Investeringsplanen for Utdanning og kompetanse

Tiltaksplan

I 2023 lyses det ut midler til Forskerprosjekter og Kompetanse – og samarbeidsprosjekter med frist i februar 2023. Det lyses også ut Innovasjonsprosjekter i offentlig sektor med frist september 2023. I tillegg er det løpende utlysninger, dvs. utlysninger som ikke har en søknadsfrist. Dette gjelder koordinerings- og støttetiltak.

Tiltak
(utlysning)

Delmål

Søknadstyper

Budsjett 2023
(beløp)

Forskning om og for utdanningssektoren

Sterke forskningsmiljøer med fokus på de viktigste utfordringene

Forskerprosjekt


Unge forskertalenter

60

25

Forskning ved lærerutdanningene

Styrke forskningen ved lærerutdanninger

Kompetanse og samarbeidsprosjekt

40

Forskning på effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage, skole og videregående opplæring

Styrket innovasjonskunnskap og innovasjonsevne

Kompetanse og samarbeidsprosjekt

-

Fellesutlysning Barn og unge [1]

 

Kompetanse og samarbeidsprosjekter

-

Innovasjon i utdanningssektoren

Styrket innovasjonskunnskap og innovasjonsevne

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

30

Offentlig PhD i utdanningssektoren

Innovasjon i utdanningssektoren

 

5

Mobilitet og internasjonale utlysninger

Internasjonalisering

Internasjonal deltakelse

8

Strategisk miljøstøtte

Konsentrert langsiktig satsing på miljøer i utvalgte profesjonsutdanninger

Forskningssenter

90 (PROFESJON)

SUM

 

 

258

 

[1] Fellesutlysning med milder fra KD, HOD og BFD.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. november 2023, 19:40 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.