Strategiar og planar

Forskingsrådets mål er å fremje samfunnsnyttig forsking av høg kvalitet. Gode strategiar og planar er viktige verktøy for å nå dette målet.

Verda står ovanfor enorme utfordringar der forsking og innovasjon må og vil levere den kunnskapen og dei løysingane vi treng. Vår strategi for 2020-2024 handlar særleg om omstillinga av samfunnet, berekraftig utvikling og grensesprengjande forsking.

Andre strategiar og policyar

I tillegg har vi strategiar og policyar for det nasjonale og internasjonale arbeidet vårt. Desse dokumenta konkretiserer Forskingsrådets ambisjonar på særleg viktige område og er gode bindeleidd til strategien vår.