Gjennomført

Fellesutlysning med Brasil for forskning og teknologiutvikling i næringslivet

12. januar: Grunnet forsinkelser med publisering av den brasilianske delen av fellesutlysningen har søknadsfrist blitt utsatt til 24. april kl. 13:00.

Denne utlysningen kan bli endret frem til seks uker før søknadsfristen, når utlysningen åpner for søknader. 

 

Viktige datoer

13. mars 2024

Åpen for søknad

24. apr. 2024

Søknadsfrist

22. okt. 2024

Beslutning om tildeling

Søkere får beskjed om de får støtte fortløpende etter denne datoen.

1. nov. 2024

Tidligste tillatte prosjektstart

1. mars 2025

Seneste tillatte prosjektstart

29. feb. 2028

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med fellesutlysningen er å stimulere til økt samarbeid mellom norske og brasilianske bedrifter for å utvikle nye teknologier og tjenester innen miljøvennlig energi og offshore petroleumsvirksomhet.

Om utlysningen

Vi lyser ut inntil 30 millioner kroner i forsknings- og utviklingsstøtte (FoU) til prosjekter i næringslivet. Midlene skal stimulere norske bedrifter til å samarbeide med brasilianske bedrifter om å løse kunnskaps- og teknologibehov innenfor miljøvennlig energi og offshore petroleumsvirksomhet.

Midlene fra Forskningsrådet skal kun dekke deler av kostnadene hos de norske deltagerne i prosjektene. De brasilianske deltagerne vil få dekket en andel av sine kostnader av det brasilianske forsknings- og teknologirådet Finep.

Denne utlysningen utgjør en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, og ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende. Dersom vi endrer utlysningen vesentlig, vil vi gi tre måneders varsel.

Kjennetegn ved prosjekter som ønsker støtte fra oss

I prosjektet tar dere utgangspunkt i en unik innovasjonsidé hos én eller flere bedrifter som samarbeider i prosjektet. De forventede resultatene kan være verdiskapende i form av et nytt produkt, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess eller en ny måte å levere produkter og tjenester på. Innovasjon i denne sammenhengen kan også være i form av vesentlige forbedringer eller nye egenskaper ved eksisterende produkter, tjenester eller prosesser hos bedriftene.

Bedriftene som samarbeider i prosjektet, har behov for ny kunnskap eller ny teknologi for å kunne lykkes med innovasjonen i prosjektet. Kunnskapen og teknologien utvikles gjennom FoU-aktiviteter med bruk av anerkjent metodikk. Det kan også være at bedriftenes behov er rettet mot å demonstrere og verifisere teknologien/innovasjonen før markedsintroduksjon og videre kommersialisering. FoU-aktivitetene må være industriell forskning eller eksperimentell utvikling som definert i statsstøtteregelverket.

Prosjektet må ha tilgang til kompetanse som er nødvendig for å gjennomføre FoU-aktivitetene. Prosjektansvarlig bedrift eller bedrifter som er samarbeidspartnere i prosjektet, kan engasjere FoU-leverandører til å gjennomføre FoU-aktiviteter. FoU-leverandører kan være forskningsorganisasjoner (universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter, helseforetak) eller andre uavhengige leverandører av FoU-tjenester. Prosjektet kan benytte FoU-leverandører utenfor Norge når dere ser at dette er nødvendig og effektivt. Ph.d.-kandidater kan knyttes til prosjektet gjennom særskilt avtale med gradsgivende institusjon.

Prosjektet har et omfang og en faglig risikoprofil som tilsier at bedriftene i prosjektet ikke vil kunne ha gjennomført prosjektet uten Forskningsrådets støtte. Det vil si at støtten er utløsende for å iverksette FoU-aktivitetene. Prosjektstøtten kan også være avgjørende for å utløse ytterligere private investeringer i bedriftene til videreutvikling og utnyttelse av resultatene.

