Gjennomført
Se Resultat

Forskningssenter for utvalgte profesjonsutdanninger innenfor temaet utsatte barn og unge

Det planlagte porteføljestyremøtet er utsatt fra februar/mars til april/mai 2024

Viktige datoer

4. okt. 2023

Åpen for søknad

15. nov. 2023

Søknadsfrist

1. jul. 2024

Tidligste tillatte prosjektstart

1. des. 2024

Seneste tillatte prosjektstart

30. nov. 2029

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Siste oppdateringer

29. jan. 2024

Foreløpig tidspunkt for porteføljestyremøtet er endret fra februar/mars til april/mai.

Formål

Vi lyser ut midler til å etablere inntil tre nye forskningssentre innenfor temaet utsatte barn og unge. Lærerutdanningene og relevante helse- og velferdsutdanninger kan søke, og prosjektene vil være langsiktige satsinger med overordnet mål å bygge kapasitet og styrke forskningen innenfor de utvalgte profesjonsutdanningene. 

Om utlysningen

Vi trenger å styrke forskningen innenfor temaet utsatte barn og unge. Temaet representerer en stor og kompleks samfunnsutfordring. Samtidig kommer det fram i BarnUnge21-strategien at forskningen på området et svakt fundamentert, at den er for sektorisert og kortsiktig, og at tjenestene som tilbys den enkelte per i dag kan være dårlig koordinerte.

Profesjonsfagene, og spesielt lærerutdanningen og helse- og velferdsutdanningene, er sentrale for å kunne tilnærme seg problemstillingen på en helhetlig måte. Vi trenger kunnskap som gir bedre, mer forskningsbaserte utdanninger og mer treffsikre tjenester og tilbud. Det er også behov for å øke samarbeidet om innovasjon mellom forskere, profesjonsutøvere, tjenesteutøvere og brukere.  

Vi lyser ut midler til strategisk forankrete forskningssentre med høy kvalitet og relevans for utdanningen og profesjonsutøvelsen. Søknader kan komme fra lærerutdanningene, inkludert barnehagelærerutdanningene, og barnevernspedagog-, sosionom- og vernepleierutdanningene, og de skal ta for seg problemkomplekset vi har beskrevet over. Sentrene må ha samarbeid med relevante aktører i praksisfeltet, og må ha mål om å knytte forskning og praksis nærmere sammen og møte behovene til barn og familier på en helhetlig måte. Vi oppfordrer også til samarbeid mellom forskningsmiljøene innenfor og på tvers av profesjonsutdanningene. Samarbeid med forskningsmiljøer utenfor de nevnte profesjonsutdanningene kan også være relevant.  

Forskningsbehovet på området er godt beskrevet i BarnUnge21-strategien

Strategien er et viktig grunnlag for regjeringens samfunnsoppdrag for inkludering av flere barn og unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv, noe som ble lansert i revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning. 

Gjennom aktivitetene i sentrene skal dere: 

 • styrke forskningen innenfor de utvalgte profesjonsfagene 
 • produsere forskning av høy vitenskapelig kvalitet 
 • samarbeide med relevante aktører i praksisfeltet 
 • styrke og støtte opp om institusjonenes strategiske prioriteringer knyttet til de relevante profesjonsutdanningene. Søknaden skal redegjøre for hvordan senteret er tenkt å inngå i institusjonens strategiske og langsiktige satsing på forskning 
 • formidle og spre resultatene, og ha planer for dette som sikrer kunnskapsdeling og implementering hos relevante målgrupper 
 • styrke den forskningsbaserte undervisningen i profesjonsutdanningene  

Du finner detaljert informasjon om Forskningssenter – strategisk miljøstøtte til bruk i utforming av søknaden i vedlagte Krav og retningslinjer for forskningssenter – Strategisk miljøstøtte

Vi anbefaler at du laster ned og ser søkerkurset, i tillegg til å sette deg grundig inn i utlysningen. Har du spørsmål, se dokumentet "Ofte stilte spørsmål" eller send oss i epost til profesjon@forskningsradet.no.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk (kommer snart). Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Universiteter og høyskoler med institusjonsakkreditering som har de relevante profesjonsutdanningene, kan søke.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig 

Den prosjektansvarlige organisasjonen må være en godkjent norsk forskningsorganisasjon. 

Forskningsorganisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn. Prosjektansvarlig organisasjon sender inn søknaden på vegne av alle samarbeidspartnerne. 

