Investeringsplanen for Humaniora og samfunnsvitenskap

Prioriteringer

Oversikt over prioriteringer er gjort på grunnlag av porteføljeanalysen og andre innspill (f.eks. tildelingsbrev) og som gir føringer for valg av tiltak i de kommende årene.

Prioriteringene er strukturert i tråd med porteføljedimensjonene i porteføljeplanen:

 • Fag/teknologi: Fag og teknologiområder som utvikles eller anvendes.
  • investere i de beste prosjektene innenfor humaniora og samfunnsvitenskap ut fra formålet med satsingen Banebrytende forskning
  • styrke forskningsinnsatsen på humaniora og samfunnsvitenskap innenfor Forskningsrådets tematiske satsinger
  • overvåke om bevilgningene til humaniora oppfyller måltallene i Forskningsrådets opptrappingsplan for humaniora
  • samarbeide med aktuelle porteføljestyrer slik at Forskningsrådet realiserer målene i planen
  • sette i verk oppfølgingstiltak av fagevalueringen av rettsvitenskap
  • bidra til å utvikle fagevalueringer innenfor humaniora og samfunnsvitenskap
  • gjennomføre evalueringer av tverrfaglige og tverrsektorielle satsinger for å øke kunnskapsgrunnlaget om slikt samarbeid

 • Tema: Den tematikk det forskes eller innoveres på.
  • styrke forskningsinnsatsen innenfor humaniora og samfunnsvitenskap i Forskningsrådets tematiske satsinger

 • Anvendelsesområde: Bransjer, næringer, samfunnssektorer o.l. der resultater kan anvendes
  • stimulere til anvendelse av samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning for å nå målene i Forskningsrådets strategi

 • Strukturelle prioriteringer:
  • øke andelen midler som går til grunnleggende forskning for å sikre langsiktig kunnskapsutvikling innenfor alle satsingsområder
  • innrette vurderingskriterier slik at det er mulig å identifisere potensielt grensesprengende prosjekter med høy vitenskapelig kvalitet
  • vurdere behov for egne virkemidler og strategiske satsinger for å fremme grensesprengende forskning, basert på internasjonalt kunnskapsgrunnlag
  • utvikle tiltak for å fremme rekruttering og attraktive karriereveier
  • fremme kjønnsbalanse og mangfold i forskningssystemet
  • vurdere om det skal settes måltall for andel unge forskertalenter
  • styrke digital infrastruktur og kompetanse i humaniora og samfunnsvitenskap
  • ha dialog med relevante aktører for å bedre tilgangen til registerdata
  • fremme åpen forskning innenfor humaniora og samfunnsvitenskap og håndtere utfordringer innenfor fagområdene
  • utvikle kunnskap om åpen forsknings betydning for forskning og forskningssystemet
  • vurdere om det skal settes et måltall for andel av porteføljestyrets egne investeringer som skal gå til internasjonalisering
  • jobbe for at Norge tar en aktiv rolle i Nordforsk-samarbeidet innenfor humaniora og samfunnsvitenskap
  • videreutvikle arbeidet med å integrere kjønns- og mangfoldsperspektiver og fremme etisk og samfunnsansvarlig forskning

 • Prioriteringer i forholdet til EUs rammeprogram:
  • stille tydelige forventninger til prosjektledere om å være aktive i å søke internasjonale midler
  • vurdere om det bør settes i gang ytterligere tiltak for å øke gjennomslaget i ERC Advanced Grant
  • mobilisere humanistiske og samfunnsvitenskapelige miljøer til Horisont Europa

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. februar 2024, 18:31 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.