Gjennomført
Se Resultat

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet 2022

Viktige datoer

9. mars 2022

Siste innsendingsfrist første periode (midnatt)

Juni 2022

Vedtak første søknadsperiode

1. jul. 2022

Første mulige prosjektstart etter første søknadsperiode

1. jul. 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

14. sep. 2022

Siste innsendingsfrist andre periode (midnatt)

Desember 2022

Vedtak andre søknadsperiode

1. jan. 2023

Første mulige prosjektstart etter andre søknadsperiode

Viktige datoer

Formål

Et demonstrasjonsprosjekt i næringslivet skal forsterke næringslivets egen satsing på å demonstrere ny teknologi for anvendelser med høy samfunnsøkonomisk nytte. Prosjektene skal bidra til å sikre kompetanse, arbeidsplasser, verdiskaping og en konkurransedyktig industri. 

Om utlysningen

Utlysningen av Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet i 2022 omfatter tematikk innenfor maritim industri (grønn skipsfart), petroleum og landbasert mat, miljø og bioressurser.

Midlene skal gå til prosjekter som fremmer samarbeid for å sikre at det utvikles og tas i bruk nye innovasjoner –både produkter, tjenester og/eller prosesser – og som har behov for å pilotere og demonstrere ny teknologi til bruk nasjonalt og for salg i internasjonale markeder.

Vi forventer at dere gjennomfører en vesentlig del av arbeidet med teknologien i Norge og slik sikrer norsk verdiskaping og sysselsetting. Selve piloteringen kan dere derimot gjøre utenfor landets grenser.

For industriprosjekter som har behov for mer omfattende forskningsaktivitet, vil utlysningen Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2022 være mer aktuell.

Dere kan sende inn søknaden når som helst til og med 14. september 2022 klokken 23:59 CEST. Vi behandler søknader to ganger i løpet av året. Les mer under overskriften "Forventet svar på søknaden" (under "Behandlingsprosedyre" nederst i utlysningen).

Utlysningen utgjør en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan (ESA), og ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Les mer om statsstøtte under overskriften "Forutsetninger for tildeling av støtte".

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende. Dersom utlysningen endres vesentlig, vil vi gi tre måneders varsel.

Hvem kan søke?

Søker må være registrert i det norske foretaksregisteret og ha økonomisk aktivitet i Norge. Søker må enten være en privat bedrift eller et offentlig foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter. I resten av utlysningen bruker vi fellesbetegnelsen "bedrift".

Det er krav om samarbeid med andre bedrifter/aktører i verdikjeden. Du kan lese mer om dette i tematekstene under "Aktuelle temaområder" nedenfor.

Enkeltpersonforetak og forskningsorganisasjoner kan ikke søke.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Prosjektansvarlig må sikre finansiering av prosjektet (utover Forskningsrådets støtte) og andre nødvendige tiltak for å utnytte prosjektresultatene i egen virksomhet.

