Gjennomført
Se Resultat

Grønn plattform 2022 – hovedutlysning

Skal dere søke midler fra Grønn plattform i 2022? Få svar på spørsmål om utlysningene her.

Viktige datoer

04. mai 2022

Frist kl. 23:59 for å sende inn obligatorisk skisse

22. jun 2022

Åpen for søknad

14. sep 2022

Søknadsfrist

01. jan 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

01. mar 2023

Seneste tillatte prosjektstart

30. des 2025

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Målet med utlysningen er å gi tilskudd til helhetlige prosjekter innenfor grønn omstilling. Prosjektene skal ha et behov for et samlet offentlig tilskudd på mellom 30–80 millioner kroner.  

Prosjektene skal inkludere målrettet forskning, teknologiutvikling og forretningsutvikling. Dere skal også vise en tydelig kobling av hele løpet fra kunnskapsproduksjon til implementering, kommersialisering og skalering av grønne teknologier, prosesser, produkter og tjenester.

Om utlysningen

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva (virkemiddelapparatet) lyser ut inntil 750 millioner kroner for nye treårige Grønn plattform-prosjekter som skal ha oppstart tidlig i 2023. Vi tar forbehold om Stortingets budsjettvedtak for årene 2023 og 2024.

Målet med Grønn plattform er å akselerere grønn omstilling i næringslivet og sikre et samfunnsøkonomisk lønnsomt og internasjonalt konkurransedyktig norsk næringsliv. Vi ønsker å mobilisere store og ambisiøse FoU-prosjekter som skal gjennomføres av konsortier i faktisk samarbeid (les mer om dette under).

Prosjektene som får støtte gjennom hovedutlysningen, skal bidra til omstilling til et bærekraftig, konkurransedyktig norsk næringsliv som gir lavere klimagassutslipp og bedre ressursutnyttelse på en måte som sikrer naturmangfold og miljø.

Prosjektene kan omfatte grønn omstilling av eksisterende næringsliv og innsats som har som mål å legge grunnlag for fremvekst av nytt bærekraftig næringsliv og nye grønne verdikjeder. Dette handler både om endring av eksisterende produksjonsmetoder og -prosesser og om forbedring eller utvikling av ny teknologi, prosesser, produkter, tjenester eller forretningsmodeller som bidrar til å dreie norsk næringsstruktur i nullutslippsretning. Resultatene fra prosjektene, og den grønne omstillingen, skal legge grunnlaget for en grønn konkurransekraft som gir økte eksportinntekter og økt sysselsetting.

Sentrale kjennetegn for Grønn plattform-prosjekter er at dette er prosjekter hvor dere har

 • mål om å løse konkrete utfordringer og problemstillinger som vil akselerere grønn omstilling i næringslivet
 • konkrete mål for – og høye ambisjoner om – verdiskaping, reduserte klimagassutslipp og samtidig ivaretar eller forbedrer tilstanden for naturmangfold og miljø
 • høy innovasjonsgrad som utfordrer det etablerte og som tenker nytt og innovativt om teknologi og marked
 • ambisjoner om resultater som kan spres og skaleres og som i tillegg vil gi varig verdiskaping og økt konkurransekraft, i tillegg til virkninger og effekter både nasjonalt og internasjonalt
 • behov for en bredde av aktiviteter fra forskning og teknologiutvikling, via testing og verifisering, til implementering, skalering og kommersialisering
 • mål om å bygge sterke verdikjeder og som krever et bredt samarbeid på tvers av fag, teknologiområder, kompetansemiljøer, bransjer og sektorer
 • et omfang og ambisjonsnivå som medfører et behov for risikoavlastning utover det som dekkes av ordinære ordninger og virkemidler

For de som får støtte vil vi offentliggjøre søknadens tittel, prosjektansvarlig organisasjon og tildelt beløp på våre hjemmesider når søknadsbehandlingen er ferdig.

Denne utlysningen utgjør, for den støtten som tildeles fra Forskningsrådet, en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, og ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Les mer om statsstøtte under overskriften "Forutsetninger for tildeling av støtte" lenger ned i utlysningen.

Utlysningen finnes bare på norsk.

Kontaktpersoner

Vi har kontaktpersoner i alle tre organisasjoner som er tilgjengelige og behjelpelige med å svare på spørsmål dere måtte ha.

