Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv

Dette er en hjelp til deg som skal søke Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv. Her beskrives sentrale kjennetegn, og vi utdyper noen av de kravene du møter på i utlysningen. En fullstendig beskrivelse av krav til søknaden finner du i utlysningen.

Det er kun godkjente norske forskningsorganisasjoner som kan søke. Du må legge merke til hvilke temaer det lyses ut midler til, listet under overskriften "Aktuelle temaområder for denne utlysningen". Søknaden skal rettes inn mot ett av disse temaene.

Formål og kjennetegn

Formålet med utlysningen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer.

Vi forutsetter et prosjektsamarbeid mellom forskningsmiljøene og relevante aktører utenfor forskningssektoren. Forskningen foregår i hovedsak hos forskningsorganisasjonene, men samarbeidspartnerne bidrar med erfaring og kunnskap, og sikrer at behovet for forskningen er reelt og at forskningsresultatene blir tatt i bruk.

Det som kjennetegner prosjektene

 • Prosjektene utvikler ny kunnskap og bygger forskningskompetanse som samfunnet og/eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer.
 • Prosjektene stimulerer til og støtter samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren.
 • Prosjektene bidrar til ny kunnskap og kompetansebygging i norske forskningsmiljøer på prioriterte områder.
 • Forskningen er av grunnleggende og/eller anvendt art, og er nyttig for brede samfunnsgrupper.
 • Prosjektene ligger i eller nær forskningsfronten, og inkluderer ofte samarbeid med ledende internasjonale fagmiljøer som gir høy nytteverdi for de norske miljøene.
 • Prosjektene kan omfatte rekrutteringsstillinger (ph.d. og/eller postdoktor), men dette er ikke et generelt krav i utlysningen. Temaer som har prioriteringer som tilsier rekrutteringsstillinger, vil omtale dette i den tematiske delen av utlysningen.
 • Forskningsrådet stiller krav om full og umiddelbar åpen tilgang (OpenAccess) for vitenskapelige artikler, se Plan S - åpen tilgang til publikasjoner.  

De viktigste rollene i søknaden

 • Prosjektansvarlig (forskningsorganisasjonen som søker)
 • Samarbeidspartnere som er andre forskningsorganisasjoner
 • Samarbeidspartnere som er samfunns- og næringsaktører som sikrer at problemstillinger, forskningsaktiviteter og resultater blir relevante og samfunnsnyttige

Under finner du mer utfyllende informasjon om hvem som kan være samarbeidspartner og hva vi forventer at de skal bidra med.

Hvem kan delta i prosjektet?

Prosjektet skal gjennomføres av én eller flere forskningsorganisasjoner i faktisk samarbeid med relevante aktører fra samfunns- eller næringslivet.

Samarbeidspartnere som er forskningsorganisasjoner

Prosjektene innleder ofte et samarbeid med andre forskningsorganisasjoner, men dette er ikke et krav.

Krav om to norske samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner

Prosjektene skal ha minimum to norske samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner. Dette er samfunns- eller næringsaktører som bidrar med erfaring og kunnskap, og sikrer at prosjektet og dets målsetning treffer reelle utfordringer. Samarbeidspartnerne kan komme fra offentlig sektor, frivillige organisasjoner, næringsliv og/eller andre private organisasjoner.  

Minimumskravet til antall norske samarbeidspartnere som representerer samfunnsutfordringen er et viktig og absolutt krav. Det samme gjelder kravet om aktiv deltagelse i prosjektet. Søknaden må vise til at minimum 10 prosent av prosjektets totalkostnader skal forbrukes hos disse aktørene. Disse kravene sammenfattes i medvirkningskravet som vi forklarer mer i detalj lenger ned i veiledningen.

Alle som har plikter i prosjektet må føres opp som samarbeidspartnere i søknadsskjemaet. I tillegg til medvirkningskravet, så er det den samlede kompetansen til prosjektansvarlig og samarbeidspartnere som blir vurdert i søknadsbehandlingen.

Hvilke samarbeidspartnere kan telle med som en av de to påkrevde samfunns- og næringsaktørene?

 • De skal være samfunns- eller næringsaktør som bidrar med erfaring og kunnskap om de utfordringer søknaden skal arbeide med.
 • De må være registrert i Brønnøysundregisteret.
 • Noen forskningsorganisasjoner, som for eksempel helseforetak, har i tillegg til forskningsvirksomheten oppgaver av mer forvaltnings- eller forretningsmessig karakter som gjør at de kan inngå i et prosjekt som representant for samfunns- eller næringsutfordringen. Det er viktig å merke seg at det ikke er mulig å opptre både som forsknings­organisasjon og som samarbeidspartner utenfor forskningssektoren i det samme prosjektet. Hvis de opptrer som forskningsorganisasjon vil de ikke telle med i beregningen av medvirkningskravet. Rollene må derfor tydelig fremgå i prosjektbeskrivelsen slik at misforståelser unngås når søknaden skal vurderes.
 • Offentlige etater eller enheter kan regnes som forskjellige samarbeidspartnere i prosjektet selv om juridisk eier er den samme (samme organisasjonsnummer). Det forutsettes da at de bidrar med forskjellig brukerperspektiv. Dette må komme frem i prosjektbeskrivelsen.
 • Enkeltpersonforetak kan være samarbeidspartnere, men innehaver av enkeltpersonforetaket kan ikke få dekket egne personal- og indirekte kostnader. Enkeltpersonforetak kan få dekket personal- og indirekte kostnader til ansatte de måtte ha, og andre kostnader som de har ved deltakelse i et prosjekt, forutsatt at disse kan gjenfinnes i enkeltpersonforetakets regnskap.
 • Følgende aktører inngår ikke som en av de to påkrevde samarbeidspartnerne i prosjektet:
  • næringsaktører som står i nær relasjon eller er en del av forskningsorganisasjonen som søker
  • TTO-er (Technology Transfer Office)
  • NUF-er (Norskregistrerte utenlandske foretak)
 • Foretak som står i avhengighetsforhold til hverandre, for eksempel i en konsernrelasjon, blir regnet som én samlet aktør i henhold til statsstøtteregelverket.

