Investeringsplanen for Utdanning og kompetanse

Investeringsplanen redegjør for prioriteringene som ligger til grunn for porteføljestyrets planlagte investeringer i den kommende treårsperioden. Investeringsplanen operasjonaliserer prioriteringene i konkrete tiltak og utlysninger med tallfestede utlysningsbeløp. Planen oppdateres hvert år.

​​Investeringsplan 2024-2027​

Investeringsplanen er Forskningsrådets plan for hvordan midlene porteføljestyret for Utdanning og kompetanse forvalter skal investeres de neste fire årene. Midlene er fordelt mellom de strategiske budsjettformålene Forskning og innovasjon i Utdanningssektoren - FINNUT og Forskningskompetanse i utvalgte profesjonsutdanninger -PROFESJON. Investeringene skal bygge opp under investeringsmålene i porteføljeplanen for Utdanning og kompetanse: 

  1. Grunnopplæringen er fremtidsrettet og av høy kvalitet 
  2. Befolkningen har tilgang til gode og fleksible utdannings- og opplæringstilbud gjennom hele livet 
  3. Et omstillingsdyktig arbeidsliv med kvalifisert arbeidskraft 
  4. En kompetent befolkning som deltar aktivt i samfunnslivet 

Investeringene skal bidra til utvikling av gode lærings – og utviklingsmuligheter for alle og et velfungerende utdannings- og forskningssystem. De skal bidra innenfor relevante samfunnssektorer og konkrete samfunnsmessige kontekster; i politikk og forvaltning, i utdanningssektoren, i arbeids- og næringsliv, hos sluttbrukere og i allmennheten generelt. Investeringene skal dekke forskning og innovasjon for hele utdanningsløpet; fra barnehage til høyere utdanning og læring i samfunn og arbeidsliv. Innsatsen i porteføljen skal bidra til forskning av høy kvalitet og til et samspill mellom ulike aktører. Investeringsplanen bygger på porteføljeanalysen, tematiske og andre prioriteringer i porteføljeplanen, og departementenes føringer i tildelingsbrevene.  

Samlet sett skal tiltakene bidra til å nå målene i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2023-2032. I planen gir Regjeringen uttrykk for hva som er særlig viktig å prioritere de kommende årene. Planens tematiske prioritering om tillit og fellesskap er særlig viktig for porteføljen, samt i noen grad temaområdene helse og samfunnssikkerhet og beredskap. Videre er det nasjonale samfunnsoppdraget om å inkludere flere barn og unge i utdanning, arbeid og samfunnsliv svært relevant for områdene som porteføljen har ansvaret for. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. april 2024, kl. 04:45 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.