Navn

Organisasjon

E-post

Gry Langbakk

Innovasjon Norge

gry.langbakk@innovasjonnorge.no

Karin Øyaas

Siva

karin.oyaas@siva.no

Tore Søiland

Forskningsrådet

tso@forskningsradet.no

Jan Rasmus Sulebak

Forskningsrådet

jrs@forskningsradet.no

Tarjei N. Malme

Forskningsrådet

tnm@forskningsradet.no

Vi har også en felles e-postadresse som dere kan bruke hvis dere er usikre på hvor spørsmålet hører best hjemme, gronnplattform@forskningsradet.no.

På Grønn plattform-siden legger vi ut svar på ofte stilte spørsmål 

Hvem kan søke?

Innsendelse av skisse til skissefristen 4. mai var obligatorisk og utgjorde første fase i søknadsprosessen til årets Grønn plattform-utlysning. Søknader som ikke er basert på en innsendt skisse sendt inn innen skissefristen, vil bli avvist. 

Det er ikke mulig å sende inn prosjektsøknader som utvider allerede eksisterende Grønn Plattform-prosjekter som ble tildelt i 2021. Slike søknader vil bli avvist.

Det er bare bedrifter og forskningsinstitutter som kan søke:

 • Bedrifter som skal søke må være registrert i det norske foretaksregisteret og ha økonomisk aktivitet i Norge.
 • Forskningsinstitutter i denne utlysningen av Grønn Plattform er avgrenset til institutter med grunnfinansiering og statlig eide institutter uten grunnfinansiering.

Den som står som formell søker blir automatisk prosjektansvarlig.

Enkeltpersonforetak kan ikke søke.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Selv om det er én organisasjon som er prosjektansvarlig, skal et konsortium stå bak søknaden.

Ved søknadstidspunktet er prosjektansvarlig den organisasjonen som representerer konsortiet og som godkjenner at søknaden sendes inn. Ved eventuell tildeling av støtte til prosjektet, vil prosjektansvarlig ha en koordinerende rolle for helheten i prosjektet, men hver samarbeidspartner vil være ansvarlige for sine plikter og bidrag til prosjektet. Plikter og rettigheter mellom virkemiddelapparatet, prosjektansvarlig og de andre samarbeidspartnerne, vil reguleres i konsortieavtalen og i kontraktene med virkemiddelapparatet.

Krav til prosjektleder

Prosjektleders faglige kompetanse og egnethet til å gjennomføre prosjektet, vil bli vurdert av eksperter. Det er ingen formelle krav til prosjektleders kvalifikasjoner.

Prosjektleder vil være et felles kontaktpunkt mot virkemiddelapparatet for hele konsortiet bak søknaden.

Krav til samarbeidspartnere, konsortiet og roller i prosjektet

Et konsortium er i denne sammenheng en sammenslutning av minimum tre partnere, hvorav minimum to må være bedrifter. Sammen med eventuelle forskningsorganisasjoner som inngår i prosjektet, må partnerne inngå én felles forpliktende avtale om gjennomføring av prosjektet.

Samarbeidspartnerne skal delta i faktisk samarbeid med prosjektansvarlig. Faktisk samarbeid er samarbeid mellom minst to uavhengige parter for å utveksle kunnskap eller teknologi eller for å nå et felles mål på grunnlag av arbeidsdeling, der partene i fellesskap definerer omfanget av samarbeidsprosjektet, bidrar til dets gjennomføring og deler risikoer og resultater.

Oppdragsforskning og innkjøp av forskningstjenester anses ikke som en form for samarbeid.

Datterselskaper som representerer ulike deler av en verdikjede, men tilhører samme konsern, vil ikke regnes som to uavhengige parter i konsortiet.

Norske bedrifter, forskningsorganisasjoner, offentlig sektor og andre organisasjoner kan delta i prosjektene og få dekket sine prosjektkostnader. Utenlandske forskningsorganisasjoner kan delta i prosjektet og få dekket sine prosjektkostnader. Andre utenlandske samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner, finansieres ikke gjennom tildelingen til prosjektet. Disse kostnadene skal dere holde utenfor budsjettabellene. Eventuelle aktiviteter som skal utføres av slike utenlandske samarbeidspartnere, og eventuelle egenfinansierte kostnader, kan dere beskrive i prosjektbeskrivelsen.

Det er søknaden med de aktuelle samarbeidspartnere som dere har lagt inn i søknaden som er utgangspunktet for bevilgningen. Dette er en avgjørende betingelse for tildeling av støtten. Dersom dere har endringer i prosjektsammensetning før vi skriver kontrakt, kan vi trekke tilbake eller justere vårt tilsagn om finansiering.

