Gjennomført

Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) innenfor hydrogen

Viktige datoer

13. okt 2021

Åpen for søknad

24. nov 2021

Søknadsfrist

01. jul 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

01. des 2022

Seneste tillatte prosjektstart

30. nov 2030

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med utlysningen er å etablere et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) innenfor ren hydrogen og hydrogenbaserte energibærere, herunder ammoniakk. FME-et skal styrke og koordinere forsknings- og innovasjonsinnsatsen på området.

Forskerne ved senteret skal komme fram til løsninger for sikker, bærekraftig og kostnadseffektiv produksjon, transport, lagring, distribusjon og bruk av ren hydrogen og hydrogenbaserte energibærere. Ren hydrogen er produsert med fornybar energi eller fra fossil energi med CO2-håndtering.

Om utlysningen

Det er besluttet at det skal etableres et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) innenfor ren hydrogen og hydrogenbaserte energibærere, herunder ammoniakk (Prop. 195 S (2020-2021)). FME-et skal arbeide helhetlig med hydrogen fra både naturgass og fra fornybar kraft til energi-, mobilitets- og industriformål. Forskningssenteret skal koordinere og øke forskningsinnsats og utdanning innenfor området. Senteret skal bygge opp under ambisjonene i regjeringens hydrogenveikart (Meld. St. 36 (2020-2021)).  

Hvilke mål må senteret oppfylle?

For FME-ordningen gjelder følgende mål. Sentrene skal: 

 • øke innovasjon og verdiskaping både hos næringsliv og forvaltning som deltar i sentrene og i det norske samfunnet for øvrig
 • bidra til å redusere klimagassutslipp nasjonalt og internasjonalt, mer effektiv bruk av energi og større produksjon av fornybar energi
 • fremme utvikling av forskningsmiljøer som ligger i den internasjonale forskningsfronten og som inngår i sterke nasjonale og internasjonale nettverk
 • synliggjøre resultatene fra forskningen og bidra til en kunnskapsbasert debatt om miljøvennlig energi

I søknaden må målene for FME og tematikk (se Aktuelle temaområder) konkretiseres, og det må fremgå hvordan senteret skal bidra til å nå målene.

Dere må sikre en god faglig bredde i senteret

Det forventes at FME-et samler ledende norske forskningsmiljøer i et sterkt, flerfaglig senter. Senteret må også omfatte mindre forskningsaktører med spisskompetanse innenfor særskilte områder. En viktig oppgave for senteret blir å sikre faglig bredde, ha en god arbeidsdeling og et godt samarbeid mellom forskningsaktørene innenfor hydrogenområdet.

Fra næringslivssiden må det være en god balanse mellom energiselskap, industriselskap, leverandører og sluttbrukere og av små og store bedrifter. Dere må legge til rette for et godt samspill mellom ulike deler av senteret gjennom senterbyggende aktiviteter og aktiviteter som sikrer en god involvering av brukerpartnerne.

Ressursbruk og -fordeling på de tematiske områdene og mellom forskningsaktørene, må begrunnes ut fra hvilken betydning de ulike områdene vil ha for å nå målene med senteret og for å sikre en best mulig utnyttelse av landets samlede kompetanse på området. I tillegg er det særlig viktig at forskningen i senteret bidrar til å tette gap i verdikjeden og er komplementær til, og godt koordinert med, andre initiativer på hydrogenområdet. Se mer om dette under avsnitt om avgrensning. Det må være en god balanse i fordelingen av ressurser mellom ansvarlig forskningsorganisasjon og de andre forskningspartnerne i senteret.

Revidering av søknaden før kontrakt

Vi forutsetter at prosjektet i kontrakt med oss viser at det oppfyller de overordnete rammene i utlysningen som gjelder partnersammensetning, ressursallokering, planer, osv. Ved behov, vil vi derfor be om at dere endrer søknaden i tråd med forutsetningene før kontrakt inngås, i det vi kaller revidert søknad.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med partnere fra andre forskningsorganisasjoner, næringsliv og offentlig sektor kan søke.

Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Private bedrifter og eventuelle offentlige aktører må være med som brukerpartnere.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

 • Den prosjektansvarlige organisasjonen må være en forskningsorganisasjon.
 • Forskningsorganisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet, må ha godkjent at søknaden sendes inn.
 • Prosjektansvarlig organisasjonen sender inn søknaden på vegne av alle samarbeidspartnerne.

Krav til prosjektleder

 • Prosjektleder må dokumentere erfaring fra å lede store, komplekse prosjekter.
 • Tilgjengelighet og forventet tidsbruk på oppgaven som prosjektleder, må angis.
 • Prosjektleders faglige kompetanse og egnethet til å gjennomføre prosjektet, vil bli vurdert av et ekspertpanel.

Krav til ansettelse

Prosjektleder må være ansatt hos prosjektansvarlig eller hos en av samarbeidspartnerne.

Krav til samarbeidspartnere

 • Senteret skal gjennomføres av forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med relevante aktører i norsk næringsliv og eventuelle samarbeidspartnere fra andre sektorer. Se nærmere beskrivelse av samarbeid og roller i dokumentet Krav og retningslinjer for nærings- eller samfunnsrettet forskningssenter som du finner under Om utlysningen.
 • Søknaden skal være strategisk forankret hos alle samarbeidspartnerne.
 • Alle samarbeidspartnere skal bidra aktivt i planlegging, oppfølging og spredning av resultater fra senteret og sikre at ny kunnskap tas i bruk.
 • Senteret skal ha tre eller flere finansierende samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner (brukerpartnere). Forskningsrådets finansiering kan maksimalt være to ganger finansieringen fra brukerpartnerne. Både kontantfinansiering og finansiering i form av brukerpartnernes egen arbeidsinnsats i senteret (såkalt in kind), skal medregnes.
 • Prosjektansvarlig og andre forskningsorganisasjoner skal i tillegg bidra med finansiering for å synliggjøre strategisk forankring og engasjement.
 • Senteret skal ha et styre der flertallet av medlemmene kommer fra brukerpartnerne og der styreleder kommer fra en av brukerpartnerne.
 • Senteret kan ha utenlandske partnere. Det må dokumenteres hvordan disse vil bidra til å at senterets mål blir nådd.

Hva kan du søke om støtte til?

Omfanget av støtte

 • Dere kan søke om maksimalt 240 millioner over en åtteårsperiode, fordelt med 150 millioner de første fem årene og maksimalt 90 millioner for de siste tre årene. Finansieringen for de siste tre årene vil avhenge av utfallet av midtveisevalueringen av senteret.
 • I tillegg til finansiering fra brukerpartnere, skal vertsinstitusjonen og andre forskningsorganisasjoner bidra med finansiering slik at Forskningsrådets bidrag samlet sett ikke utgjør mer enn om lag halvparten av senterets budsjett.
 • Vår støtte kan ikke være mer enn to ganger finansieringen fra brukerpartnerne.
 • Dere kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet. Du finner detaljert og viktig informasjon på Forskningsrådets nettsider om hva budsjettet skal inneholde.
 • Utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater må dere dekke innenfor rammen av prosjektet. FME omfattes ikke av Forskningsrådets utlysninger for støtte til utenlandsopphold for stipendiater og forskere. Det samme gjelder støtte til forskningsopphold i Norge for gjesteforskere.

Forutsetninger for støtte

 • Vi tildeler ikke statsstøtte gjennom denne søknadstypen. Vi forutsetter at forskningen gjennomføres i faktisk samarbeid slik dette er definert i statsstøtteregelverket:
  "Samarbeid mellom minst to uavhengige parter for å utveksle kunnskap eller teknologi eller for å nå et felles mål på grunnlag av arbeidsdeling, der partene i fellesskap definerer omfanget av samarbeidsprosjektet, bidrar til dets gjennomføring og deler risikoer og resultater. En eller flere parter kan bære alle kostnadene for prosjektet og dermed frita andre parter for finansiell risiko. Oppdragsforskning og yting av forskningstjenester anses ikke som en form for samarbeid."
 • Støtte til en forskningsorganisasjon går til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.
 • Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader.
 • Eierskap til prosjektresultater skal reguleres slik at foretak som deltar i senteret ikke mottar indirekte støtte fra deltakende forskningspartnere. Reguleringen av eierskap må derfor være i tråd med ESAs retningslinjer for støtte til forskning, utvikling og innovasjon, paragraf 28 . Dette innebærer at eierskap til IPR fra prosjektet skal allokeres til de ulike samarbeidspartnerne på en måte som fullgodt reflekterer deres arbeidspakker, bidrag og respektive interesser.

