludering i dagens og framtidens arbeidsliv utfordret av bl.a. ny teknologi, klimaomstilling, globalisering, en aldrende befolkning, nye tilknytningsformer, plattformøkonomier, sosial og økonomisk ulikhet og innvandring. Forskningen skal bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget for et arbeidsliv i endring, med utgangspunkt i samtlige prioriteringer under porteføljeplanens hovedtema 2 Et velfungerende, omstillingsdyktig og inkluderende arbeidsliv. Relevante problemstillinger kan overlappe, eller ha koblinger til, porteføljeplanens andre hovedtemaer.  

Porteføljestyret vil prioritere minst to prosjekter som gir økt kunnskap om sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og annen økonomisk kriminalitet, herunder utnyttelse av personer i arbeidslivet, tvangsarbeid og menneskehandel.  

I forbindelse med satsing på rettsvitenskapelig forskning vil porteføljestyret prioritere minst ett prosjekt med tyngdepunkt i rettsvitenskapelige perspektiver. Generelt etterspørres tverrfaglighet også her.  

Søkere som særlig tar for seg kompetanse henvises til egen utlysning om Kompetanse i arbeidslivet.  

Forslag til søknadstype: Forskerprosjekt 

Beløp: 80 mill. kr 

Kompetanse for arbeidslivet 

2023-24 er det europeiske kompetanseåret "European Year of Skills", samtidig som data fra PIAAC-undersøkelsen (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) blir tilgjengelig. Med dette som bakgrunn utlyses det midler til forskerprosjekt om kompetanse, med tett tverrfaglig samarbeid. Det er behov for et bedre kunnskapsgrunnlag og mer forskning om kompetanseutvikling og hvordan tiltak får samfunnsmessige, institusjonelle og individuelle effekter. Relevante temaer inkluderer betydningen av kompetanse gjennom hele yrkeslivet, kompetansegapet i arbeidsmarkedet, sammenhengen mellom helse, kompetanse og ferdigheter, betydningen av ulike former for omstillinger (både på meso- og makronivå), lokal variasjon og utdanningenes evne til å møte nåværende og fremtidige kompetansebehov. Utlysningen er et samarbeid med porteføljen for Utdanning og kompetanse. Temaet faller primært inn under porteføljeplanens hovedtemaområde 2, Et velfungerende, omstillingsdyktig og inkluderende arbeidsliv og i porteføljeplanen for Utdanning og kompetanses temaområde Utdanningens betydning for den enkelte og for samfunn og arbeidsliv. Relevante problemstillinger kan overlappe, eller ha koblinger til, porteføljeplanens andre hovedtemaer. Betydning av helse, kompetanse og ferdigheter for bl.a. frafall og inkludering er en sektorpolitisk prioritering også fra AID.   

Søkere med andre problemstillinger relatert til arbeidsliv eller utdanning henvises til egne utlysninger.  

Forslag til søknadstype: Forskerprosjekt 

Beløp: 36 mill. kr – av en total på ca. 56 mill. kr 

Offentlig sektor: Arbeids- og velferdsforskning 

Det settes av midler til tre offentlig sektor-ph.d. under porteføljeplanens hovedtemaer 1, 2 og 3; Velferdsstatens sosiale, politiske, kulturelle og økonomiske bærekraft. Et velfungerende, omstillingsdyktig og inkluderende arbeidsliv, og Ulikhet, utenforskap og inkludering. Prosjektene bidrar til brukermedvirkning ved at prosjektene er brukerstyrte og er et virkemiddel som fungerer godt for mer forskningssvake sektorer og organisasjoner. Evalueringen av Forskningsrådets virkemidler for offentlig sektor fant at for virksomhetene er metodeutvikling og økt samspill med akademia blant de viktigste resultatene fra offentlig sektor ph.d.-prosjektene.  