Krav til samarbeidspartner

 • Prosjektansvarlig må gjennomføre prosjektet i samarbeid med minst én annen bedrift/aktør i verdikjeden. Krav og forventninger til samarbeidet er nærmere beskrevet innenfor det temaet dere velger å rette søknaden deres inn mot. Samarbeidspartnerne skal vanligvis bidra med finansielle og faglige forpliktelser til prosjektet. Her kan du lese mer om samarbeidspartnere og FoU-leverandører. Alle samarbeidspartnere og FoU-leverandører skal registreres i søknadsskjemaet.
 • Også samarbeidspartnere må oppfylle kriteriene under "Hvem kan søke?" for å kunne delta i prosjektet og motta støtte. Samarbeidspartnere inngår i faktisk samarbeid med prosjektansvarlig, som blant annet innebærer at de deler både risikoen i prosjektet og resultatene som kommer ut av det. De samarbeidspartnerne som får dekket deler av sine prosjektkostnader gjennom vår støtte, blir mottakere av statsstøtte.
 • Norske og utenlandske kompetansemiljøer og forskningsorganisasjoner kan delta i prosjektet som FoU-leverandører, med ansvar for å utføre FoU-arbeid på oppdrag fra bedriftene i prosjektet. FoU-leverandører skal ikke bidra til å finansiere prosjektet og har vanligvis ikke rettigheter til prosjektresultater. De leverer et arbeid på oppdrag og skal motta markedspris for dette. Dersom de likevel skal beholde rettigheter til resultater, bør dette reflekteres i prisen på arbeidet.
 • Andre internasjonale og offentlige aktører kan delta i prosjektet, men de skal dere ikke legge inn som partnere i søknadsskjemaet. Denne typen samarbeid kan omtales i prosjektbeskrivelsen under punkt 3.3 "Annet samarbeid".
 • Prosjektansvarlig eller samarbeidspartnere kan ikke stå i et avhengighetsforhold, for eksempel en konsernrelasjon, til en FoU-leverandør i prosjektet. De må operere på armlengdes avstand fra disse.
 • Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere som står i avhengighetsforhold til hverandre, vil regnes som én og samme støttemottaker i henhold til statsstøtteregelverket.
 • Det er søknaden med de aktuelle samarbeidspartnere og FoU-leverandører ved søknadstidspunktet som er utgangspunktet, og en avgjørende betingelse, for tildeling av støtte. Ved endringer i prosjektsammensetning før kontraktsinngåelse kan vårt tilsagn om finansiering trekkes tilbake.

Kjennetegn ved prosjektet

 • Et demonstrasjonsprosjekt bygger videre på en konkret innovasjon hos bedriftene som deltar i prosjektet. Innovasjonen kan gjelde et nytt produkt, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, eller en ny måte å levere produkter og tjenester på. Innovasjonen kan også være i form av vesentlige forbedringer eller nye egenskaper ved eksisterende produkter, tjenester eller prosesser.
 • Bedriftene er avhengig av FoU-aktiviteter i form av demonstrasjon og verifisering av innovasjonen, før markedsintroduksjon og videre kommersialisering. FoU-aktivitetene er primært eksperimentell utvikling slik dette er definert i statsstøtteregelverket.
 • I prosjektet kan dere vise til en sannsynlig og vesentlig positiv effekt innenfor ett eller flere bærekraftsmål. Vi forutsetter positive effekter fra prosjektet uten at det oppstår skadevirkninger på andre områder. Eksempler på dette er utslippsreduksjon, klimatilpasning, ressurseffektivitet, velfungerende økosystemer eller sosiale/samfunnsmessige forhold.
 • Partnerne i prosjektet har definerte oppgaver og en tydelig rolle i gjennomføringen av prosjektet.
 • Demonstrasjon og kvalifisering skal gjøres under reelle betingelser. En tydelig plan for dette skal inkluderes i prosjektbeskrivelsen.
 • Prosjektet har et omfang og en faglig risikoprofil som tilsier at bedriftene ikke vil gjennomføre prosjektet uten offentlig støtte. Støtten fra Forskningsrådet skal gi en kritisk risikoavlastning for å gjennomføre aktivitetene. Prosjektstøtten skal være avgjørende for å utløse ytterligere private investeringer i bedriften til å realisere innovasjonen.
 • Prosjektet må inneholde klare mål og en konkret plan for gjennomføring og utnyttelse av resultatene.

Hva kan du søke om støtte til?

Vi kan gi støtte til å dekke deler av bedriftenes direkte- og indirekte kostnader knyttet til FoU-aktivitetene i prosjektet. Dette gjelder både kostnader forbundet med FoU-aktiviteter som dere utfører selv, og kostnader som dere har til kjøp av FoU-tjenester.

Her finner dere detaljert informasjon om hva budsjettet skal inneholde.

