Investeringsplanen for Petroleum

Tiltaksplan

Tiltak
(utlysning)

Brukermål

Aktuelle søknadstyper

Porteføljestyret vil påse en balansert prosjektportefølje innenfor porteføljeplanens fem temaområder

Alle brukermål relevante

KSP-K, IPN og IPD

Prioritere tilstrekkelig prosjekter knyttet til storulykker og arbeidsmiljø for å opprettholde prosjektvolum i tråd med årlige tildelinger fra AID

- Norske myndigheter utøver forsvarlig forvaltning av de norske petroleumsressursene

- Energiselskap og bedrifter i leverandørindustrien er verdensledende på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.

- Eksisterende og nytt næringsliv har høy utvikling basert på muliggjørende teknologier, inkludert digital teknologi, med tilhørende nye arbeidsprosesser og samarbeidsmodeller.

FP, samt del av andre utlysninger

Fremme samarbeid mellom forskningsmiljøer og næringslivet, samt åpenhet om forskningsresultater

- Forskningsorganisasjoner i Norge utfører verdensledende petroleumsrelevant forskning.

- Forskningsorganisasjoner og næringsliv har høy deltagelse i relevant internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid.

- Forskningsorganisasjoner tiltrekker seg og utvikler talenter, som er relevante flere forskjellige steder i energisystemet.

- Norge inntar en ledende rolle i fremvoksende næringer og benytter prinsipper fra sirkulærøkonomi, der vår verdensledende petroleumskompetanse og løsninger vil gi et konkurransefortrinn.

 KSP-K

Porteføljestyret vil prioritere prosjekter i alle faser av verdikjeden knyttet til energieffektivisering og reduksjon av utslipp av klimagasser.

- Energiselskap og bedrifter i leverandørindustrien har til sammen redusert sine absolutte klimagassutslipp med 50 prosent innen 2030 sammenlignet med 2005, og videre reduserer utslippene til nær null i 2050.

- Bedrifter i leverandørindustrien utvikler konkurransekraft ved hjelp av forskning, ny teknologi og innovasjon.

FP, KSP-K, IPN, IPD

Porteføljestyret vil tilby næringslivet bredest mulig inngang til finansiering ved at utlysningene til næringslivet holdes åpne tematisk, men avgrenset til porteføljeplanen.

Alle brukermål relevante.

KSP-K, IPN, IPD

Porteføljestyret vil opprettholde internasjonalt samarbeid i porteføljen i tråd med porteføljeplanens ambisjoner, samt føringer i tildelingsbrev.

- Bedrifter i leverandørindustrien utvikler konkurransekraft ved hjelp av forskning, ny teknologi og innovasjon.

- samt flere andre brukermål

Fellesutlysning Brasil

Vurdere samarbeid med andre Panoramaland, eksempelvis USA og Canada

Porteføljestyret vil vurdere kompetansebyggende tiltak for unge forskere

- Forskningsorganisasjoner tiltrekker seg og utvikler talenter, som er relevante flere forskjellige steder i energisystemet.

FP, KSP-K

SUM

 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2023, 18:38 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.