Investeringsplanen for Humaniora og samfunnsvitenskap

Rådgivning og andre tiltak

En svært viktig oppgave for porteføljestyret er å gi råd om videreutvikling av porteføljestyrets egne investeringer og Forskningsrådets samlede fagportefølje for humaniora og samfunnsvitenskap.

Oversikten viser tidsplan for å gjennomføre tiltakene i kapittel 5 i porteføljeplanen for humaniora og samfunnsvitenskap. Gjennomførte tiltak er markert med grønt.

Brukermål 1: Forskningsmiljøene utfører forskning som bidrar til å flytte forskningsfronten

Hovedtiltak: Porteføljestyret for humaniora og samfunnsvitenskap (PS Humsam) vil gjøre investeringer og gi råd om tiltak for å fremme grunnleggende og banebrytende forskning.

Ansvar for oppgave

 

PS Humsams tiltak

Tidsplan

PS Humsam:

 

 

Gi råd til å videreutvikle systemet for kvalitetssikring i søknadsbehandlingen og utforming av vurderingskriterier, f.eks. kriteriet for grensesprengende forskning

 

Oppsummere erfaringer og gi råd om videreutvikling av søknadsbehandlingen

 

Innspill til kriterier før utlysningen av forskerprosjekter – hva skal til for å identifisere grensesprengende prosjekter

 

Etter hver søknadsbehandling

 

 

 

Egne excellence-kriterier for potensiale og kvalitet fom. 2022

Overvåke fordeling mellom fagområder og faggrupper i investeringsporteføljen

Gi råd om tiltak for å rette opp evt. skjev balanse

 

Løpende

Andre styrer/administrasjonen:

 

 

Jobbe for god balanse mellom fagområder i SFF (Styret)

 

Gi innspill til søknadsbehandlings-prosess for utlysning av SFF 5

 

Innspill gitt høst 2020

Øke investeringene til grunnleggende forskning (Styret)

 

Gi god begrunnelse for behovet for dette

 

LTP-innspill 2021 Videre oppfølging 2022 og 2023

Øke investeringene til grensesprengende forskning basert på åpen konkurranse på tvers av fag og tema (Styret)

 

Gi råd til å utvikle virkemidler for grensesprengende forskning i hele porteføljen til Forskningsrådet

 

Innspill gitt på fellesmøtene i 2021 og 2022

Innhente internasjonalt kunnskapsgrunnlag om beste praksis for å identifisere og fremme grensesprengende forskning (Forskningsrådets adm)

Gi innspill til prosess

2022-2023

Prosjekt for virkemiddelutvikling har innhentet kunnskapsgrunnlag om internasjonal praksis

Integrere Humsam-perspektiver i inkubatorer og idélaber og andre eksperimentelle virkemidler (Porteføljestyrer)

 

Koordinere med relevante tematiske porteføljestyrer  

2022-2023

Evaluere tverrfaglige og tverrsektorielle satsinger (Forskningsrådets adm)

 

Gi innspill til prosess

2022-2023
Prosjekt for tverrfaglighet vil levere kunnskapsgrunnlag

Hovedtiltak: Porteføljestyret vil gi råd om tiltak for å stimulere til internasjonalt samarbeid og økt returandel fra Horisont Europa.

Ansvar for oppgave

 

PS Humsams tiltak

Tidsplan

PS Humsam:

 

 

Samarbeide om videreutvikling av Banebrytende forskning for å mobilisere og kvalifisere til ERC

 

Gi råd om tiltak for å øke norske tildelinger, spesielt ERC Adv. Grants

 

2022-2023

Stimulere til økt internasjonalt og nordisk samarbeid, bl.a. gjennom NordForsk

 

Gi råd om deltagelse i internasjonalt og nordisk forsknings- og innovasjonssamarbeid

 

Gi råd til utarbeidelsen av internasjonale programmer og utlysninger

NordForsk-utlysning rettet mot unge talenter i 2022


Vurdere deltagelse i nytt HERA-program i 2022
(Se sak 29/22)

Andre styrer/administrasjonen:

 

 

Stimulere humanistiske og samfunnsvitenskapelige miljøer til å søke Horisont Europa (Forskningsrådets adm)

 

Gi råd om tiltak for å få flere søknader fra humsam-miljøer til pilaren for globale utfordringer i Horisont Europa

2022-2023

Brukermål 2: Talentfulle forskere har attraktive og forutsigbare karriereveier

Hovedtiltak: Porteføljestyret vil gi råd om etablering av forskerlinjer og forskerskoler for rekruttering av norske ph.d.-kandidater innenfor humsam og gi råd om virkemidler for å fremme karrieren for unge forskere med finansiering fra Forskningsrådet.