Hva kan du søke om støtte til?

Dere kan søke om støtte til å få dekket faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Prosjektansvarlig skal hente inn opplysninger om kostnadene fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal dere legge inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører.

Dere kan søke om støtte til:

 • personal- og indirekte kostnader
 • utstyr (leie/avskrivning instrumenter og utstyr), herunder også utstyr spesifikt for eksisterende katapult-sentre
 • andre driftskostnader (herunder underleverandører)

Posten Innkjøp av FoU-tjenester i søknadsskjemaet skal ikke brukes. Både bedriftene og forskningsorganisasjonene skal jobbe i faktisk samarbeid og føre sine kostnader under personal- og indirekte kostnader, utstyr eller andre driftskostnader.

Dere finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på informasjonssiden dette skal budsjettet inneholde.

Bruken av underleverandører skal dere forbeholde til oppgaver av begrenset omfang som det ikke er naturlig eller hensiktsmessig at samarbeidspartnerne har ansvaret for å gjennomføre. Underleverandører kan ikke ha noen formell rolle i styringen av prosjektet eller bli eier av prosjektresultatene.

Omfanget av støtten

Vi kan gi mellom 30-80 millioner kroner i støtte per prosjekt i denne utlysningen. Tabellen under vise hvilke hjemler i statsstøtteregelverket som er aktuelle for støtte til bedrifter. Forskningsrådets og Sivas støtte går kun til dekning av kostnader ved FoU-prosjekter og er hjemlet i GBER art. 25, dvs. kun til industriell forskning og eksperimentell utvikling.

Aktivitet

Stor bedrift

Mellomstor bedrift

Liten bedrift

GBER

Industriell forskning*

50 %

60 %

70 %

Art 25

Eksperimentell utvikling

25 %

35 %

45 %

Art 25

Forstudier FoU

50 %

60 %

70 %

Art 25

Oppstartsbedrifter

0 %

0 %

100 %

Art 22

Prosess- og organisasjonsinnovasjon

15 %

50 %

50 %

Art 29

Opplæringsstøtte

50 %

60 %

70 %

Art 31

Investeringsstøtte SMB

0 %

10 %

20 %

Art 17

Konsulentbistand SMB

0 %

50 %

50 %

Art 18

Innovasjonsstøtte SMB

0 %

50 %

50 %

Art 28

Miljøinvesteringer for økt miljøbeskyttelse

40 %

50 %

60 %

Art 36

Miljøinvesteringer for tidlig tilpasning

40 %

50 %

60 %

Art 37

Miljøinvesteringer for fornybar energi

45 %

55 %

65 %

Art 41

Miljøinvesteringer (Gjenbruk av avfall)

35 %

45 %

55 %

Art 47

Støtte til miljøstudier

50 %

60 %

70 %

Art 49

*Siva gir maksimalt 65 % støtteintensitet til Grønn plattform-prosjekter

Partnerne i prosjektet skal gjennomføre prosjektet i faktisk samarbeid. Hvis samarbeidet i tillegg møter ett av vilkårene under kan bedriftene i prosjektet få inntil 15 prosent bonusstøtte til dekning av kostnader ved FoU-prosjektet (gjelder kun for artikkel 25):

 • faktisk samarbeid mellom foretak der minst ett er en SMB (små og mellomstore bedrifter), eller utføres i minst to medlemsstater eller i en medlemsstat og en stat som er part i EØS-avtalen, og ingen foretak alene står for mer enn 70 prosent av de støtteberettigede kostnadene, eller
 • faktisk samarbeid mellom et foretak og en eller flere organisasjoner for forskning og kunnskapsformidling, der den/de sistnevnte alene står for minst 10 prosent av de støtteberettigede kostnadene og har rett til å offentliggjøre sine egne forskningsresultater

Forskningsinstituttene skal bruke de innrapporterte satsene som grunnlag for budsjettering. UoH-sektoren kan være samarbeidspartnere og skal bruke TDI-modellen når de budsjetterer kostnader. Offentlig sektor skal bruke de samme prinsippene som næringslivet. Hvis en offentlig organisasjon er å regne som foretak i statsstøttesammenheng, må denne forholde seg til statsstøttereglene som andre bedrifter.

Kostnads- og finansieringsplan ved søknad om støtte til katapult-senter, skal dere sende inn i et eget budsjettskjema som du finner nederst i utlysningen.

