Investeringsplanen for Velferd, kultur og samfunn

Investeringsplanen redegjør for prioriteringene som ligger til grunn for porteføljestyrets planlagte investeringer i den kommende treårsperioden. Investeringsplanen operasjonaliserer prioriteringene i konkrete tiltak og utlysninger med tallfestede utlysningsbeløp. Planen oppdateres hvert år.

Investeringsplan 2023-2025

Porteføljeplanen for Velferd, kultur og samfunn gjelder ble godkjent av Styret høsten 2022. Porteføljeplanen beskriver investeringsmål, tiltak og forventede virkninger og samfunnseffekter av investeringene. Investeringene skal bidra med kunnskap for å forstå og håndtere sentrale samfunnsutfordringer og bidra til å løse problemer på arbeids-, velferds-, medie- og kulturområdene. Investeringsplanen er en operasjonalisering av porteføljeplanen, men også årlige porteføljeanalyser, tildelte budsjetter og porteføljestyrets langtidsbudsjett påvirker prioriteringene.

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2023-2032 gir retning for porteføljestyrets arbeid. I planen gir Regjeringen uttrykk for hva som er særlig viktig å prioritere de kommende årene. Planens tematiske prioritering om tillit og fellesskap er særlig viktig for porteføljen, samt i noen grad tema-områdene helse og samfunnssikkerhet og beredskap. Videre er det nasjonale samfunnsoppdraget om å inkludere flere barn og unge i utdanning, arbeid og samfunnsliv svært relevant for områdene som porteføljen har ansvaret for.
Ny kunnskap skal gjøre oss som samfunn og individer bedre beredt til å møte, forstå og håndtere dagens og framtidige samfunnsutfordringer og til å ta gode politiske beslutninger og andre typer valg.

Porteføljen har følgende samfunnsmål:

  • Norge har et bærekraftig velferdssystem tilpasset en endret befolkningssammensetning.
  • Det er aktivt medborgerskap, bred og inkluderende offentlighet og høy tillit til sentrale samfunnsinstitusjoner i Norge.
  • Det norske samfunnet er mangfoldig, likestilt og med begrenset ulikhet og utenforskap.
  • Arbeidsmarkedet er velfungerende og arbeidslivet omstillingsdyktig og inkluderende.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. desember 2023, 11:10 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.