Søknadstype: Innovasjonsprosjekt 

Beløp: 5,7 mill. kr 

Aktuelle utlysninger i 2025, 2026 og 2027 

For perioden 2025-2027 gjelder noen overordnede prinsipper. Utlysningen av midler til forskerprosjekter inkluderer de fire tematiske hovedområdene som er beskrevet nærmere i Porteføljeplanen kap. 4.2., men vil også kunne etterspørre spesielle temaer. Utlysning av midler til samarbeidsprosjekter – hovedsakelig innenfor temaområdene arbeid og velferd – planlegges utlyst annet hvert år og vil ha tematiske prioriteringer for å møte kunnskapsbehov som er avdekket gjennom ulike utredninger, evalueringer og porteføljeanalysen, jf. Porteføljeplanen kap. 2. Dette spesifiseres nærmere i Utlysningsplanen i kapittel 4 nedenfor.  

Prioriteringer blir nærmere spesifisert i senere investeringsplaner.  

Internasjonalt samarbeid 

Å delta på internasjonale konkurransearenaer, særlig EUs rammeprogram, er et selvstendig mål i norsk forskningspolitikk. Det er ventet at aktivitetene i EUs rammeprogram først og fremst vil komplettere og ha merverdi for den nasjonale innsatsen i porteføljen, for eksempel ved å gjøre komparative studier mulig. Likevel må den nasjonale innsatsen vurderes i lys av investeringene i rammeprogrammet og den norske deltakelsen i EU-forskning på relevante VELKUSAM-områder. 

Porteføljen har prioritert inntil seks prosent av dets samlede midler til deltakelse i internasjonale utlysninger og aktiviteter som fremmer internasjonalt samarbeid.  

NordForsk, planlegger en ny nordisk-baltisk utlysning av midler til forskning om migrasjon og integrering i 2024, hvor porteføljestyret bidrar med finansiering. Foreslåtte tematiske områder er Integration processes and patterns, Social cohesion and inequalities, og Politics and governance of migration and integration. 

Tiltak  
(utlysning) 

Brukermål 

Aktuelle søknadstyper 

Planlagt utlysning 2024 
mill. kr. 

Planlagt utlysning 2025 
mill. kr. 

Planlagt utlysning 2026 
mill. kr. 

Planlagt utlysning 2027 

mill. kr. 

Digitalisering og teknologi: Kunstig intelligens 

Alle brukermål 

Forskerprosjekt 

87 

 

 

 

Kulturelle perspektiver på arealbruk og -forvaltning 

Alle brukermål 

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt 

12 

 

 

 

Endringer i arbeidslivet og arbeidslivskriminalitet 

Alle brukermål 

Forskerprosjekt 

80 

 

 

 

Kompetanse i arbeidslivet 

Alle brukermål 

Forskerprosjekt 

36 

 

 

 

Arbeid og velferd 

Alle brukermål 

Forskerprosjekt, kompetanse- og samarbeidsprosjekt, Innovasjonsprosjekt 

5,7 

113,7 

159,7 

121,7 

Teknologi og kultur 

Alle brukermål 

Forskerprosjekt 

 

48 

 

 

Nasjonale minoriteter 

Alle brukermål 

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt 

 

20 

 

 

Kulturell endring og kulturelt mangfold 

Alle brukermål 

Forskerprosjekt 

 

 

48 

 

Medier og kommunikasjon 

Alle brukermål 

Forskerprosjekt 

 

 

45 

 

Menneske og natur 

Alle brukermål 

Forskerprosjekt 

 

 

 

48 

Barn og unge 

Alle brukermål 

Forskerprosjekt, Kompetanse- og samarbeidsprosjekt 

 

40 

 

40 

Migrasjon og integrering 

Alle brukermål 

Internasjonale utlysninger 

15 

 

 

 

Arbeid, velferd, kultur 

Alle brukermål 

Internasjonale utlysninger 

 

 

4 

9 

Kultur og samfunnsutvikling 

Alle brukermål 

Koordinering og støtte 

 

1,5 

1,5 

1,5 

SUM 

 

 

235,7 

223,2 

254,2 

220,2 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. april 2024, kl. 04:34 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.