Forskningsartikler og forskningsdata

Forskningsrådet stiller krav om full og umiddelbar åpen tilgang (open access) for vitenskapelige artikler.

Forskningsdata skal gjøres tilgjengelig i tråd med FAIR-prinsippene (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable). For prosjekter som håndterer data skal den prosjektansvarlige organisasjonen utarbeide en datahåndteringsplan i forbindelse med revidert søknad.

Den prosjektansvarlige organisasjonen avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som kommer fram i prosjektet. Dette skal spesifiseres i prosjektets datahåndteringsplan.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Energi, transport og lavutslipp

Miljøvennlig energi

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk.
 • Obligatoriske vedlegg må være med
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.
 • Krav til prosjektansvarlig forskningsorganisasjon må være oppfylt.
 • Krav til samarbeidspartnerne må være oppfylt.
 • Det kan maksimalt sendes inn 10 CV-er.

Obligatoriske vedlegg  

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 20 sider. Prosjektbeskrivelsen skal følge en fast mal som du finner nederst i utlysningen.
 • CV for prosjektleder (senterleder) på maksimalt 4 sider, etter fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen.
 • CV for de mest sentrale personene/arbeidspakkelederne i prosjektet, på maksimalt 4 sider, etter fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen:
  • Forskere som skal legge ved CV skal bruke malen "CV-mal for forskere/CV Template Researchers".
  • Personer som skal sende inn CV og som ikke jobber ved en forskningsorganisasjon, kan bruke malen "CV Template".
 • Intensjonserklæringer fra prosjektansvarlig organisasjon og alle registrerte samarbeidspartnere (maks 3 sider på engelsk). Erklæringene skal ha følgende innhold:
  • Partneren må bekrefte sin intensjon om å delta aktivt som partner i senteret og beskrive hvordan dette skal skje i praksis.
  • Partneren må begrunne sin interesse for å delta i senteret. På hvilken måte vil senterets aktiviteter gagne partneren og skape muligheter som ikke vil være der uten senteret?
  • Hvilket potensial for innovasjon og bærekraftig verdiskaping ser partneren i de forventede resultatene fra senteret og hvordan vil forskningsresultatene kunne anvendes?
  • Partneren må oppsummere sitt bidrag til senteret i form av kunnskap, kompetanse og eventuell finansiering, fasiliteter og egeninnsats over senterets levetid.
  • Partneren må redegjøre for sine egne langsiktige FoU-planer og hvordan det passer med det senteret skal gjøre (strategisk forankring).
  • Intensjonserklæring fra prosjektansvarlig organisasjon skal i tillegg inneholde en erklæring fra ledelsen om at organisasjonen vil påta seg de forpliktelser en kontrakt med Forskningsrådet innebærer. Erklæringen må også redegjøre for hvordan senteret inngår i prosjektansvarlig organisasjons faglige strategi.
 • Vedlegg som beskriver avgrensninger og samspill med andre FoUoI-prosjekter og sentre innenfor hydrogen og hydrogenbaserte energibærere (se punkt om avgrensninger), maks 3 sider på engelsk.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Valgfritt vedlegg

 • forslag på inntil fem fageksperter som antas å være habile til å vurdere søknaden

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Vurderingskriterier

Forskningsrådet benytter de tre hovedkriteriene forskningskvalitet, virkninger og effekter og gjennomføring. Vi vil videre vurdere søknadenes relevans opp mot krav og føringer slik det er beskrevet i utlysningsteksten. Dette omfatter også senterets nasjonale bidrag og profil, forankringen i prosjektansvarliges egne faglige strategier og hvordan senteret bygger på eller er komplementært i forhold til andre etablerte sentre og andre satsinger.

Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene:

Forskningskvalitet | FS

I hvilken grad senteret er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vurder vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad senteret har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Kvaliteten på senterets FoU-aktiviteter
• Vurder kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• I hvilken grad senteret tar hensyn til samfunnsansvar, etiske problemstillinger og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte.
• I hvilken grad senteret forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | FS

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• I hvilken grad senterets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad senterets planlagte resultater kan svare på viktige utfordringer i sektoren(e), både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad kompetanseutviklingen og senterets planlagte resultater vil gi grunnlag for verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor.
• I hvilken grad senteret beskriver virkninger og effekter som utgjør en merverdi ved å organisere en stor forskningssatsing som et forskningssenter.
• I hvilken grad senterets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Kommunikasjon og utnyttelse
• Vurder kvaliteten på, og omfanget av, kommunikasjons- og involveringsaktiviteter rettet mot relevante interessenter/brukere.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne er involvert i arbeidet med å ta i bruk senterets resultater.

Gjennomføring | FS

Kvalitet på prosjektleder(senterleder) og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder (senterleder) har relevant kompetanse og erfaring og er kvalifisert til å lede en satsing på denne størrelsen.
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre sentersatsingen på en effektiv måte.

Kvaliteten på senterets organisering og ledelse
• I hvilken grad senteret vil bli organisert på en effektiv måte, herunder om ressursene allokert til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelige og i samsvar med senterets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i senteret er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i senteret er organisert på en egnet måte, herunder risikostyring og innovasjonsledelse.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne bidrar i styringen og gjennomføringen av senteret.

Kvaliteten og graden på internasjonalt samarbeid
• I hvilken grad omfanget av og kvaliteten på de internasjonale samarbeidsaktivitetene er i tråd med senterets mål.

Kjønnsbalanse i senterets prosjektgruppe
• Dersom det er dårlig kjønnsbalanse i senterets ledergruppe (senterleder og forskningslederne), i hvilken grad er planene for å støtte utviklingen av forskertalenter av det underrepresenterte kjønn mot kvalifisering til stillinger på seniornivå hensiktsmessig?

Forskningsrådet vil under ellers like vilkår prioritere søknader med kvinnelig senterleder og sentre med god kvinnerepresentasjon i ledende posisjoner.

Behandlingsprosedyre

Når søknadene er mottatt, vil vi gjøre en forvurdering for å sjekke at alle formelle krav er oppfylt. Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene, vil bli avvist.

Godkjente søknader vil bli behandlet i panel sammensatt av habile vitenskapelige eksperter på aktuelle temaer og fagområder og av eksperter som kjenner markedssiden av hydrogen og hydrogenbaserte energibærere godt. For hver enkelt søknad sjekker vi at alle i panelet er habile og har tilstrekkelig kompetanse på søknadens forskningstema. Ved behov kan det være vi i tillegg innhenter eksterne ekspertvurderinger til støtte for panelets omforente vurdering. Ekspertpanelet gjør sine vurderinger av kriteriene forskningskvalitet, virkninger og effekter og gjennomføring. De gir en omforent karakter for hvert av disse kriteriene.

Etter panelbehandlingen gjør Forskningsrådet en vurdering av søknadens relevans. 

Relevansvurderingen og panelets vurderinger inngår i søknadens hovedkarakter. Hovedkarakteren er et beregnet gjennomsnitt av de fire kriteriene uten vekting. 

Porteføljestyret for Energi, transport og lavutslipp vil fatte selve vedtaket om tildeling.

Før kontrakten signeres, vil vi i dialog med prosjektansvarlig organisasjon sikre oss at prosjektet oppfyller de overordnete rammene i utlysningen som gjelder partnersammensetning, ressursallokering, planer, osv.

Se også: Slik behandler vi søknader.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. april 2024, 13:07 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.