Investeringsplanen for Utdanning og kompetanse

Tiltaksplan

I dette kapittelet vil det gjøres rede for de tiltak og utlysninger som planlegges gjennomført med porteføljens inntekter og hvordan disse bidrar til måloppnåelse.

Investeringer i 2024 

Porteføljeplanen til Utdanning og kompetanse ligger til grunn for investeringsplanen. I tillegg er tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet og porteføljeanalysen førende for planen. Det er viktig å merke seg at de spesifikke prioriteringene innenfor hovedtemaområdene og faglige og andre prioriteringer finnes i selve utlysningsteksten og det er denne teksten som er gjeldende når man søker om midler.  

Tema Utdanning og kompetanse (Budsjettformål Forskning og innovasjon i utdanningssektoren - FINNUT) 

Forskerprosjekt for fornyelse

For å nå målene i porteføljeplanen om å bygge produktive og kompetente forskningsmiljøer som kan frembringe relevant utdanningsforskning av høy kvalitet, lyses det ut midler til forskerprosjekter i 2024. Midlene skal gå til forskning om og for utdanningssektoren. Målet er å bygge kunnskap av høy kvalitet og relevans for politikkutforming, forvaltning og praksisfelt, og bidra til kunnskapsbasert utvikling. Det oppfordres til prosjekter som er fler- og tverrfaglig innrettet.   

De tematiske prioriteringene som gjelder for utlysningen, er de fire tematiske områdene i porteføljeplanen:  

  • Utdanningens betydning for den enkelte og for samfunn og arbeidsliv 
  • Undervisning og læring 
  • Profesjonsutdanning og kompetanseutvikling 
  • Styring, ledelse og organisering.  

Det vil etterspørres forskning for og om hele utdanningssektoren og alle utdanningsnivåer, fra barnehage og skole til høyere utdanning og læring i og utenfor arbeidslivet. Også prosjekter som ser på overgangene mellom nivåene i utdanningsløpet og overgangen fra utdanning til arbeidsliv, er relevante. 

Utlysningen vil stilles krav om aktivt samarbeid med minst én annen norsk forskningsorganisasjon, internasjonalt forskningssamarbeid og inkludere rekrutteringsstillinger.  

Utlysningen kan være i felleskap med andre porteføljer som ønsker å belyse utdanningstematikk og det lyses også ut midler i samarbeid med andre porteføljer. I 2024 planlegges en fellesutlysning i samarbeid med portefølje for Velferd, kultur og samfunn hvor tema er voksnes læring/kompetanse. Bakgrunnen for dette er at det i 2023-2024 er det europeiske kompetanseåret "European Year of Skills", samtidig som også data fra PIAAC-undersøkelsen (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) blir tilgjengelig. Det er behov for et bedre kunnskapsgrunnlag og mer forskning om kompetanseutvikling og hvordan tiltak får samfunnsmessige, institusjonelle og individuelle effekter. Totalt planlagt beløp vil være på inntil 56 millioner kroner hvorav Utdanning og kompetanse bidrar med deler av midlene. Videre planlegges en utlysning i samarbeid med portefølje for Samisk forskning, her vil den tematiske prioriteringen være oppvekst og utdanning. Utlysningen vil totalt være på inntil 18 millioner kroner og porteføljen for Utdanning og kompetanse deltar med deler av midlene. 

Samarbeidsprosjekter 

I tråd med målene i porteføljeplanen, tildelingsbrev og forventninger fra Kunnskapsdepartementet lyses det i 2024 ut midler til forskning på effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage, skole og videregående opplæring. Dette skal være prosjekter der forskermiljøer søker i nært samarbeid med barnehage/skoleeier. Hvilke tiltak som skal prøves ut må barnehage/skoleeier i samråd med forskere bestemme og utlysningen stiller krav til forskningsmetode. Dette vil være randomiserte, kontrollerte studier eller kvasi-eksperimentelt forskningsdesign. Det stilles krav om internasjonalt og nasjonalt forskningssamarbeid.  

Utlysning av midler til offentlig sektor-ph.d.  

Formålet med offentlig sektor-ph.d. er å stimulere til økt forsknings- og innovasjonsaktivitet i offentlig sektor. Støtten til den generelle ordningen med Offentlig sektor-ph.d. fra Utdanning og kompetanse videreføres med midler til tre prosjekter under Offentlig sektor-ph.d. sin utlysning i 2023.  

Tema Utdanning og kompetanse (Budsjettformål PROFESJON) 

Budsjettformålet PROFESJON har som mål å bygge opp kompetanse og kunnskapsgrunnlag på strategisk viktige områder innenfor fire utvalgte grupper av profesjonsutdanninger; 

  • Lærerutdanning,  
  • Helse- og velferdsutdanninger,  
  • Ingeniørutdanning  
  • Økonomisk-administrative utdanninger  

Neste planlagte utlysning er i 2025.  