Intensjonsbrev fra samarbeidspartnerne

Når du søker skal du legge ved et intensjonsbrev fra hver og en av de samarbeidspartnerne som er registrert i søknadsskjemaet.

Her kan du se hva som skal med i intensjonsbrevet og et konkret eksempel (åpnes i eget vindu)

Bruk av underleverandører

Prosjektet kan bruke underleverandører som leverer varer og/eller utfører tjenester på oppdrag i prosjektet.  Underleverandører kan ikke oppnå rettigheter fra arbeidet de leverer. Underleverandører kan ikke være i avhengighetsforhold med noen av partene i konsortiet for prosjektet.

Krav om faktisk samarbeid

Utlysningen krever at Prosjektansvarlig gjennomfører prosjektet i faktisk samarbeid med samarbeidspartnerne sine. Faktisk samarbeid kjennetegnes ved at partene utveksler kunnskap eller teknologi for å nå et felles mål på grunnlag av arbeidsdeling. Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere definerer i fellesskap omfanget av prosjektet, bidrar til dets gjennomføring og deler risikoer og resultater.

Merk at med krav om deltagelse og arbeidsdeling, så må prosjekteier organisere prosjektet slik at det ikke kan stilles spørsmål ved prosjektets legitimitet og uavhengighet. Dette kan bety at det er faser i prosjektet der samarbeidspartnerne ikke skal delta.

Dersom prosjektet tildeles midler fra Forskningsrådet, skal prosjektansvarlig og samarbeidspartnere avtale fordeling av rettigheter og plikter knyttet til prosjektgjennomføringen og resultatene som genereres i prosjektet. Denne avtalen inngår i kontrakten som Prosjektansvarlig har med Forskningsrådet, noe som betyr at samarbeidspartnerne ikke kan byttes ut uten at dette klareres med Forskningsrådet på forhånd.

Hva kan du søke om støtte til?

Du kan søke om støtte til finansiering av kostnader hos forskningsorganisasjonene og de norske samarbeidspartnerne i prosjektet. Dersom samarbeidspartnerne er foretak vil statsstøtteregelverket sette begrensninger for hvor mye av deres kostnader som kan finansieres.

Du kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører.

Du kan få støtte til følgende kostnadstyper

 • Personal- og indirekte kostnader, knyttet til forskertid (inkludert stipendiatstillinger) ved forskningsorganisasjonene og arbeidstid hos samarbeidspartnerne. For doktorgradsstipend er støtten begrenset oppad til tre årsverk og for postdoktorstipend, kan det gis støtte for to til fire år.
 • Utstyr, som omfatter drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr og forskningsinfrastruktur som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Alle slike kostnader skal spesifiseres.
 • Andre driftskostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets. Alle aktiviteter eller innkjøp fra underleverandører skal spesifiseres.

Posten Innkjøp av FoU-tjenester skal ikke brukes.

Samarbeidspartnernes kostnader vil i hovedsak være knyttet til timeforbruk, og føres da inn som personal- og indirekte kostnader. På Forskningsrådets nettsider finner du informasjon om hvordan personal- og indirekte kostnader skal føres, avhengig av om samarbeidspartnerne er fra instituttsektoren, UH-sektoren eller om de er samfunns- eller næringsaktører. Når en forskningsorganisasjon opptrer i rollen som "samfunns- og næringsaktør", skal timene føres tilsvarende som bedrifter, offentlig sektor og andre virksomheter som ikke er forskningsorganisasjoner.

Det er mulig for samarbeidspartnerne å finansiere sine egne kostnader i prosjektet. Vi gjør oppmerksom på at enkelte tema kan prioritere søknader der samarbeidspartnerne bidrar med egenfinansiering, men dette vil i tilfelle fremgå av den tematiske teksten i utlysningen. Vi gjør oppmerksom på at en eventuell egenfinansiering av kostnader ikke påvirker minimumskravet til medvirkning.

