Investeringsplanen for Muliggjørende teknologier

Tiltaksplan

Budsjettsituasjonen har gjort det nødvendig å prioritere strengt i valg av investeringstiltak i perioden 2023-2025. Samtidig har det vært et ønske å finne en god balanse mellom den forutsigbarheten over tid som FoU-miljøene har behov for, og en fleksibilitet til å kunne løfte fram nye forsknings- og teknologiutviklingsprosjekter innrettet mot disruptiv innovasjon og/eller transforma¬sjon av store sosiotekniske systemer. Koronapandemien og krigen i Ukraina har tydeliggjort at fremtiden sjelden blir som forventet, og at vi må være rustet for å kunne håndtere det uventede. En konsekvens av dette er at investeringsplanen kontinuerlig må tilpasses for å bidra til ønsket transformasjon, og for å møte nye utfordringer, muligheter og behov når disse plutselig oppstår.

Med dette som utgangspunkt er det planlagt et sett med tiltak som bygger opp under en eller flere av investeringsplanens prioriteringer. Alle tiltakene forutsettes å bidra positivt til bærekraft og en bærekraftig samfunnsutvikling:

Neste generasjon IKT: Ny IKT-satsing for fremtiden vil bli utarbeidet. Pt. er det ikke planlagt noen utlysning i 2023.

Digital sikkerhet og suverenitet: Tiltaket skal fortsette å bygge kapasitet og kompetanse på et IKT-felt av stor nasjonal betydning. Til tross for at digital sikkerhet har vært prioritert lenge, er denne porteføljen mindre i volum og rekrutteringshastigheten til faget lavere enn forventet. Tiltaket handler derfor både om å bygge mer grunnleggende kunnskap på digital sikkerhet og å lede kunnskapen inn mot å løse sikkerhetsutfordringer i kritiske infrastrukturer. Tiltaket må også sees i sammenheng med endringer i det geopolitiske landskapet, som etter all sannsynlighet vil sette andre og høyere krav til digital suverenitet i de kommende årene. Tiltaket er forankret i de fleste prioriteringene for MT-porteføljen og tilrettelegger for samarbeid mellom FoU-institusjoner, næringsliv og/eller offentlig sektor for at forskningen skal bli tatt i bruk og bidra til økt samfunnssikkerhet. Pt. er det ikke planlagt noen utlysning i 2023.

Kvalitets- og kapasitetsbygging innenfor nanoteknologi og avanserte materialer: Tiltaket bygger opp under prioriteringene innenfor Fag/teknologi og Rekruttering, kapasitetsbygging og forskningsinfrastruktur gjennom å finansiere prosjekter som utvikler grunnleggende kunnskap og metoder og bygger kapasitet i bredden av teknologiområdet, herunder også innenfor synkrotron- og nøytronforskning, og som utnytter nasjonale investeringer i forskningsinfrastruktur. Tiltaket vil også legge viktig grunnlag for fremtidig arbeidskraft og teknologikompetanse på områder som næringslivet har behov for, blant annet gjennom rekruttering av unge forskere i prosjektene. For å bidra til teknologiutvikling med stort potensial for store positive effekter på globale samfunnsutfordringer, vil tiltaket inkludere prosjekter med forpliktende samarbeid på tvers av sektorer. Pt. planlegges det å investere 60 mill. kroner i 2023.