Prosjektet inneholder klare mål og en konkret plan for FoU-aktivitetene og for utnyttelse av FoU-resultatene. Resultater og kunnskap som ikke må beskyttes av hensyn til planlagt kommersiell utnyttelse hos bedriftene i prosjektet, skal spres gjennom publisering og annen relevant formidling.

Lenke til søkerwebinar for Petroleum, miljøvennlig energi og lavutslipp

Den brasilianske utlysningen finner dere her

Hvem kan søke?

Søker må være registrert i det norske foretaksregisteret og ha økonomisk aktivitet i Norge. Søker må enten være en privat bedrift eller et offentlig foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter. I resten av utlysningen bruker vi fellesbetegnelsen "bedrift".

Søkerbedriften vil være prosjektansvarlig ved kontraktsinngåelse med Forskningsrådet.

Enkeltpersonforetak og forskningsorganisasjoner kan ikke være søker.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Prosjektansvarlig må sikre finansiering av prosjektet (utover Forskningsrådets støtte) og andre nødvendige tiltak for å utnytte prosjektresultatene til innovasjon i egen virksomhet. 

Krav til samarbeid og roller i prosjektet

Prosjektansvarlig bedrift må gjennomføre prosjektet sammen med en brasiliansk bedrift. Denne må føres opp som samarbeidspartner i søknadsskjemaet til Forskningsrådet (den brasilianske partneren registreres i søknaden som "utførende" partner). Den brasilianske partneren må stå som søker til midler fra Finep. I søknadsskjemaet til Forskningsrådet skal du ikke føre opp eventuelle andre deltagere på brasiliansk side som samarbeidspartnere. Denne informasjonen vil det bli opplyst om i det obligatoriske vedlegget til søknaden.

Prosjektansvarlig bedrift kan utføre prosjektet i faktisk samarbeid med andre bedrifter (bedriftspartnere) i Norge. Disse vil få dekket deler av sine prosjektkostnader gjennom vår støtte og vil bli mottakere av statsstøtte. Som en hovedregel må slike bedriftspartnere oppfylle kriteriene under "Hvem kan søke?" for å kunne motta støtte.

Norske og utenlandske kompetansemiljøer og forskningsorganisasjoner kan delta i prosjektet som FoU-leverandører, med ansvar for å utføre FoU-arbeid på oppdrag fra bedriftene i prosjektet. FoU-leverandører skal ikke bidra til å finansiere prosjektet, og har derfor vanligvis ikke rettigheter til prosjektresultatene. De leverer et arbeid på oppdrag, og får betalt for dette arbeidet til markedspris. Dersom en FoU-leverandør likevel skal beholde rettigheter til prosjektresultatene, kan prisen på det avtalte oppdraget justeres ved at markedsverdien på de aktuelle rettighetene trekkes fra prisen. Her kan du lese mer om samarbeidspartnere og FoU-leverandører.

Andre internasjonale og offentlige aktører kan delta i prosjektet, men uten støtte fra Forskningsrådet. Disse skal ikke legges inn som partnere i søknadsskjemaet. Denne typen samarbeid kan omtales i prosjektbeskrivelsen under punkt 3.3 "Annet samarbeid".

En prosjektpartner må defineres som enten “finansierende og utførende” (bedriftspartner som går inn med egeninnsats) eller “utførende” (fullfinansiert forskningsorganisasjon eller bedrift som er FoU-leverandør inn i prosjektet).

Prosjektansvarlig eller samarbeidspartnere kan ikke stå i et avhengighetsforhold til en FoU-leverandør i prosjektet. Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere må også være uavhengige av hverandre. Med dette menes at den ene ikke kan ha kontrollerende innflytelse over den andre. Dette gjelder både mellom prosjektansvarlig og samarbeidspartner, og mellom alle samarbeidspartnerne. Les mer om slike avhengighetsforhold her.