Som nevnt, setter statsstøtteregelverket begrensninger for finansieringen til samarbeidspartnere som er foretak. Med begrepet foretak mener vi enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Finansiering vil være avhengig av foretakets størrelse samt type aktivitet som utføres (grunnforskning eller industriell forskning). Dersom søknaden blir innstilt til bevilgning, vil vi be om mer informasjon for å sikre at prosjektet opererer i tråd med statsstøtteregelverket

Kostnader hos utenlandske samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner finansieres ikke gjennom tildelingen til prosjektet (les mer om dette i avsnittet nedenfor).

Vi støtter kun kostnader som er gjenfinnbare i prosjektdeltakernes offisielle regnskap. Utstyr, datasett eller liknende som stilles til rådighet for prosjektet uten at det må betales, kan ikke legges inn som kostnad i prosjektet.

Dere kan kun søke om støtte til forskningsaktiviteter som kan karakteriseres som grunnleggende- eller industriell forskning.  Statsstøtteregelverket deler forskningen inn i tre kategorier: grunnforskning, industriell forskning og eksperimentell utvikling. Denne utlysningen støtter ikke eksperimentell utvikling eller aktiviteter av mer driftsmessig karakter. Tiltak for å utnytte FoU-resultatene, slik som beskyttelse av immaterielle rettigheter, markedsundersøkelser eller markedsføring støttes heller ikke. I søknads­skjemaet må dere spesifisere om aktivitetene i prosjektet er grunnforskning eller industriell forskning. For prosjekter innen sektorer som ikke involverer næringsliv eller industri, kan industriell forskning oversettes til anvendt forskning.

Du finner mer detaljert og viktig informasjon på nettsiden om hva budsjettet skal inneholde.

Når du har med deg utenlandske samarbeidspartnere

Disse prosjektene skal bidra til langsiktig kompetanseoppbygging i norske forskningsmiljøer innenfor faglige temaer med stor betydning for norske samfunnsaktører. Dette innebærer at hoveddelen av prosjektmidlene skal benyttes i Norge. Ofte vil likevel samarbeid med utenlandske samarbeidspartnere tilføre prosjektene stor verdi.

Utenlandske samarbeidspartnere kommer i tillegg til minimumskravet om to norske samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner, og som representerer den samfunnsutfordringen prosjektet skal jobbe med.

Utenlandske samarbeidspartnere håndteres forskjellig med hensyn til om kostandene kan føres i prosjektbudsjettet, og om de kan få dekket disse kostnadene gjennom støtte fra Forskningsrådet eller ikke.

Utenlandske forskningsorganisasjoner

Ja, kostnadene kan føres inn i budsjettabellene, og finansieres gjennom midler fra Forskningsrådet. Se Føring av personalkostnader og indirekte kostnader i UH-sektoren.

Utenlandske offentlige aktører og NGO-er (Non-Governmental Organization)

Nei, kostnadene skal ikke føres inn i budsjettabellene. De dekkes ikke av midlene til prosjektet. Det er likevel viktig at disse aktørenes aktivitet beskrives i prosjektbeskrivelsen.

Utenlandske bedrifter og foretak

Utenlandske underleverandører

Ja, prosjektet kan ha underleverandører fra andre land. Underleverandørers kostnader leveres på faktura til prosjektansvarlig på lik linje med norske underleverandørtjenester. Innkjøp fra underleverandører over 100 000 kroner skal spesifiseres i søknaden.

Medvirkningskravet med eksempler

Det er viktig at samarbeidspartnere som representerer samfunns- eller næringsutfordringen bidrar aktivt inn i prosjektet. Deltagelsen bekrefter behovet for forskningen og at kravet om faktisk samarbeid er oppfylt. Vi ber derfor om at kostnader relatert til samarbeidspartnernes deltagelse, eller arbeidsinnsats i prosjektet, føres inn i budsjettabellene.

Samlet sett skal innsatsen fra samarbeidspartnere som representerer samfunns- eller næringsutfordringen utgjøre minimum 10 prosent av prosjektets kostnader. Dette kan være i form av lønnskostnader eller andre prosjektkostnader. Dette er innsats som de må utføre, men som de (helt eller delvis) kan få refundert gjennom prosjektbudsjettet.

Dersom det legges opp til at en vesentlig større andel av kostnadene forbrukes hos samarbeidspartnerne enn det kravet tilsier (eksempelvis mer enn 20–30 prosent), så må søknaden beskrive hvordan disse aktivitetene bidrar til å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse (grunnforskning og/eller industriell forskning) som kommer til nytte for brede samfunnsgrupper.

For å sjekke om medvirkningskravet på 10 prosent er oppfylt bruker dere tallene fra søknadens budsjettabeller og sette opp i henhold til følgende eksempel:

Kostnader

Kroner

Kostnader hos prosjektansvarlig og samarbeidspartnere som er andre forskningsorganisasjoner

8 000 000

Kostnader hos norske samarbeidspartnere som er samfunns- og næringsaktører

1 000 000

Sum

9 000 000

Medvirkning

11,1 %

Denne tabellen er inkludert i malen for prosjektbeskrivelse, og er obligatorisk å fylle ut.

Vi anbefaler å gjøre en kontroll på at medvirkningskravet er oppfylt før søknaden sendes inn.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2024, kl. 02:05 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.