Internasjonale tiltak 

For å kunne styrke forskningens internasjonale orientering og internasjonalt samarbeid settes det av midler for deltakelse i internasjonale fellesutlysninger. Andre tiltak kan være nasjonale utlysninger til internasjonalisering. I utlysninger av midler i porteføljen kan institusjonelt samarbeid synliggjøres ved at prosjekter med internasjonalt samarbeid vil bli prioritert for bevilgning.  

Planer for investeringer 2025 og 2026 og 2027 

For hele perioden til denne investeringsplanen (2024-2027) gjelder noen overordnede prinsipper. Utlysningen av midler til forskerprosjekter og til unge forskertalenter inkluderer de fire tematiske hovedområdene som er beskrevet nærmere i Porteføljeplanen kap. 4.2., men det vil kunne etterspørre spesielle tema. Utlysning av midler til kompetanse – og samarbeidsprosjekter og innovasjonsprosjekter har tematiske prioriteringer for å kunne møte de kunnskapsbehov som er avdekket gjennom ulike utredninger, evalueringer og i porteføljeanalysen, jf. Porteføljeplanen kap. 2. Dette spesifiseres nærmere i Utlysningsplanen i kapittel 4 nedenfor.  

Det lyses ut midler til forskerprosjekter hvert år. Det lyses ut midler til prosjekter innenfor porteføljens fire tematiske områder, se nærmere omtale i Porteføljeplanen kap. 4.2. Særskilte prioriteringer beskrives i utlysningene.   

I 2025 og 2027 fortsetter innsatsen rettet mot forskning ved barnehage-, grunnskole og yrkesfaglærerutdanningen. Det legges opp til utlysninger annet hvert år.   

I 2025 og 2027 planlegges det for å lyse ut midler til midler til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor, mens det igjen i 2026, og annet hvert år framover vil lyses ut midler til forskning på effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage, skole og videregående opplæring. 

Det planlegges ingen utlysning i PROFESJON i 2024. Utlysningen for 2025 vil være en målrettet satsing på utdanninger og forskningstema hvor det eksisterer et dokumentert manglende samsvar mellom kunnskapsbehov og tilgang på sterke forskningsmiljøer. Utlysningen vil legge til rette for en målrettet innsats på nærmere definerte områder. Tabelloversikten over planene for 2024-2027 kan bli funnet på neste side.  

Tiltak  
(utlysning) 

Brukermål 

Aktuelle søknadstyper 

Planlagt utlysning i NOK Millioner 

 

 

 

2024 

2025 

2026 

2027 

Forskning om og for utdanningssektoren 

Sterke forskningsmiljøer med fokus på de viktigste utfordringene 

Forskerprosjekter-banebrytende 

 

 

72 

60 

100 

80 

Forskning om og for utdanningssektoren 

Sterke forskningsmiljøer med fokus på de viktigste utfordringene 

Forskerprosjekter - Unge talenter 

 

 

25 

 

25 

Forskning om utdanning med samiske perspektiver 

Sterke forskningsmiljøer med fokus på de viktigste utfordringene 

Forskerprosjekter-banebrytende 

 

5 

 

 

 

Kompetanse/ 

voksnes læring 

Sterke forskningsmiljøer med fokus på de viktigste utfordringene 

Forskerprosjekter - banebrytende 

20 

 

 

 

Strategisk og praktisk rettet forskning ved lærerutdanningen 

Styrke forskningen ved lærerutdanninger 
 

Kompetanse og samarbeidsprosjekt - samarbeidsprosjekter 

 

50 

 
 

 
 

50 

Forskning på effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage, skole og videregående opplæring 

Styrket innovasjonskunnskap og innovasjonsevne 

Kompetanse og samarbeidsprosjekt-samarbeidsprosjekter 

80 

 

80 

 

Innovasjon i utdanningssektoren 

Styrket innovasjonskunnskap og innovasjonsevne 

Innovasjons-prosjekt i offentlig sektor 

 

45 

 

45 

Offentlig PhD i utdanningssektoren 

Innovasjon i utdanningssektoren 

 

4 

4 

4 

4 

Mobilitet og internasjonale utlysninger 

Internasjonalisering 

Internasjonal deltakelse 

3 

3 

3 

3 

Søknadstype ikke besluttet 

(PROFESJON) 

Konsentrert langsiktig satsing på miljøer i utvalgte profesjonsutdanninger 

Ikke besluttet 

 

70 

 

70 

SUM 

 

 

184 

257 

187 

277 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 04.21 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.