Investeringsplanen for Utdanning og kompetanse

Investeringsplanen redegjør for prioriteringene som ligger til grunn for porteføljestyrets planlagte investeringer i den kommende treårsperioden. Investeringsplanen operasjonaliserer prioriteringene i konkrete tiltak og utlysninger med tallfestede utlysningsbeløp. Planen oppdateres hvert år.

Innledning

Porteføljen for Utdanning og kompetanse dekker forskning og innovasjon innenfor hele utdanningsløpet; fra barnehage til høyere utdanning og læring i samfunn og arbeidsliv. For å møte fremtidens utfordringer og kunnskapsbehov er det behov for å styrke utdanningenes kvalitet og relevans. Innsatsen i porteføljen skal bidra til forskning av høy kvalitet og samspill mellom ulike aktører.

Med utgangspunkt i Forskningsrådets strategi for 2020-2024 vil porteføljen særlig bidra til strategiens mål om Bærekraftig utvikling og Omstilling i næringsliv og offentlig sektor, og bidrar videre til måloppnåelse innenfor de fem strategiske områdene, og da spesielt til "Helse og velferd" og "Samhørighet og globalisering".

Investeringsplanen gir en oversikt over de samlede tiltakene som planlegges med bruk av porteføljens midler og rulleres årlig. Porteføljens investeringer skal bidra innenfor relevante samfunnssektorer og konkrete samfunnsmessige kontekster; i politikk og forvaltning, i utdanningssektoren og i arbeids- og næringsliv og hos sluttbrukere og i allmennheten generelt. Investeringene skal bidra til utvikling av gode lærings – og utviklingsmuligheter for alle og et velfungerende utdannings- og forskningssystem.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. desember 2023, 07:19 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.