Gjennomført

Formål

Kapasitetsløftet skal bidra til økt verdiskaping og omstilling i næringslivet i hele landet, ved at flere fagmiljøer ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter (UHI) blir mer relevante samarbeidspartnere for det regionale næringslivet. Resultatene fra prosjektet skal styrke regionalt næringsliv, utvikle bærekraftige samfunn og skape varig økt forskningskapasitet og kompetanse i deltagende forskningsorganisasjoner.

Viktige datoer

04. mai 2021

Søkerwebinar

04. aug 2021

Åpen for søknad

15. sep 2021

Søknadsfrist

Januar 2022

Kontraktsmøter

01. feb 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

01. mai 2022

Seneste tillatte prosjektstart

I løpet av 2025

Midtveisevaluering

30. apr 2028

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Vi lyser ut 240 millioner til seksårige prosjekter, der målet er å utvikle kunnskap og bygge kapasitet og forskningskompetanse for verdiskaping og omstilling/nyskapning i nærings- og arbeidslivet i regionen deres. Universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter kan søke. Utlysningen favner alle fag- og forskningsområder.

I søknaden må dere vise at prosjektet bidrar til økt forskningskapasitet hos de deltagende forskningsorganisasjonene. Prosjektet skal bidra til økt verdiskaping, evne til nyskaping og/eller omstilling i næringslivet. Prosjektet skal gi næringslivet tilgang til relevant forskning og kompetanse og styrke samarbeidet mellom forsknings- og utdanningsmiljøene og næringslivet i regionen deres. En region er det området der det aktuelle næringslivet er lokalisert og følger ikke nødvendigvis fylkesgrenser.

Forankring

Prosjektet må være forankret i det regionale næringslivets behov for kunnskap og forskningskompetanse, i fylkenes strategier og i deltagende forskningsorganisasjoners ledelse og strategier.

Aktiviteter i prosjektet

Prosjektet må ha aktiviteter som gir næringslivet tilgang til relevant forskning og utdanning i regionen, som i tillegg styrker samarbeidet mellom forsknings- og utdanningsmiljøene og næringslivet. Aktivitetene må gjennomføres i geografisk nærhet til det aktuelle næringslivet.

Aktuelle aktiviteter kan være:

 • personmobilitet mellom deltagende forskningsorganisasjoner og næringslivsaktører – begge veier
 • utvikle eller styrke studietilbud på høyere grads nivå innenfor fagområder der det aktuelle næringslivet har behov, etter- og videreutdanning/livslang læring og poenggivende kurs
 • rekruttering av personer til forskerstillinger og stipendiatstillinger med mål om å styrke den faglige kapasiteten hos de deltagende forskningsorganisasjonene innenfor fagområder der det
 • aktuelle næringslivet har kunnskaps- og kompetansebehov
 • forskning for å styrke den faglige kapasiteten hos deltagende forskningsorganisasjoner innenfor fagområder der det aktuelle næringslivet har kunnskaps- og kompetansebehov
 • kommunikasjon og kunnskapsspredning for å styrke den faglige kapasiteten hos næringslivet
 • utveksling av kompetanse mellom deltagende forskningsorganisasjoner og næringslivet
 • samarbeid med nasjonale og internasjonale FoU-institusjoner som næringslivet opplever som relevante ut fra sine kunnskap- og kompetansebehov

Prosjektet kan også inneholde andre aktiviteter som gir næringslivet tilgang til relevant forskning og/eller utdanning i regionen, som i tillegg styrker samarbeidet mellom forsknings- og utdanningsmiljøene og næringslivet.

Dersom prosjektet skal styrke eller utvikle studietilbud, må dere følge Studiekvalitetsforskriften.

Denne utlysningen finnes bare på norsk.

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner, avgrenset til universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter, som omfattes av retningslinjer for statlig grunnfinansiering av forskningsinstitutter og forskningskonsern, kan søke om midler til Kapasitetsløft-prosjekt. Når et forskningsinstitutt står som søker skal et norsk universitet og/eller en høyskole være samarbeidspartner.

 Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Den prosjektansvarlige organisasjonen må være godkjent universitet, høyskole eller forskningsinstitutt.

Prosjektansvarlig organisasjon må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Krav til prosjektleder

Prosjektleders faglige kompetanse og egnethet til å gjennomføre prosjektet vil bli vurdert av fagfeller. Det er ingen formelle krav til prosjektleders kvalifikasjoner. Prosjektleder bør ha erfaring med ledelse av større samarbeidsprosjekter mellom akademia, næringsliv og/eller offentlig sektor.

Krav til ansettelse

Prosjektleder må være ansatt hos en av de deltagende forskningsorganisasjonene.

Krav til samarbeidspartnere

Godkjente norske forskningsorganisasjoner og tilsvarende utenlandske organisasjoner kan delta som samarbeidspartnere i prosjektet og motta støtte. Regionalt næringsliv og FoU-institusjoner skal inngå i faktisk samarbeid i prosjektet. Fylkeskommuner og kommuner kan være samarbeidspartnere i prosjektet. Næringsliv er i denne sammenheng bedrifter, bedriftssammenslutninger og næringslivsorganisasjoner som er registrert med organisasjonsnummer. Teknologioverføringskontorer (TTO) eller andre slike aktører kan delta. Offentlige foretak kan være prosjektdeltagere.

Se definisjon på offentlig sektor.

Vær oppmerksom på at Forskningsrådet ikke tildeler statsstøtte til foretak gjennom denne utlysningen. Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader eller motta indirekte støtte gjennom rettigheter til prosjektresultater til gunstige priser.

FoU-leverandører

Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere kan engasjere virksomheter til å gjennomføre FoU-aktiviteter i prosjektet. FoU-leverandørers egnethet vil bli gjenstand for fagfellevurdering. FoU-leverandører kan være godkjente forskningsorganisasjoner eller andre virksomheter med betydelig FoU-virksomhet.

Styring og ledelse

En styringsgruppe skal etableres for å støtte prosjektledelsen. Prosjektleder rapporterer til styringsgruppa. Deltagende forskningsorganisasjoner, ledelsesrepresentant fra prosjektansvarlig organisasjon og næringslivet skal være representert i styringsgruppa. Halvparten av medlemmene i styringsgruppa skal representere næringslivet. Det skal være balanse mellom kjønnene (40–60 prosent).

Prosjektet skal være forankret i fylkeskommunale planer og strategier. Det skal legges ved bekreftelse på at prosjektet er forankret i fylke/regionale planer. Fylket trenger ikke være samarbeidspartner.

Prosjektet skal styres etter tydelige mål og milepæler. Minst én tydelig milepæl skal være oppnådd i løpet av de tre første årene.

I søknaden må dere sannsynliggjøre at prosjektet kan bidra til økt verdiskaping, evne til nyskaping og/eller omstilling i næringslivet, bærekraftig samfunnsutvikling og økt forskningskapasitet hos FoU-institusjonene som deltar. Prosjektet skal gi næringslivet tilgang til relevant forskning og utdanning i sin region og bidra til å styrke samarbeidet mellom forsknings- og utdanningsmiljøene og næringslivet. En region er det området der det aktuelle næringslivet er lokalisert og følger ikke nødvendigvis fylkesgrenser.

Hva kan du søke om støtte til?

Du kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet 

Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden. Det er viktig at budsjettet og kostnadene beregnes etter disse reglene. 

Budsjett, finansering og varighet

Hvert prosjekt kan få bevilgning fra Forskningsrådet på mellom 3 og 5 millioner kroner årlig. Vi støtter inntil 70 prosent av godkjente totale prosjektkostnader. Godkjente prosjektkostnader er personal- og indirekte kostnader, innkjøp av FoU-tjenester og andre driftskostnader.

Egenfinansieringen må være minimum 30 prosent av de godkjente prosjektkostnadene. Egenfinansieringen kan komme fra prosjektansvarlig og/eller deltagende samarbeidspartnere.