Krav til prosjektleder 

 • Prosjektleder i søknaden er det samme som senterleder. 
 • Prosjektleder må ha godkjent doktorgrad eller oppnådd førstestillingskompetanse før søknadsfristen. 
 • Prosjektleder må være ansatt ved prosjektansvarlig forskningsorganisasjon (vertsinstitusjonen). 
 • Dersom prosjektleder ikke er ansatt ved vertsinstitusjonen ved søknadsfristen, skal det sendes inn signert bekreftelse fra prosjektleder (se malen “Confirmation for Centre director” nederst i utlysningen) på at hun/han vil arbeide i minst 80 prosent stilling for vertsinstitusjonen og senteret og oppholde seg ved vertsinstitusjonen minst halvparten av tiden hvert år. 

Krav til samarbeidspartnere 

 • Godkjente norske forskningsorganisasjoner og utenlandske forskningsorganisasjoner kan delta som samarbeidspartnere i senteret og motta støtte. 
 • Relevante aktører i offentlig og/eller privat sektor kan også inngå som samarbeidspartner i senteret. Merk at det kun er forskningsorganisasjoner som kan motta støtte fra Forskningsrådet. For mer om dette se "Forutsetninger for tildeling av støtte" under "Hva kan du søke om støtte til". 
 • Alle samarbeidspartnere skal bidra aktivt i planlegging og gjennomføring av senterets aktiviteter, spredning av resultater fra senterets forskningsaktiviteter og sikre at ny kunnskap tas i bruk. 
 • Forskningsaktiviteter gjennomført ved senteret skal bidra til å videreutvikle forskningsfeltet og øke kvaliteten på forskningen innenfor profesjonsfagene i Norge. Dersom dere planlegger at utenlandske forskningsorganisasjoner skal motta noe av støtten, må dere begrunne i prosjektbeskrivelsen hvordan forskningsfeltet i Norge videreutvikles som følge av støtten som går til dem. 

Hva kan du søke om støtte til?

Dere kan få støtte til følgende kostnader: 

 • Personal- og indirekte kostnader knyttet til forskertid (inkludert stipendiatstillinger) ved forskningsorganisasjonene som deltar i senteret. For doktorgradsstipend er støtten begrenset oppad til tre årsverk. For postdoktorstipend kan det gis støtte til minimum 3 årsverk og maksimalt 4 årsverk. For å sikre langsiktig effekt av senteret på norsk kunnskapsberedskap, kan opprettelse av nye, faste forskerstillinger være en del av forskningsorganisasjonenes planer. Slike forskerstillinger, som skal bidra direkte i senterets aktiviteter, kan finansieres innenfor senterbevilgningen for en periode på inntil tre år. 
 • Utstyr som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Dette omfatter leie- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr, tilgang til nasjonal eller internasjonal forskningsinfrastruktur og mindre nyanskaffelser og oppgradering av eksisterende utstyr. 
 • Andre driftskostnader som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre senterets FoU-aktiviteter. Innkjøp fra underleverandører over 100 000 kroner må spesifiseres. 

Kostnadstypen "Innkjøp av FoU-tjenester" i søknadsskjemaet skal ikke benyttes. 

Dere finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden. 

 • Dere kan søke om maksimalt 30 millioner kroner fordelt over en periode på fem år. 
 • Dere kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre senterets aktiviteter. 
 • Utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater må dekkes innenfor rammen av støtten til senteret. Forskningssenteret omfattes dermed ikke av Forskningsrådets særskilte ordning for støtte til utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater. 
 • Det tildeles ikke statsstøtte gjennom denne utlysningen. 

Forutsetninger for tildeling av støtte 

Senteret må starte opp mellom 01.07.2024 og 01.12.2024 og dere må søke om midler fra Forskningsrådet for 2024. Seneste tillatte prosjektslutt er 30.11.2029. 

 • Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år, og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år, står i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter som du finner i sin helhet på informasjonssiden Dette består kontrakten av

Dersom dere får innvilget senteret, må følgende på plass før dere inngår kontrakt med oss: 

Rapportering og utbetaling av støtte

Støtten som kommer fra Forskningsrådet utbetales etterskuddsvis på grunnlag av EHF-faktura sendt fra prosjektansvarlig til Forskningsrådet. Dere får bare dekket reelle kostnader som er ført i prosjektpartnernes regnskap. Les mer om Ikke-automatisk utbetaling med EHF-faktura.  

