Gjennomført
Se Resultat

Forskningssenter for geopolitikk

Viktige datoer

14. feb 2023

Åpen for søknad

15. mar 2023

Søknadsfrist

MAI 2023

Forventet svar på søknaden

01. jul 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

01. okt 2023

Seneste tillatte prosjektstart

30. sep 2029

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med utlysningen er å finansiere ett senter med mål om å styrke norsk kunnskap om internasjonale maktforhold og stormaktposisjoneringer. Det faglige og geografiske tyngdepunktet må være rettet inn mot Kina, men forskningen må også inkludere analyser av hvordan norske interesser og norsk utenriks- og utviklingspolitikk påvirkes.

Om utlysningen

Norske forskningsmiljøer innenfor utenriks- og sikkerhetspolitikk kan søke om å bli forskningssenter for geopolitikk.

Midlene skal gå til anvendt forskning av høy kvalitet med faglig og geografisk tyngdepunkt rettet inn mot Kina. Relevante forskningsområder kan være:

 • stormaktrivaliseringer mellom Kina, Russland, USA og regionale maktsentre, med særlig vekt på Kinas rolle
 • Kinas globale ambisjoner og hvordan Kina arbeider for å fremme disse, temaer som økonomi, handel, teknologi, energi og sikkerhetspolitiske målsettinger er aktuelle her
 • Kinas forhold til omverdenen og de multilaterale organisasjonene, i tillegg til dynamikken dette skaper mellom aktørene for det internasjonale regelbaserte systemet
 • analyser av relevans for norsk utenriks- og utviklingspolitikk

Vi forutsetter at fagmiljøer innenfor samme fagfelt samarbeider om å utarbeide en felles søknad om ett senter. Fagmiljøene må derimot ikke nødvendigvis være geografisk samlokalisert. Det faglige og administrative ansvaret skal være tydelig forankret hos vertsinstitusjonen. Et mål med senteret, er at det må utvikle nettverk til andre forskningsmiljøer både internasjonalt og nasjonalt. 

Gjennom forskningssenteret må dere arbeide aktivt for å dele funn og resultater fra forskningen. Dette inkluderer en tett dialog med Utenriksdepartementet. Det er også et krav om at dere må formidle resultater fra forskningen gjennom policynotater og annen formidlingsvirksomhet, og dette bør gjøres fortløpende.

Dere må sette ned et rådgivende utvalg for senteret med deltakelse fra internasjonale eksperter og sentrale brukere av forskningen.

Se også Porteføljeplan for Global utvikling og internasjonale relasjoner.

Du finner detaljert informasjon om Forskningssenter – strategisk miljøstøtte til bruk i utforming av søknaden i vedlagte Krav og retningslinjer for forskningssenter – Strategisk miljøstøtte.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Vi tar forbehold om mulige endringer i utlysningen etter vi har mottatt tildelingsbrev for 2023. 

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Forskningsorganisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Dersom søknaden er et samarbeid mellom flere organisasjoner, sender prosjektansvarlig organisasjon inn søknaden på vegne av alle samarbeidspartnere.

Krav til prosjektleder

Prosjektleder i søknaden må være senterleder.

 • Du må ha godkjent doktorgrad eller oppnådd førstestillingskompetanse før søknadsfristen. I denne utlysningen regnes det å være eller å ha vært ansatt som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker i instituttsektoren som førstestillingskompetanse.
 • Du må ha dokumentert kompetanse og/eller erfaring med ledelse av store prosjekter.
 • Det er et krav at senterlederen kan kommunisere på norsk.
 • Du må være ansatt hos prosjektansvarlig.

Krav til samarbeidspartnere

Dokumentet Krav og retningslinjer for forskningssenter – Strategisk miljøstøtte beskriver organisering og ansvar i senteret.

Godkjente norske forskningsorganisasjoner og tilsvarende utenlandske organisasjoner kan delta som samarbeidspartnere i prosjektet og motta støtte. Det forutsettes at alle samarbeidspartnere bidrar aktivt i planlegging, oppfølging og spredning av resultater fra senterets forskningsaktiviteter og sikre at ny kunnskap tas i bruk.

Relevante aktører i offentlig sektor kan også inngå som samarbeidspartnere i senteret, men merk at kun godkjente forskningsorganisasjoner kan motta støtte fra Forskningsrådet.

Søknaden skal være strategisk forankret hos prosjektansvarlig og alle samarbeidspartnere.

Hva kan du søke om støtte til?

Vi kan gi støtte på inntil 45 millioner kroner i denne utlysningen, fordelt over en periode på seks år. Deler av disse midlene – 15 millioner – kommer fra bistandsbudsjettet.

Midlene er bevilget til Forskningsrådet over bistandsbudsjettet og søknadene må derfor oppfylle krav til bruk av Official Development Assistance(ODA)-midler. For å oppfylle kravene, må søknaden ha som mål å fremme økonomisk utvikling eller velferd i land som er listet opp av OECDs Development Assistance Committee (DAC).

Vi tildeler ikke statsstøtte gjennom denne utlysningen.

Dere kan få støtte til følgende kostnader:

 • Personal- og indirekte kostnader knyttet til forskertid (inkludert stipendiatstillinger) ved forskningsorganisasjonene som deltar i senteret. For doktorgradsstipend er støtten begrenset oppad til tre årsverk. For postdoktorstipend er støtten begrenset oppad til fire årsverk. For å sikre langsiktig effekt av senteret på norsk kunnskapsberedskap, kan opprettelse av nye, faste forskerstillinger være en del av forskningsorganisasjonenes planer. Slike forskerstillinger, som skal bidra direkte i senterets aktiviteter, kan finansieres innenfor senterbevilgningen for en periode på inntil tre år.
 • Utstyr som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Dette omfatter leie- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr, tilgang til nasjonal eller internasjonal forskningsinfrastruktur og mindre nyanskaffelser og oppgradering av eksisterende utstyr.
 • Andre driftskostnader som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre senterets FoU-aktiviteter. Innkjøp fra underleverandører over 100 000 kroner må spesifiseres.

