Porteføljeplanen for Klima og polar

Forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter

Klima og polar-porteføljen skal bidra med fremragende forskning som gir resultater av global betydning. Forskningsresultatene skal fylle samfunnets behov for kunnskap om klima, klimaendringer og polare områder, men skal også bidra til langsiktig grunnforskning som kan møte framtidens ukjente utfordringer. Samfunnseffektene vil være en bærekraftig samfunns- og næringsutvikling, at Norge bidrar til å realisere relevante FNs bærekraftsmål og at det norske forskningssystemet har den bredde og dybde som gjør det i stand til raskt å kunne møte nye samfunnsutfordringer. Porteføljeanalyser, andre analyser og kartlegginger gir oversikt over hvilke kunnskapsområder som er dekket, status for porteføljen og behov for satsinger der kunnskapen er mangelfull. Analysene og kartleggingene vil også vise i hvilken grad tiltakene bidrar til å gi ønskede resultater, virkninger og effekter.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 04.15 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.