Vi gir ikke støtte til aktiviteter av driftsmessig karakter og til tiltak for å utnytte FoU-resultatene, slik som beskyttelse av immaterielle rettigheter, markedsundersøkelser og markedsføring. Vi gir ikke støtte til kostnader som ikke vil bli bokført i prosjektansvarliges eller samarbeidspartneres offisielle regnskap, for eksempel ulønnet arbeidsinnsats. Kommersielle rater for infrastruktur som eies av en samarbeidspartner eller utstyr/datasett gitt til prosjektet uten kostnad er heller ikke godkjente prosjektkostnader og skal ikke inkluderes i søknadens budsjettabeller.

Omfang av støtte

Minstebeløpet dere kan søke i støtte er 1 million kroner, maksimal støtte er 16 millioner kroner. Beløpsgrensene varierer noe mellom de ulike temaområdene, mer detaljer finnes under "Aktuelle temaområder" nedenfor. Prosjektene kan vare fra ett til tre år.

Prosjektaktivitetene defineres under kategorien eksperimentell utvikling. Vi gir ikke ekstra støtte for faktisk samarbeid. Støttegraden varierer da fra 25 til maksimalt 45 prosent avhengig av bedriftens størrelse, slik det er definert i statsstøtteregelverket.

Type bedrift / type aktivitet

Eksperimentell utvikling

Små bedrifter

45 %

Mellomstore bedrifter

35 %

Store bedrifter

25 %

Legg merke til at støttegraden beregnes for hver enkelt aktør og deres kostnader i prosjektet, og ikke ut ifra prosjektets totalkostnader. For innvilgede søknader vil støtten bli endelig fastlagt i forbindelse med kontraktsinngåelse.

Forutsetninger for tildeling av støtte

Denne utlysningen utgjør en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). 

Støtten under ordningen tildeles i henhold til Gruppeunntaksforordningens artikkel 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014). I tillegg må de generelle vilkårene i forordningens kapittel I være oppfylt. Se gruppeunntaksforordningen i konsolidert versjon (åpnes i nytt vindu). Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Vilkår og begreper tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene. Ved eventuell motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene, skal sistnevnte ha forrang. Av samme grunn kan også utlysningen bli justert.

Støtte kan ikke gis til foretak som ikke har oppfylt krav om tilbakebetaling etter en forutgående beslutning fra ESA/EU-kommisjonsbeslutning der støtten er erklært ulovlig og uforenlig med det indre marked. Støtte kan heller ikke gis til foretak i vanskeligheter i EØS-rettslig forstand, med mindre foretaket ikke var i vanskeligheter per 31.12.2019, men ble et foretak i vanskeligheter i perioden 1.1.2020–31.12.2021. Da kan det likevel få støtte.

Utlysningen er meldt som støtteordning til EFTA Surveillance Authority (ESA) og har referanse GBER 64/2022/R&D&I. 

Dersom dere får innvilget prosjektet, må dere revidere søknaden. Den reviderte søknaden skal omfatte oppdaterte og utfyllende opplysninger om prosjektet og partnerne, inkludert dokumentasjon av gjennomføringsevne og egenfinansiering. Bedriftene i prosjektet må dessuten avgi egenerklæring som bekrefter at de er berettiget til å motta statsstøtte.

I tillegg må dere være klar over følgende om dere skulle få bevilgning fra oss:

 • Seneste tidspunkt for oppstart av prosjektet vil være seks måneder etter melding om bevilgning. Prosjekter som er vedtatt bevilget, men ikke startet innen dette tidspunktet, kan miste bevilgningen.
 • Dere må årlig sende oss en prosjektregnskapsrapport som dokumenterer påløpte prosjektkostnader og hvordan de er finansiert.
 • Annen offentlig støtte til prosjektet, eller til aktiviteter som inngår i prosjektet, vil kunne påvirke omfanget av Forskningsrådets støtte.
 • Får dere statsstøtte fra oss som tilsvarer 500 000 euro eller mer, vil vi gjøre det kjent i et offentlig register.
 • Dere må så raskt som mulig si ifra til eventuelle samarbeidspartnere som er børsnoterte eller som har søkt om å bli tatt opp til handel på børsen, slik at de kan vurdere om tildelingen av prosjektmidler er børssensitiv informasjon.