Egenfinansieringen kan bestå av både kontantfinansiering og egeninnsats. Forskningsmidler, eksempelvis EU-midler eller prosjektbevilgninger fra Forskningsrådet eller andre kilder, kan ikke regnes med som egenfinansiering. Erfaringer viser at det kan være hensiktsmessig med en trinnvis opp- og nedtrapping av aktiviteter, og vi åpner for dette.

Vi gir tilsagn om støtte i maksimalt 3 + 3 (6) år. I løpet av det tredje budsjettåret skal Forskningsrådet gjennomføre en midtveisvurdering som vil være avgjørende for videreføring av bevilgningen. Midtveisvurderingen vil måle fremdrift i prosjektet i form av prosess- og resultatindikatorer innenfor:

 • samarbeid mellom UHI-miljøer og næringslivet
 • studietilbud
 • faglig kapasitet
 • nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid
 • regionalt samarbeid
 • gjennomføring

Last ned rapporten Midtveisevaluering av Kapasitetsløft (åpnes i nytt vindu).

Bevilgning for de siste tre årene er avhengig av Forskningsrådets tildeling over statsbudsjettet, og en positiv vurdering av framdriften og måloppnåelsen i prosjektet. Prosjektene skal levere budsjett for hele perioden på seks år og tildelingen planlegges for seks år.

Dersom det skal utvikles studietilbud som del av prosjektet, må institusjonen finne en hensiktsmessig modell for finansiering av ordinær drift av studietilbudet.

Stipendiater må fullføre sine studier innenfor den fastlagte budsjettrammen, men kan gå ut over tidsrammen for Kapasitetsløftet.

Samspill med andre satsinger og virkemidler

For å skape størst mulig effekt skal prosjektet spille sammen med andre aktiviteter og virkemidler. Dere skal i søknaden redegjøre for hvordan dette prosjektet henger sammen med andre prosjekter som har fått offentlig støtte.

Koblinger til andre FoU-miljøer

En ønsket virkning av Kapasitetsløftet er at FoU-institusjonene fungerer som en brobygger mellom næringslivet og nasjonal og internasjonal kompetanse. For å oppnå dette må FoU-institusjonene ha kobling til andre FoU-institusjoner som næringslivet opplever som relevante for dem.

Omfanget av støtten

Vi kan gi støtte på 18–30 millioner kroner per prosjekt i denne utlysningen, 3–5 millioner kroner per år. Vi har et krav om minimum 30 prosent egenfinansiering av totalbudsjettet. Forskningsrådet kan støtte inntil 70 prosent av totalbudsjettet.

Forutsetning for tildeling av støtte

Forskningsrådet tildeler ikke statsstøtte gjennom denne utlysningen.  Dette innebærer at Forskningsrådets finansiering kun skal gå til forskningsorganisasjonenes ikke-økonomiske aktivitet i form av uavhengig forskning. Vi forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass. Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader eller motta indirekte støtte gjennom rettigheter til prosjektresultater til gunstige priser.

Vi forutsetter at forskningen gjennomføres i faktisk samarbeid slik dette er definert i statsstøtteregelverket.

Dersom prosjektet blir tildelt midler skal prosjektansvarlig etablere samarbeidsavtaler med alle samarbeidspartnerne i prosjektet, både norske og utenlandske. Samarbeidsavtalen skal regulere gjensidige rettigheter og plikter og sikre forskningens integritet og uavhengighet. Samarbeidsavtalen skal også sikre at ingen samarbeidende foretak mottar indirekte støtte fra forskningsorganisasjonen som er prosjektansvarlig eller samarbeidspartner. Samarbeidsavtalen skal derfor inneholde vilkår som sikrer at ESAs retningslinjer for offentlig støtte til FoUoI pkt. 28 er overholdt.

Forskningsresultatene skal gjøres tilgjengelig ved deling og publisering i tråd med Forskningsrådets policy for åpen forskning.

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter. Det er krav om årlig prosjektregnskapsrapport som dokumenterer påløpte prosjektkostnader og finansieringen av disse.

