Porteføljeplanen for Klima og polar

Tiltak

Forskningsrådet har i en årrekke arbeidet for å sikre en helhetlig, strategisk satsing på klima- og polarforskning og -innovasjon gjennom koordinering på tvers av Forskningsrådets aktiviteter. Dette inkluderer å identifisere og tette kunnskapsmangler, unngå uhensiktsmessig duplisering og overlapp mellom budsjettformål, og å fremstå helhetlig utad. Tabellen viser de av porteføljens brukermål der det er avgjørende med samarbeid med andre porteføljestyrer for å lykkes, inkludert internasjonalt samarbeid i Horisont Europa, og aktuelle samarbeidstiltak.

Porteføljens budsjettformål KLIMAFORSK vil følge en fast rullering av utlysninger på de tre prioriterte temaene klimasystem, effekter og tilpasning/omstilling. POLARPROG vil også rullere utlysninger etter prioriterte tema. Det vil være tett kobling mellom KLIMAFORSK og POLARPROG for å utnytte synergier mellom budsjettformålene.

I tillegg til tematiske utlysninger vil porteføljen hvert år bidra i andre relevante nasjonale og internasjonale utlysningssamarbeid.

Delmål (brukermål) Egne tiltak Forventes oppnådd gjennom øvrig innsats
Delportefølje Klima
Norske forskere er ledende på bærekraftige løsninger for reduksjon og opptak av klimagasser

Utlysninger

 • Forskerprosjekter
 • Kompetanse- og samarbeidsprosjekter
 • Innovasjonsprosjekter
 • Koordinerings- og støtteaktiviteter
 • MILUTARENA 

Bidra i samarbeids-utlysninger

Andre tiltak

 • Mobiliseringsseminarer
 • Resultatformidling
 • Samarbeid med Belmont Forum -
 • Vurdere relevante europeiske partnerskap 
 • Samarbeid med JPI Klima og JPI Vann 

Vurdere samarbeid med relevante andre porteføljestyrer f.eks.

 • Energi, transport og lavutslipp
 • Global utvikling
 • Landbasert mat, miljø og bioressurser
 • Hav
 • Demokrati, styring og fornyelse
 • Muliggjørende teknologier
 • Helse 

Samt

 • Forskningsinfrastruktur
 • Åpen forskerarena
 • Horisont Europa
Næringslivet leverer karbonnøytrale produkter og tjenester og har en karbonnøytral verdikjede
Beslutningstakere har god kunnskap om klimapolitiske virkemidler, deres miljømessige og sosiale effekter og byrdefordeling
Befolkningen har forståelse og aksept for nødvendige tiltak for samfunnsomstilling, og har kunnskap og informasjon om hva som er et bærekraftig forbruk av produkter og tjenester
Norske forskere er verdensledende innenfor forskning og utvikling av kunnskap om klimaendringenes effekt på natur og samfunn
Befolkningen kan forstå og nyttiggjøre seg forskningsbasert kunnskap om klimaendringenes effekt på natur og samfunn og virkningene av klimatiltak
Forvaltning, næringsliv og befolkning har nødvendig kunnskap for å iverksette tiltak for å tilpasse seg klimaendringer
Delportefølje Polar
Relevante beslutningstakerne har forskningsbasert kunnskap om endringsprosessene i polare områder, og hvordan Norge påvirkes og kan påvirke disse

Utlysninger

 • Forskerprosjekter
 • Kompetanse- og samarbeidsprosjekter
 • Koordinerings- og støtteaktiviteter
  • Svalbard Strategic Grant - Arctic Field Grant

Bidra i samarbeids-utlysninger

Andre tiltak

 • Antarktisseminar
 • Svalbard Science Conference
 • Samarbeid med Svalbard Science Forum
 • Resultatformidling

Vurdere samarbeid med relevante andre porteføljestyrer f.eks.

 • Hav
 • Energi, transport og lavutslipp
 • Petroleum 
 • Demokrati, styring og fornyelse
 • Global utvikling

Forskningsinfrastruktur
Åpen forskerarena
Horisont Europa

Forvaltning og næringsliv har nødvendig kunnskap for å ta beslutninger om utvikling av næringsaktivitet som hensyntar natur, miljø, klima, samfunn, urfolks rettigheter og kulturminner

Forvaltningen har god kunnskap om geopolitiske, folkerettslige og institusjonelle forhold som grunnlag for beslutninger og gjennomføring av politikk

Næringsliv og samfunn har nødvendig kunnskap for å iverksette tiltak for å tilpasse og omstille seg endringer i polare områder
Norske forskere benytter Svalbard som forskningsplattform

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. oktober 2022, 02.25 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.