Investeringsplan 2023-2025

Prioriteringer

Porteføljen skal bidra til å utvikle ny forskningsbasert kunnskap for at den samiske folkegruppen skal kunne sikre og utvikle sitt språk, kultur og samfunnsliv gjennom å frembringe forskning av høy kvalitet som er relevant for politikkutvikling, forvaltning og for andre aktører i samfunnet.

Faglige prioriteringer

Utfordringene er sammensatte og krever innsats på tvers av fag­områder og sektorer. Samfunnsvitenskap inkl. rettsvitenskap, humaniora, helsefag og naturvitenskap (spesielt innenfor klima og miljø som er direkte koblet til humaniora og samfunnsvitenskap) må alle bidra på porteføljens områder, både hver for seg og i samarbeid på tvers av fag og fag­områder. En kobling mellom forskning og næringsliv/innovasjon er også relevant. Like viktig er teoretisk mangfold og metodisk bredde i porteføljen. I enkelte av porteføljens utlysninger kan særskilte faglige og tematiske prioriteringer forekomme.

Porteføljen har seks tematiske hovedområder, jf. Porteføljeplan kap. 4.2:

  1. historie, kulturarv og kulturuttrykk
  2. språk
  3. levekår og befolkningsutvikling
  4. oppvekst og utdanning
  5. samisk samfunnsbygging
  6. klima, miljø og næringsvirksomhet

Nedenfor beskrives de prioriterte forskningstemaene for kommende år. Investeringsplanen bygger på tematiske og andre prioriteringer i porteføljeplanen og portefølje­analysen og departementenes føringer i tildelingsbrevene.

Konkrete tematiske og strukturelle prioriteringer i utlysninger

De spesifikke prioriteringene innenfor hovedtemaområdene og faglige og andre prioriteringer vil bli å finne i selve utlysningene av forskningsmidler, men se også nedenfor, samt under Tiltaks- og utlysningsplan.

Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt forskningssamarbeid er viktig for å øke kvaliteten i nasjonal forskning og for å sikre at Norge både har tilgang til, og bidrar til, internasjonal kunnskapsproduksjon. Innenfor samisk forskning er det naturlig å innta et relasjonelt og komparativt fokus. Dette gjelder både på nordisk nivå, og på internasjonalt nivå. Innsatsen vil derfor oppfordre til internasjonal komparativ forskning der dette er fruktbart for analysene, og til internasjonal utveksling for stipendiater som er tilknyttet prosjektene. Både EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020, og andre internasjonale samarbeidstiltak, slik som Joint Programming Initiatives (JPIs) og ERA-NET, har satsingsområder som er relevante for programmet.
I utlysningene av forskningsmidler vil det bli en prioritering av internasjonalt forskersamarbeid, gjennom en vektlegging av utenlands- og gjesteforskerstipend for å styrke internasjonalt forskersamarbeid og forskernettverk.

Anvendelsesområder

Forskningens relevans, anvendelse, strategisk bruk av virkemidler og generelle nytte og verdi for det samiske samfunnet i bred forstand er primært. Forskningen skal virke inn på forskningen selv, bidra til utvikling av fag, teorier og metoder, og å bidra med kunnskap til allmennhet og offentlig debatt på porteføljens områder. En oppmerksomhet mot forskningens relevans og samfunnsnytte innebærer å stimulere og legge til rette for ulike former for formidling og kommunikasjon av forskningen til brukere og offentlighet/allmennhet, samt forskernes bidrag til nasjonal og internasjonal fagdebatt.

FoUoI-verdikjede

Porteføljen omfatter ulike typer kunnskapsproduksjon, fra strategisk grunnleggende forskning via handlingsrettet og anvendt forskning til forskning med brukerinvolvering. Dog vil hovedvekten i utlysningene rettes mot grunn og anvendt forskning med vekt på utlysningstypen Forskerprosjekt for fornyelse.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. april 2024, kl. 16:33 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.