Prosjektene må starte opp mellom 1.2.2022 og 1.5.2022 og du må søke om midler fra Forskningsrådet for 2022–2028. Seneste tillatte prosjektslutt er 30.4.2028.

Forskningsartikler og forskningsdata

Forskningsrådet stiller krav om full og umiddelbar åpen tilgang (open access) for vitenskapelige artikler, se Plan S - åpen tilgang til publikasjoner.  

Forskningsdata skal gjøres tilgjengelig i tråd med FAIR-prinsippene (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable). For prosjekter som håndterer data skal den prosjektansvarlige organisasjonen utarbeide en datahåndteringsplan i forbindelse med revidert søknad. 

Rapportering og utbetaling av støtte

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter.

Det er krav om årlig prosjektregnskapsrapport som dokumenterer påløpte prosjektkostnader og finansieringen av disse.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Bransjer og næringer

Næringsliv i hele landet

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk. 
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • prosjektbeskrivelse. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • CV for sentrale prosjektdeltagere. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • Bekreftelse på at prosjektet er forankret i;
  • fylke/regionale strategier og planer.
  • deltagende forskningsorganisasjoners ledelse og strategier.
  • næringslivspartnernes behov for kunnskap og kompetanse. 

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Valgfritt vedlegg

 • forslag på inntil tre fageksperter som antas å være habile til å vurdere søknaden

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Vurderingskriterier

Kjernen i vurderingene for Kapasitetsløft er det store løftet prosjektet skal skape, og hvor godt søknadene svarer på kriteriene. Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene:

Forskningskvalitet | KSP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• I hvilken grad prosjektet tar hensyn til samfunnsansvar, etiske problemstillinger og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte.
• I hvilken grad prosjektet forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | KSP

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan svare på viktige utfordringer i sektoren(e), både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad kompetanseutviklingen og prosjektets planlagte resultater vil gi grunnlag for verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Kommunikasjon og utnyttelse
• Kvaliteten på, og omfanget av, kommunikasjons- og involveringsaktiviteter rettet mot relevante interessenter/brukere.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne er involvert i arbeidet med å ta i bruk prosjektets resultater.

Gjennomføring | KSP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kompetanse og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (sett i forhold til hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad prosjektets organisering er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelig og i samsvar med prosjektets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne bidrar i styringen og gjennomføringen av prosjektet.

Relevans for utlysningen | KSP

I hvilken grad søknaden treffer temaets føringer og prioriteringer. I tillegg, i hvilken grad søknaden tilfredsstiller utlysningens øvrige krav og kjennetegn.

Vurderingskriteriene kvalitet, virkninger og effekter og gjennomføring må relateres til utlysningen og programplanen for forskningsbasert utvikling i regionene (FORREGION) sitt formål og målsettinger.

Administrasjonen vil i tillegg gjennomføre en relevansvurdering av søknaden opp mot utlysningens mål og formål.

Forskningsrådet ønsker kjønnsbalanse i prosjektene. Når søknadene ellers vurderes likt, vil Forskningsrådet om nødvendig gjøre prioriteringer for å få til dette.

Behandlingsprosedyre

Alle søknader om Kapasitetsløft-prosjekter vil bli vurdert av ekspertpaneler. Etter at panelvurderingen er gjennomført vil søknader bli vurdert med hensyn til relevans for utlysningen og porteføljeprioriteringer. Administrasjonen skriver så en innstilling med anbefalinger til bevilgende organ. Bevilgende organ fatter til slutt vedtak om bevilgning eller avslag.

Porteføljevurdering gjennomføres av Forskningsrådets administrasjonen og porteføljestyret for industri og tjenestenæringer og omfatter: 

 • regionale dimensjoner i tråd med porteføljeplan for industri og tjenestenæringer
 • institusjonsspredning
 • mangfold
 • regional- og distriktsprofil

Forventet svar på søknaden er i slutten av desember 2021. For oppdatert tidspunkt og liste over bevilgede søknader, se søknadsresultater her.

Se også: Slik behandler vi søknader.