Gjennomført
Se Resultat

Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME)

Viktige datoer

8. feb. 2023

Søkerwebinar for denne utlysningen

10. mai 2023

Frist for å sende inn obligatorisk skisse (midnatt)

4. okt. 2023

Åpen for søknad

15. nov. 2023

Søknadsfrist

APRIL 2024

Forventet svar på søknaden

1. jul. 2024

Tidligste tillatte prosjektstart

1. jan. 2025

Seneste tillatte prosjektstart

31. des. 2032

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med utlysningen er å etablere nye forskningssentre for miljøvennlig energi. Sentrene skal drive forskningsaktivitet på høyt internasjonalt nivå i samarbeid med brukere fra næringsliv, forvaltning og samfunnet for øvrig. Forskningen i sentrene skal bidra til å løse sentrale utfordringer på energi- og klimaområdet og styrke innovasjonsevnen i norsk næringsliv.

Om utlysningen

Vi lyser ut midler til nye FME-er med sikte på oppstart av mellom seks og ti nye sentre fra andre halvår 2024. Sentrene skal erstatte gruppen av sentre som ble etablert 2016 og som avsluttes i 2024. 

Hvilke mål må senteret oppfylle?

De overordnete målene for FME-ordningen, og dermed for sentrene som får støtte, er å bidra til å løse sentrale utfordringer på energiområdet, utvikle løsninger for lavutslippssamfunnet og styrke innovasjonsevnen i næringslivet.

Forskningen i sentrene må ta for seg realiseringen av Norges energi- og klimamål for 2030 og 2050. Det er viktig at blikket også rettes mot et klimanøytralt Europa, og forsyningssikkerhet blir et viktig forskningsfelt. FME-ene må forske på god utnyttelse av energiressurser for å sikre bærekraftig energiforsyning til Norge og Europa, ettersom dette er avgjørende for å nå klima- og energimålene.

Sentrene som skal etableres må ta hensyn til gjeldende energiforskningspolitikk og den nasjonale strategien for forskning, utvikling og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi – Energi21.

FME-ordningen skal

 • øke innovasjon og verdiskaping både hos næringsliv og forvaltning som deltar i sentrene og i det norske samfunnet for øvrig
 • bidra til å redusere klimagassutslipp nasjonalt og internasjonalt, mer effektiv bruk og overføring av energi og større produksjon av fornybar energi
 • fremme utvikling av forskningsmiljøer som ligger i den internasjonale forskningsfronten og som inngår i sterke nasjonale og internasjonale nettverk
 • synliggjøre resultatene fra forskningen og bidra til en kunnskapsbasert debatt om miljøvennlig energi

I søknaden må det fremgå hvordan senteret skal bidra til å nå målene som er beskrevet i utlysningen.

Søkere må sette seg godt inn grunnlaget for utlysningen ved å lese dokumentet Krav og retningslinjer for nærings- eller samfunnsrettede sentre (pdf). 

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med partnere fra andre forskningsorganisasjoner, næringsliv og offentlig sektor kan søke.

Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Næringsliv, forvaltning og andre samfunnsaktører skal delta som brukerpartnere.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

 • Den prosjektansvarlige organisasjonen må være en godkjent forskningsorganisasjon.
 • Forskningsorganisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet, må ha godkjent at søknaden sendes inn.
 • Prosjektansvarlig organisasjonen sender inn søknaden på vegne av alle samarbeidspartnerne.

Krav til prosjektledelse

 • Prosjektleder (senterleder) må dokumentere erfaring fra å lede store, komplekse prosjekter.
 • Prosjektleder må være ansatt hos prosjektansvarlig eller hos en av samarbeidspartnerne.
 • Tilgjengelighet og planlagt tidsbruk på oppgavene som prosjektleder, arbeidspakkeledere og eventuelle andre i senterledelsen må oppgis i søknaden.

Prosjektleder og øvrig prosjektledelses faglige kompetanse og egnethet til å gjennomføre prosjektet, vil bli vurdert av et ekspertpanel.

