Investeringsplanen for Humaniora og samfunnsvitenskap

Tiltaksplan for investeringer

Banebrytende forskning (FRIPRO) skal årlig lyse ut midler til Forskerprosjekt, variantene Forskerprosjekt for fornyelse, Forskerprosjekt for unge talenter og Treårig forskerprosjekt med internasjonal mobilitet. Utlysningene bidrar til samfunnsmålet om at Norge skal ha en solid kunnskapsbase med grunnleggende og grensesprengende humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning av høy vitenskapelig kvalitet (samfunnsmål 1).

De tre søknadsvariantene innenfor Forskerprosjekt bidrar til brukermålet om at forskningsmiljøene utfører forskning som bidrar til å flytte forskningsfronten (brukermål 1). Spesielt søknadsvariantene Forskerprosjekt for unge talenter og Treårig forskerprosjekt med internasjonal mobilitet, samt utlysning av forskningsopphold i utlandet for stipendiater og prosjektledere for Unge talenter, bidrar til målet om at talentfulle forskere skal ha attraktive og forutsigbare karriereveier (brukermål 2). Alle de tre søknadsvariantene bidrar også til målet om at humanistiske og samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer skal levere forskning som er avgjørende for å håndtere samfunnsutfordringer (brukermål 5).

Oppfølging av evaluering av rettsvitenskap (JUREVAL)

PSHUMSAM vedtok i november 2019 å sette i gang en evaluering av rettsvitenskap JUREVAL, og evalueringen ble ferdig i 2021. Ifølge Investeringsplanen for 2022-2024 skal det lyses ut 30 mill. kr i 2022. Disse midlene er redusert til 24 mill. kr pga. 20 prosent kutt i bevilgninger over KDs post 52. Oppfølgingen av evalueringen vil bidra til brukermålet om at forsknings¬miljøene skal utføre forskning som bidrar til å flytte forskningsfronten (brukermål 1) og levere forskning som er avgjørende for å håndtere samfunnsutfordringer (brukermål 5).

Internasjonalt samarbeid

Humanities in the European Research Area – HERA
Forskningsrådet deltar i HERA, som er et nettverk bestående av nasjonale forskningsråd som finansierer humanistisk forskning. Forskningsrådet har deltatt i fire utlysningssamarbeid i dette nettverket, som alle har vært samfinansiert av EU-kommisjonen gjennom ERA net-mekanismen. Dette har gjort at norske fagmiljøer innenfor humaniora har kunnet delta i forskningsprosjektene finansiert gjennom HERA-utlysningene. Utlysningen i 2021 ble gjort i samarbeide med NORFACE som er et nettverk bestående av nasjonale forskningsråd som finansierer samfunnsvitenskapelig forskning. Mulige fellesutlysninger i perioden 2023 – 2025 er under utredning. Det er lagt inn planlagt utlysning i 2023. Deltakelsen i HERA bidrar til målet om at humanistiske og samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer skal levere forskning som er avgjørende for å håndtere samfunnsutfordringer (brukermål 5).

Ph.d.-stipend ved EUI
Forskningsrådet har inngått en avtale med Europauniversitetet i Firenze (EUI) som innebærer at ph.d.-kandidater fra Norge kan søke om opptak til ph.d.-studier ved EUI innenfor moderne historie, rettsvitenskap, statsvitenskap/sosiologi og økonomi. Forskningsrådet kan hvert år finansiere inntil fire treårige ph.d.-stipender for nye kandidater fra Norge. Ordningen bidrar til målet om at talentfulle forskere skal ha attraktive og forutsigbare karriereveier (brukermål 2).

Tabell

Tabellen under gir en kortfattet oversikt over tiltakene i form av utlysninger som er planlagt for 2023-2025. I nysalderingen av statsbudsjettet for 2022 er det foreslått tilført ekstra midler til Forskningsrådet for å slette underskuddet tidligere år. Det blir derfor en utlysning av Forskerprosjekt for unge forskertalenter våren 2023 og utlysning av Forskerprosjekt for fornyelse og Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet høsten 2023 for prosjekter med oppstart i 2024.

Tallene er hentet fra Langtidsbudsjettet (LTB) for aktivitetene som ligger under porteføljestyret. Det er usikkerhet knyttet til det endelige utlysningsbeløpet for det enkelte år siden de endelige budsjettforutsetningene ikke er kjent. Utlysningsbeløpet i 2023 er avhengig av behandlingen av statsbudsjettet og tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet. For 2024 og 2025 er endelige tall for FRIPRO ennå uklare, og det er derfor ikke satt opp tall i tabellene.

Tiltak
(utlysning)

Brukermål

Aktuelle søknads­typer

Planlagt utlysning 2023
mill. kr.

Banebrytende forskning (FRIPRO)

2. Talentfulle forskere har attraktive og forutsigbare karriereveier

Forsker-prosjekt:

·    Unge talenter

71

Banebrytende forskning (FRIPRO) 

1. Forsknings-miljøene utfører forskning som bidrar til å flytte forskningsfronten

2. Talentfulle forskere har attraktive og forutsigbare karriereveier

 

Forsker­prosjekt

·      Fornyelse

·      Inter­nasjonal mobilitet

209

Forskningsopphold i utlandet (FRIPRO)

1. Forskningsmiljøene utfører forskning som bidrar til å flytte forskningsfronten

2. Talentfulle forskere har attraktive og forutsigbare karriereveier

Koordinerings- og støtteaktivitet

1,5

Oppfølging av evaluering av rettsvitenskap (JUREVAL)

 

Koordinerings- og støtteaktivitet

-

Internasjonalt samarbeid:

 

 

 

Fellesutlysninger innenfor HERA – Humanities in the European Research Area – HERA

5. Humanistiske og samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer leverer forskning som er avgjørende for å håndtere samfunns-utfordringer

-

9

Ph-d.-stipend ved Europauniversitetet

2. Talentfulle forskere har attraktive og forutsigbare karriereveier

EUI lyser ut ph.d.-stipend

9

SUM

 

 

 299,5

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 09.31 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.