Investeringsplanen for Petroleum

Investeringsplanen redegjør for prioriteringene som ligger til grunn for porteføljestyrets planlagte investeringer i den kommende treårsperioden. Investeringsplanen operasjonaliserer prioriteringene i konkrete tiltak og utlysninger med tallfestede utlysningsbeløp. Planen oppdateres hvert år.

Innledning

Porteføljen er avgrenset til olje- og gassvirksomhet, og alle prosjekter i porteføljen skal ha kobling til problemstillinger tilknyttet petroleumsvirksomheten i åpne områder på norsk kontinentalsokkel. For problemstillinger knyttet til sikkerhet i norsk petroleumsindustri er også landanleggene relevant.

Porteføljeplanen reflekterer i stor grad OG21 strategiens prioriteringer. OG21 strategien er bredt forankret hos myndigheter, industri og forskningsorganisasjoner. Porteføljeplanen for petroleum har tre samfunnsmål:

  • Norsk petroleumsindustri er bærekraftig og konkurransedyktig
  • Norsk forvaltning av miljø, ressurser, natur og arealer er bærekraftig
  • Norske havnæringer har kompetanse og industri i verdensklasse

Ny teknologi og kunnskap, og evnen til å ta dette i bruk raskt, vil bli avgjørende for en effektiv og bærekraftig ressursforvaltning og for å holde kostnader og miljøbelastning nede, redusere CO2-utslipp kraftig, og forbedre sikkerheten offshore kontinuerlig. Fremover blir det enda viktigere å sikre mer radikal innovasjon, og å skalere velfungerende løsninger, ettersom utfordringene som må løses er store.

Brukermålene henvender seg til et bredt aktørbilde som omfatter energiselskap, leverandørbedrifter, myndigheter og forskningsorganisasjoner. Kunnskap, teknologi, metoder og innovasjoner vil bli utviklet av universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og leverandørselskaper i prosjektene. Operatører og energiselskap vil ofte være samarbeidspartnere og sluttbrukere. Porteføljen vil som hovedregel ikke støtte prosjekter der operatører eller energiselskaper er prosjektansvarlig.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 06.03 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.