Krav til samarbeidspartnere

 • Forskningen i senteret skal gjennomføres av forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med relevante aktører i norsk næringsliv, forvaltning, samt øvrige samfunnsaktører. Se nærmere beskrivelse av samarbeid og roller i dokumentet Krav og retningslinjer for nærings- eller samfunnsrettet forskningssenter som du finner under "Om utlysningen".
 • Søknaden skal være strategisk forankret hos alle samarbeidspartnerne.
 • Senteret skal ha tre eller flere finansierende samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner, disse omtales som brukerpartnere. Senteret kan også ha utenlandske brukerpartnere. Det må dokumenteres hvordan eventuelle utenlandske brukerpartnere vil bidra til å nå senterets mål.
 • Senteret skal ha minst én utenlandsk forskningspartner, og gjerne flere.
 • Alle samarbeidspartnere skal bidra aktivt i planlegging, oppfølging og spredning av resultater fra senteret og til å sikre at ny kunnskap tas i bruk.
 • Antallet brukerpartnere per FME har økt og er gjennomgående høyt. Dette stiller store krav til organiseringen av senteret. Vi oppfordrer søkere til å differensiere mellom bedrifter/virksomheter som deltar aktivt i forskning og bedrifter/virksomheter som primært deltar som "lyttepost", "problemeier" eller lignende. Den første gruppen vil kunne ha status som brukerpartnere og inngå i konsortiet, mens den siste gruppen kan ha en løsere tilknytning til senteret og ikke være en del av selve konsortiet og senterbudsjettet.
 • Senteret skal ha et styre der flertallet av medlemmene og styreleder kommer fra brukerpartnerne.

Hva kan du søke om støtte til?

Omfanget av støtte

Brukerfinansiering som inngår i senteret, kan ikke på et senere tidspunkt brukes som næringslivsfinansiering til andre Forskningsrådsfinansierte prosjekter. Dette gjelder også brukerfinansiering som kommer til i løpet av senterperioden.

 • Dere kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendige for å gjennomføre aktiviteten i senteret. Du finner detaljert og viktig informasjon på Forskningsrådets nettsider om hva budsjettet skal inneholde.
 • Dere kan søke om fra 120 til 200 millioner kroner fordelt over åtte år. 3/8 av Forskningsrådets finansiering vil ikke utbetales før de siste tre årene av senterperioden. Finansieringen for de siste tre årene vil avhenge av en vurdering av senteret midtveis i perioden.
 • For å sikre fleksibilitet, er det et krav at minimum 10 prosent av Forskningsrådets finansiering er udisponert fra og med år tre. For de siste tre årene av senterperioden, kan inntil 25 prosent av Forskningsrådsfinansieringen være udisponert.
 • Forskningsrådets finansiering kan maksimalt være to ganger finansieringen fra brukerpartnerne. Både kontantfinansiering og finansiering i form av brukerpartnernes egen arbeidsinnsats i senteret (såkalt in kind) skal inngå i brukerfinansieringen. Det er en fordel om det er en viss balanse mellom andelen "in kind" og andelen kontantfinansiering fra brukerpartnerne.
 • I tillegg til finansiering fra brukerpartnere, kan prosjektansvarlig og andre forskningspartnere i senteret i tillegg bidra med egenfinansiering, men dette er ikke et krav. Det er ikke anledning til å bruke finansiering fra andre Forskningsrådsfinansierte prosjekter som del av finansieringen fra vertsinstitusjon og forskningspartnere. Omfanget av eventuell egenfinansiering fra forskningsorganisasjonene vektlegges ikke ved søknadsvurderingen.
 • Utenlandsopphold for stipendiater ved senteret og opphold for gjesteforskere i Norge må dekkes innenfor rammen av prosjektet.
 • Noe av finansieringen fra Forskningsrådet kan brukes på arbeidet med å etablere konsortiet fra og med 01.07.2024. Oppstart av selve forskningsaktiviteten i sentrene vil være 01.01.2025.

Forutsetninger for støtte

Vi tildeler ikke statsstøtte gjennom denne utlysningen. Vi forutsetter at forskningen gjennomføres i faktisk samarbeid slik dette er definert i statsstøtteregelverket:

"Samarbeid mellom minst to uavhengige parter for å utveksle kunnskap eller teknologi eller for å nå et felles mål på grunnlag av arbeidsdeling, der partene i fellesskap definerer omfanget av samarbeidsprosjektet, bidrar til dets gjennomføring og deler risikoer og resultater. En eller flere parter kan bære alle kostnadene for prosjektet og dermed frita andre parter for finansiell risiko. Oppdragsforskning og yting av forskningstjenester anses ikke som en form for samarbeid."

