Porteføljeanalysen for Petroleum

Alternative investeringsvalg

  • De høye ambisjonene knyttet til reduksjon i klimagassutslipp fra sektoren og den generelle omstillingen til lavutslippssamfunn tvinger frem en sterkere innsats knyttet til lavutslippsteknologi i hele verdikjeden. Spesielt er det behov for prosjekter som kan implementeres raskt for å hjelpe sektoren mot 2030 målene.
  • MarTera er i avslutning. Med det avsluttes det eneste konkrete samarbeidet petroleumsporteføljen har mot EUs virkemidler. Der det er relevant bør porteføljen se etter muligheter for å delta i nye initiativ knyttet til havteknologi eller lavutslippsteknologi. Dette for å utvide mulighetene for norsk leverandørindustri til å komme i inngripen med andre partnere i EU og nye markeder.
  • Petroleumssektoren har mye verdifull infrastruktur på norsk sokkel. I en overgangsfase der andre havnæringer skal vokse, mens vi fortsatt henter ut gjenværende ressurser i bakken, kan optimal bruk og nybruk av infrastrukturen bli viktig. Porteføljen har i dag ingen prosjekter som ser på infrastrukturen i et perspektiv av sirkulær økonomi eller flerbruks perspektiv. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2022, 23.43 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.