Forutsetninger for tildeling av støtte

Denne utlysningen omfatter støtte som blir gitt under flere ulike støtteordninger som er meldt til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Finansering og støttegrad vil bli beregnet for den enkelte støttemottaker, og reguleres i henhold til statsstøtteregelverket og hvordan de enkelte ordningene som tas i bruk hos Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva er notifisert.

 • Denne utlysningen i seg selv er meldt som støtteordning til EFTA Surveillance Authority (ESA) for den delen av støtten som tildeles fra Forskningsrådet og har referanse GBER 34/2022/R&D&I. Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Herunder skal vilkår og begreper tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene.
 • Støtte fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva tildeles i henhold til gruppeunntaksforordningen (Kommisjonsforordning 651/2014 av 17. juni 2014) artikkel 25.
 • I tillegg kan Innovasjon Norge tildele støtte i henhold til forordningens artikkel 17, 18, 22, 28, 29, 31, 36, 37, 41, 47 og 49.
 • Støtten til forskningsorganisasjonene går til deres ikke-økonomiske aktivitet i form av uavhengig forskning gjennomført i faktisk samarbeid med andre. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.
 • Vi forutsetter at forskningen gjennomføres i faktisk samarbeid slik dette er definert i Forskningsrådets Generelle vilkår for FoU-prosjekter.
 • Vi kan ikke gi støtte til foretak som ikke har oppfylt krav om tilbakebetaling etter en forutgående beslutning fra ESA/EU-kommisjonsbeslutning der støtten er erklært ulovlig og uforenlig med det indre marked. Støtte kan heller ikke gis til foretak i vanskeligheter i EØS-rettslig forstand, med mindre foretaket ikke var i vanskeligheter per 31.12.2019, men ble et foretak i vanskeligheter i perioden 1.1.2020–31.12.2021. Da kan det likevel få støtte.
 • Får dere statsstøtte fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge eller Siva som tilsvarer 500 000 euro eller mer, vil vi gjøre det kjent i Registeret for offentlig støtte i Brønnøysund.

Dersom dere får innvilget prosjektet, må dere så raskt som mulig si ifra til eventuelle samarbeidspartnere som er børsnoterte eller som har søkt om å bli tatt opp til handel på børsen, slik at de kan vurdere om tildelingen av prosjektmidler er børssensitiv informasjon.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Grønn plattform er åpen for alle teknologiområder, bransjer, sektorer, næringer og naturbaserte løsninger.

Bransjer og næringer

Fiskeri og havbrukSkog og trebrukLandbrukMiljø - NæringsområdeNæringsmiddelindustriOlje, gassEnergi - NæringsområdeProsess- og foredlingsindustriVareproduserende industriIKT-næringenBygg, anlegg og eiendomTransport og samferdselFinans og bankHelsenæringenReiselivVarehandelMedia og kulturMaritim - NæringsområdeAnnen tjenesteyting

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal være basert på en prosjektskisse innsendt til fristen 4.5.2022.

Dere kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at dere sender inn søknaden så snart dere har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk (anbefalt) eller engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.
 • Krav til prosjektansvarlig organisasjon må være oppfylt.
 • Krav til samarbeidspartnerne må være oppfylt.
 • Prosjektet må starte mellom 01.01.2023 og 01.03.2023. Prosjekter som har fått vedtak om bevilgning, men ikke startet innen dette tidspunktet, vil kunne miste bevilgningen.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maks 15 sider. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • CV for prosjektleder og for de mest sentrale prosjektdeltakerne. Det er obligatorisk å bruke CV-malen nederst i utlysningen. Du vurderer selv hvilke prosjektdeltakere som er de mest sentrale, og i hvilke tilfelle det vil være av betydning for søknadsbehandlingen å vurdere prosjektdeltakernes kvalifikasjoner. Sentrale prosjektdeltakere som er forskere kan benytte CV-malen kalt "Template for CV researchers". Andre sentrale prosjektdeltakere kan benytte CV-malen kalt "Template for CV". Det kan sendes inn maksimalt fem CV-er per søknad, hver på maksimalt fire sider. Underleverandører skal ikke levere CV-er.
 • Partneropplysninger for alle bedriftene i konsortiet. Bruk standard mal.
 • Intensjonsbrev (LoI) fra alle registrerte samarbeidspartnere i prosjektet.
 • Eget prosjektbudsjett som vedlegg. Lastes opp under Vedlegg/Annet.
 • Eget budsjett ved søknad om støtte til katapult-senter som vedlegg. Lastes opp under Vedlegg/Annet.

