Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2023

Vedlegg 2: Mandat for utarbeidelse av norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2023 og sammensetning av utvalg

Bakgrunn for oppdraget

Forskningsrådet vil med dette følge opp anbefalingene i virkemiddelevalueringen av Nasjonal satsning på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) om å utvikle et mer prioriterende veikart som i et 15 års perspektiv tar inn over seg internasjonale trender, behovet for nye investeringer og oppgraderinger av eksisterende forskningsinfrastrukturer.  

I henhold til Verktøy for forskning – Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur (2018-2025) er hovedformålet med det nasjonale veikartet å synliggjøre Norges behov for oppdatering av forskningsinfrastruktur i tiden fremover, innenfor en realistisk budsjettramme. Veikartet beskriver det strategiske grunnlaget for Forskningsrådets tenkning og prioriteringer omkring forskningsinfrastruktur og er sentralt i utvelgelsen av prosjekter ved tildelingene. 

Forskningsrådet oppdaterer veikartet i forkant av hver utlysning av midler fra INFRASTRUKTUR. Denne utgaven vil bli den sjuende i rekken. Det er fortsatt store udekte behov for forskningsinfrastruktur nasjonalt. Et mer langsiktig og prioriterende veikart skal bidra i prosessen med å oppnå en god balanse mellom det å investere i oppgradering av eksisterende infrastrukturer som fremdeles er viktige for fremtidig forskning, og samtidig ha rom for å investere i nye. 

Oppdrag

Et eksternt utvalg skal utarbeide et samlet utkast til nytt Norsk veikart for forskningsinfrastruktur. Sammensetningen av utvalget skal sikre at veikartet har en bred nasjonal forankring og at faglig bredde, geografisk spredning og kjønnsbalanse blir ivaretatt. Hovedoppgaven til utvalget vil være å:

 • beskrive det nasjonale og internasjonale infrastrukturlandskapet og behovene sett fra et nasjonalt ståsted i et 15-års perspektiv.
 • gi anbefalinger om hvilke av de eksisterende infrastrukturene som er av stor verdi å opprettholde og videreutvikle innenfor alle relevante områder.
 • gi anbefalinger om områder der det blir spesielt viktig å etablere nye infrastrukturer nasjonalt eller samarbeide om på internasjonalt nivå.

Forskningsrådet vil være sekretariat for utvalget, innkalle til møter og sørge for god involvering av interessenter. Sekretariatet skal tilrettelegge for en åpen prosess med innspillsmuligheter slik at alle relevante interessenter får komme med forslag og presentere synspunkter. Dette skal oppnås ved følgende involvering:

 • Innspillsrunder: Sekretariatet vil involvere institusjonene gjennom både skriftlige og digitale innspillsrunder om forskningens fremtidige behov for forskningsinfrastruktur. Det vil bes om innspill på hvilke eksisterende nasjonale forskningsinfrastruktur de mener er av stor verdi å opprettholde og videreutvikle, og innenfor hvilke områder det blir spesielt viktig å etablere nye nasjonale forskningsinfrastrukturer eller samarbeide om internasjonale forskningsinfrastrukturer. Innspillene skal fungere som underlagsmateriale for diskusjoner i påfølgende workshoper. 
 • Workshoper: Foreslåtte kandidater som Forskningsrådet ikke tar med i utvalget vil inviteres til å delta i tematiske workshoper sammen med representanter fra relevante porteføljestyrer, næringsliv og forvaltning. Inndelingen i workshoper foreslås å være relatert til landskapsanalysene i ESFRI Roadmap 2021. Forslag til struktur for det nye veikartet vil være en del av prosessen til utvalget. Denne inndelingen må relateres til Forskningsrådets strategi og Regjeringens langtidsplan for forskning. Workshopene vil ha en felles agenda med formål å beskrive: 
  • forskningens behov for forskningsinfrastruktur for å løse utfordringer innenfor et strategisk prioritert område
  • hvilke eksisterende nasjonale forskningsinfrastruktur de mener er av stor verdi å opprettholde og videreutvikle
  • hvilke tematiske områder det blir spesielt viktig å etablere nye nasjonale forskningsinfrastrukturer og/eller samarbeide om internasjonale forskningsinfrastrukturer
  • hvilke hull kan dekkes gjennom utvikling av eksisterende nasjonale og
   /eller samarbeid om/tilgang til internasjonale forskningsinfrastrukturer

Oppsummeringene fra workshopene vil inngå som kunnskapsgrunnlag til utvalget.

Utvalget skal gi anbefalinger om følgende:

 • Innenfor hvilke områder trenger vi infrastruktur for å bidra til å løse utfordringer innenfor de strategisk prioriterte områdene
 • Hvor mye av det er allerede etablert
 • Innenfor hvilke områder er det behov for helt nye forskningsinfrastrukturer
 • Hvilke hull kan dekkes gjennom utvikling av eksisterende nasjonale forskningsinfrastrukturer og/eller samarbeid om/tilgang til internasjonale forskningsinfrastrukturer
 • Hvordan ivaretas behovet for forskningsinfrastruktur som gjelder grensprengende forskning og radikal innovasjon, men som ikke faller innenfor prioriterte områder
 • Hvordan få til et godt samspill med næringsliv, offentlig forvaltning og strategiske satsinger for å fremme innovasjon og regional utvikling
 • Hvordan veikartet kan gi klare prioriteringer på fremtidige tildelinger og hvordan vi sikrer at dette ikke blir til hinder for at vi i fremtiden kan investere i ny infrastruktur som vi i dag ikke vet at det blir behov for
 • En egnet struktur for det nye veikartet 

Forskningsrådet vil bearbeide utvalgets utkast og foreslå utforming og innhold for det nye veikartet. Endelig veikart besluttes av Forskningsrådets styre.

Utvalgets medlemmer

 • Per Morten Sandset, viserektor for forskning og innovasjon, UiO (utvalgsleder)
 • Camilla Brekke, prorektor for forskning og utvikling, UiT
 • Trond Martin Dokken, konserndirektør Klima og miljø, NORCE
 • Øyvind Fylling-Jensen, administrerende direktør, Nofima AS
 • Ole Hjortland, prodekan for forskning og formidling, UiB
 • Kristiane Marie Fjær Lindland, prodekan for forskning og innovasjon, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiS
 • Sveinung Løset, prodekan for forskning, NTNU
 • Eli Aamot, konserndirektør, SINTEF
 • Knut K. Bjørgaas, tidligere avdelingsdirektør i Digitaliseringsdirektoratet og ny landdirektør i Kartverket
 • Katrine Vinnes, fagsjef, Norsk Industri 

Kunnskapsgrunnlag for nytt veikart:

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 22.48 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.