Følgende retningslinjer gjelder:

 • Støtte til forskningsorganisasjonene i senteret går til organisasjonenes ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.
 • Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader. Næringslivsaktører og andre som er å regne som foretak i statsstøtterettslig forstand, får altså ikke dekket noen av sine kostnader ved deltakelse i senteret.
 • Rettigheter til prosjektresultater skal reguleres slik at foretak som deltar i senteret ikke mottar indirekte støtte fra deltakende forskningspartnere. Reguleringen av rettighetene må derfor være i tråd med ESAs retningslinjer for støtte til forskning, utvikling og innovasjon, paragraf 28 . Dette innebærer at rettigheter til IPR fra prosjektet skal allokeres til de ulike samarbeidspartnerne på en måte som fullgodt reflekterer deres arbeidspakker, bidrag og respektive interesser.

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år, og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år, står i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter som du finner i sin helhet på informasjonssiden Dette består kontrakten av.

Dersom dere får innvilget prosjektet, må følgende på plass før dere inngår kontrakt med oss:

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler støtten etterskuddsvis. For mer informasjon om finansiering, se dokumentet "Krav og retningslinjer for nærings- eller samfunnsrettede sentre" som dere finner under "Om utlysningen". All rapportering skal skje elektronisk.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Energi, transport og lavutslipp

Miljøvennlig energi

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal være basert på en obligatorisk prosjektskisse med frist 10. mai 2023.

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.
 • Obligatoriske vedlegg må være med.
 • Krav til prosjektansvarlig forskningsorganisasjon må være oppfylt.
 • Krav til samarbeidspartnerne må være oppfylt.
 • Det kan maksimalt sendes inn ti CV-er.

Obligatoriske vedlegg 

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 20 sider. Prosjektbeskrivelsen skal følge en fast mal som du finner nederst i utlysningen.
 • CV for prosjektleder (senterleder) på maksimalt 4 sider, etter fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen.
 • CV for de mest sentrale personene/arbeidspakkelederne i prosjektet, på maksimalt fire sider, etter fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen:
  • Forskere som skal legge ved CV skal bruke malen "Template for CV researchers".
  • Personer som skal sende inn CV og som ikke jobber ved en forskningsorganisasjon, kan bruke malen "Template for CV".
 • Intensjonserklæringer fra prosjektansvarlig organisasjon og alle registrerte samarbeidspartnere, dvs både brukerpartnere og forskningspartnere. Intensjonserklæringer skal være på maksimalt tre sider og på engelsk. Erklæringene skal ha følgende innhold:
  • Partneren må bekrefte sin intensjon om å delta aktivt som partner i senteret og beskrive hvordan dette skal skje i praksis.
  • Partneren må begrunne sin interesse i å delta i senteret. På hvilken måte vil senterets aktiviteter gagne partneren og skape muligheter som ikke vil være der uten senteret?
  • Hvilket potensial for innovasjon og bærekraftig verdiskaping ser partneren i de forventede resultatene fra senteret
  • Hvordan vil forskningsresultatene kunne anvendes?
  • Partneren må oppsummere sitt bidrag til senteret i form av kunnskap, kompetanse og eventuell finansiering, fasiliteter og egeninnsats over senterets levetid.
  • Partneren må redegjøre for sine egne langsiktige FoU-planer og hvordan det passer med det senteret skal gjøre (strategisk forankring).
  • Intensjonserklæring fra prosjektansvarlig organisasjon skal i tillegg inneholde en erklæring fra ledelsen om at organisasjonen vil påta seg de forpliktelser en kontrakt med Forskningsrådet innebærer. Erklæringen må også redegjøre for hvordan senteret inngår i prosjektansvarlig organisasjons faglige strategi.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Valgfritt vedlegg

 • Forslag på inntil fem fageksperter som antas å være habile til å vurdere søknaden

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med søknadstypen og etter disse kriteriene:

Forskningskvalitet | FS

I hvilken grad senteret er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad senteret har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Kvaliteten på senterets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og senterets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• I hvilken grad senteret tar hensyn til samfunnsansvar, etiske problemstillinger og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte.
• I hvilken grad senteret forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | FS

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• I hvilken grad senterets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad senterets planlagte resultater kan svare på viktige utfordringer i sektoren(e), både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad kompetanseutviklingen og senterets planlagte resultater vil gi grunnlag for verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor.
• I hvilken grad senterets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Kommunikasjon og utnyttelse
• I hvilken grad riktig praksis for åpen forskning er en integrert del av prosjektet for å sikre åpen deling og utstrakt tilgang på forskningsresultater.
• Kvaliteten på, og omfanget av, kommunikasjons- og involveringsaktiviteter rettet mot relevante interessenter/brukere.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne er involvert i arbeidet med å ta i bruk senterets resultater.

