Investeringsplanen for Utdanning og kompetanse

Prioriteringer

Porteføljen Utdanning og kompetanse har et bredt faglig og tematisk nedslagsfelt og flere strategiske mål. Porteføljestyret skal bidra i Forskningsrådets arbeid med å være en pådriver for samhandling mellom fag, fagområder, aktører i utdanningssystemet og skape god dialog mellom forskning og samfunn. Samhandlingen foregår også på tvers av ulike porteføljer.  

Fag/teknologi 

Disse prioriteringene er avhengig av bidrag fra ulike disipliner og forskningstradisjoner som er opptatt av spørsmål om utdanning og kompetanse. Porteføljeplanens formål og tematiske bredde krever en flerfaglig prosjektportefølje samt prosjekter som er tverr- og flerfaglige når dette tjener formålet. Tverr- og flerfaglig samarbeid er et middel og ikke et mål i seg selv, og må sees i lys av hvilke forskningsspørsmål som ønskes belyst eller besvart.  

Samfunnsvitenskap vil være sentrale fagområder i kunnskapsutviklingen på porteføljens områder, og vil sammen med humaniora og andre fag, være avgjørende for at målene skal nås. 

Det er nødvendig med en bredt sammensatt prosjektportefølje, som består av ulike prosjekter med sterke design og som med utgangspunkt i allerede etablert kunnskap bidrar til utforskning av sentrale spørsmål på porteføljens område. Tverrsektorielle prosjekter er også aktuelle når problemstillingene berører flere samfunnssektorer. For at vi skal få gode og relevante resultater, løsninger og svar, vil vi legge til rette for, og prioritere, forskning av høy kvalitet med teoretisk og metodisk mangfold som kan gi fornyelse i prosjektporteføljen. Dette innebærer blant annet å åpne opp, etterspørre og legge til rette for ulike, nye forskningsperspektiver og -metoder i FoUoI-arbeidet.  

Digitalisering av samfunnet gjør at både betingelsene og mulighetene for læring er i endring. Det stilles stadig nye krav til digital kompetanse i utdanningssektoren og i samfunn og arbeidslivet. Bruk av IKT for å utvikle ny kunnskap og kompetanse er et viktig teknologiområde. Muliggjørende teknologier kan ha stor betydning for utviklingen av et forskningsbasert og fleksibelt utdanningssystem, og går på tvers av de tematiske prioriteringene.  

Prioriterte forskningstemaer 

Porteføljen omfatter forskning og innovasjon innen fire hovedområder, jfr. Porteføljeplan for Utdanning og kompetanse, kap. 4.2: 

  • Utdanningens betydning for den enkelte og for samfunn og arbeidsliv 
  • Undervisning og læring 
  • Profesjonsutdanning og kompetanseutvikling 
  • Styring, ledelse og organisering  

Anvendelsesområder 

Anvendelsesområdet til porteføljen omfatter hele bredden i utdanningssystemet og samt utdanningspolitikken nasjonalt og internasjonalt. Porteføljen har som mål å bygge bred kunnskap og relevant kompetanse for politikkutforming, forvaltning og praksis for utdanningssektoren og læring i og utenfor arbeidslivet. Anvendelsen går imidlertid ut over utdanningssektoren, fordi problemstillingene og utfordringene som adresseres er også vil være av relevans for arbeid med læring og kompetanse i øvrige sektorer.  

Anvendelsesområdet er hele bredden i utdanningssektoren, fra barnehage og grunnopplæring til høyere utdanning og voksenes læring, jf. Porteføljeplanen kap. 2.3. For å få til dette benyttes et variert sett av ulike utlysninger og tiltak.  

FoUoI-verdikjede 

For at utviklings og innovasjonsarbeidet i utdanningssektoren skal være forskningsbasert og av høy kvalitet bruker porteføljen ulike virkemidler for å oppnå målene som er satt i Porteføljeplanen. Porteføljestyret tilstreber derfor en balanse mellom forskerprosjekter og prosjekter der brukere og miljøer utenfor akademia deltar slik at verdikjeden ivaretas. De kommende årene lyses det ut midler til forskerstyrte prosjekter, samarbeidsprosjekter mellom forskere og offentlig sektor, samt innovasjonsprosjekter der offentlig sektor eier prosjektene.  

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. februar 2024, 19:43 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.