Bioteknologisk forskning i møte med samfunnsutfordringer: Tiltaket følger opp den faglige prioriteringen av transdisiplinær forskning og innebærer i hovedsak å lyse ut og finansiere samarbeidsprosjekter (KSP-S) som retter seg mot samfunnsutfordringer hvor bioteknologi kan bidra med løsninger. For å bidra spesifikt til det grønne skiftet, vil utlysningen i 2023 være forbeholdt forskning og metodeutvikling innenfor industriell bioteknologi. I industriell bioteknologi benyttes enzymer og mikroorganismer til å fremstille ulike produkter, som for eksempel farmaka, kjemikalier, fôr, tekstiler og energi. Prioriteringen i 2024 og 2025 blir besluttet på et senere tidspunkt. Finansierte prosjekter som er relevante for Digitalt liv Norge, oppfordres til å knytte seg til dette senteret. P.t. planlegges det å investere 60 mill. kroner i KSP-utlysningen i 2023. I tillegg er det planlagt å legge 5 mill. kroner i en ny fôr-utlysning knyttet til oppfølgingen av nasjonal bioøkonomistrategi. Bevilgningsfullmakten for sistnevnte legges til Porteføljestyret for hav.

Teknologikonvergens: Tiltaket speiler den faglige prioriteringen og er en stor satsing på teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier som skal få frem grensesprengende teknologi og radikale innovasjoner innrettet mot bærekraft og samfunnsutfordringer. Både teknologiutviklingen og løsningene skal implementere ansvarlig forskning og innovasjon. Relevante samfunnsaktører skal være involvert i prosjektenes diskusjoner om tilsiktede og utilsiktede anvendelser og effekter av teknologien som utvikles. Også forskning på etiske, samfunnsmessige og politiske dimensjoner ved teknologiutviklingen kan inngå i prosjektene. P.t. planlegges det for nye FP- og KSP-utlysninger i 2024.

Innovasjon i næringslivet: Tiltaket er innrettet mot fornyelse og bærekraftig verdiskaping i næringslivet, og bidrar med det til et sentralt anvendelsesområde for MT-porteføljen. Tiltaket gjennomføres som en løpende utlysning av innovasjonsprosjekter i næringslivet. Prosjektene som finansieres skal være forankret i bedriftenes egne strategier og også gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelige. P.t. er det ikke midler til innovasjonsprosjekter i 2023.

Internasjonalt samarbeid: I 2023 er det planlagt å investere NANO2021-midler i ERA-nettet M-ERA.NET (material- og batteriteknologi) og BIOTEK2021-midler i ERA-nettet BlueBio (marin bioteknologi). P.t. planlegges det å investere til sammen 23 mill. kroner i internasjonalt samarbeid i 2023. Fra 2024 er det p.t. planlagt å legge midler fra NANO2021 og BIOTEK2021 i fellesutlysninger under partnerskapet ERA4Health. Det kan også bli aktuelt å investere i andre internasjonale nettverk og partnerskap i perioden.

Annet: Det planlegges å bruke til sammen 20 mill. kroner i 2023 på å knytte kompetanse og resultater av IKT-forskning i igangværende prosjekter opp mot forsvarssektoren, etablere en læringsarena for teknologikonvergens og radikal innovasjon samt støtte til uten¬lands¬opphold for forskere.


Tiltak

Brukermål

Aktuelle søknadstyper

Planlagt utlysning 2023
mill. kr.

Neste generasjon IKT

(IKTPLUSS)

2,5

FP, KSP-S

0

Digital sikkerhet og suverenitet (IKTPLUSS)

1,2,3,4

KSP-S

0

Kvalitet- og kapasitetsbygging innenfor nanoteknologi og avanserte materialer (NANO2021)

1,2,3,5

FP, KSP-S

60

Bioteknologisk forskning i møte med samfunnsutfordringer (BIOTEK2021)

1,2,3,4,5

KSP-S, IPN

65

Teknologikonvergens (TEKNOKONVERGENS)

1,2,5

 

FP, KSP-S

0

Innovasjon i næringslivet (NANO2021)

3,5

IPN

0

Internasjonalt samarbeid (NANO2021, BIOTEK2021)

1,2,3,4,5

ERA-NET, EU-partnerskap

23

Annet (IKTPLUSS, NANO2021, BIOTEK2021, TEKNOKONVERGENS)

1,2

 KoS

20

SUM

 

 

 168

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 05:21 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.