Gjennomføring | FS

Kvalitet på prosjektleder(senterleder) og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder (senterleder) har relevant kompetanse og erfaring og er kvalifisert til å lede en satsing på denne størrelsen.
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre sentersatsingen på en effektiv måte.

Kvaliteten på senterets organisering og ledelse
• I hvilken grad det gir merverdi at forskningsaktivitetene er organisert som et senter framfor flere separate prosjekter.
• I hvilken grad senteret vil bli organisert på en effektiv måte, herunder om ressursene allokert til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelige og i samsvar med senterets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i senteret er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i senteret er organisert på en egnet måte, inkludert risikostyring og innovasjonsledelse.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne bidrar i styringen og gjennomføringen av senteret.

Kvaliteten og graden på internasjonalt samarbeid
• I hvilken grad omfanget av og kvaliteten på de internasjonale samarbeidsaktivitetene er i tråd med senterets mål.

Kjønnsbalanse i senterets prosjektgruppe
• Dersom det er dårlig kjønnsbalanse i senterets ledergruppe (senterleder og forskningslederne), i hvilken grad planene for å støtte utviklingen av forskertalenter av det underrepresenterte kjønn mot kvalifisering til stillinger på seniornivå er hensiktsmessige.

Relevans for utlysningen | FME

Søknadenes relevans vurderes opp mot krav og prioriteringer slik disse er beskrevet i utlysningsteksten. Under dette kriteriet vurderes i hvilken grad

• aktivitetene i senteret bidrar til å oppnå målene for utlysningen og for
FME-ordningen og støtte opp under nasjonale strategier og planer på
energiområdet
• aktivitetene i senteret bidrar til å sikre samspill, arbeidsdeling og bred
deltakelse i norsk energiforskning
• senteret er godt og strategisk forankret hos vertsinstitusjonen og hos
viktige samarbeidende forskningsorganisasjoner
• senteret er tilstrekkelig og robust finansiert av brukerpartnere
• aktivitetene i senteret inkluderer gode planer for koordinering,
ansvarsdeling og forpliktelser i etableringen og gjennomføringen av
senteret
• aktivitetene i senteret legger vekt på utdanning av doktorgrad- og
mastergradstudenter

Porteføljevurdering

Vi vil tilstrebe en balansert prosjektportefølje som dekker bredden i områdene beskrevet i porteføljeplan for energi, transport og lavutslipp (delportefølje energi og lavutslipp) og som bidrar til implementering av FoU-strategien Energi21.

Forskningsrådet vil under ellers like vilkår prioritere søknader med kvinnelig senterleder og sentre med god kvinnerepresentasjon i ledende posisjoner.

Behandlingsprosedyre

Når søknadene er mottatt, vil vi gjøre en forvurdering for å sjekke at alle formelle krav er oppfylt.  Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene eller de tematiske avgrensningene, vil bli avvist. Det samme gjelder søknader som ikke er basert på skisse sendt inn til skissefristen 10. mai 2023.

Godkjente søknader vil bli behandlet i panel sammensatt av vitenskapelige eksperter og av eksperter med næringsmessig/samfunnsmessig kompetanse på aktuelle temaer og fagområder. Ved behov vil vi i tillegg innhente eksterne ekspertvurderinger til støtte for søknadsbehandlingen.

Ekspertpanelet gjør sine vurderinger av kriteriene forskningskvalitet, virkninger og effekter og gjennomføring. De gir en omforent karakter for hvert av disse kriteriene.

Etter panelbehandlingen gjør Forskningsrådet en vurdering av søknadens relevans. 

Relevansvurderingen og panelets vurderinger inngår i søknadens hovedkarakter. Hovedkarakteren er et beregnet gjennomsnitt av de fire kriteriene uten vekting. 

Porteføljestyret med ansvar for energiområdet vil fatte vedtak om tildeling.

Før kontrakten signeres, vil vi i dialog med prosjektansvarlig organisasjon sikre oss at prosjektet oppfyller de overordnete rammene i utlysningen som gjelder partnersammensetning, ressursallokering, planer, osv.

Se også: Slik behandler vi søknader.

Vi forventer å publisere hvilke søknader som får bevilgning i april 2024.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 09.51 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.