Forskningsetiske krav

Vi stiller krav til høy forskningsetisk standard i prosjekter vi finansierer. Ansvaret for at lovverk og etiske retningslinjer blir fulgt, ligger hos virksomheten som er ansvarlig for prosjektet.

Alle som søker Forskningsrådet må gjøre rede for eventuelle etiske problemstillinger i prosjektet og beskrive hvordan disse vil bli håndtert. Dette vil inngå i søknadsvurderingen.

Forskningsetiske retningslinjer

Du finner oversikt over både generelle og fagspesifikke forskningsetiske retningslinjer hos De nasjonale forskningsetiske komiteene.

Retningslinjene omhandler

  • god forskningsskikk og relasjonen forskere imellom
  • forholdet mellom forskere og andre mennesker
  • forskerens samfunnsansvar 

Du kan kontakte De nasjonale forskningsetiske komiteene dersom du ønsker råd om etiske problemstillinger i et forskningsprosjekt.

Forskningsfusk

Hvis du vil varsle om uredelighet i forskning, skal dette i første omgang varsles til den enkelte institusjon. Det er forskjellig praksis ved de ulike institusjonene om hvordan varsling skal foregå.

Hvis du lurer på noe om varsling av uredelighet kan du kontakte Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2023, 20:28 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.