Investeringsplanen for Velferd, kultur og samfunn

Prioriteringer

Fag/teknologi 

Porteføljestyret er åpen for at forskningen tar i bruk alle fag og metoder som bidrar til oppnåelse av samfunns- og brukermålene. Alle utlysningene etterspør tverrfaglig samarbeid. I enkelte av porteføljens utlysninger kan særskilte faglige prioriteringer forekomme, da spesielt humaniora og rettsvitenskap, men også oppfordringer til metodemangfold og teoretisk bredde. 

Like viktig er teoretisk mangfold og metodisk bredde i porteføljen. Måling av virkninger og effekter er også trukket fram. Det vil generelt bli lagt vekt på faglig og metodisk fornyelse i forskningen. 

Temaer 

Porteføljen prioriterer forskning på fire brede hovedtemaområder, jf. porteføljeplanens kap. 4.2: 

  1. Velferdssamfunnets sosiale, politiske, kulturelle og økonomiske bærekraft 
  2. Et velfungerende, omstillingsdyktig og inkluderende arbeidsliv 
  3. Ulikhet, utenforskap og inkludering  
  4. Medier, kultur og mangfold 

Innenfor disse forskningsområdene trekker porteføljestyret frem to gjennomgående perspektiver:  

  • Digitalisering og teknologi  
  • Klima- og miljø 

Det er nødvendig med en bredt sammensatt prosjektportefølje med prosjekter som bidrar til utforskning av sentrale spørsmål på porteføljens område. Det skal legges til rette for, og prioriteres, forskning av høy kvalitet med teoretisk og metodisk mangfold, og slik også fornye prosjektporteføljen. Det innebærer blant annet å åpne opp for og etterspørre nye forskningsperspektiver og -metoder.   

Porteføljestyret vil påse en balansert prosjektportefølje innenfor temaområdene nevnt over og prioritere i tråd med årlige tildelinger fra departementene. Den klart største andelen av porteføljens inntekter kommer fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). I tillegg har porteføljen inntekter fra Kulturdepartementet (KUD), Kunnskapsdepartementet (KD), Kommunal- og distriktsdepartementet (KMD), Barne- og familiedepartementet (BFD) og Justis- og beredskapsdepartementet (JD). 

Anvendelsesområde 

Forskningen i porteføljen er tematisk bred, og kunnskapen vil kunne ha mange interessenter og anvendelsesområder – i første rekke arbeids-, velferds-, kultur- og mediesektorene og de respektive politikkområder og departementer. Sannsynligheten for at kunnskapen kommer til anvendelse og gir større verdi, vil øke dersom ulike aktører i forsknings- og innovasjonssystemet samarbeider. Prosjekter som bidrar til økt samarbeid mellom FoU-institusjoner, offentlig sektor næringsliv og/eller sivilsamfunnsaktører trekkes derfor også fram i porteføljeplanen, ref. brukermålene over.  

FoUoI-verdikjede 

Porteføljeplanen inviterer til en kombinasjon av strategisk grunnforskning, handlingsrettet- og anvendt forskning, samt innovasjon. Hovedvekten i de største utlysningene vil rettes mot grunnleggende og anvendt forskning, med en kombinasjon av ulike virkemidler for å nå målene beskrevet i porteføljeplanen.  

En velfungerende verdikjede for forskning og innovasjon med høy grad av samarbeid mellom sektorer og aktører er en forutsetning for dette. Forskning i samarbeid mellom forskningsmiljøene og praksisfeltet vil derfor prioriteres i 2025 og fremover.  

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. mars 2024, 09:18 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.