Ansvarlig forskning og innovasjon som metode (RRI)

Fordi forskning og innovasjon har som mål å fremme økonomisk vekst og løse store samfunnsutfordringer, må det legges til rette for at forskningsresultatene bidrar til en mer bærekraftig fremtid. I Forskningsrådet er vi derfor opptatt av at alle aktører i forskningssystemet samarbeider godt og at resultatene fra prosjektene vi finansierer skal bygge pålitelighet og komme samfunnet til nytte på best mulig måte. Ansvarlig forskning og innovasjon (Responsible Research and Innovation - RRI) er en metode og en god tilnærming til å få til nettopp dette.

På denne siden kan du lese mer om:

RRI i Forskningsrådet

Forskning, innovasjon og teknologier har kraft til å transformere samfunnet. Vitenskapen er ikke er atskilt fra samfunnet, men er en del av det. Med dette følger et viktig samfunnsansvar for finansiører, forskere og andre nøkkelgrupper involvert i vitenskapelig og teknologisk utvikling og innovasjon. Alle involverte bør tenke på

 • hvilken retning forskningen tar oss i
 • hvem som kan ha nytte av ny forskning og innovasjon og hvem som kanskje ikke har nytte av det
 • hvordan vurdering av potensielle sosiale, miljømessige og etiske spørsmål kan vurderes gjennom hele forsknings- og innovasjonsprosessen

Ansvarlig forskning og innovasjon handler ikke om å bedømme hva som er "bra" eller "dårlig", "positivt" eller "negativt", eller "ansvarlig" eller "uansvarlig". I stedet tilbyr RRI teknikker, verktøy og rammer for å tenke på spørsmål om sosialt ansvar. RRI-metodikk oppfordrer deg til å bygge inn metoder og prosesser for å vurdere fire viktige dimensjoner knyttet til forskning og innovasjon (AIRR-dimensjoner):

 • Se fremover (Anticipation)!
 • Inviter med (Inclusion)!
 • Tenk igjennom (Reflection)!
 • Jobb sammen (Responsiveness)!

En utdyping av hva som ligger i hver av disse fire dimensjonene finner du under overskriften "Eksempler til inspirasjon for integrering av RRI i prosjekter". Der er det lenker til to eksempler på RRI Guidelines innenfor to ulike tematiske felt/kontekster. Begge utdyper AIRR dimensjonene. 

Ansvarlig forskning og innovasjon er nært knyttet til andre tverrgående problemstillinger som brukerinvolvering, åpen forskning, etikk og andre viktige verdivurderinger. Her er noen lenker til disse tverrgående feltene:

Denne siden beskriver ikke RRI som et fagfelt eller et forskningsfelt, noe som RRI også er. 

Hvordan kan dere omtale RRI i et prosjekt eller i en søknad?

Hvordan RRI integreres i søknader vil være avhengig av konteksten til det enkelte prosjektet. Imidlertid vil følgende fem punkter gi et godt grunnlag for hvordan du utvikler din tilnærming til RRI i prosjektet ditt:

 1. Generelt bør RRI være en integrert del av prosjektet og involvere alle prosjektdeltakerne.
 2. Det er viktig å utvikle en samlet forståelse av prosjektets RRI-tilnærminger så tidlig som mulig.
 3. RRI-aktivitetene i prosjektet må også være koordinerte. De kan med fordel gjennomføres som en egen arbeidspakke.
 4. Ha med viktige ressurser til RRI arbeidet. Å ha med forskere med bakgrunn i humanistiske og/eller samfunnsvitenskapelige fag bør vurderes da det vil kunne være en styrke for prosjektet. 
 5. Å integrere RRI i prosjekter vil for de fleste kreve at man tilegner seg ny kunnskap, kompetanse og ferdigheter. I søknaden kan dere gjerne tydeliggjøre hvilke behov dere ser for læring knyttet til RRI-arbeidet i prosjektet.

Eksempler til inspirasjon for integrering av RRI i prosjekter

Her er noen eksempler på hvordan man kan integrere RRI inn i forsknings- og innovasjonsprosjekter.

