Porteføljeanalysen for Petroleum

Alternative valg

  • Det er et stort behov for fornyet innsats rettet mot energieffektivisering og reduksjon av klimagassutslipp, spesielt i den industrinære delen av porteføljen slik at resultatene kan komme raskt til markedet og bidra til sektorens ambisiøse mål på dette feltet
  • Det er behov for å opprettholde industribidraget og deltagelsen i porteføljen innenfor alle temaområder, og spesielt oppnå en større andel prosjekter med næringslivet innenfor tema 2 undergrunnsforståelse når andelen fri grunnforskning på dette tema reduseres fremover. Effekten og verdien av denne typen forskning dokumenteres godt i effektstudien utført av Rystad Energy.
  • Det er behov for rekruttering innenfor alle temaområdene. Kompetanseprosjekter og sentre vil være de viktigste virkemidlene for å få til dette.
  • Kvinneandelen i nye prosjekter har vært nedadgående. Det må utvikles en målrettet plan for å endre denne uheldige trenden.