Valgfritt vedlegg

 • Dersom dere ønsker kan dere legge ved en kort beskrivelse av type kompetanse eller forslag til inntil tre fageksperter du mener vil egne seg til å vurdere din søknad. Vi plikter ikke å bruke forslagene, men kan benytte dem ved behov.

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene (se mer informasjon om hvert enkelt kriterium under):

 • Innovasjonsgrad
 • Forskningshøyde
 • Verdiskapingspotensial
 • Samfunnsøkonomiske nytteverdi
 • Klima- og miljøeffekter
 • Gjennomføringsevne
 • Relevans for utlysningen

Et eksternt panel av fageksperter vil vurdere de seks første kriteriene, mens administrasjonen vil vurdere relevans. Gjennomsnittet av disse syv karakterene gir hovedkarakteren for søknaden.

Innovasjonsgrad

Innovasjonsgrad er et uttrykk for hvor innovativt og nyskapende prosjektet er sammenlignet med det som er tilgjengelig i markedet både nasjonalt og internasjonalt. Med innovasjon forstås her verdiskapende fornyelse/nyskaping.

I hvilken grad

• prosjektet representerer noe nytt, innovativt og ambisiøst, som utfordrer det etablerte
• prosjektet er rettet mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for samarbeidspartnerne i prosjektet

Forskningshøyde

Forskningshøyde er et uttrykk for omfanget og kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter.

I hvilken grad

• dere i prosjektet bygger på relevant og oppdatert kunnskap og demonstrerer kunnskap om status på forskningsfronten
• FoU-aktivitetene er ambisiøse og nødvendige for å lykkes med prosjektet som helhet
• FoU-aktivitetene holder tilstrekkelig kvalitet og bruker relevant og anerkjent metodikk

Verdiskapingspotensial

Verdiskapingspotensialet er et uttrykk for de forventede økonomiske gevinstene for partnerne i prosjektet etter implementering og kommersialisering. Potensialet vurderer vi opp mot de samlede kostnadene for prosjektet. I vurderingen forutsetter vi at realiseringen blir vellykket i tråd med ambisjonene.

I hvilken grad resultatene fra prosjektet vil kunne

• gi ny, grønn omsetning
• gi styrket konkurransekraft i nytt eller etablert marked
• gi andre bedriftsøkonomiske gevinster (f.eks. reduserte kostnader, raskere skalering og utnyttelse av prosjektresultater, nye forretningsmuligheter, sirkulære og bærekraftige verdikjeder, utvikling av naturbaserte løsninger)
• bidra til verdiskaping gjennom styrking av åpent tilgjengelig, nasjonal test- og verifiserings-infrastruktur hvor bedrifter kan teste/verifisere sine teknologier før realisering

Klima- og miljøeffekter

Prinsippene i EU-taksonomien og evt. de mest relevante av FNs bærekraftsmål (nr. 6, 7, 11, 12, 13, 14 og 15) vil danne rammeverk for vurderingene av hvorvidt aktivitetene som gjennomføres og resultatene som produseres i prosjektene har betydelige samfunns-, klima- og miljøeffekter. Gjennom utviklingen av taksonomien vil EU sette standard for hvilke økonomiske aktiviteter som er bærekraftige gjennom en rapporteringslov som innføres i 2023.

I hvilken grad

• resultater fra prosjektet vil bidra til å oppfylle EU-taksonomien og/eller relevante bærekraftsmål
• dere i prosjektet har tallfestet konkrete reduksjoner i klimagassutslipp og økt ressurseffektivitet, og samtidig sannsynliggjort at det vil ivareta eller forbedre tilstanden for naturmangfold og miljø

Samfunnsøkonomisk nytteverdi

Samfunnsøkonomisk nytteverdi er et uttrykk for hvilken betydning prosjektet vil ha for samfunnet utover verdiskapingspotensialet for bedriftspartnerne i prosjektet.

I hvilken grad dere gjennom prosjektet vil

• utvikle nye eller sikre etablerte arbeidsplasser både hos de deltagende bedriftene og i samfunnet for øvrig
• gi økte eksportinntekter fra nye grønne markeder
• bidra til bærekraftig omstilling av offentlig sektor og det sivile samfunn
• bygge kunnskap og kapasitet til nytte for samfunnet

Gjennomføringsevne

Gjennomføringsevne dekker både evnen samarbeidspartnerne har samlet sett til å kunne gjennomføre prosjektet i tråd med målsetninger og ambisjoner, samt kvaliteten på prosjektplanene som er lagt til grunn i søknaden som grunnlag for å gjennomføre prosjektet.

