Porteføljeanalyse for Humaniora og samfunnsvitenskap

Forhold som påvirker investeringsvalg

Regjeringen framhever i kapittelet "Forsking og utdanning for heile landet" i Hurdalsplattformen[10] at kvaliteten i forskning og høyere utdanning er avgjørende for hvor godt Norge lykkes med å utvikle og ta i bruk ny kunnskap. Regjeringen vil utvide satsingen på fremragende forskning. Den vil også bedre arbeidsvilkårene, redusere midlertidigheten og styrke rekruttering, likestilling og mangfold i forskning. Regjeringen vil hegne om kunnskapens egenverdi, forskningens integritet og den akademiske frihet i en tid der vitenskap og forskning er under press mange steder i verden. Regjeringen vil også sørge for at all offentlig finansiert forskning er tilgjengelig, og at alle høyere utdanningsinstitusjoner har ordninger for publisering med åpen tilgang.

Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning angir hovedretningen for prioriterte forskningsområder. Planen revideres hvert fjerde år, og den neste planen skal legges fram i oktober 2022. I eksisterende langtidsplan (2019-2028)[11] er det et overordnet mål å utvikle fagområder av fremragende kvalitet. I denne planen er Samfunnssikkerhet og samhørighet i en globalisert verden trukket fram som nytt prioritert område. Planen understreker også tydeligere behovet for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning innenfor alle de prioriterte områdene enn den opprinnelige planen fra 2014.

Forskningsrådets strategi Idékraft verden trenger[12] fra 2020 er Forskningsrådets operasjonalisering av langtidsplanen. Strategien setter retning for porteføljen for humaniora og samfunnsvitenskap, og det er den porteføljen skal levere på. Humsam-porteføljen har et særskilt fokus på målene Grensesprengende forskning og radikal innovasjon og Velfungerende forsknings- og innovasjonssystem hvor prioriteringer i porteføljen også støtter opp om målene Bærekraftig utvikling og Fornyelse i næringsliv og offentlig sektor. Porteføljen skal også bidra til de strategiske områdene Samhørighet og globalisering, Helse og velferd, Teknologi og digitalisering, Grønt skifte og Hav.

Regjeringens stortingsmelding om humaniora fra 2017[13] understreker at humaniora er en underutnyttet ressurs i utfordringsdrevet forskning. På denne bakgrunn har Forskningsrådet vedtatt en opptrappingsplan for humaniora med måltall for vekst til de prioriterte områdene i meldingen.

Regjeringens stortingsmelding om museene fra 2021[14] framhever at en tettere kobling mellom museene og UH-sektoren vil styrke forskningen ved museene. Det er behov for forskningsmidler som er tilpasset museenes egenart og kapasitet som forskningsinstitusjoner, slik at museene kan utnytte sitt potensial til å styrke samfunnsrelevant humanistisk forskning.

[10] Hurdalsplattformen - regjeringen.no

[11] Meld. St. 4 (2018–2019) - regjeringen.no

[12] strategi_2020-2024_bm_utskrift.pdf (forskningsradet.no)

[13] Meld. St. 25 (2016–2017) - regjeringen.no

[14] Meld. St. 23 (2020–2021) - regjeringen.no

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 09.28 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.