Søk nå

Forsterkningsmidler til pågående prosjekter for å knytte kompetanse og resultater av IKT-forskning til forsvarssektoren

Viktige datoer

1. jul. 2024

Tidligste tillatte prosjektstart

1. jun. 2025

Seneste tillatte prosjektstart

31. mai 2028

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Målet med denne utlysningen er å koble nasjonale forskningsmiljøer til forsvarssektoren. Utlysningen skal bidra til å styrke nasjonale forskningsmiljøer og bidra til ny kunnskap som er av interesse for forsvarssektoren og som understøtter militærteknologisk utvikling og realiserer synergier med andre teknologisatsinger i forsvarssektoren. Utlysningen skal også bidra til at det etableres FoU-prosjekter med personer som kan sikkerhetsklareres.

Om utlysningen

Vi holder denne utlysningen åpen så lenge det er budsjettdekning til nye prosjekter. Utlysningen stenges så snart vi har mottatt støtteverdige søknader tilsvarende tilgjengelig midler i utlysningen.  

Utlysningen er rettet mot allerede igangsatte forsker- og samarbeidsprosjekter innenfor IKT, som forsker på kunstig intelligens (KI), autonomi og/eller kvanteteknologi.  

Midlene skal gå til selvstendige tilleggsaktiviteter som forsterker og støtter opp om kompetansebygging og resultatoverføring til forsvarssektoren. Med forsterke mener vi her det å få til bedre utnyttelse av kunnskap, teknologi og kompetanse som utvikles i pågående prosjekter gjennom at prosjektet etablerer nye aktiviteter for samhandling med forsvarssektoren som vil styrke sektoren.   

 Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende. 

Hvem kan søke?

Kun godkjente norske forskningsorganisasjoner som er prosjektansvarlig for et pågående Forskerprosjekt eller Samarbeidsprosjekt i Forskningsrådets IKT-forskningsportefølje, kan søke. 

Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner. 

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig 

Prosjektansvarlig skal være identisk med den som står i kontrakten for det pågående prosjektet. Forskningsorganisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn. 

Dersom søknaden er et samarbeid mellom flere organisasjoner, sender prosjektansvarlig organisasjonen inn søknaden på vegne av alle samarbeidspartnere.

Krav til prosjektleder 

Prosjektleder skal være identisk med den som står er prosjektleder for det pågående prosjektet.  

Krav til samarbeidspartnere 

Samarbeidspartnere i forsterkningsprosjektet bør fortrinnsvis ha formelle roller i det pågående prosjektet som forsterkningsprosjektet springer ut fra. Vi godtar andre samarbeidspartnere enn de som deltar/har deltatt i det pågående prosjektet når det gir en merverdi i forsterkningsprosjektet. Du må redegjøre for denne merverdien i søknaden. Godkjente norske forskningsorganisasjoner og tilsvarende utenlandske organisasjoner kan delta som samarbeidspartnere i prosjektet og motta støtte. 

Hva kan du søke om støtte til?

Du kan søke om støtte til konkrete større tiltak og aktiviteter som ikke allerede er en del av det pågående prosjektet.  

Aktiviteter som dekkes kan være 

 • å bringe inn ny samarbeidspartner eller ressurs i prosjektet som representerer forsvarssektoren 
 • mobilitet inn eller ut av prosjektet for kunnskaps- og resultatoverføring mellom prosjekt og representanter fra forsvarssektoren, for eksempel ved at prosjektdeltakere hospiterer hos aktører i forsvarssektoren og/eller at ansatte i forsvarssektoren hospiterer hos forskningspartnerne 
 • ekstra innsats for å formidle eller utnytte resultater fra prosjektet som fører til kompetanse- og resultatoverføring til forsvarssektoren og/eller som realiserer synergier med andre teknologisatsinger i forsvarssektoren. Aktivitetene kan være serier med arbeidsmøter med relevante aktører, formidlingsaktiviteter som etablering av kommunikasjonskanaler og nettverk, eller andre aktiviteter. 
 • nye doktorgrads- og postdoktorstipend for kandidater som kan sikkerhetsklareres til minimum "Hemmelig".  

Vi anbefaler eventuelle ph.d.-kandidater som er ansatt i en bedrift eller i en offentlig virksomhet,  å undersøke mulighetene for å søke Nærings-ph.d. – doktorgradsprosjekt i bedrift eller Offentlig sektor-ph.d. – doktorgradsprosjekt i offentlig virksomhet

Du kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Prosjektansvarlig skal hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører. 