 1. Nettverket av forskningsfinansiører innenfor materialforskning og -innovasjon, M-ERA.NET, sin RRI Guidelines (2022) kan brukes som inspirasjon når RRI skal innarbeides i materialrelaterte prosjekter.
 2. Partnerskapet innenfor helse i EU har egne retningslinjer: ERA4Health har også RRI Guidelines (2023).
 3. UK Research and Innovation samler deres (R)RI forståelse, veiledninger og verktøy under "Good research resource hub".
 4. Det nederlandske forskningsrådet NWO (De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) kaller sin RRI-metode "Impact plan" og den viser potensialet til metodikken for økte virkninger og effekter (impact).

Corporate Social Responsibility (CSR) har mye til felles med RRI og her kan du lese mer om denne tilnærmingen til ansvarlighet innenfor næringslivet.

Så kjært barn har mange navn, men per nå fortsetter vi å bruke ansvarlig forskning og innovasjon/RRI hos oss, og slik RRI-metoden er presentert hos oss er den like relevant for forskningsinstitusjoner som for næringslivet.

Hvordan vi etterspør RRI i utlysningene våre

I over ti år har vi etterspurt ansvarlig forskning og innovasjon/RRI i våre utlysninger, både nasjonalt og i internasjonale samarbeidsutlysninger. Måten vi har gjort det på har variert med utlysningens tematikk og har utviklet seg gjennom årene. Dette ligger i RRI sin natur. RRI-metodikk har vært mest etterspurt innenfor muliggjørende teknologier (f.eks. IKT, bioteknologi og nanoteknologi), men også innenfor mat, helse og andre tema. Både Forskningsrådets egne utlysninger, Horisont Europa-programmet og internasjonale fellesutlysninger i Norden og Europa etterspør RRI-metodikk. Her er eksempler på hvordan vi gjør det i Forskningsrådet per nå.

RRI i utlysningstekster

RRI i teknologikonvergens og i nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materialer i 2024

"Forskningsmetodene, teknologiutviklingen, og løsningene i søknaden skal implementere ansvarlig forskning og innovasjon (RRI, "Responsible Research and Innovation"). I søknaden skal dere beskrive aktiviteter, prosesser, og styringsstruktur for dette. Vi forventer at dere tar inn relevante tiltak og involverer samfunnsaktører i diskusjonene.  Basert på søknadsinnholdet er RRI-tiltak i ulik grad relevante.

For inspirasjon til hvordan et godt prosjekt med RRI-metodikk kan planlegges, les om RRI på nettsiden vår Ansvarlig forskning og innovasjon i Forskningsrådet. Flere av elementene innen ansvarlig forskning og innovasjon blir også vurdert i underpunktene i vurderingskriteriene."

RRI i industriell bioteknologi

"Det er mye usikkerhet knyttet til effektene av teknologiutvikling og innovasjon. Bruk av ny teknologi kan, i tillegg til å løse samfunnsutfordringer, også bidra til å skape eller forsterke dem. I søknaden skal dere beskrive hvordan dere i prosjektet vil håndtere tilsiktede og utilsiktede anvendelser og effekter av teknologien dere utvikler. Dere må legge til rette for reell samproduksjon ved at aktørene i prosjektet jobber sammen om å utvikle gode løsninger.
Forskning på etiske, samfunnsmessige og politiske dimensjoner ved teknologiutviklingen kan inngå i prosjektene, men det er ingen krav om dette."

RRI i partnerskapet ERA4Health 2024

"Proposals should follow the principles of Responsible Research and Innovation (RRI). All consortia should demonstrate a commitment to investigating and addressing social, ethical, political, environmental or cultural dimensions of the proposed research. The proposal template further elaborates on this and how RRI dimensions can be approached (see our guidelines)."

RRI i evalueringskriteriene

Vi mener en RRI-tilnærming forbedrer kvaliteten på og nytten av forskning og innovasjon, og vil kunne heve en prosjektsøknad på alle tre vurderingskriteriene. Akkurat hvordan RRI integreres i søknader vil være avhengig av konteksten til det enkelte prosjekt, men en RRI-tilnærming i et prosjekt vil spesielt vurderes i evalueringskriteriet Forskningskvalitet – kvalitet i FoU-aktiviteter.