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning finner du i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter på informasjonssiden Dette består kontrakten av.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

I søknadsskjemaet velger du det temaområdet og temaet som du ønsker å rette din søknad inn mot. 

Petroleum

Reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljøUndergrunnsforståelseBoring, komplettering og intervensjonProduksjon, prosessering og transportStorulykker og arbeidsmiljø

Hav

Maritim

Landbasert mat, miljø og bioressurser

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk. Dette er en løpende utlysning og søknaden kan kun sendes inn én gang (i motsetning til utlysninger med faste søknadsfrister der søknad kan sendes inn mange ganger fram til fristen). Det er likevel mulig å opprette en ny søknad – f.eks. som kopi av den dere har sendt inn – og på den måten sende inn en ny versjon før fristen. Da er det opp til dere hvilken versjon vi skal vurdere. 

 • Alle vedleggene skal være i PDF-format og lastes opp som vedlegg i søknadsskjema. Du finner alle søknadsmalene nederst i utlysningen.
 • Prosjektbeskrivelsen skal følge en fast mal og alle punktene må besvares.
 • I søknadsskjemaet må du informere om samme søknad eller nært tilgrensede søknader er sendt til andre utlysninger i Forskningsrådet.
 • Alle prosjektkostnader skal budsjetteres etter Forskningsrådets retningslinjer for budsjettering.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider. Bruk standard mal.
 • Partneropplysninger for prosjektansvarlig og for hver av samarbeidspartnerne. Bruk standard mal.
 • CV for prosjektleder og andre sentrale prosjektmedarbeidere. Bruk standard mal. Det kan sendes inn maksimalt fem CV-er per søknad.
 • Intensjonsbrev fra alle registrerte samarbeidspartnere. Intensjonsbrevet inneholder en redegjørelse for hvorfor prosjektet er viktig for dem, samt en beskrivelse av den finansielle og/eller faglige forpliktelsen i prosjektet.

Merk at malene er nye for 2022.

Alle krav i utlysningen må være oppfylt. Søknader som ikke oppfyller kravene til utforming, vil ikke bli behandlet. Søknaden må ligge innenfor rammene for beløp og varighet til det temaet hvor søknaden blir behandlet.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med søknadstypen og etter disse kriteriene:

Forskning og innovasjon | IP-Næringsliv

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad retter innovasjonen seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere i prosjektet?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene ambisiøse og nødvendige for å lykkes med innovasjonen?
• I hvilken grad tar prosjektet hensyn til forskningsetiske problemstillinger og/eller kjønnsperspektivet i forskningen?

Virkninger og effekter | IP-Næringsliv

I hvilken grad legger prosjektet til rette for en bærekraftig utvikling, positive virkninger og effekter for samfunnet og prosjektpartnerne, og i hvilken grad er dette godt beskrevet og sannsynliggjort?

• I hvilken grad bidrar prosjektet inn mot FNs bærekraftsmål?
• I hvilken grad kan prosjektet gi positive eksterne effekter for næringslivet, offentlig sektor og samfunnet generelt?
• I hvilken grad vil prosjektet gi betydelige bedriftsøkonomiske gevinster for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere?
• I hvilken grad er planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av gevinster relevant og dekkende?

Gjennomføring | IP-Demonstrasjon

I hvilken grad gir FoU-prosjektplanen et godt grunnlag for å gjennomføre aktivitetene?

