Gjennomført

Havforskningstiåret – Kommunikasjon og formidling

Denne utlysningen stenger 22. desember 2022. Det vil ikke være mulig å sende inn søknad etter det. Mer informasjon om Koordinerings- og støtteaktivitet-utlysningene våre kommer i 2023.

Siste oppdateringer

6. jan. 2022

Maksimal støttegrense for prosjekter er endret fra 500 000 kroner til 400 000 kroner. Dette gjelder søknader opprettet fra 6. januar.

Formål

Midlene skal støtte formidlings- og kommunikasjonsprosjekter som øker folks havforståelse og gjør det lettere å ta i bruk forskningsbasert kunnskap.

Om utlysningen

FNs havforskningstiår for bærekraftig utvikling (2021–2030) skal gi et globalt løft for å heve kunnskapen om havet og sørge for at samfunnet kan ta kunnskapen i bruk, slik at vi når FNs bærekraftsmål. Ett uttalt mål er at alle deler av befolkningen skal få større forståelse av hvor viktig havet er.

Du kan søke om støtte til et bredt spekter av kommunikasjons- og formidlingstiltak som bidrar til å øke denne forståelsen. Tiltakene skal formidle forskningsbasert kunnskap og gi økt havforståelse (ocean literacy).

Prosjektene skal ha klart definerte målgrupper, en god plan for å nå målgruppen(e) og kunne synliggjøre virkninger prosjektet vil ha. Prosjektene skal nå ut til målgrupper med ulik bakgrunn og interesser, også til dem som ikke allerede er interessert i tematikken.

Vi ønsker prosjekter der folk med kommunikasjonskompetanse og forskningskompetanse samarbeider. Prosjektene bør kunne vise til anslag for hvor mange som skal nås gjennom prosjektet og ha samarbeids- eller støtteerklæringer fra involverte parter i prosjektet.

Les mer om havforskningstiåret og se satsingsforslaget "Forslag til nasjonal satsing" og spesielt kapittel 10 "Alle kan hav!".

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner, bedrifter, offentlig sektor, frivillig sektor og sammenslutninger kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner og definisjon av offentlig sektor.

Vi krever ikke at prosjektene er tilknyttet prosjekter eller organisasjoner som allerede er finansiert av Forskningsrådet.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Prosjektansvarlig må ha godkjent søknaden som sendes inn. 

Krav til ansettelse

Prosjektleder må være ansatt hos prosjektansvarlig eller hos en av samarbeidspartnerne.

Krav til prosjektgruppen

Prosjektgruppen må ha både forsknings- og kommunikasjonskompetanse innenfor tematikken i søknaden.

Krav til underleverandører

Prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere kan engasjere virksomheter til å gjennomføre aktiviteter i prosjektet.

Hva kan du søke om støtte til?

Du kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Du kan søke mellom 50 000–400 000 kroner.

Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.

Prosjektkostnader er faktiske kostnader som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet hos prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere. Støtte til samarbeidspartnere som er foretak vil kun kunne gis som bagatellmessig støtte i henhold til statsstøtteregelverket. Både prosjektansvarlig og samarbeidspartnere (støttemottakere) kan kjøpe tjenester fra leverandører, og støtten kan dekke kostnader til slike anskaffelser, uten at det begrenses av reglene for bagatellmessig støtte. Det er derfor viktig at det er tydelig skille mellom leverandører av tjenester som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet og samarbeidspartnere, når disse er foretak.

Du kan ikke søke om støtte til:

 • vitenskapelig publisering
 • konferanser – vi støtter ikke rene konferanser/seminarer/møter osv.
 • videreføring av allerede eksisterende og/eller finansierte kommunikasjons- og formidlingstiltak
 • kommunikasjons- og formidlingsaktiviteter som inngår i forskeres og institusjoners eksisterende forpliktelser under inngåtte avtaler med Forskningsrådet, eller
 • kommunikasjon og formidling som anses som naturlig del av eksisterende forskningsprosjekter
 • tiltak som faller inn under forskeres generelle formidlingsplikt 

Forutsetning for tildeling av støtte

Støtte til forskningsorganisasjoner og andre virksomheter som driver både økonomisk og ikke-økonomisk aktivitet, skal kun gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Foretak vil få utbetalt støtten som "bagatellmessig støtte". Det betyr at et foretak totalt ikke kan få utbetalt mer enn 200 000 euro i løpet av en tre-årsperiode.

Forskningsrådet vil i forkant av en eventuell utbetaling av bagatellmessig støtte, be om en skriftlig bekreftelse og oversikt over all annen bagatellmessig støtte som foretaket har mottatt i løpet av de siste tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet som sådan. Se for øvrig EUs forordning om bagatellmessig støtte (Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013).

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Bruk av midlene skal føre til økt havforståelse, formidle forskningsbasert kunnskap og være koblet til, eller knyttet opp mot, havforskningstiåret.

Hav

Marin

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen.
 • Prosjektgruppen må ha forskningskompetanse og kommunikasjonsfaglig kompetanse innenfor tematikken du søker om.
 • Søknadsbeløp, hva det søkes om og eventuell egenfinansiering må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.
 • Søknaden og alle vedlegg må være skrevet på norsk eller engelsk.
 • Alle vedlegg må lastes opp i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • utfylt mal for prosjektbeskrivelse, du kan laste ned malen nederst på siden
 • CV for prosjektleder (maksimalt 4 sider inkludert eventuell publikasjonsliste)
 • CV med dokumentasjon av forskningskompetanse (innenfor tematikk) i gruppen eller hos samarbeidspartnere (dersom denne kompetansen ikke er dekket av prosjektleder (se punkt over) (maks 4 sider inkludert eventuell publikasjonsliste)
 • CV med dokumentasjon av kommunikasjonsfaglig kompetanse i gruppen eller hos samarbeidspartnere (dersom denne kompetansen ikke er dekket av prosjektleder (se punkt over) (maks 4 sider inkludert eventuell publikasjonsliste))
 • bekreftelser fra eventuelle samarbeidspartnere som skal inngå i prosjektet
 • bekreftelser fra eventuelle sluttbrukere som skal inngå i prosjektet

Dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn de spesifisert over vil ikke vurderes. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggstype.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene:

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Behandlingsprosedyre

Søknadene blir administrativt behandlet. Forventet behandlingstid er seks uker (regn med noe lengre behandlingstid i sommerferien).

Når vi vurderer søknadene vil vi prioritere 

 • prosjekter med klare målgrupper og konkrete planer for å nå målgruppen(e)
 • prosjekter som kan synliggjøre hvilke virkninger prosjektet vil ha for målgruppen(e)
 • prosjekter med klar kobling eller tilknytning til havforskningstiåret
 • prosjekter som har samarbeidserklæringer med prosjektdeltakere og avtaler med sluttbrukere

Samlet sett ønsker vi at prosjektene når ulike målgrupper, består av ulike aktiviteter og formidlingsformer og at alle temaområder dekkes. Vi vurderer derfor prosjektene opp mot hverandre og den etter hvert samlede porteføljen av prosjekter som får støtte fra utlysningen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 18.25 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.