Investeringsplanen for Velferd, kultur og samfunn

Investeringsplanen redegjør for prioriteringene som ligger til grunn for porteføljestyrets planlagte investeringer i den kommende treårsperioden. Investeringsplanen operasjonaliserer prioriteringene i konkrete tiltak og utlysninger med tallfestede utlysningsbeløp. Planen oppdateres hvert år.

Investeringsplan 2024-2027

Investeringsplanen er Forskningsrådets plan for hvordan midlene porteføljestyret for Velferd, kultur og samfunn forvalter skal investeres de neste fire årene. Midlene er fordelt mellom de strategiske budsjettformålene Kultur og mediesektoren (KULMEDIA), Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL) og Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM).  

Porteføljestyrets investeringer skal bidra med kunnskap for å forstå og håndtere sentrale samfunnsutfordringer og bidra til å løse problemer på arbeids-, velferds-, medie- og kulturområdene. Porteføljens samfunnsmål er som følger: 

  • Norge har et bærekraftig velferdssystem tilpasset en endret befolkningssammensetning. 
  • Det er aktivt medborgerskap, bred og inkluderende offentlighet og høy tillit til sentrale samfunnsinstitusjoner i Norge. 
  • Det norske samfunnet er mangfoldig, likestilt og med begrenset ulikhet og utenforskap. 
  • Arbeidsmarkedet er velfungerende og arbeidslivet omstillingsdyktig og inkluderende.  

Et velfungerende forsknings- og innovasjonssystem er en forutsetning for å realisere samfunnsmålene. Investeringene skal bidra til å bringe aktørene i forskningsinstitusjonene, næringslivet, offentlig sektor og sivilsamfunnet sammen for å frambringe nyskapende og nyttig forskning og innovasjon. Porteføljen har seks brukermål: 

  1. Offentlige, private, og ideelle aktører i arbeidslivs-, velferds-, medie- og kultursektorene deltar i større grad i forskningen og tar i bruk resultater og innsikter fra forskningen i sine praksiser. 
  2. Politikere, sentral og lokal forvaltning og sektorene på porteføljens områder har et godt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming og virkemiddelutvikling – og offentlig debatt. 
  3. Forskere og fagmiljøer på porteføljens områder har høy kvalitet, er kreative og har en teoretisk og metodisk mangfoldighet. 
  4. Forskere bruker ulike typer studier av effekter av ordninger og tiltak innenfor arbeidslivs-, velferds-, medie- og kultursektorene. 
  5. Forskere fra humaniora og rettsvitenskap er godt representert i forskningen på porteføljens områder. 
  6. Gode forskere og fagmiljøer finnes på alle porteføljens delområder. 

Investeringsplanen bygger på porteføljeanalysen, tematiske og andre prioriteringer i porteføljeplanen, og departementenes føringer i tildelingsbrevene.

Samlet sett skal tiltakene bidra til å nå målene i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2023-2032. I planen gir Regjeringen uttrykk for hva som er særlig viktig å prioritere de kommende årene. Planens tematiske prioritering om tillit og fellesskap er særlig viktig for porteføljen, samt i noen grad temaområdene helse og samfunnssikkerhet og beredskap. Videre er det nasjonale samfunnsoppdraget om å inkludere flere barn og unge i utdanning, arbeid og samfunnsliv svært relevant for områdene som porteføljen har ansvaret for. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. april 2024, kl. 04:28 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.