For informasjon om rapportering med mer, se dokumentet Krav og retningslinjer for Forskningssenter – strategisk miljøstøtte. 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utdanning og kompetanse

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Dere kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at dere sender inn søknaden så snart dere har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler. 

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk. 
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format. 

Obligatoriske vedlegg  

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 15 sider. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.  
 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden. 
 • CV for arbeidspakkeledere. Bruk standard mal som du finner nederst på siden, maks. fire sider per CV. Lastes opp under vedleggstypen "CV" i søknadsskjemaet. 

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.  

Valgfrie vedlegg 

 • CV for andre sentrale deltakere i prosjektet etter retningslinjene for søknadstypen. 
 • Kort beskrivelse av kompetanse eller forslag til inntil tre fageksperter du mener vil egne seg til å vurdere din søknad. Vi plikter ikke å bruke forslagene, men kan benytte dem ved behov.   

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon. 

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet. 

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med utlysningen og etter disse kriteriene:

Forskningskvalitet | FS

I hvilken grad senteret er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad senteret har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Kvaliteten på senterets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og senterets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• I hvilken grad senteret tar hensyn til samfunnsansvar, etiske problemstillinger og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte.
• I hvilken grad senteret forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | FS

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• I hvilken grad senterets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad senterets planlagte resultater kan svare på viktige utfordringer i sektoren(e), både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad kompetanseutviklingen og senterets planlagte resultater vil gi grunnlag for verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor.
• I hvilken grad senterets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Kommunikasjon og utnyttelse
• I hvilken grad riktig praksis for åpen forskning er en integrert del av prosjektet for å sikre åpen deling og utstrakt tilgang på forskningsresultater.
• Kvaliteten på, og omfanget av, kommunikasjons- og involveringsaktiviteter rettet mot relevante interessenter/brukere.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne er involvert i arbeidet med å ta i bruk senterets resultater.

Gjennomføring | FS

Kvalitet på prosjektleder(senterleder) og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder (senterleder) har relevant kompetanse og erfaring og er kvalifisert til å lede en satsing på denne størrelsen.
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre sentersatsingen på en effektiv måte.

Kvaliteten på senterets organisering og ledelse
• I hvilken grad det gir merverdi at forskningsaktivitetene er organisert som et senter framfor flere separate prosjekter.
• I hvilken grad senteret vil bli organisert på en effektiv måte, herunder om ressursene allokert til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelige og i samsvar med senterets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i senteret er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i senteret er organisert på en egnet måte, inkludert risikostyring og innovasjonsledelse.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne bidrar i styringen og gjennomføringen av senteret.

Kvaliteten og graden på internasjonalt samarbeid
• I hvilken grad omfanget av og kvaliteten på de internasjonale samarbeidsaktivitetene er i tråd med senterets mål.

Kjønnsbalanse i senterets prosjektgruppe
• Dersom det er dårlig kjønnsbalanse i senterets ledergruppe (senterleder og forskningslederne), i hvilken grad planene for å støtte utviklingen av forskertalenter av det underrepresenterte kjønn mot kvalifisering til stillinger på seniornivå er hensiktsmessige.

Relevans for utlysningen

I hvilken grad prosjektet svarer på utlysningens formål og føringer.

Behandlingsprosedyre

Søknader vil bli faglig vurdert av et internasjonalt fagpanel. Panelet setter karakterer på de tre vurderingskriteriene. Dersom gjennomsnittet av karakterene er lavere enn 5, vil søknaden gå direkte til avslag. Dersom søknaden på ett av hovedkriteriene har fått karakteren 3 eller lavere, vil den også gå direkte til avslag. Etter at panelvurderingen er gjennomført, gjør administrasjonen en vurdering av søknadens relevans for utlysningen, og skriver så en innstilling med anbefalinger til porteføljestyret. Porteføljestyret legger til grunn fagpanelets vurdering og relevansvurderingen, og fatter til slutt vedtak om tildeling eller avslag som i tillegg kan ta hensyn til en helhetlig porteføljevurdering, bestående av: 

 • fordelingen av prosjekter på utlysningens prioriterte områder 
 • fordelingen av prosjekter mellom de ulike utdanningene 

Se også: Slik behandler vi søknader.  

Det er planlagt at Porteføljestyret skal ha møte i april/mai 2024. Vi publiserer resultatene av søknadsbehandlingen i etterkant av møtet. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. juli 2024, kl. 08.31 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.