Samarbeidskonstellasjonen i prosjektet forventes å gi grunnlag for langsiktig samarbeid, utvikling og spredning av kunnskap og effektiv gjensidig utnyttelse av resultatene.

Hva kan du søke om støtte til?

Vi kan gi støtte til prosjektkostnader som er knyttet til FoU-aktiviteter i prosjektet. Vi gir ikke støtte til aktiviteter av driftsmessig karakter og til tiltak for å utnytte FoU-resultatene, slik som beskyttelse av immaterielle rettigheter, markedsundersøkelser og markedsføring, uttesting og ferdigstilling av nye produkter og tjenester. Du skal derfor ikke ta med slike kostnader i prosjektbudsjettet.

Vi kan gi støtte til en andel av bedriftenes kostnader ved FoU-aktiviteter i prosjektet. Dette gjelder støtte til kostnader forbundet med egenutførte FoU-aktiviteter, og kostnader dere har gjennom kjøp av FoU-tjenester fra FoU-leverandører.

Prosjektkostnader er faktiske kostnader i prosjektet og kan være:

 • direkte prosjektkostnader, som er kostnader forbundet med gjennomføringen av prosjektet, for eksempel personalkostnader for prosjektmedarbeidere
 • indirekte prosjektkostnader, som er kostnader forbundet med prosjektets andel av husleie for kontor, IT/telefon og administrative fellestjenester for personal og økonomi

I søknaden må prosjektbudsjettet brytes ned på følgende kostnadstyper:

 • personal- og indirekte kostnader, som er kostnader forbundet med bedriftens egenutførte FoU i prosjektet. Se retningslinjene våre for budsjettering av personal- og indirekte kostnader.
 • innkjøp av FoU-tjenester, som er kostnader forbundet med å engasjere FoU-leverandører
 • utstyr, som er drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr som prosjektet er avhengig av å benytte
 • andre driftskostnader, som er forbundet med øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets FoU-aktiviteter

De budsjetterte prosjektkostnadene må være i henhold til beskrivelsen i Gruppeunntaksforordningens art. 25 (3).

Omfang av støtte

Dere kan søke om støtte til dekning av inntil 50 prosent av kostnadene til hver enkelt av bedriftene i prosjektet. Graden av støtte til bedriftens prosjektkostnader innenfor rammen på 50 prosent er avhengig av bedriftens størrelse og type FoU-aktiviteter slik disse er definert i statsstøtteregelverket. Det gis kun bonus for selskapsstørrelse, i henhold til art 25 (6) a. Legg merke til at vi ikke utnytter handlingsrommet i statsstøtteregelverket fullt ut. På den måten får vi tildelt midler til flere prosjekter. Dette innebærer at dere også kan få støtte til prosjektet fra andre offentlige ordninger, slik som Innovasjon Norge og SkatteFUNN.

Har dere også tenkt å søke støtte fra SkatteFUNN for prosjektet deres? Les mer her om denne muligheten og forutsetninger på nettsidene: Insentiveffekt og kombinasjon av virkemidler.

Merk at dere ikke kan søke om innovasjonsmidler til et prosjekt som allerede er startet.

Forutsetninger for tildeling av støtte

Denne utlysningen utgjør en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) og har referanse GBER 31/2024/R&D&I.

Støtten under ordningen tildeles i henhold til Gruppeunntaksforordningens artikkel 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014). I tillegg må de generelle vilkårene i forordningens kapittel I være oppfylt.

Se Gruppeunntaksforordningen i konsolidert versjon med endringer fra juli 2023 (lenken åpnes i nytt vindu). Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Vilkår og begreper skal tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene. Ved eventuell motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene, skal sistnevnte ha forrang. Av samme grunn kan også utlysningen bli justert.

Støtte kan ikke gis til foretak som ikke har oppfylt krav om tilbakebetaling etter en forutgående beslutning fra ESA/EU-kommisjonsbeslutning der støtten er erklært ulovlig og uforenlig med det indre marked. Støtte kan heller ikke gis til foretak i vanskeligheter i EØS-rettslig forstand.