• I hvilken grad har FoU-prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?
• I hvilken grad har prosjektet en klar og tydelig plan for demonstrasjon/pilotering?
• I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre FoU-oppgavene?
• I hvilken grad har prosjektleder egnet kompetanse og erfaring for å lede FoU- prosjektet?
• I hvilken grad har prosjektet en egnet prosjektorganisering med tydelig og relevant fordeling av budsjett, roller og ansvar?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere?
• I hvilken grad er budsjettet og finansieringsplanen realistiske og gjennomførbare?

Relevans for utlysningen | IP-Næringsliv

I hvilken grad er prosjektet i samsvar med krav og føringer i utlysningen?

• I hvilken grad er utlysningens betingelser knyttet til samarbeid og rolleavklaring oppfylt?
• I hvilken grad kan støtte fra Forskningsrådet forventes å utløse økt FoU-satsing hos prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere i prosjektet og tilføre prosjektet merverdi utover den finansielle støtten?
• I hvilken grad tilfredsstiller prosjektet det aktuelle temaets føringer og prioriteringer?

Behandlingsprosedyre

Søknaden og obligatoriske vedlegg vil bli gjort tilgjengelig i en digital nettportal for fagpersoner som skal foreta vurdering av kriteriene"forskning og innovasjon", "virkninger og effekter" og "gjennomføring". Hver søknad vurderes av et fagpanel som består av minst tre personer. Fagpanelet leverer en omforent vurdering av søknaden for hvert av de tre kriteriene.

Etter panelbehandlingen vil en saksbehandler i Forskningsrådet vurdere søknaden ut fra kriteriet "relevans for utlysningen". Resultatet av vurderingen av de fire ovennevnte kriteriene oppsummeres i en hovedkarakter som et samlet uttrykk for prosjektsøknadens kvalitet.

Administrasjonen fremlegger så prosjektene for endelig behandling i Forskningsrådets relevante porteføljestyrer. Porteføljestyrene vil legge vekt på å oppnå en balansert portefølje av prosjekter innenfor sine ansvarsområder, også sett i lys av pågående prosjekter og eventuelle søknader fra andre utlysninger. Disse vurderingene vil være basert på budsjettrammer, utlysningsteksten og dokumenter det er henvist til i beskrivelsen av temaområder i denne utlysningen.

Porteføljestyret vil også legge Forskningsrådets generelle policy for tildeling av midler til grunn:

 • prioritering av prosjekter ut fra effekt på bærekraft og miljø blant søknader med lik kvalitetsvurdering
 • prioritering av prosjekter med kvinnelige prosjektleder blant søknader med ellers lik kvalitetsvurdering
 • forskningsetikk 

Forventet svar på søknaden

Behandlingen av søknader vil skje puljevis. Forventet svar på søknaden er presentert i tabellen under. I 2022 vil vi ha to perioder der vi mottar og behandler søknadene. Vi tar forbehold om at enkelte temaer vil bevilge alle tilgjengelige midler i løpet av periode 1. Vi vil i så tilfelle legge ut en melding om dette øverst i utlysningen. Søknader som kommer inn til temaer som ikke har tilgjengelige midler, vil bli avslått. 

Merk at dersom en avslått søknad sendes inn på nytt uten vesentlige endringer i prosjektet og prosjektsøknaden, vil den beholde den opprinnelige faglige vurderingen i innstillingen i porteføljestyret. Dersom en avslått søknad sendes inn på nytt, men med vesentlige endringer i prosjektet og prosjektsøknad, kan søknaden bli vurdert helt eller delvis av samme fagpanel som vurderte den tidligere versjonen. Dersom dere sender inn en søknad på nytt etter avslag, må dere redegjøre for endringene og hvor vesentlige de er i prosjektbeskrivelsens del 4, punkt 4.3.

Søknad innsendt fra

Normal svardato

Første mulige oppstart

Siste mulige oppstart (cirka)

18. januar til 9. mars 2022

Senest i slutten av juni 2022

1. juli 2022

31. desember 2022

10. mars til 14. september 2022

Senest i midten av desember 2022

1. januar 2023

30. juni 2023

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. april 2024, kl. 04:43 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.