Vi krever at dere i søknaden bryter prosjektbudsjettet ned i følgende kostnadstyper: 

 • personal- og indirekte kostnader, som er kostnader hos prosjektansvarlig virksomhet og samarbeidspartnere i offentlig sektor, i forskningsorganisasjoner og i norsk næringsliv 
 • andre driftskostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets FoU-aktiviteter. Eventuelle innkjøp fra underleverandører skal føres her. Alle kostnader ført som "andre driftskostnader" skal spesifiseres i søknaden. 
 • utstyr, som omfatter drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet 

Posten innkjøp av FoU-tjenester skal ikke brukes. 

Dersom doktorgrads- og postdoktorstipendiater inngår i prosjektet og det foreligger konkrete planer om utenlandsopphold for disse, kan dette inngå i søknaden. Forskningsrådet har også en egen utlysning for støtte til utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater. Her kan prosjektleder søke om støtte til utenlandsopphold for stipendiater som inngår i prosjektet, i løpet av prosjektperioden. 

Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.  

Omfanget av støtten  

Vi kan gi støtte på inntil 4,5 millioner kroner per prosjekt i denne utlysningen. Vi stiller ikke krav til egenfinansiering, men for UH-sektoren forutsetter Forskningsrådet noe egenfinansiering av forskertid. 

Forutsetninger for tildeling av støtte 

Forsterkningsprosjektet skal i utgangspunktet starte og slutte innenfor prosjektperioden til det pågående prosjektet. Du kan gå utover sluttdato til det pågående prosjektet, men da må det klart fremgå at forsterkningsprosjektet bygger på og forsterker resultater fra det pågående prosjektet.  

Støtte til en forskningsorganisasjon går til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass. Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader. 

I tillegg må dere være klar over følgende om dere skulle få tildeling fra oss: 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Muliggjørende teknologier

IKT forskningsområde

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Legg merke til at dere kan kun sende inn søknaden én gang. Dersom dere sender inn søknaden og etterpå ser at den likevel må endres, så kan dere opprette en ny søknad – f.eks. som kopi av den dere allerede har sendt inn – og på den måten sende inn en ny versjon. I så fall må dere sende en epost til Forskningsrådet, se kontaktinformasjon i utlysningen, med beskjed om dette. 

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk og/eller engelsk. 
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format. 

Obligatoriske vedlegg  

 • Prosjektbeskrivelse på maks 5 sider. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.   
 • Dersom søknaden inkluderer finansiering av doktorgradsstipend eller postdoktorstipend, skal det legges ved bekreftelse på sikkerhetsklarering og autorisasjon for stipendiaten, alternativt en bekreftelse inkludert en beskrivelse av hvordan prosess for utlysning av stipendiatstilling og ansettelse gjennomføres slik at kravet om sikkerhetsklarering ivaretas. Lastes opp under vedleggskategorien "Annet" 
 • CV for nye, sentrale deltakere som ikke deltar i det pågående prosjektet. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden. 
 • Intensjonsbrev fra nye samarbeidspartnere.  

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist. 

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon. 

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggstype, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med utlysningen og etter disse kriteriene: 

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Relevans for utlysningen

I hvilken grad prosjektet svarer på utlysningens formål og føringer.

Alle søknader vil bli vurdert av administrasjonen i Forskningsrådet og blir lest av minimum to saksbehandlere. Søknadene vurderes opp mot de tre kriteriene, og får i tillegg en egen relevanskarakter og en samlet karakter. Alle karakterer gis etter en skala fra 1 til 7, der 7 er best.  

Alle søknader med samlet karakter 4 eller lavere og/eller relevanskarakter 4 eller lavere, får avslag.  

Søknader med samlet karakter 5 eller høyere og relevanskarakter 5 eller høyere er støtteverdige. Disse legges frem for Porteføljestyret for muliggjørende teknologier, som fatter endelig vedtak om tildeling eller avslag.  

Forventet svar på søknaden: Så snart som mulig og senest ultimo september 2024. Dersom det er gjenværende midler, vil nye søknader få svar medio desember 2024. 

Opprett søknad

Søknader til Forsterkningsmidler til pågående prosjekter for å knytte kompetanse og resultater av IKT-forskning til forsvarssektoren lages som en esøknad på mitt nettsted. Malene skal fylles ut og lastes opp i søknaden.

Opprett søknad

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. juli 2024, kl. 08.51 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.