Generelle krav til søknaden

Her er generelle krav til søknaden. Detaljert beskrivelse av krav til søknaden finnes i utlysningen og i tilhørende søknadsskjema med veiledning. Disse må alle søkere sette seg inn i. Søknader som ikke innfrir kravene i utlysningen, blir avvist.

Kravene til en søknad kan variere fra utlysning til utlysning. Les derfor nøye utlysningsteksten med tilhørende informasjon, og veiledningstekstene i søknadsskjemaet.

Søker: prosjektansvarlig institusjon/bedrift/virksomhet

Som hovedregel skal den formelle søkeren være en norsk organisasjon/bedrift/virksomhet/offentlig sektor med en navngitt administrativt ansvarlig person.

Prosjektansvarlig oppnevner en administrativt ansvarlig for prosjektet som har fullmakt til å representere og forplikte prosjektansvarlig overfor Forskningsrådet.

Administrativt ansvarlig skal på vegne av prosjektansvarlig godkjenne søknaden før den blir sendt inn. Det er et avkrysningsfelt for slik godkjenning i skjemaet. Det er den administrativt ansvarlige som mottar melding om utfallet av søknadsbehandlingen og som skal stå som ansvarlig for oppfølging av prosjektet ved eventuell bevilgning.

Der prosjektansvarlig skal rapportere på vegne av flere utførende prosjektpartnere, må prosjektet sikre utveksling av informasjon slik at administrativt ansvarlig kan møte rapporteringskravene Forskningsrådet stiller.

Forskningsrådet har utarbeidet en definisjon og avgrensning av begrepet forskningsorganisasjon og en liste over godkjente forskningsorganisasjoner.

Se også definisjonen på begrepet offentlig sektor (åpnes i ny fane).

Fra og med 2022 skal alle tilskuddsmottakere (prosjektansvarlige og samarbeidspartnere) ha handlingsplaner for likestilling (Gender Equality Plan (GEP)) (åpnes i ny fane) tilgjengelig på sine nettsider. Denne må være på plass innen kontraktsinngåelse for prosjekter med tilskudd fra oss. Kravet gjelder ikke for privat næringsliv, interesseorganisasjoner eller frivillig sektor.

Prosjektleder er faglig ansvarlig

Prosjektleder er den personen som på vegne av prosjektansvarlig har ansvar for prosjektets faglige framdrift.

Prosjektleder skal også være faglig kontaktperson ved eventuell gjennomføring av prosjektet.

Øvrige krav til prosjektleder og til opplysninger om faglig kompetanse beskrives i utlysningen.

Prosjektbeskrivelse

En prosjektbeskrivelse skal alltid vedlegges søknadsskjemaet.
Krav til omfang er oppgitt i utlysningen.

Det vil ikke være mulig å laste opp en prosjektbeskrivelse til et søknadsskjema dersom denne overstiger maksimum antall tillatte sider.

Vedlegg

I utlysningen er det angitt hva som er obligatoriske vedlegg, og hva som er valgfritt. Tilleggsinformasjon om vedlegg kan også finnes i den enkelte utlysningstekst.

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon.

Les mer om søknadsskjemaet og krav til vedlegg.

Etiske retningslinjer

Prosjekter finansiert av Forskningsrådet skal holde høy forskningsetisk standard og følge grunnleggende prinsipper for forsker- og forskningsetikk.

Biomedisinske forskningsprosjekter hvor det inngår forsøk på mennesker, eller involverer menneskelig materiale, skal forelegges en regional komité for medisinsk forskningsetikk (REK).

Opprettelse av forskningsbiobanker skal også godkjennes av REK.

Datahåndteringsplaner 

Forskningsrådet stiller krav til egenarkivering og åpen tilgang til vitenskapelig artikler som bygger på FoU-midler mottatt fra Forskningsrådet. Vi vil be om at en datahåndteringsplan utarbeides for de prosjektene som bevilges støtte.

Prosjektansvarlig skal vurdere behovet for en datahåndteringsplan for alle prosjekter som får finansiering fra Forskningsrådet. Dersom prosjektansvarlig mener at det ikke er behov for en datahåndteringsplan, må dette begrunnes.

Les mer om åpen tilgang til forskningsdata.

Krav til personvern i prosjektet

I henhold til våre generelle vilkår for prosjekter skal prosjektansvarlig følge gjeldende lover og forskrifter. Dette inkluderer personvernlovgivningen. 

Alle landets universiteter og de fleste høyskoler, i tillegg til mange helseforetak og forskningsinstitutter, har inngått avtale med Sikt, kunnskapssektorens tjenesteleverandør, om personverntjenester. Forskningsprosjekt ved disse institusjonene må melde inn et meldeskjema til Sikt hvis det skal behandles personopplysninger. Her kan du fylle ut meldeskjema for personopplysninger i forskning eller besøk Datatilsynets nettsider for mer informasjon om behandling av personopplysninger i forskning.

De fleste forskningsorganisasjonene har i tillegg interne personvernombud og/eller personvernkontakter.  

Har du spørsmål om hvordan Forskningsrådet henter inn og håndterer personopplysninger i søknader og ved rapporteringer fra prosjekter, se personvernerklæringen vår.

Kjønnsperspektiver og kjønnbalanse i prosjekter

Kjønnsperspektiver skal integreres i den forskningen Forskningsrådet finansierer. Forskningsrådet vil legge til rette for å styrke rekrutteringen av kvinner til fag med lav kvinneandel og utvikle tiltak for å øke andelen av kvinner i faste vitenskapelige stillinger. I den sammenheng viser vi til policy for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning (pdf).

Charter and Code

Forskning finansiert av Forskningsrådet skal foregå i tråd med prinsippene i EUs anbefaling "The European Charter for Researchers and the Code of Conduct of the Recruitment of Researchers" (Charter and Code).

Miljøkonsekvenser

Forskningsrådet legger vekt på prosjektenes eventuelle konsekvenser for det ytre miljø. I prosjektbeskrivelsen skal det derfor gjøres rede for om en utnyttelse av resultatene fra prosjektene vil ha miljøkonsekvenser av betydning (positive og negative). Hvis svaret er ja, må følgende spørsmål besvares:

Er det forskningsbehov knyttet til disse miljøkonsekvensene?

Har prosjektet definert mål eller delmål med sikte på å belyse miljøkonsekvensene?

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juli 2024, kl. 19.58 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.