Dersom dere får innvilget prosjektet, må dere revidere søknaden. Den reviderte søknaden skal omfatte oppdaterte og utfyllende opplysninger om prosjektet og partnerne, inkludert dokumentasjon av gjennomføringsevne og egenfinansiering. Bedriftene i prosjektet må dessuten gi egenerklæring som bekrefter at de er berettiget til å motta statsstøtte.

I tillegg må dere være klar over følgende om dere skulle få tildeling fra oss:

 • Seneste tidspunkt for oppstart av prosjektet vil være fire måneder etter melding om tildeling. Prosjekter som er vedtatt å få støtte, men som ikke har startet innen dette tidspunktet, kan miste tildelingen.
 • Dere må årlig sende oss en prosjektregnskapsrapport som dokumenterer påløpte kostnader og hvordan de er finansiert.
 • Annen offentlig støtte til prosjektet, eller til aktiviteter som inngår i prosjektet, vil kunne påvirke omfanget av Forskningsrådets støtte.
 • Får dere statsstøtte fra oss som tilsvarer 100 000 euro eller mer, vil vi gjøre det kjent i Registeret for offentlig støtte (lenken åpnes i nytt vindu).
 • Dere må så raskt som mulig si ifra til eventuelle samarbeidspartnere som er børsnoterte eller som har søkt om å bli tatt opp til handel på børsen, slik at de kan vurdere om tildelingen av prosjektmidler er børssensitiv informasjon.
 • Forskningsrådets vilkår for tildeling finner du i våre Generelle vilkår for FoU-prosjekter på informasjonssiden Dette består kontrakten av.
 • Forskningsrådet stiller krav om full og umiddelbar åpen tilgang (open access) for vitenskapelige artikler, se Plan S - åpen tilgang til publikasjoner.
 • For alle prosjekter som håndterer data, skal prosjektansvarlig utarbeide en datahåndteringsplan i forbindelse med revidert søknad. Her finner dere mer informasjon om krav til datahåndteringsplaner i prosjekter som får finansiering fra oss.
 • For medisinske og helsefaglige studier som involverer mennesker, stiller Forskningsrådet særskilte krav og retningslinjer om prospektiv registrering av studier og offentliggjøring av resultater.

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler støtten etterskuddsvis på grunnlag av EHF-faktura sendt fra prosjektansvarlig. Dere vil få mer informasjon om dette hvis prosjektet skulle få tildeling fra oss.

All rapportering skal skje elektronisk.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Denne utlysningen dekker kun temaområdene Miljøvennlig energi og lavutslipp og Petroleum. Vi kan gi støtte til industriell forskning og eksperimentell utvikling innenfor prioriteringene gitt i utlysningsteksten og avtaledokumentet "Joint Call Finep RCN 2024" mellom Forskningsrådet og Finep.

Petroleum

Reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljøUndergrunnsforståelseBoring, komplettering og intervensjonProduksjon, prosessering og transportStorulykker og arbeidsmiljø

Energi, transport og lavutslipp

Miljøvennlig energiLavutslipp

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Støtte fra Forskningsrådet skal dekke deler av kostnadene kun hos prosjektansvarlig og de norske samarbeidspartnerne i prosjektet. I budsjettene i søknadsskjemaet skal du derfor kun inkludere kostnader og finansiering hos den norske delen av samarbeidsprosjektet. Kostnads- og finansieringsbeløpene på brasiliansk side vil bli inkludert i det obligatoriske vedlegget til søknaden.