I hvilken grad

• det er en balansert fordeling av budsjett, oppgaver, roller, risiko og resultater mellom partnerne i tråd med faktisk samarbeid
• prosjektet har tilgang til kompetanse og kapasitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet
• prosjektleder har egnet kompetanse og erfaring for å lede et prosjekt av en slik størrelse og kompleksitet
• prosjektplanen inneholder konkrete og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger og er budsjettet og finansieringsplanen realistiske og gjennomførbare
• prosjektet er strategisk forankret hos prosjektansvarlig og hos de andre samarbeidspartnerne
• prosjektpartnerne har konkrete planer om internasjonal spredning og skalering av resultatene av prosjektet
• partnerne har tilstrekkelig finansiell gjennomføringsevne

Relevans for utlysningen

Relevans er et uttrykk for i hvilken grad prosjektet møter kravene og forventningene og har de sentrale kjennetegnene for Grønn Plattform-prosjekter som er beskrevet i utlysningen.

I hvilken grad dere i prosjektet har

• mål om å løse konkrete utfordringer og problemstillinger som vil akselerere grønn omstilling i næringslivet
• en plan for aktiviteter fra forskning og teknologiutvikling, via testing og verifisering, til implementering, skalering og kommersialisering
• mål om å bygge sterke verdikjeder og som krever et bredt samarbeid på tvers av fag, teknologiområder, kompetansemiljøer, bransjer og sektorer
• et omfang og ambisjonsnivå med større risiko enn de prosjektene som vanligvis dekkes av ordinære ordninger og virkemidler
• levert en søknad som gir fageksperter, saksbehandlere og bevilgningsmyndighet grundig og ryddig informasjon i tråd med kravene i utlysningen til å fatte vedtak på godt underlag

Behandlingsprosedyre

Når søknadsfristen er utløpt, vil Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva først sjekke at søknadene oppfyller de formelle kravene. Søknader som ikke tilfredsstiller disse, vil bli avvist.

Søknader som oppfyller de formelle kravene vil deretter bli behandlet av et panel med habile fageksperter på aktuelle tema og fagområder. Panelet vil vurdere søknaden opp mot de kriteriene som er beskrevet over.

Deretter vil søknadene med høyest hovedkarakter, begrenset til inntil 30 støtteverdige søknader (dvs. hovedkarakter ≥5), bli invitert til et obligatorisk intervju der eksterne fageksperter og Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva deltar. Formålet med intervjuene er å avklare uklarheter eller utfylle vurderingene fra ekspertene, som evt. kan medføre endring av hovedkarakter og dermed rangering av søknadene.

Etter intervjuene vil de prosjektene med høyest hovedkarakter bli porteføljevurdert.

I en porteføljevudering ser vi på alle søknadene samlet. Vi vil legge vekt på å få til en samlet investeringsportefølje av Grønn Plattform-prosjekter i 2022-bevilgningen

 • med god bredde mhp. sektor, tematikk og bransje
 • som ikke omfatter, eller i stor grad overlapper, lignende prosjekter eller nylig innvilgende prosjekter fra samme eller nær samme konsortium i Grønn Plattform 2021 eller i andre tildelinger fra Siva, Innovasjon Norge eller Forskningsrådet
 • som speiler de angitte budsjettene og ansvarsområdene til Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva
 • med regional spredning for søknader som ellers er like
 • med organisasjons/bedriftsspredning for søknader som ellers er like
 • med kvinnelig prosjektleder når søknadene ellers er like

VI gjør dere oppmerksom på at punktene over ikke står i prioritert rekkefølge.

De høyest rangerte prosjektene vil bli fremmet for vedtak om bevilgning. Et prosjekt kan bli finansiert av flere virkemiddelaktører. Noen prosjekter vil kunne bli satt på en reserveliste. Disse vil kunne få finansiering hvis noen av de som får bevilgning faller fra. Resterende prosjekter vil få avslag.

Vi gjør ingen vedtak underveis i prosessen beskrevet over. Fra søknadstidspunktet til vedtakene er offentlig, vil det derfor ikke være informasjon tilgjengelig om hvordan søknaden ligger an. Søkere kan derimot bli kontaktet underveis i søknadsprosessen i forbindelse med avklaringer eller intervjuer.

Alle søknadsdokumenter vil deles mellom Forskningsrådet, Siva og Innovasjon Norge. Ved innsending av søknad samtykker dere til dette.

Vi forventer å publisere hvilke søknader som får bevilgning i midten av desember 2022.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. november 2023, 19:12 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.