Ansvar for oppgave

 

PS Humsams tiltak

Tidsplan

PS Humsam:

 

 

Videreutvikle satsinger for unge forskertalenter

 

Gi råd om oppfølging av rapport om unge forskertalenter

Vurdere å sette måltall for andel unge forskertalenter i FRIPRO

Innspill gitt høst 2020

 

 

 

2022-2023

Videreutvikle satsinger for forskermobilitet

 

Gi råd om oppfølging av rapport om mobilitetsstipend

 

Gi råd om ordninger for å stimulere mobilitet (eks MSCA-stipendiater)

 

Innspill gitt høst 2021

 

 

 

2022-2023

Videreutvikle satsinger for fremragende etablerte forskere

 

Vurdere behovet for egne tiltak rettet mot etablerte forskere

 

2022-2023

Gi råd om å etablere forskerlinjer innenfor humaniora og samfunnsvitenskap

Gi råd til Forskningsrådets dialog med forsknings-institusjonene om opprettelse av forskerlinjer

 

2022-2023

Styrke forskerutdanningen og bidra til økt nasjonalt samarbeid om forskerutdanning

Gi råd om utlysninger av forskerskoler innenfor humaniora og samfunnsvitenskap

 

Innspill gitt til utlysning i 2021

Sikre kjønnsbalanse og mangfold blant prosjektledere og følge opp Forskningsrådets policy for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning

 

Monitorere tildelinger

Løpende

Andre styrer/administrasjonen:

 

 

Videreutvikle Forskningsrådets virkemidler for å fremme særlig sterke forskere på alle karrieretrinn (Styret)

 

Gi råd til Forskningsrådets plan for rekruttering

Innspill til planarbeidet gitt høst 2021

Brukermål 3: Forskningsmiljøene har relevant, oppdatert og bredt tilgjengelig infrastruktur

Hovedtiltak: Porteføljestyret vil gi råd og anbefalinger om finansiering av forskningsinfrastrukturer og råd til områdestrategiene i Norsk veikart for forskningsinfrastruktur.

Ansvar for oppgave

 

PS Humsams tiltak

Tidsplan

Andre styrer/administrasjonen:

 

 

Styrke digital infrastruktur og kompetanse i humaniora og samfunnsvitenskap (Styret)

 

Digitalisere eksisterende samlinger og opprette digitale databaser og samlinger på områder der det er behov (Styret)

 

Gi råd om prioriteringer i finansiering for å styrke digital humaniora og samfunnsvitenskap

Innspill til nytt Veikart for infrastruktur 2022-2023
(Se sak 31/22)

 

Ha dialog med relevante aktører for å sikre bedre tilgjengelighet til registerdata (Forskningsrådets adm.)

Gi innspill til dialog

2022-2023

Det er opprettet brukerforum for mikrodata.no

Brukermål 4: Forskningsmiljøene følger beste praksis innenfor åpen forskning

Hovedtiltak: Porteføljestyret vil gi råd om god oppfølging av Forskningsrådets policy for åpen forskning innenfor humaniora og samfunnsvitenskap.

Ansvar for oppgave

 

PS Humsams tiltak

Tidsplan

PS Humsam:

 

 

 

Fremme åpen forskning innenfor humaniora og samfunnsvitenskap og håndtere utfordringer innenfor fagområdene 

 

Utvikle kunnskap om åpen forsknings betydning for forskning, forskningssystemet og samfunnet  

 

 

Gi råd om nordisk plattform for åpen publisering

 

Gi råd om nasjonale retningslinjer for åpne bøker

 

Gi råd om oppfølgingstiltak for Forskningsrådets policy for åpen forskning

 

Innspill gitt høst 2021

 

 

Høst 2022

(Se sak 32/22)

 

 

2022-2023

Brukermål 5: Humanistiske og samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer leverer forskning som er avgjørende for å håndtere samfunnsutfordringer

Hovedtiltak: Porteføljestyret vil gi råd til porteføljeplaner, investeringsplaner og relevante utlysningstekster for tematiske budsjettformål for å sikre oppfølging av opptrappingsplanen for humaniora og styrke samfunnsvitenskap.

Ansvar for oppgave

 

PS Humsams tiltak

Tidsplan

PS Humsam:

 

 

Vurdere om det er behov for egne virkemidler for å stimulere humsam-miljøene til å søke tematiske satsinger, og gjøre dem bedre i stand til å lykkes med sine søknader

 

Vurdere behovet og evt. gi råd til utforming av virkemidler

2022-2023

 

Dialog med tematiske porteføljestyrer om hvordan humaniora og samfunnsvitenskap kan styrkes

 

Dialogmøter med tematiske porteføljestyrer

Dialogmøter 2021-2022

Oppfølging av JUREVAL

Vedta oppfølgingsplan for JUREVAL

2022
(Se sak 30/22)

Andre styrer/administrasjonen:

 

 

Synliggjøre betydningen av humaniora og samfunnsvitenskap i styrende dokumenter

Gi innspill til LTP

 

Innspill gitt vår 2021

Realisere Forskningsrådets opptrappingsplan for humaniora (Porteføljestyrer)

Økt kunnskapsgrunnlag om hvordan humaniora-prosjekter lykkes i tematiske satsinger (Administrasjonen)

Følge monitorering av planen og gi råd om tiltak for å realisere planen

 

2021-2023

Integrere humaniora og samfunnsvitenskap i tematiske porteføljeplaner (Porteføljestyrer)

 

Gi innspill ved revisjon av porteføljeplaner i 2021 og 2022

Innspill gitt på dialogmøter 2021-2022

Integrere humsam-perspektiver og -problemstillinger i utlysningstekster
(Porteføljestyrer)

 

Gi råd ved utforming av planer og utlysninger

 

2021-2023

Integrere kjønns- og mangfoldsperspektiver i utlysningstekster
(Porteføljestyrer)

 

Gi råd ved utforming av investeringsplaner og utlysninger

 

2021-2023

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. april 2024, 14:19 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.