Investeringsplan 2023-2025

Investeringsplanen beskriver hvordan porteføljeplanen er tenkt operasjonalisert. Den inneholder hvilke prioriteringer som ligger til grunn for bruk av porteføljestyrets egne midler samt planer for utlysninger og andre tiltak. Investeringsplanen er treårig, men rulleres hvert år.

Investeringsplan 2023-2025

SAMISK-porteføljen skal bidra til Norges særlige ansvar for å utvikle ny forskningsbasert kunnskap for at den samiske folkegruppen skal kunne sikre og utvikle de samiske språkene, den samiske kulturen, sitt samfunnsliv og sine næringer. Dette gjennom å frembringe forskning av høy kvalitet som er relevant for politikkutvikling, forvaltning og for andre aktører i samfunnet.

Porteføljen vil særlig bidra til til å realisere målsetningene innenfor områdene Helse og velferd, Samhørighet og globalisering og Grønt skifte i Forskningsrådets strategi for 2020-2024, samt målsetningen om Miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft i Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2023-2032.

Investeringsplanen skal gi oversikt over de samlede tiltak som planlegges med bruk av porteføljens midler, i all hovedsak utlysninger av forskningsmidler. Porteføljens investeringer skal bidra bredt – og særlig innenfor relevante forskningsmiljøer, samfunnssektorer og samfunnsmessige kontekster; i politikk og forvaltning, arbeids- og næringsliv, sivilsamfunn, medie- og kulturliv, tjenesteprofesjoners praksis og hos sluttbrukere og i allmennheten generelt. Investeringene skal bidra til økt kompetanse, kapasitet og kvalitet i forskningsmiljøene på SAMISK-områdene, faglig og metodisk mangfold og fornyelse mm.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2024, kl. 07:25 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.