Portefølje for utdanning og kompetanse

Utdanning og kompetanse er avgjørende for arbeidslivets innovasjons- og konkurranseevne, velferdsstatens bærekraft, offentlig meningsdannelse og demokrati, og er et grunnpremiss for samfunnsutviklingen ellers. Porteføljen dekker forskning og innovasjon om, og for, hele utdanningssektoren fra barnehage og skole til høyere utdanning, kompetanse og arbeidsliv.

Person som sitter foran bøker, og har et nettbrett i hendene

Ny portefølje 1/1-2024: Velferd og utdanning

Fra 2024 er porteføljeinndelingen endret. Noen porteføljer videreføres uendret, mens andre slås sammen eller splittes opp. Porteføljen velferd, kultur og samfunn slås sammen med utdanning og kompetanse til den nye portefølje for velferd og utdanning. Inntil nye planer er laget styrer porteføljestyret etter de gamle planene.

Overordnede planer, Portefølje for utdanning og kompetanse

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor porteføljeområdet Utdanning og kompetanse, og gi støtte til prosjekter som bidrar til målene som er satt for porteføljen. Medlemmene er:

Oddrun Samdal, Universitetet i Bergen, Bergen, styreleder
Ulf Dalvad Berthelsen, Aarhus universitet, Danmark
Kari Kolbjørnsen Bjerke, Bærum kommune, Bærum
Sigrun Ertesvåg, Universitetet i Stavanger, Stavanger
Torberg Falch, NTNU, Trondheim
Vibeke Grøver, Universitetet i Oslo, Oslo
Janne O. Jonsson, Nuffield College, University of Oxford, Storbritannia
Kyrre Lekve, Simula Research Laboratory, Bærum
Torjer A. Olsen, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Tromsø
Astrid Kristin Moen Sund, Utdanningsforbundet, Oslo
Peter Wesenberg, sjølvstendig næringsdrivande, Oslo

Mange av prosjektene i porteføljen inngår også i andre porteføljer. Størst overlapp er det med disse porteføljene:

Kontakt

Kari Tonhild Aune

    Velferd og utdanning

Tidligere dokumenter

Ser du etter sakslister, møtereferater og protokoll for 2022 eller tidligere? Send e-post til post@forskningsradet.no for å få tilsendt dokumentene.

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 18.19 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.