En aktiv bidragsyter til utviklingen av RRI

Forskningsrådet er en sentral aktør innenfor ansvarlig forskning og innovasjon (Responsible Research and Innovation – RRI) fordi vei er bevisste på RRI når vi gir råd eller finansierer prosjekter. En av Forskningsrådets fire kjerneverdier er å være ansvarlig. Å bidra til forskning og innovasjon innenfor RRI-metodikk er en naturlig del av en slik ansvarlighet. Vi har vært en særdeles aktiv aktør siden RRI ble et begrep for over ti år siden, og i relatert metodikk før det.

Allerede i 2015 etablerte Forskningsrådets et rammeverk for ansvarlig forskning og innovasjon basert på de fire AIRR-dimensjonene: Se fremover (Anticipation), Inviter med (Inclusion), Tenk igjennom (Reflection) og Jobb sammen (Responsiveness). RRI representerer utviklings- og læringsambisjoner for forsknings- og innovasjonssystemet som er så bredt forstått at det omfatter forskningsrådsnivået.

Denne artikkelen fra bladet Forskningspolitikk i 2016 har et utfyllende tilbakeblikk på RRI i Forskningsrådet: Ansvarlig forskning og innovasjon i Norges forskningsråd.

Nasjonalt

Forskningsrådets satsing på etiske-, juridiske- og samfunnsmessige aspekter ved teknologiforskning fra 2008 var en del av den internasjonale RRI-utviklingen. Satsingen ble videreført med søkelys på utvikling av forskning om – og forskning som – samfunnsansvarlig innovasjon.

Arbeidet har hele tiden vært knyttet til de muliggjørende teknologiene bioteknologi, nanoteknologi og IKT og har modnet betydelig de siste årene. Da Forskningsrådet skulle etablere en satsing på teknologikonvergens og radikal innovasjon i 2021 var det helt naturlig å inkludere RRI allerede i planleggingsfasen.

Et av elementene er en læringsarena for prosjektene i satsingen og denne startes opp i 2024. Der kan forskningsmiljøene og Forskningsrådet dele erfaringer og kunnskap om RRI-arbeid i og på tvers av prosjektene og få innsikt i 

 • utfordringer knyttet til å arbeide med transdisiplinære tilnærminger, åpen forskning og samfunnsansvarlig forskning og innovasjon
 • særskilte utfordringer knyttet til forskning på teknologikonvergens for radikal teknologisk utvikling
 • utfordringer som oppstår ved å kople forskning og radikal innovasjon.  


Forskningsrådet har bidratt til etableringen av den nasjonale samarbeidsplattformen Senter for digitalt liv Norge (DLN), som har vært en pilot for transdisiplinært samarbeid og RRI siden oppstarten i 2016. På DLNs nettsider ligger det nyttige råd om hvordan de beskriver RRI i kontekst av bioteknologi og RRI-aktiviteter de har i nettverket.

Prosjektet Ansvarlig forskning og innovasjon Norge (AFINO) startet i 2019 og er et nettverks- og læringssenter for ansvarlig innovasjon og bedrifters samfunnsansvar i Norge, finansiert av Forskningsrådet. Målet er å utvikle kompetanse og nye metoder for å sikre at innovasjon blir ansvarlig, bærekraftig og rettferdig.

Regjeringens milliardsatsing på kunstig intelligens (KI) som starter opp i 2024 har tre spor:; samfunnseffekter, teknologi og innovasjon. RRI-metodikken er relevant for forskningen i alle sporene, og spesielt når det gjelder samfunnseffekter. Se også vår egen side om arbeidet.

Internasjonalt

Transforming Innovation Policy Consortium (TIPC) ble etablert i 2016, og samler organisasjoner med oppgaver knyttet til forsknings- og innovasjonspolitikk med hensikt å øke læringen i egen organisasjon relatert til store samfunnsutfordringer. Forskningsrådet deltok i konsortiet 2016-2022.

Forskningsrådet har bidratt til arbeidet med å utvikle RRI-retningslinjene til flere europeiske ERA-nett og nå partnerskap siden 2016. Erfaring har vist at det er viktig at RRI-tankegangen integreres allerede når søknadene om å etablere partnerskapene utformes.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 17.17 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.