Kostnadstypen "Innkjøp av FoU-tjenester" i søknadsskjemaet skal ikke benyttes.

Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.

Utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater må dekkes innenfor rammen av støtten til senteret. Forskningssenteret omfattes dermed ikke av Forskningsrådets særskilte ordning for støtte til utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater.

Omfanget av støtten

Vi kan gi støtte på 45 millioner kroner til senteret. Vi stiller ikke krav til egenfinansiering. Utbetalingene vil følge bevilgningene fra departementet, med maksimum årlig ramme på 7,5 millioner kroner.  

Forutsetninger for tildeling av støtte

Prosjektene må starte opp mellom 01.07.2023 og 01.10.2023 og du må søke om midler fra Forskningsrådet for 2023–2029. Seneste tillatte prosjektslutt er 31.12.2029.

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år, og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år, står i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter som du finner i sin helhet på informasjonssiden Dette består kontrakten av.

Dersom dere får innvilget prosjektet, må følgende på plass før dere inngår kontrakt med oss:

 • Fra 2022 skal tilskuddsmottakere i forskningsorganisasjoner og offentlig sektor (prosjektansvarlige og samarbeidspartnere) ha handlingsplaner for likestilling (GEP) tilgjengelig på sine nettsider. Kravet gjelder ikke for privat næringsliv, interesseorganisasjoner eller frivillig sektor.
 • Forskningsrådet stiller krav om full og umiddelbar åpen tilgang (open access) for vitenskapelige artikler, se Plan S - åpen tilgang til publikasjoner.
 • For alle prosjekter som håndterer data, skal prosjektansvarlig utarbeide en datahåndteringsplan i forbindelse med revidert søknad. Her finner dere mer informasjon om krav til datahåndteringsplaner i prosjekter som får finansiering fra oss. Den prosjektansvarlige organisasjonen avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som kommer fram i prosjektet. Dette skal spesifiseres i prosjektets datahåndteringsplan.

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler støtten etterskuddsvis og du får bare dekket reelle kostnader som er ført i institusjonens regnskap. All rapportering skal skje elektronisk.

Støtten utbetales automatisk tre ganger i året, med maksimum 7,5 million totalt per år.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Global utvikling og internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner, utenriks- og sikkerhetspolitikk

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Dere kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at dere sender inn søknaden så snart dere har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk.
 • Bruk standard maler som du finner nederst på siden.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • prosjektbeskrivelse på maks 20 sider
 • CV for prosjektleder (senterleder)
 • CV for sentrale prosjektmedarbeidere

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Valgfritt vedlegg

 • forslag på inntil tre fageksperter som antas å være habile til å vurdere søknaden

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med søknadstypen og etter disse kriteriene:

Forskningskvalitet | FS-Grunnleggende forskning

I hvilken grad senteret er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad senteret har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Kvaliteten på senterets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og senterets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• I hvilken grad senteret tar hensyn til samfunnsansvar, etiske problemstillinger og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | FS-Grunnleggende forskning

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte aktiviteten ved senteret
• I hvilken grad senterets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad de planlagte resultatene skal gjøres åpent tilgjengelige for å sikre gjenbruk av forskningsresultatene og forsterke reproduserbarhet.
• I hvilken grad senteret vil bidra til å styrke kapasitet og kvalitet på området, også utover senterets finansieringsperiode.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Kommunikasjon og utnyttelse
• I hvilken grad riktig praksis for åpen forskning er en integrert del av prosjektet for å sikre åpen deling og utstrakt tilgang på forskningsresultater.
• Kvaliteten på og omfanget av, kommunikasjons- og involveringsaktiviteter rettet mot relevante målgrupper.

Gjennomføring | FS-Grunnleggende forskning

Kvalitet på prosjektleder (senterleder) og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder (senterleder) har relevant kompetanse og erfaring og er kvalifisert til å lede en satsing på denne størrelsen.
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre sentersatsingen på en effektiv måte.

Kvaliteten på senterets organisering og ledelse
• I hvilken grad det gir merverdi at forskningsaktivitetene er organisert som et senter framfor flere separate prosjekter.
• I hvilken grad senteret vil bli organisert på en effektiv måte, herunder om ressursene allokert til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelige og i samsvar med senterets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i senteret er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i senteret er organisert på en egnet måte., inkludert risikostyring.

Kvaliteten og graden på internasjonalt samarbeid
• I hvilken grad omfanget av og kvaliteten på de internasjonale samarbeidsaktivitetene er i tråd med senterets mål.

Kjønnsbalanse i senterets prosjektgruppe
• Dersom det er dårlig kjønnsbalanse i senterets ledergruppe (senterleder og forskningslederne), i hvilken grad planene for å støtte utviklingen av forskertalenter av det underrepresenterte kjønn mot kvalifisering til stillinger på seniornivå er hensiktsmessige.

Relevans for utlysningen | FS

I hvilken grad senteret svarer på utlysningens formål og føringer.

Behandlingsprosedyre

Alle søknader vil bli vurdert av internasjonale eksperter. Etter at panelvurderingen er gjennomført vil søknader bli vurdert med hensyn til relevans for utlysningen. Administrasjonen skriver så en innstilling med anbefalinger til bevilgende organ. Bevilgende organ fatter til slutt vedtak om bevilgning eller avslag.

Se også: Slik behandler vi søknader.

Vi forventer å publisere hvilke søknader som får bevilgning i mai 2023.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. februar 2024, 17:56 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.