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Dere kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at dere sender inn søknaden så snart dere har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • En søknad som beskriver det samme prosjektet må sendes inn til Finep av den brasilianske bedriften som er ansvarlig for den brasilianske delen av samarbeidsprosjektet. En søknad som kun er innsendt i ett av landene, vil bli avvist.
 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format og lastes opp som vedlegg i søknadsskjema. Du finner alle søknadsmalene nederst i utlysningen.
 • Prosjektbeskrivelsen skal følge en fast mal og alle punktene må besvares.
 • Prosjektkostnader skal budsjetteres etter Forskningsrådets retningslinjer for budsjettering.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på 10 sider. Bruk standard mal.
 • Partneropplysninger for søkerbedrift (prosjektansvarlig) og for hver av de samarbeidende bedriftene (bedriftspartnerne). Bruk standard mal.
 • "Joint call Finep RCN mandatory attachment (2023)" som du kan laste ned nederst på siden.
 • CV for prosjektleder og sentrale prosjektmedarbeidere. Bruk standard mal. 

Alle krav i utlysningen må være oppfylt. Søknader som ikke oppfyller kravene til utforming eller krav til prosjektansvarlig og krav til samarbeid og roller i prosjektet, vil bli avvist.

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon.

Vi vil ikke vurdere andre vedlegg enn dem som er spesifisert over, eller dokumenter og nettsider som det lenkes til i søknaden. Systemet gjør ingen teknisk validering på innholdet i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggstype.

Forskning og innovasjon | IP-Næringsliv

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad retter innovasjonen seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere i prosjektet?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene ambisiøse og nødvendige for å lykkes med innovasjonen?
• I hvilken grad tar prosjektet hensyn til forskningsetiske problemstillinger og/eller kjønnsperspektivet i forskningen?

Virkninger og effekter | IP-Næringsliv

I hvilken grad legger prosjektet til rette for en bærekraftig utvikling, positive virkninger og effekter for samfunnet og prosjektpartnerne, og i hvilken grad er dette godt beskrevet og sannsynliggjort?

• I hvilken grad bidrar prosjektet inn mot FNs bærekraftsmål?
• I hvilken grad kan prosjektet gi positive eksterne effekter for næringslivet, offentlig sektor og samfunnet generelt?
• I hvilken grad vil prosjektet gi betydelige bedriftsøkonomiske gevinster for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere?
• I hvilken grad er planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av gevinster relevant og dekkende?

Gjennomføring | IP-Næringsliv

I hvilken grad gir FoU-prosjektplanen et godt grunnlag for å gjennomføre aktivitetene?

• I hvilken grad har FoU-prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?
• I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre FoU-oppgavene?
• I hvilken grad har prosjektleder egnet kompetanse og erfaring for å lede FoU- prosjektet?
• I hvilken grad har prosjektet en egnet prosjektorganisering med tydelig og relevant fordeling av budsjett, roller og ansvar?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere?
• I hvilken grad er budsjettet og finansieringsplanen realistiske og gjennomførbare?

Relevans for utlysningen | IP-Næringsliv

I hvilken grad er prosjektet i samsvar med krav og føringer i utlysningen?

• I hvilken grad er utlysningens betingelser knyttet til samarbeid og rolleavklaring oppfylt?
• I hvilken grad kan støtte fra Forskningsrådet forventes å utløse økt FoU-satsing hos prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere i prosjektet og tilføre prosjektet merverdi utover den finansielle støtten?
• I hvilken grad tilfredsstiller prosjektet det aktuelle temaets føringer og prioriteringer?

Behandlingsprosedyre

Søknadene fra de norske søkerne vil bli evaluert av Forskningsrådet i samarbeid med eksterne eksperter. I tillegg til dette vil en helhetlig porteføljevurdering legges til grunn for den rangerte listen over prosjektsøknadene som vedtas av porteføljestyreutvalg for energi og transport.
    
Endelig vedtak om bevilgning fattes i dialog mellom Forskningsrådet og Finep. Foreløpige resultater fra dialogen mellom Finep og Forskningsrådet, blir offentliggjort i slutten av september 2024. De endelige resultatene kommer i slutten av oktober 2024. Se dokumentet Joint Call Finep RCN 2024 for mer informasjon.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 12.59 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.